Noordwijkerhouts Weekblad

17 december 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 17 december 2019


Laatste krant 2019

oudennieuw n Voor u ligt alweer het laatste reguliere Noordwijkerhouts Weekblad van dit jaar. Zeker voor ons eigen Noordwijkerhout was het een bewogen jaar met veel veranderingen.

Zoals ieder jaar gebruikelijk blikken we terug met een jaaroverzicht. Dat doen we ook dit jaar. Dit jaaroverzicht verschijnt in week 52, op dinsdag 24 december. De dinsdag daarop, 31 december, verschijnt er geen krant. Op donderdag 2 januari ontvangt u een special: magazine 2020. Dit wordt ook huis-aan-huis verspreid. Het eerstvolgende 'gewone' Noordwijkerhouts Weekblad verschijnt op dinsdag 7 januari. Ondertussen blijven www.noordwijkerhoutsweekblad.nl en www.denoordwijker.nl uiteraard gewoon in de lucht voor het laatste nieuws.

De redactie wenst al haar lezers gezellige feestdagen, een veilige en goede jaarwisseling en een heel gezond 2020!

Overhoop: mogen wij u voorstellen?

Noordwijkerhout n Muziekvereniging St Jeanne d'Arc, koor Elan, toneelvereniging Louis Bouwmeester en solisten Maurits Draijer en Lene Groothuis (zang) voeren 20 december het muzikale kerstverhaal Overhoop uit.

Het verhaal is gebaseerd op het klasieke Kerstverhaal 'Vadertje Panov' van Tolstoj en is voor de gelegenheid door regisseur Niek Molkenboer in een eigentijds jasje gegoten. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Habraken. De organisatie van het evenement is in handen van St. Jeanne d'Arc. Kaarten zijn te bestellen via www.stjeannedarc.nl. Het verhaal gaat over Maarten die een noodlijdende schoenenwinkel runt. Op kerstavond is de situatie verre van rooskleurig. Maartens vrouw heeft hem verlaten en de winkel verkeert op de rand van het faillissement. Totdat Martha, een verwaarloosde vrouw, de winkel binnenkomt. Het leven van Maarten krijgt plots een andere wending… Soliste Lene Groothuis is geboren en getogen in Noordwijkerhout. Haar muzikale zangtalent viel op tijdens haar middelbare schoolstudie op het Leeuwenhorst. Maurits Draijer volgde de studie tot muziekdocent met hoofdvak zang. Deze laatste uitvoering is in De Duinpan in De Zilk.

Dorp in kerstsfeer

Noordwijkerhout n Ons dorp is op 20, 21 en 22 december omgedoopt tot Kerswijkerhout.

Kraampjes, lichtjesavond met een nieuwe kerkprojectie, een kerstwandeling, concert van Harpe Davids, vuurtjes door de Scouting, livemuziek van Bubblegumm en het Dickenskoor van Jeanne D'Arc op zondag, de kerstman komt het hele weekend met zijn elfjes en op verschillende plekken (VVV, Santé, Vink) is er glühwein en chocomelk.

Bollenhart zingt de kerst er weer in

Optreden in de Jozef hét

hoogtepunt

VVSB sluit rampjaar af

Floor

Hogervorst keurig zevende

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes

Raad moet opnieuw aan de slag met de omgevingswet

De politiek luistert aandachtig tijdens de presentatie van een presentatie over de Omgevingsvisie. | Foto: Wim Siemerink

Omgevingswet n Deze week kreeg de gemeenteraad nog eens uitleg over nut en noodzaak van het produceren van een Omgevingsvisie. Een document dat in iedere gemeente moet worden geproduceerd wanneer de nieuwe Omgevingswet, zoals het zich laat aanzien, op 1 januari 2021 van kracht wordt. De nieuwe wet zou nodig zijn om de bestaande, niet meer werkbare wirwar van wetten, te vervangen.

Vanaf februari zouden er in Noordwijk teams aan de slag moeten om de visie op te stellen. Voormalig Noordwijk kende al een vastgestelde Omgevingsvisie, maar de fusie eist het opstellen van een nieuw document. Daartoe is een strakke planning vereist om overigens tot een zeer abstract resultaat te komen.

Er werd vastgesteld dat er op dit moment geen ruimte is voor invloed van burgers op gemeentelijk en regionaal beleid. Direct vielen er abstracte termen zoals veranderende samenleving, lokaal maatwerk, dynamisch document, ruimte scheppen voor initiatieven, bouwen aan vertrouwen en dergelijken. Opvallend genoeg was de mededeling dat de bij de nieuwe omgevingsvisie van de fusiegemeente Noordwijk de met veel nadruk gelanceerde 7 sterren gelaten worden voor wat ze zijn.

De regering heeft in een memorie van toelichting de nieuwe koers het volgende duidelijk willen maken: Bestuurders en ambtenaren hebben straks de wil om de fysieke leefomgeving integraal te benaderen en zullen daarbij zeker geen risicomijdend gedrag vertonen. Er zou voldoende ruimte moeten komen voor particulier initiatief en er zou een participatieve aanpak nodig zijn. Bovendien moet er worden gebouwd aan meer vertrouwen van de burger in de overheid.
Volgens de presentator zou dit ook in Noordwijk moeten leiden tot een loket waarachter vandaan de ambtenaar op een verzoek of voorstel altijd positief reageert met: Ja natuurlijk, mits… en dus 'Nee, dat kan niet!' in de toekomst achterwege laat.

Opvallend is dat er via de Omgevingswet meer ruimte moet worden gecreëerd voor het college van B&W. Daardoor komt er logischerwijs minder ruimte voor de gemeenteraad.

Lees verder op www.denoordwijker.nl


Escaperooms

Tijdens een presentatie werd de Noordwijkse raadsleden voorgehouden dat de omgevingsvisie tevens moet leiden tot meer regionaal denken. Maar ook dat abstract denken trapsgewijs moet leiden tot praktische politiek. Met als eerste tree het informeren en als volgende stapjes respectievelijk raadplegen, adviseren, beslissen en coproduceren. Via meedoen in een zogenaamd krachtenspel, het bezoeken van escaperooms en een rad van instrumenten werden de raadsleden op de hoogte gebracht van de voorwaarden die de nieuwe wet aan goed bestuur stelt.

Snooker

We naderen het eind van 2019. Het jaar waarin een 27-koppige gemeenteraad de opdracht probeerde uit te voeren die hen door de kiezers werd gegeven. De eerste en meest simpele opdracht, het leveren van een college van B&W, werd al snel uitgevoerd.

Maar toen begon het spel. Een spel wat ik even vergelijk met het spelen van snooker. Op de tafel lagen al de 7 sterren die de vorige gemeenteraad had achtergelaten. De 7 ballen naast de 15 rode, met elk een andere kleur: geel, groen, bruin, blauw, roze, zwart. Ik benoem ze nog even in politieke zin: natuur en landschap, uitstekende bereikbaarheid, veelzijdige economie en toerisme, energieke samenleving, geweldige sportmogelijkheden, sfeervolle dorpscentra en natuurlijk een aantrekkelijke leefomgeving.

Het doel van snooker is om zo snel als mogelijk de tafel leeg te spelen. Dat bleek politiek niet zo eenvoudig. In dit geval zijn de spelers gemeenteraad en het college van B&W. Als we achteraf het verloop van het spel bekijken, dan vallen er een aantal zaken op. Allereerst de ingelaste pauze van honderd dagen die een speler (het college) aanvroeg om eerst nog wat basistechniek onder de knie te krijgen. Toen het spel echt begon bleek hoe moeilijk het spelletje is. Vooraf leek het hen zo eenvoudig. Maar na de afstoot werd al snel duidelijk dat beide spelers het noodzakelijke niveau missen om daadwerkelijk een van de ballen te potten. De ogenschijnlijk meest makkelijke ballen werden gewoon gemist. Wel wist het college de speelbal een aantal keren snooker te leggen. U weet wel, zo'n positie waaruit scoren voor de andere speler nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt.

Andersom bleek ook de wat onervaren ogende andere speler (de gemeenteraad) niet echt in staat een eigen spel te spelen. Veel twijfel, veel gedraal om de tafel en na een gemaakte voorkeur gebrek aan stootkracht. Zelfs een heel gemakkelijk liggende gele bal (het aanwijzen van een nieuwe raadzaal) bleek veel te moeilijk om direct te potten.

Zoals het spel nu op tafel ligt, gaat er voorlopig niet gescoord worden ook. De 7 gekleurde ballen liggen er nog allemaal. Van de rode zijn er een paar 'gepot'. Met andere woorden, de grote onderwerpen, zoals woningnood, komen tot een echte bestuurlijke eenheid, het realiseren van een ambtelijke eenheid, vereenvoudigde vergunningverlening en ook parkeeroplossingen, liggen nog in uitzichtloze posities. Kleinere onderwerpen zoals uiteindelijk verstrekken van een bouwvergunninkje bij SJC en VVSB konden op de valreep worden binnengehaald. Zojuist rolde nog een rode bal, het aankopen van voormalig Garage Otto, heel langzaam de hoekpocket in. Maar het vertoonde spel geeft nauwelijks aanleiding om te verwachten dat binnen afzienbare tijd de tafel zal zijn leeg gespeeld. Vooral omdat, zo is heel duidelijk gebleken, er nog veel technische vaardigheid bij de beide spelers ontbreekt. Zelfs niet nu de spelregels zijn aangepast en de 7 sterrenpolitiek wordt losgelaten.

College licht genomen besluiten toe

Het college lichtte de pers in over besluiten. | Foto: Wim Siemerink

raadsbesluiten n Vorige week bracht het college de pers op de hoogte van een aantal collegebesluiten.

Zo werd inmiddels besloten dat Noordwijk zich wil laten gelden als Fair Trade-gemeente. Dat is een te verwerven eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente de lokale overheid alsmede winkels, horeca, productiebedrijven, organisaties en inwoners samenwerken aan een wereldwijde eerlijke handel in de te gebruiken producten.

Inmiddels heeft het college ook de subsidiepot voor het themajaar '75 jaar vrijheid' vastgesteld op € 17.000. De overgebleven € 30.000 van de beschikbare twee ton is voor het financieren van de projectleiding. Voor de individuele aanvragers blijft het maximum € 5000. Inmiddels is er al aan een belangrijk aantal initiatiefnemers de subsidie toegezegd.

Wethouder van de Berg meldde dat er bij VVSB in april wordt begonnen aan de bouw. Een onderhandse aanbesteding leverde 4 geïnteresseerde bouwers op. Wethouder de Jong deelde mee dat er in Offem Zuid nadrukkelijk wordt gestreefd om niet de oorspronkelijke aantal van 638 maar totaal 700 woningen te realiseren. Op het St. Bavoterrein, het plan Landgoed in Den Houte in Noordwijkerhout is de aandacht voor sociale woningen binnen de mogelijkheden heel maximaal. Met 57 koopwoningen waarvan er bij zijn van rond € 200.000. Hiervoor werden echter al meer dan 300 aanmeldingen genoteerd omdat de maandelijkse kosten mogelijk lager zijn dan de sociale huur.
Het college kon ook meedelen dat inmiddels de voormalige garage Otto en bijbehorend woonhuis is aangekocht zonder onteigeningsprocedure. Hierdoor ontstaat ruimte om Offem Zuid en de Nieuwe Voorstraat richting Herenweg te ontsluiten. Er blijft zelfs grond over voor extra projecten.

Erfgoedverordening op basis van vrijwilligheid

monumenten n Na de fusie zijn er twee verschillende verordeningen van kracht bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Harmoniseren was dus noodzaak.

Het voorstel van het college is een nieuwe Erfgoedverordening waardoor het beleid op het gebied van het cultureel erfgoed wordt gelijkgetrokken. Daarbij is het belangrijkste feit dat de nieuwe verordening ruimte laat voor het maken eigen keuzes door eigenaren. Waardoor niet de buitenstaanders zoals erfgoedcommissie en politiek maar de eigenaar zelf beslist over de toekomst van zijn eigen bezit. En daardoor wel of geen gebruik maakt van de beschikbare subsidiepot om zijn bezit te onderhouden.
Daar heeft onder andere de stichting Cuypersgenootschap grote bezwaren tegen. Die willen eigenaren buiten de discussie houden in, wat zij vinden, het algemeen belang. Ook De Oude Dorpskern, Erfgoedvereniging Heemschut en Erfgoedcommissie Noordwijk hebben schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde vrijwilligheid.

Opnieuw goede cijfers in decembernota

financiën n De decembernota, het huishoudboekje van de gemeente, lijkt op orde. In de decembernota toont het college dat er ook dit kwartaal een overschot blijkt op de begroting van € 157.521 wat het resultaat in een jaaroverzicht zou brengen op € 540.367.

Het college maakt melding van het feit dat de wens van de gemeenteraad het mogelijk oplossen van de parkeerproblemen is meegenomen. Dat de € 250.000 die nodig is voor een eerste onderzoek dus drukt op de reserve nieuwe investeringen. De fusie kost geld en daarvoor vergoedt het Rijk de zogenaamde frictiekosten. Voor Noordwijk waren die in 2019 begroot op €1.865.000. Daarvan bleek € 115.914 nodig voor het inhuren van extern personeel. Met name richting Huisvesting, Digitale Informatievoorziening en Communicatie zijn door het management initiatieven genomen. In 2019 verwacht te men de kosten voor het zoeken naar een nieuwe raadzaal, huisvesting en zaalhuur Duinpan ed. begroot op € 137.500. De werkelijke uitgaven hiervoor bedragen voorlopig € 84.971. Daar zal nog wel iets bijkomen na de laatste discussies in de gemeenteraad over dit inmiddels vooral kerngerichte onderwerp.
Een nuchtere conclusie is dat er in aanloop van een eerste fusiejaar wel erg ruim begroot werd aan de uitgavenkant. Waardoor er noodzaak kwam om de inkomsten veilig te stellen en er vooral geen belastingverlaging kon worden gerealiseerd.

Shantykoor 't Bollenhart laat weer van zich horen

Foto: Hans Geerlings

Noordwijkerhout n Ook dit jaar zal Shantykoor 't Bollenhart in de tweede helft van december weer een aantal sfeervolle kerstoptredens verzorgen. Want behalve een groot aantal zeemansliederen heeft het koor ook een vijftigtal kerstnummers op haar repertoire staan. Daaronder zijn welbekende kerstliederen zoals 'Stille Nacht', maar ook evergreens als 'Let it snow' en 'White Christmas'.

Dinsdag 17 december geeft het koor een kerstconcert in de aula van Munnekeweij. De aanvang is om 19.30 uur.

Zondag 22 december geeft 't Bollenhart alweer voor het zesde jaar een kerstconcert in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Hier kan het publiek in een bijzondere omgeving genieten van van bekende kerstliedjes. Aanvang: 15.45 uur. Tenslotte op tweede kerstdag het hoogtepunt uit de reeks optredens: de eucharistieviering van 10.00 uur in de St. Jozefkerk, waarbij 't Bollenhart de gezangen verzorgt. Al vele jaren zorgt deze bijzondere viering voor een volle kerk. Met recht een drukke periode waarop de koorleden zich met veel plezier en enthousiasme voorbereiden. Shantykoor 't Bollenhart nodigt iedereen dan ook uit om één of meerdere van hun optredens bij te wonen.

Lichtjesavondwandeling door het dorp

Noordwijkerhout n In samenwerking met Topaz Munnekeweij houdt de NOV op vrijdag 20 december een lichtjesavondwandeling.


Deze start om 19.00 uur vanaf de ingang witte kerk. De wandeling gaat door het dorp naar de Munnekeweij waar de bewoners en een kinderkoortje de lopers opwachten. Bij binnenkomst is er een drankje en versnapering. De kerststal kan bewonderd worden en onder begeleiding van een gitarist worden een paar kerstliedjes gezongen. Daarna vervolgt de stoet haar weg als een verlicht lint en zijn rond 20.00 uur bij de witte kerk terug. Voor de deelnemers: neem een lampje mee. Voor de kleine deelnemers zijn er (zolang de voorrad strekt) lampionnen.

Carnavalsliedfestivial in een nieuw jasje

Noordwijkerhout n Na het succesvolle samenwerkingsverband tussen de Harpe Davids met Maestro en de Kaninefaaten met het Carnavalsliedfestival in 2019, hebben deze verenigingen een nieuwe muzikale happening bedacht.

Zaterdag 11 januari 2020 komt er een geheel nieuwe mix tussen de Harpe Davids en de Kaninefaaten. Op deze avond zal de Harpe Davids echte feest- en meezingnummers spelen met professionele zangers en zangeressen.

Dit afgewisseld met oude vertrouwde, maar hopelijk ook veel nieuwe gezichten welke met een eigen geschreven tekst op één van de feestnummers de strijd aangaan om dé carnavalshit van 2020 te scoren.

En voor wie het durft…met een live orkest: de muzikale begeleiding van de Harpe Davids.

Opgeven kan tot uiterlijk 31 december via de mail:

liedfestival@gmail.com.

Inloop bij CDA

politiek n Het CDA afdeling Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk houdt 8 januari een inloopspreekuur om zo van inwoners van de gemeente te horen wat hen bezighoudt en te luisteren naar adviezen.

Ook in het nieuwe jaar wil het CDA, net als vorig jaar, van de inwoners weten wat er speelt en waar mensen tegenaan lopen en waar de zaken nog niet goed gaan. Sebastiaan Duivenvoorde is initiatiefnemer van de inloopspreekuren. Op deze avond is iedereen vanaf 19.15 uur welkom in Hotel Royal, Voorstraat 76 in Noordwijk. De CDA-raadsleden en wethouder namens het CDA, Henri de Jong zullen op deze avond aanwezig zijn. Van 19.30 uur tot 20.30 uur is dan het inlooppreekuur. Vanaf 20.30 uur nodigt het CDA alle inwoners uit om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Aanmelden kan via: s.duivenvoorde@raadnoordwijk.n.

Zingen in De Zilk

samen n De Feestcommissie De Zilk houdt zondag 22 december in samenwerking met Drumfanfare Altesa een kerstsamenzang.

Aanvang is 19.00 uur voor de flat aan Breeland in De Zilk. Naast een uurtje samen zingen van kerstliedjes, onder begeleiding van de muzikanten van Altesa, is er gratis warme chocolademelk en glühwein en een gezellig samenzijn, waarbij ook de kerstman aanwezig is. Iedereen is welkom.

Nieuwe soort voor Nederland?

Zadellibel. | Foto: C. Zuyderduin

Op mijn bureau ligt een larvehuidje van een libel, het uiterst fragiele bewijs van een nieuwe soort voor Nederland. Nieuwe soorten worden wel vaker waargenomen, vooral vogels. Er zijn heel wat vogelaars die op een zeldzame soort afkomen en vaak halen ze ook de landelijke media. Zo landde er onlangs een mirtezanger op Schiermonnikoog. Herinnert u zich de roodkeelnachtegaal uit 2016 in het Noord-Hollandse Hoogwoud? Dat ene vogeltje werd gezien door zo'n 1400 waarnemers, haalde de pers en Hoogwoud werd overlopen door mannen en vrouwen met verrekijkers en telelenzen.

Afgelopen voorjaar was er een enorm sterke straalstroom(wind) vanuit Afrika. Vanuit het zuiden werden heel wat distelvlinders meegevoerd, maar ook een bijzondere libel: de zadellibel. Deze libellen leven nabij de Sahara en maken grote omzwervingen. Niet voor niets noemen de Engelsen deze libel de vagrant emperor ofwel de 'zwervende keizer'. De eerste waarneming van deze keizer in Nederland stamt volgens waarneming.nl uit 1995. Bij oude waarnemingen gaat het steeds om enkele exemplaren en zelden worden ze parend gezien. Dan, in 2015, worden tandems (parende) libellen gezien, al wordt nergens nageslacht aangetroffen. En dan, 4 jaar later, 2019, opnieuw heel veel waarnemingen van zadellibellen en verdraaid, ook parende dieren!

In de duinen van Noordwijk herstellen we dit voorjaar natuur die door de invloed van stikstof dicht dreigt te groeien. In de maatregelen zit ook het uitgraven van een dichtgegroeid, verland duinplasje. Op 6 september passeert collega Casper Zuyderduyn het plasje in Noordwijk. In het riet treft hij het huidje aan van een zadellibellarve. Uit het huidje is een volwassen libel gekropen. En het gaat niet om één huidje. Al zoekend verzamelt Casper de daaropvolgende dagen 166 huidjes. Ze blijken allemaal afkomstig van zadellibellen. Ongelooflijk! Voor het eerst plant de zadellibel zich voort in Nederland. Behalve in Noordwijk is dit in 2019 ook gelukt nabij Dordrecht en de Ooijpolder bij Nijmegen. Honderden zadellibellen zijn uitgevlogen. Op zoek naar een partner, op zoek naar nieuwe voorplantingswateren. Want dat is kenmerkend voor deze soort. In hun thuisgebied planten ze zich jaarrond voort in ondiepe plasjes die snel opwarmen en meestal weer opdrogen, waardoor natuurlijke vijanden ontbreken. Zou dat kunnen met de Nederlandse winter op komst? Het lijkt onwaarschijnlijk.

Een nieuwe soort voor Nederland? Daar is heel wat voor nodig. In het geval van de zadellibel behalve een dergelijk plasje ook een warmer klimaat. En dan het plasje in Noordwijk. Het herstel daarvan heeft dit jaar in ieder geval zijn bijdrage geleverd aan de komst van de zadellibel.

Konijnenveiling brengt ruim 80 mille op

Een dolgelukkig SJC-lid die, via een uitstekend bod van mamma, eigenaar werd een prachtige fiets. | Foto: WS

veiling n Barre weersomstandigheden en een veilingtent in plaats van de vertrouwde sporthal weerhielden de Noordwijkers er niet van om de SJC-Konijnenveiling 2019 te bezoeken.

Onder die bezoekers waas ook behoorlijk veel SJC-jeugd. Die kwamen niet alleen om hun loterijprijzen in ontvangst te nemen. Ze verdrongen zich vooral rondom de verkopers van de enveloppenloterij. Daarmee kon een enorme tentoonstelling aan prijzen worden gewonnen.

Het was direct heel gezellig druk in de grote tent waar de kantinemedewerkers zich van hun beste kant lieten zien bij het verstrekken van de veel gevraagde consumpties. Daarbij mogelijk het voorbeeld volgend van de op het podium zeer actieve veilingmeesters en hun assistenten. Onder het toeziend oog van 'mister Konijnenveiling' Wil van der Zalm zagen zij kans om een 250 kavels voor soms veel en soms heel weinig geld aan de man te brengen.

Opvallende aankopen bleken een vliegreis naar een heus Frans chateau, het bezoek aan voetbalwedstrijden zoals die naar het Engelse Swansea City. Maar ook veel geld had men over voor Barcelona of de grote Nederlandse stadions en de Grand Prix op Zandvoort. Lekker eten in de Noordwijkse restaurants bracht ook veel geld in het laatje van de tevreden lachende penningmeesters en voorzitter Herman Meijvogel.

Het laatste woord was voor Wil van der Zalm die het totaalopbrengst van €80.500. Daarbij kondigde hij aan dat de extra uitgave voor een veilingtent ook voor volgend jaar een goed alternatief zal zijn.

Filmhuis met 'Le fils de l'Autre'

film n Op woensdag 18 december is en een filmhuisavond in de filmzaal van De Vinkenhof aan de Achterzeeweg. Dit keer wordt de film Le fils de l'Autre vertoond van de regisseur Lorraine Lévy (2012).

Net wanneer Joseph zijn dienstplicht bij het Israëlische leger wil starten, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is. Hij is bij zijn geboorte verwisseld met Yacine, kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend. Het dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken.

De film begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee. Vrij entree, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelding is handig: Gert Gooris, tel. 3612740 ggooris@gmail.com

Natuur

Om het hardst strijden deze dagen natuur, groen en milieu om uw aandacht. Steeds wordt er een professor bijgehaald om het standpunt van de auteur te ondersteunen. Deze simpele bollenjongen moet het alleen doen.

Eerst de positieve kijk. De schrijver in ons lijfblad, de Nieuwe Oogst, stelt dat we nu dertig vorstdagen minder hebben en dat de eerste dag daarvan tien dagen later valt. Een veel langer groeiseizoen voor veel akkerbouw-gewassen is het gevolg. Ook het grasland geeft duidelijk betere opbrengsten. De oogst van suikerbieten, boven de 100 ton per hectare en tarwe, 11 ton per hectare, lijkt dit te bevestigen.
Dan in de Volkskrant louter somberheid. Die vermaledijde boeren hebben het vooral gedaan! Zich niet bewust tot voor kort van enige schuld, produceren zij voor u de goedkope eitjes, goedkope melk, goedkoop en goed vlees en dat geldt ook voor talloze akkerbouwproducten. Koeboeren zouden nu zelfs moeten halveren!
De patrijs en de grutto zijn het voorbeeld in de teloorgang van de weidevogels. Die worden echter opgevreten door de kraaien, de vossen, de meeuwen en vooral ook door de katten. Bij ons loopt de vos op klaarlichte dag over het veld. Maar ondanks dit alles, komen de kievieten ieder voorjaar trouw terug naar hun geboortegrond. In plaats van de weidevogels komen nu miljoenen ganzen en, niet te vergeten, de zwanen. Is de grond nu zo dood als er gesuggereerd wordt? Topoogsten zeggen het tegenovergestelde. Ook de opgegraven onderbroek van Klaas Hogervorst duidt daar niet op.
Wat is mijn punt? Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Vroeger werd op ieder verstoven duintopje zo gauw mogelijk weer helm gestoken. Nu laten we het verstuiven! Van Europa moeten we 2 miljard bomen gaan planten. Engeland wil geen eiken meer importeren. Bermmaaisel wordt met insecten en al opgezogen. Waar vroeger het bos er aangeharkt uitzag, ligt het nu vol met hout. Onze sloten zitten vol met karpers.
En de bollenjongens? Die hebben hun eigen natuur!

Aad van Ruiten

Kaartverkoop Kaninefaaten van start

Noordwijkerhout n Dit carnavalsseizoen is CV De Kaninefaaten gestart met digitale kaartverkoop via de site.

Er worden geen kaarten meer verkocht bij verkooppunten zoals voorheen gebruikelijk was. De jeugddisco's zijn uitgezonderd, alleen voor deze feesten zullen fysieke kaarten te koop zijn bij Vink Multimedia.

Sponsors, Cv100 leden en donateurs hebben voorrang bij de kaartverkoop voor de feesten in De Schelft en Residentie Café van der Geest van de carnavals-3-daagse tot en met 24 januari 2020.

De kaarten, die met voorrang gekocht kunnen worden, zijn voor de volgende evenementen:

De Schelft

Combikaart: zaterdag- en zondagavond 22 - 23 februari. Zaterdag, zondag- en maandagavond 22 - 23 - 24 februari.

Zondagavond 23 februari, maandagmiddag 24 februari, Boerenbruiloft (maximaal voor eigen gezin – wordt gecontroleerd!) en maandagavond 24 februari.

Residentie café van der Geest

Zaterdagavond 22 februari, zondagavond 23 en maandagavond 24 februari.

Na de periode van voorrangsverkoop kunnen de volgende kaarten zonder login besteld worden zodra zij zichtbaar zijn in de ticketshop van De Kaninefaaten.

Residentie Café Van der geest: zaterdagavond 25 januari – Feest van Toen (35+), start verkoop voor iedereen: 1 januari.
De Schelft: zaterdagavond 15 februari – 't Opwarmbal 'Een weekie vooraf', start verkoop voor iedereen: 3 januari.

Meer info op: www.kaninefaaten.nl voor het laatste nieuws over feesten, artiesten en kaartverkoop.

Sfeervolle boerenkerstmarkt bij Raamwerk druk bezocht

Veel bezoekers wisten vorige week de weg te vinden naar de boeren kerstmarkt. | Foto: pr

Noordwijkerhout n Honderden mensen bezochten vorige week de Boeren kerstmarkt van Raamwerk op de Zorgboerderij. Het was heerlijk weer, het zonnetje kwam zelfs af en toe door. Jong en oud genoten volop van de kerstsfeer.

De vele bezoekers slenterden langs kramen vol kerst,- streek,- en zelfgemaakte artikelen. Er waren lekkere hapjes en drankjes te koop, en er was van alles te doen. Zelfs de kerstman kwam naar Noordwijkerhout. Op de Zorgboerderij en in de boerderijwinkel Appeltje Eitje werken ongeveer 55 cliënten van Raamwerk. Op de boerderij worden groenten verbouwd, dieren verzorgd en streekproducten en gewassen van eigen land verkocht in boerderijwinkel Appeltje-Eitje. Niet op de Boerenkerstmarkt geweest, maar wel benieuwd naar de boerderij, winkel en het terras? Appeltje-Eitje is open van maandag tot vrijdag van 09.30 tot 15.30 uur.

Darten, kaarten en bingo op de Duinwetering

noordwijk n Op vrijdag 20 december is het weer tijd voor de rood-witte kerstbingo bij V.v. Noordwijk. Natuurlijk met mooie prijzen. We starten om 20.00 uur.

Op vrijdag 27 december wordt er op de Duinwetering gespeeld im het Kampioenschap van Noordwijk klaverjassen. Wie pakt dit jaar de wisselbeker? Iedereen is welkom. Aanvang 19.30 uur en inleg € 3,00.

Op maandag 30 december om 19.30 uur houdt Supportersclub V.v. Noordwijk weer haar jaarlijkse dartstoernooi op de Duinwetering. Inschrijven kost €5 en kan vanaf 19.00 uur in de kantine of via www.supportersclub-vvnoordwijk.nl

Eerste spijker voor prinsenpraalwagen

Het Kaninefaaten prinsenpaar gaf het teken voor de bouw van hun prinsenwagen. | Foto: pr.

Noordwijkerhout n Prins ConfetSchie en Prinses Power gaven 12 december vergezeld door hun adjudanten, het officiële teken voor de bouw van hun Prinsenwagen.

Vrijdag 24 januari was het groot feest tijdens het seniorencarnaval in de Schelft. | Foto: thv Foto: Caroline Spaans
Foto: Marc van der Molen

Met enorme power werd zelfs de spijker doormidden geslagen! Deze kracht zal de bouwers ongetwijfeld inspireren tot het maken van een prachtige wagen. Prins ConfetSchie en Prinses Power kijken met alle vertrouwen uit naar de 'grootste optocht van boven de rivieren' die zaterdag 22 februari 2020 wordt gereden door het centrum van Kokkerhout. Ook enthousiast om mee te doen aan de de optocht? Er is ruimte voor individuen, paren, groepen en wagens. Aanmelden voor de optocht kan via www.kaninefaaten.nl of per e-mail optocht@kaninefaaten.nl.

Finalist ouderen songfestival in Flora

regio n Jo Ann Edelenbos treedt 29 december op als gastsoliste bij de laatste Jazzy Sunday Afternoon van 2019 in Hotel-restaurant Villa Flora aan de Hoofdstraat 55.

Jo Ann zingt met het jazzcombo van pianist Cees Diepeveen, Hans Brouwer op de contrabas en drummer Rob Janse. 7 december stond de zangeres nog in de finale van het landelijke Ouderen Songfestival 2019 in het Amsterdamse DeLaMar theater, nadat zij zowel in de voorronden als in de pre-finale van het festival de jury overtuigde met haar interpretatie van het nummer At Last. In haar muzikale carrière heeft zij met verschillende orkesten gezongen en was zij winnares van Voice of the Sea (2017). Ook in 2020 is het de laatste zondag van elke maand Jazzy Sunday Afternoon bij Villa Flora met iedere maand een andere gastsolist. Duur van de optredens (ook op 29 december) is van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De entree is en blijft gratis.

Nieuwjaarsconcert in Huis ter Duin

noordwijk n Op zondagmiddag 5 januari vindt in het Grand Hotel Huis ter Duin voor de 34e keer het Noordwijks Nieuwjaarsconcert plaats.

Het kwaliteitskoor Elan uit De Zilk, het saxofoonkwartet "Met Maten" en het A-orkest van Harmoniekapel Crescendo uit Noordwijk treden op. Elan staat onder leiding van Maurits Draijer en Crescendo staat onder leiding van Dirk van der Niet en de presentatie wordt verzorgd door Leslie van Kruistum. De samenwerking van het orkest met het koor én met het saxofoonkwartet zal voor leuke muzikale verrassingen zorgen.

De zaal gaat om 14.00 uur open en het concert begint 14.30 uur. Toegangskaarten kosten € 12,50 p.p. inclusief een pauzedrankje en parkeren. Kaarten zijn te koop in Noordwijk: Receptie Grand Hotel Huis ter Duin; VVV Noordwijk, Jan Kroonsplein 4; Foto van Kampen, De Keuvel 2. In Noordwijkerhout: VVV Noordwijkerhout, Dorpstraat 8. In De Zilk: Bakkerij Pompe, P.J. Warmerdamstraat 27. Op vrijdagmiddag 3 januari sluiten de verkoopadressen behalve de kaartverkoop bij de receptie van het Grand Hotel Huis ter Duin. Deze loopt door tot en met zondag 5 januari maar op is op. Telefonisch zijn kaarten te bestellen via tel. 3610306 of 3619026. Zie voor meer info: www.noordwijks-nieuwjaarsconcert.nl

Na afloop van het Noordwijks Nieuwjaarsconcert bestaat de mogelijkheid om, onder het genot van een drankje, het nieuwe jaar in te luiden. Een mooie kans om nagenietend van het concert met de solisten, de leden van het koor en de leden van het orkest te toosten op het jaar 2020.


Men kan het concert in het Grand Hotel Huis ter Duin afsluiten met een heerlijk tweegangen Noordwijks Nieuwjaarsconcert Diner à € 29,95 per persoon. Reserveren voor het tweegangen diner kan via tel. 3651290.

Concert in Jeroenskerk

noordwijk n Op maandag 30 december organiseert mannenensemble Espressione een eindejaarsconcert in de Oude Jeroenskerk, met medewerking van een damesensemble en diverse bekende musici.

Espressione is een christelijk ensemble welke staat onder leiding van de jonge bevlogen dirigent Arjan Wouters. Voor deze avond is een prachtig inhoudsvol programma samengesteld. Terugziende op het oude jaar, worden liederen ten gehore gebracht waarin de hoogte- en dieptepunten in het leven bezongen worden. Het thema van dit programma is gebaseerd op Psalm 91. Uniek aan dit ensemble is dat het de missie heeft om voornamelijk nieuwe muziek te laten klinken. Nieuwe arrangementen op bestaande liederen, bestaande of nieuwe teksten op nieuwe melodieën, afgewisseld met samenzang van vertrouwde psalmen/gezangen.

Muzikaal wordt het programma aangevuld door een prachtig damesensemble, welke speciaal voor deze avond werd samengesteld. Daarnaast werken diverse bekende musici mee: Lennart Morée, vleugel; Mark Brandwijk, orgel; Maurice van Dijk, trompet; Sylvia Maessen, contrabas; Myrthe de Wolff, solist. Kaarten zijn met korting reserveren via www.mannenensemble-espressione.nl

Toegangsprijs bij reserveren: €7,50; aan de deur: € 10,00; kinderen: € 2,50 Halverwege het concert is er een pauze met een (gratis) hapje en drankje.

Midwinter Concert Popkoor Just for Fun

noordwijkerhout n Op zaterdag 21 december zal Popkoor Just for Fun uit De Zilk twee Matinee Midwinter concerten geven in het Witte Kerkje te Noordwijkerhout.

De ruim veertig, uit de regio afkomstige, leden van het koor zingen een zeer gevarieerd eigentijds Midwinter repertoire. Het zal een afwisselend concert worden met swingende en gevoelige Nederlandse, Amerikaanse en Italiaanse liederen in winterse sferen. Tijdens het concert zal ook een gastoptreden worden verzorgd door gitarist Martin Lichters uit Lisse, bekend van diverse musical producties. Met zijn warme gitaarspel zal hij het koor bij een aantal liederen begeleiden, ook zal hij een aantal mooie solonummers spelen.

De concerten worden gehouden op zaterdag 21 december, aanvang 13.00 en 15.45 uur in het Witte Kerkje, Dorpsstraat 7 te Noordwijkerhout. Kaarten á € 8,00 zijn verkrijgbaar via, info@justforfundezilk.nl, aan de zaal of u kunt bellen met mw. J. Kruiper (06-40093258).

Kerkdiensten

De kerkdiensten rond Kerst en Oud & nieuw. De opgave van 18 t/m 22 december staat zoals vertrouwd op de Servicepagina.

Noordwijk

Dinsdag 24 december

Oude Jeroenskerk

22.00 uur: ds P. van der Burg, Kerstnachtdienst

Buurtkerk
19.00 uur: ds S.J. Dingemanse, Kerstviering
RK Jeroenskerk
18.30 uur: J. Lamberts, gezinsviering
21.00 uur: M. Straathof, nachtmis
Maria ter Zee-kerk
23.00 uur: M. Straathof & J. Lamberts, nachtmis

Woensdag 25 december

Oude Jeroenskerk
10.00 uur: ds S.J. Dingemanse

Buurtkerk
10.00 uur: ds P. van der Burg

't Kruispunt (W. van den Bergh)
11.00 uur: dhr. M. van Delft

Ichthuskerk
10.00 uur: ds J.A.J. Pater
17.00 uur: ds J.J. Mulder
De Ark
10.00 uur: Gezinsdienst
Gereformeerde Kerk Noordwijk, vgz
10.00 uur: ds J. Maliepaard
Maria ter Zee-kerk
10.00 uur: M. Kuipers, Kerstviering

Donderdag 26 december

Ichthuskerk
10.00 uur: Kerstfeest met de kinderen
WZC Groot Hoogwaak
10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland
RK Jeroenskerk
14.00 uur: Levende kerststal
15.00 uur: Levende kerststal

Vrijdag 27 december

WZC Jeroen
18.30 uur: Oudjaarviering, Th. Blokland

Zaterdag 28 december

Maria ter Zee-kerk
19.00 uur: Eucharistieviering, M. Straathof

Zondag 29 december

Oude Jeroenskerk
10.00 uur: ds P. van der Burg
Buurtkerk        
10.00 uur: ds J. Nijboer, TOP 2000-dienst
't Kruispunt (W. van den Bergh)
11.00 uur: mw. M. Rijsdijk-v/d Berge
Ichthuskerk
10.00 uur: ds C.J. Overeem, Zegveld
17.00 uur: ds A. Baas, Bodegraven
De Ark
10.00 uur: dhr. D. Boekhout
Geref. Kerk Noordwijk, vgz
10.00 uur: dhr. H. de Raaf
RK Jeroenskerk
10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 31 december

Buurtkerk
19.00 uur: ds S.J. Dingemanse
Ichthuskerk
19.00 uur: ds J.A.J. Pater
De Ark
19.00 uur: dhr. E. van der Plas
RK Jeroenskerk
10.00 uur: Dankdienst, M. Straathof

Woensdag 1 januari

Geref. Kerk Noordwijk, vgz
10.30 uur: dhr. H. de Raaf

Kerkdiensten

Foto: Cor de Mooy

Noordwijkerhout

Dinsdag 24 december

Witte Kerk
22.00 uur: ds. E. Mandemaker, kerstnachtdienst
Sint Jozefkerk
18.30 uur: pastor P. Owel, Eucharistieviering met De Schalmei
21.00 uur: L. Spiegeler, Woord- en communiedienst met Cadans
St. Victorkerk
18.30 uur: diaken B. Prins, Kinder-kerstavondviering
21.00 uur: diaken B. Prins, Kerstavondviering

Woensdag 25 december

Witte Kerk
10.00 uur: ds. E. Mandemaker
Sint Jozefkerk
10.00 uur: pastor J. Suidgeest en diaken B. Prins, Eucharistieviering
St. Victorkerk
10.00 uur: pastor M. Straathof / diaken J. Lamberts
15.00 uur: Kindje Wiegen

Donderdag 26 december

Sint Jozefkerk
10.00 uur: pastoor M. Straathof en diaken J. Lamberts, Eucharistieviering met shantykoor 't Bollenhart
15.00 uur: Kindje Wiegen

Zondag 29 december

Witte Kerk
10.00 uur: ds. J. Loor
Sint Jozefkerk
10.00 uur: pastor P. Owel, Heilige Familie

Dinsdag 31 december

Witte Kerk
19.30 uur: ds. E. Mandemaker
Sint Jozefkerk
19.00 uur: diaken B. Prins, Danklof met Dameskoor

Woensdag 1 januari

Sint Jozefkerk
10.00 uur: pastor P. Owel

De Zilk

H. Hart van Jezuskerk

Dinsdag 24 december
18.30 uur: Diaken Osseweijer, Gezinsviering
22.30 uur: Kapelaan Kuik, Nachtmis

Woensdag 25 december
11.00 uur: Pastoor Franken

Zondag 29 december
11.00 uur: Pastoor Franken, Heilige Familie

Woensdag 1 januari
11.00 uur: Pastor van Eijk

Snertavond in de Witte kerk

noordwijkerhout n Op vrijdag 3 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst van de protestantse gemeente in de Witte kerk. Daar staat tussen 17.30 uur en 19.30 uur voor iedereen die dat wil een kom verse erwtensoep klaar. Er is alle tijd en ruimte om elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten op deze snertavond. Wilt u ook komen? Geef voor 28 december door met hoeveel personen u komt. Graag per e-mail naar snertavond@dewittekerk.nl Telefonisch kan via 0252-370288 na 18.00 uur.

Kerstsamenzang in de St. Victorkerk

noordwijkerhout n Zaterdag 21 december houdt De Harpe Davids weer de kerstsamenzang, ditmaal in de Sint Victorkerk, Sint Victorlaan 11.

Aan deze kerstsamenzang wordt medewerking verleend door het koor Revoice. Aanvang 19.00 uur, de kerk is om 18.30 uur open. Vrij entree.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 19 december

Bingo met mooie kerstprijzen. Meedoen kost € 0,50 per ronde.

Dinsdag 24 december

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: maaltijd: kerstbrunch
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

De Wieken

Donderdag 19 december van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: Kerstdiner door Marjan en Mari.

Het Trefpunt

Dinsdag 24 december van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: gesloten

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a.

Maandag 23 december

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café.

13.00-14.00 uur: Soep met brood.

Maandag 30 december

Spelletjesochtend met lekkers

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 24 december - gesloten. U kunt terecht in het Sportcafé op de Duinwetering in Noordwijk.

Dinsdag 31 december

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: spelletjesochtend met oliebollen erbij.

13.00-14.00 uur: Soep met brood.

VVSB sluit rampjaar in stijl af

Teleurstelling bij Rob Zandbergen na afloop van de wedstrijd tegen Harkemase Boys. | Foto: OP, Pieter vd Woude Foto: Pieter van der Woude

Noordwijkerhout n 2019 zal bij VVSB niet de geschiedenisboeken in gaan als een succesvol jaar. In juni van dit jaar vond er voor het eerst sinds 1985 een degradatie plaats. En ook in de Derde Divisie gaat het nog niet van een leien dakje. Tegen Harkemase Boys werd de zesde nederlaag op rij geleden, waardoor de Noordwijkerhouters nu op een play-off plek staan richting de Hoofdklasse. Het mag maar snel 2020 worden.

Atze Bosma werkte keihard bij Van Nispen. | Foto: Trudy van den Berg

Door Stefan van den Burg

VVSB moest het tegen Harkemase Boys doen zonder de geschorste Peter Verhoeve, die pas eind februari zal gaan terugkeren. Zijn plaats werd ingenomen door Tomas Arroyo. Op de bank nam Danny Bakker voor het eerst sinds dit seizoen weer plaats. De middenvelder raakte vorig seizoen tegen Quick Boys geblesseerd.

De Noordwijkerhouters startten sterk aan de wedstrijd en stond na 7 minuten al op voorsprong. De corner van Frans van Niel werd in de lange hoek gekopt door Felitciano Zschusschen. In een weinig verheffende wedstrijd bleek VVSB wel wat sterker dan de gasten uit Friesland getuige het balbezit.

Toch had ook de ploeg van Richard Plug moeite om het doel van Erick Jansema onder vuur te nemen. Vlak voor rust kwamen de gasten plots voor het doel van VVSB en lag de bal prompt in het netje. Via spits Robert Stelpstra caramboleerde de bal achter Ruben Valk.

Na de thee gaf scheidsrechter Timmer VVSB al snel een strafschop wegens hands van de ploeg van Hans de Jong. Aanvalsleider Zschusschen ging achter de bal staan en schoot deze feilloos in de kruising, doelman Jansema was hierop kansloos. Na ruim een uur voetbal had Zschusschen zijn derde op de schoen, maar na een fraaie solo stiftte hij de bal naast het doel van Harkemase Boys.

Tien minuten voor tijd werd het uit het niets gelijk. Invaller Curty Gonzalez had een vlijmscherpe steekbal in huis om Henny Bouius in stelling te brengen. De aanvoerder van Harkemase Boys bleef koel oog in oog met Valk en bracht de gelijkmaker op het scorebord. En alsof dat nog niet erg genoeg was, werd het even later opnieuw uit het niets ook nog 2-3. Bouius had een verre ingooi in huis, waarna Pier Veldman van dichtbij binnen kopte.

VVSB probeerde hierna nog wel wat, maar kwam niet meer tot een goede kans.

Door de nederlaag zakte de Noordwijkerhouters naar de 14e plek in de Derde Divisie. Volgend jaar is er dus een hoop werk aan de winkel voor de selectie en staf van VVSB.

Van Nispen laat zien wat winnen is

DEZILK n Van Nispen begon voortvarend aan de wedstrijd tegen FC Aalsmeer dat 2 puntjes meer had op de ranglijst dan Van Nispen. Binnen 1 minuut stond de 1-0 voor Van Nispen op het scorebord. Een bal die door keeper Richard Melman van Aalsmeer verkeerd behandeld werd, was een prooi voor Xavi Noltenius van Elsbroek die Van Nispen op voorsprong zette.

Met deze vroege voorsprong zette Van Nispen de wedstrijd naar haar hand. Er werd fel geduelleerd om elke bal en Aalsmeer zette daar weinig tegenover. De ploeg van Roy Schulpzand hanteerde veel minder de lange bal maar probeerde het voetballend op te lossen wat het spel ten goede kwam.

Na 25 minuten spelen was het wederom Xavi Noltenius van Elsbroek die de verdediging van Aalsmeer op het verkeerde been zette en met een schuiver 2-0 aantekende. Van Nispen ging steeds makkelijker voetballen en nog geen 10 minuten later slalomde Xavi Noltenius van Elsbroek weer door de defensie van de Aalsmeer heen en werd binnen de beruchte lijnen gevloerd: penalty! Aanvoerder Joost Verwer ging achter de bal staan en schoot hem feilloos binnen: 3-0! Vlak voor rust kreeg, de hardwerkende, Atze Bosma de kans om de voorsprong verder uit te bouwen maar hij miste jammerlijk.

Na rust kwam Van Nispen niet meer in gevaar. De gasten uit Aalsmeer begonnen fel aan de tweede helft en drongen Van Nispen terug maar echt grote kansen kreeg de ploeg van trainer Marco Bragonje van Aalsmeer niet. Van Nispen daarentegen kreeg via Jeffrey van der Geest nog wel kansen maar de scherpe was eraf bij de geel/rode brigade. Toch was het weer Xavi Noltenius van Elsbroek die, op een te zachte terugspeelbal op de keeper van Aalsmeer, doorjaagde en de bal net voordat de keeper iets kon doen aantikte en zijn derde doelpunt liet aantekenen: 4-0.

Van Nispen gaf nog 1 goede kans weg aan Aalsmeer maar die bal werd voorlangs geschoten. Zodoende hield keeper Rien de Jong van Van Nispen de nul vast en behaalde Van Nispen een verdiende en broodnodige overwinning binnen.
Voor de mannen van trainer Roy Schulpzand is nu de winterstop aangebroken en kunnen zij met een goed gevoel op 26 januari 2020 uit tegen RKDES aan de tweede seizoenshelft beginnen.

MEERKunst

portretsessie n Terwijl Ronald Giphart zijn boek aan het signeren was, schilderden de MEERKunstenaars met hart en ziel aan een nieuw portret.

Dit keer zat Evelien Hazenoot in de stoel. Evelien is een bekende Noordwijkse. Ze maakt prachtige kussens en jassen van warme dekens en ze verzamelt ook kunst. Een mooiere combinatie is nauwelijks denkbaar.
De volgende schildersessie van de MEERKunstenaars vindt in januari plaats. Kom gerust kijken in het Cultuurcafé, De Keuvel 1 in Noordwijk.

Evelien Hazenoot liet zich bij Van der Meer portretteren. | Foto: Richard van Egmond

Wilt u liever nu al een voorproefje? Kijk dan op www.facebook.com/MEERKunstNoordwijk/

Mooie zevende plaats op NK voor Floor Hogervorst

Noordwijkerhout n Het NJJK zwemmen (Nederlands Junioren Jeugd Kampioenschap) werd vorig weekend gehouden in Eindhoven.

Floor Hogervorst (Z.V. Noordwijkerhout) had zich geplaatst voor het kleine klassement. Het kleine klassement houdt in dat zij op zes afstanden mocht uitkomen in haar leeftijdscategorie.

Floor heeft op de zes te zwemmen afstanden vier persoonlijke records gezwommen. Hierbij eindigde zij in het kleine klassement op een zevende plaats. De eerste tien in dit klassement ontvingen een mooie medaille.

Fluks besluit 2019 winnend

Min-Zi van Mackelenberg scoorde haar eerste punten in het shirt van Fluks. | Foto: PR

Korfbal n De afgelopen 2 wedstrijden werden door Fluks niet gewonnen. De spelersgroep ging daarom gemotiveerd naar Bussum om het jaar met winst tegen DOC goed af te sluiten.

Eerder in de week was gebleken dat Joella van Baren de rest van het seizoen niet kan spelen (gescheurde enkelband), en daarom was het extra goed nieuws dat Min-Zi van Mackelenberg per direct bij de selectie aansluit. In totaal ontbraken voor de wedstrijd tegen DOC nog 4 basisspelers door blessureleed. Jonne Philippo en Marloes Varkevisser maakten als wisselspelers deel uit van het team dat de strijd aanging met DOC.

De wedstrijd begon goed aan de kant van Fluks. Snel aanvalspel resulteerde in een 0-3 voorsprong binnen 5 minuten. In reactie hierop ging DOC achterverdedigen, maar Fluks kon ook hier in het begin goed mee omgaan. De Noordwijkers speelden de aanvallen op de juiste manier uit en kwamen halverwege de eerste helft op een ruime 3-7 voorsprong. DOC leek daarna iets meer grip te krijgen op het spel van Fluks en kwam voor rust nog terug tot 7-10.

Fluks kreeg na de pauze steeds meer vat op de aanvallen van DOC die erg voorspelbaar begonnen te worden. Joost Passchier en Sanne Koch blonken verdedigend uit door meedere malen schoten van hun tegenstander te blokken. Fluks liep uit naar een comfortabele stand van 10-16, en hadden verdedigend steeds meer controle wat af en toe tot frustratie leidde bij de tegenstander. De wedstrijd werd winnend afgesloten met 11-19.

De komende weken speelt Fluks geen wedstrijden. Dit biedt de kans voor de vele geblesseerde spelers om verder te werken aan hun herstel. In het jubileumjaar 2020 (Fluks viert dan haar 75-jarig bestaan) gaat de ploeg van Enrico Mud de strijd om het kampioenschap weer aan, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Thor op 11 januari.

V.v. Noordwijk gaat erop en erover

Emiel Wendt kon niet alleen met het eerste doelpunt, maar daarnaast ook verdedigend belangrijk zijn. | Foto en tekst: Wim Siemerink

Voetbal n Een draak van een eerste helft. Waarin niet een van beide ploegen en zelfs niet de scheidsrechter maar barre weersomstandigheden de toeschouwers het meest bezig hield. Met ook een paraplu boven het hoofd van de anders voor elke omstandigheid onverstoorbare Kees Zethof.

Vooraf was er een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Noordwijk-icoon Jan Vieveen.
Daarna ontspon zich een eerste helft waarin beide ploegen probeerden om direct het openingsdoelpunt te forceren. Volendam was daar al snel dicht bij maar eerst onderbrak Rietveld ternauwernood een massale aanval van Jong Volendam en even later was het Guy Smith, die een inzet nog juist voor de doellijn wist tegen te houden. Noordwijk kwam ook een paar gevaarlijk door . Onder andere met een mogelijkheid voor Bosma die simpel werd geblokt. En voor een mee opgekomen Bröcker maar voor hem was de halfhoge net iets te moeilijk.


Goed weg

Na 20 minuten kwam Noordwijk goed weg toen, bij een overtreding en een gele kaart voor Rietveld, de bal net buiten de 16 werd gelegd. Een feit waar Jong Volendam zich over kon beklagen. Het vertoonde spel en de barre omstandigheden gingen hand in hand. Met nog 5 minuten op de klok voor het rustsignaal kwam er ook nog eens een lange periode van blessure behandeling. Bij Noordwijk moest Smith met een schouderblessure het veld verlaten. En bij Volendam was het Johnson die aan het hoofd geblesseerd was geraakt. De rust werd dan ook benut om de tot op het bot verkleumde spelers op allerlei manieren op te warmen.


Eerst een achterstand

Bij Jong Volendam leek dit opwarmen tot het beste resultaat te hebben geleid toen zij na 10 minuten de 0-1 lieten aantekenen. Maar met nog een half uur voor de boeg deelde Noordwijk echter in korte tijd een knock-out uit. Met eerst de zo belangrijke Emiel Wendt en direct daarna de al geblesseerde James. Die zo voor een 2-1 voorsprong zorgden. Terwijl kort hierna de voor Smith ingevallen en solerende Oversloot ook al het net wist te vinden: 3-1.
Dat Jong Volendam deze klap niet te boven kwam had nauwelijks met het veel gehoorde 'gebrek aan ervaring' te maken. Dat zou te weinig eer zijn voor de manier waarop Noordwijk veerkracht wist te tonen. De wedstrijd was toen echter wel gespeeld. En dat het uiteindelijk ook 4-1 en tenslotte 5-1 werd was alleen interessant voor de statistieken.

Na het laatste fluitsignaal was de conclusie dat Noordwijk in ieder geval met een uitstekend gevoel de winterstop kan ingaan. Om na het trainingskamp in Spanje op 11 januari weer vol vertrouwen, in en tegen Scheveningen, aan het tweede deel van de competitie te kunnen beginnen.

SJC opgelucht na fraaie overwinning in Meppel

De voor deze keer in het Oranje gestoken Melvin van Stijn en Mustava Frederik kwamen beiden tot scoren. | Foto: Johanna Oskam

Voetbal n Trainer Wolf reageerde, na de wedstrijd tegen MSC, met een brede glimlach: 'Natuurlijk is dit lekker. Want met deze 4-0 winst hebben we ons verzekerd van een redelijkerwijs risicoloze afstand van de onderste regionen. Een basis om verder aan noodzakelijke verbeteringen te werken.

De trainer legde uit dat hij het optimisme, wat eerder binnen de club leefde, erg opportunistisch had gevonden. 'Ik heb al eerder gezegd dat naar boven kijken veel minder realistisch is dan leuk. We hebben een heel jong team waardoor je rekening moet houden met soms wat minder stabiel presteren'. Wolf kwam in Meppel ook met een wat andere opstelling. Verdediger Derrin Wijdenbosch keerde terug na een blessure. Mustava Frederik begon deze keer in de punt van de aanval waardoor Wesley Haasnoot op de bank terecht kwam. Stef van der Zalm werd als linkerspits ingezet en op rechts zagen we Lucas Coopmans. Hij werd de laatste wedstrijden vanaf de bank ingebracht en bleek nu daarmee een basisplaats te hebben afgedwongen. De zeer jonge en watervlugge Coopmans beloonde zijn trainer met een razendsnelle treffer. Zodat de zwart-witten direct op voorsprong kwamen: 0-1


Initiatief

Vol vertrouwen hield SJC het initiatief. De kans om deze middag de volle winst te behalen werd met beide handen aangegrepen en met fraaie combinaties werd MSC stevig onder druk gezet. Het wachten was op de 0-2 en die viel na ruim 20 minuten spelen. Na een uitgespeelde combinatie via Melvin van Stijn en Lucas Coopmans mocht Timo Ruigrok scoren: 0-2.
MSC probeerde natuurlijk de bakens te verzetten dwong een paar mogelijkheden af maar de SJC verdediging stond uitstekend en keeper Roy Haasnoot kwam nauwelijks in moeilijkheden. Dat kwam zijn collega Marc Holterm bij MSC nog wel 2 keer. Eerst was het Mustava Frederik die hem verschalkte. Even later kon Melvin van Stijn, na een goed genomen vrije schop van Jordy Groot, de losgelaten bal in het net deponeren:0-4 De wedstrijd was hiermee gespeeld.

Want ook na rust kon MSC de zwartwitten niet in moeilijkheden brengen. Een wanhopig offensiefje leverde aanvankelijk wel een paar corners op. Maar de SJC kon ook de mee opgekomen lange Meppelaren, ogenschijnlijk gemakkelijk van scoren afhouden. SJC bleef dominant, combineerde vaak fraai en kreeg gedurende de 2e helft ook nog wat mogelijkheden. Maar de echte scherpte bleek er toch af. Zelfs een open kopkans van Melvin van Stijn, zo'n 5 minuten voor tijd, werd niet verzilverd. Maar SJC bleef die 2e helft wel de beter ploeg en speelde de wedstrijd toch geroutineerd ogend uit. Timo Ruigrok werd nog wel uit voorzorg gewisseld en ook Stef van der Zalm kreeg rust. Voor hem maakte Billy Tavares zijn entree. Na het laatste fluitsignaal kon SJC heel tevreden de warme douche opzoeken. De lange thuisreis werd natuurlijk in feestelijke stemming afgelegd .

SJC kan in de winterstop verder nagenieten van een waardige afsluiting van het eerste deel. Na een trainingskamp in Albufeira staan ze op 19 januari voor de taak om opnieuw na een lange busreis, in Emmen de tegenstander met die naam te bestrijden.
Florian Wolf meldde desgevraagd dat hij nog in gesprek is over het verlengen van zijn contract. Hij heeft voorwaarden gesteld over de samenstelling van de selectie waarbij hij zekerheid wil dat spelers voor een periode van meerdere jaren aan de club worden gebonden. Tijdens het trainingskamp zal daarover wel meer duidelijkheid komen.

Inschrijving NSL Trailrun 2020 is geopend

hardlopen n De Atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers (NSL) houdt op 19 januari weer een Trailrun in de duinen bij de Duindamseslag in Noordwijk. Voor dit evenement is het aantal deelnemers beperkt tot 300 inschrijvingen.


Huub Oude Groen, voorzitter van het wedstrijdorganisatie comité legt uit wat een trailrun is. "De Trailrun is een wedstrijd voor hardlopers en kenmerkt zich door een gemarkeerde route, die door de lopers zelf gevonden dient te worden. Een soort van speurtocht op tempo waarvan geen kaart met parcours wordt vrijgegeven tevoren."
Alle deelnemers starten tegelijkertijd. Er is een korte afstand (8 km) en een lange afstand (16 km). Beide afstanden bestaan uit een uniek parcours.

Er is een limiet van 300 deelnemers. Zodra dit aantal is bereikt sluit de voorinschrijving. Voorinschrijving kan tot vrijdag 17 januari 20.00 uur via www.av-nsl.nl en kost €7,00. Dit geldt voor beide afstanden.
Na-inschrijving (€10,00) en ophalen van startnummers kan voor de wedstrijd vanaf 9.30 uur in het clubhuis Cooling Duin op de parkeerplaats Duindamseslag. Er wordt gebruik gemaakt van elektronisch tijdwaarneming.

De NSL is een regionale vereniging voor hardlopen en sportief wandelen, aangesloten bij de Atletiekunie. De NSL is opgericht in 1968 en viert dit jaar haar gouden jubileum. Meer informatie over de NSL staat op www.av-nsl.nl

29 / 32

31 / 32

NOORDWIJK

18 december
• Schrijfcafé - Schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Entree € 10,00.


19 december
• Opvliegers 5 - Op Safari; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 24,50.


20 december
• Kerstconcert Leiden English Choir; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 20.15 uur. Entree € 20,00.


21 december
• Midwinterwandeling met Moedertje Groen; start: Langevelderslag (thv parkeerautomaat). Tijd: 14.00 uur. Deelname volwassenen € 10,00 , kinderen € 8,50 (incl. drankje en entree AWD).


21 en 22 december
• Carols bij Kaarslicht 2019; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: zaterdag 19.00 en 21.00 uur en zondag 21.00 uur. Entree € 13,50.


22 december
• Optreden Close Harmony Zanggroep Dune & Forest; Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd: 15.00 - 17.30 uur. Entree € 15,00 (online) (incl 2 drankjes p.p en 3 rondes hapjes).
• KinderKerstwandeling; Kleynkoor Academy & De Oude Dorpskern; Landgoed Calorama, Gooweg 21. Tijd: 17.00 en 19.00 uur. Entree € 3,50 (kinderen) en € 5,00 (volwassenen). Kaarten zijn verkrijgbaar via www.noordwijkticket.nl, VVV Noordwijkerhout en Boekhandel Van der Meer.

23 december
• Algoplay Bouwochtend – bouwen en programmeren; Bibliotheek Bollenstreek - Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Deelname € 18,50.


25 december
• Ichthus Kerstmaaltijd; Ichthuskerk, Houtkrocht 2. Tijd: 13.00 - 16.00 uur. Deelname gratis. Info & aanmelden via 071-3618756 of kerstmaaltijd@wijkichthus.nl

29 december
• Lezing 'Het leven van Herman Boerhaave'; Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Entree € 7,50.

ERHOUT / DE ZILK

19 december
• Winterfair, sfeervolle kerstmarkt met o.a. diverse workshops van 17.00 tot 20.00 uur bij Teylingen College Leeuwenhorst, Langelaan. De toegang is vrij!
• Pubquiz, test je kennis en speel mee om 21.00 uur in café van der Geest, aanmelden aan de bar.

20 december
• Kerstwijkerhout, dorp in kerstsfeer, met diverse kraampjes, licht, muziek en veel meer, vanaf 13.oo uur rond de Witte Kerst
• Lichtjesavond, sfeervolle warme avond met live muziek, kerstwandeling, lichtjes, van 19.00 tot 21.00 uur rondom de Witte Kerk
• Kaarsjesavond, kerstsamenzang m.m.v. Harpe Davids en koor Revoice, om 19.00 uur in de St. Victorkerk.
• Kerstconcert, om 19.00 uur met Harpe Davids in de Witte Kerk, de toegang is vrij!

21 december
• Midwinterconcert "Just for Fun", om 13.00 en om 15.45 uur in de sfeervolle Witte Kerk, kaarten € 8.00 verkrijgbaar via www.justforfun.nl
• Kerstconcert "OverHoop", klassiek kerstverhaal m.m.v. de Sjaan, koor Elan en toneelver. Louis Bouwmeester om 20.00 uur in de Duinpan, de Zilk, kaarten € 10.00 verkrijgbaar in de VVV-winkel.
• Kerstgala Megaplaza,vanaf 20.00 uur swingend dansfeest bij Megaplaza, Smederij 8, entree € 17.50
• Kerstgala, sfeervol kerstfeest om 21.00 uur in WinterWonderland van der Geest, Zeestraat 7a, entree € 12.50.

22 december
• Kerst koopzondag,met kerstkraampjes, door Charles Dickens orkest opgeluisterd, van 12.00 tot 17.00 uur
• Kerst Darttoernooi, vanaf 14.00 uur in Feestcafé Madero, Zeestraat.

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 20 december

WZC Groot Hoogwaak

14.30 uur: Kerstviering, ds S.J. Dingemanse, m.m.v. Prot. Kerkkoor

Zondag 22 december

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, doopdienst

Buurtkerk

10.00 uur: ds. G.J. Loor

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. A.W. van der Plas

17.00 uur: dr. W.H. Th. Moehn, Hilversum

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. van Vliet

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 22 december

10.00 uur: ds. J. Maliepaard

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 18 december

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 20 december

WZC Jeroen

18.30 uur: Mozesviering

Zaterdag 21 december

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Mozesviering

Zondag 22 december

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Mozesviering

Centrum De Ark

Zondag 22 december

10.00 uur: dhr. J. Nugter

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 22 december

10.00 uur: ds. H. Pals

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

zondag 22 december

10.00 uur: J. Lamberts, Woord- en communiedienst met samenzang

St. Victorkerk

Zaterdag 21 december

19.00 uur: M. Straathof, kerstsamenzang

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Woensdag 18 december
19.00 uur: Pastoor Franken en Kapelaan Kuik, Guldenmis
Zondag 22 december

11.00 uur: Kapelaan Kuik

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 29 december samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

De oplossing van week 50: ACHTERBAN

De winnaar: Mirjam van der Panne