Noordwijkerhouts Weekblad

12 november 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 12 november 2019


Kaninefaaten-paren bekend

carnaval n Bij het ter perse gaan van deze krant was het 'elfde van de elfde'-feest van CV de Kaninefaaten in de De Schelft nog in volle gang. De prinsenparen moesten vooraf natuurlijk wel even hun outfit passen en op de foto (met dank aan Paul Jansen). Ook De Zilkse Duinknijnen hebben hun nieuwe paren bekend gemaakt (zie artikel op pagina 12).

Patrick van Schie (45) jaar, geboren in Noordwijk, draagt dit carnavalsseizoen de naam Prins ConfetSchie. Nadat hij 9 jaar een bestuursfunctie heeft vervuld bij de carnavalsvereniging is hij nu alleen nog lid van de dansmariekecommissie. Verder weet men hem te vinden voor diverse projecten zoals de onlangs gelanceerde digitale kaartverkoop.

De 39-jarige Sabrina van den Burg (de Pirus) is zijn prinses Power en is werkzaam als managementassistente bij Curium-LUMC.

Ze is geen lid van een commissie, maar draagt daar waar mogelijk haar steentje bij, onder andere bij de seniorenmiddag en de jeugdfeesten. Samen met hun kinderen Joey, Lara, Lynn en Luuk en de hulp van hun adjudanten Jan Aartman, Arjen Plug, Michiel Looijestijn, Barry Westdijk, Edwin Dobbe en Martijn van Eeden gaan ze er een gezellig, kleurrijk en krachtig carnaval van maken.

Bastiaan Lut zwaait samen met zijn prinses Rosalie Immerzeel dit seizoen de scepter over het Babyfaatenrijk.

Bastiaan is 15 jaar en zit in 4 VWO van het Northgo-college in Noordwijk. Zijn grote hobby is voetballen en dit seizoen speelt hij in de JO17-3 van VVSB. Zijn broer Jasper-Jan (20) is een oud-Babyfaat en actief bij de Werkgroep Oud Babyfaaten (WOB). Zus Rosanne (18) danste tot vorig jaar bij de junioren en senioren dansmariekes. Zijn ouders zijn Jan-Willem en Désiré Lut, beter bekend als Prins Tirol" en Prinses Alpine (2011/2012).

Prinses Rosalie Immerzeel is ook 15 en zit in 4 Havo van het Marecollege in Leiden. Ze is de jongste dochter van Ed en Laura Immerzeel en heeft een oudere zus Esmee (17). Rosalie en Bastiaan zijn al hun hele leven vrienden. In groep 4 van de Prinsenhofschool hadden ze al afgesproken, dat ze prins en prinses zouden worden van de Babyfaaten. Bastiaan: "Mijn opa was in 1983 Prins Jan Fazant en mijn vader was in 1984 Prins der Babyfaaten (Willem Fazant) en in 2011 Prins der Kaninefaaten." Samen met adjudanten Niels Duivenvoorde, Kane Heemskerk, Bouwe van de Krol en Thijs Heemskerk gaan ook Bastiaan en Rosalie er met alle Babyfaaten een heel mooi jaar van maken.

Hij komt!

Noordwijkerhout n Het was nog even spannend omdat er deze zomer problemen in de haven waren met een vastgelopen boot. Maar het water blijkt na inspectie diep en breed genoeg. Dus de boot van Sinterklaas kan niet vastlopen!

Havenmeester Gerrit en meneer Floor zijn er klaar voor: de trappen van het gemeentehuis zijn schoongeveegd en het bordes is veilig voor de sint en zijn pieten. Zaterdag 16 november verwacht de burgemeester de Goedheiligman om 13.15 uur in de Haven aan de Schelftweg. Om de verjaardag van Sinterklaas alvast en beetje te vieren zijn er optredens van de majorettes van muziekvereniging St. Jeanne d'Arc, streetdance Van Nispen, de dansmariekes van de Keiebijters en zal het kinderkoor van de St. Victorkerk een lied zingen. Deze optredens beginnen om 15.00 uur, na het bezoek om 14.15 uur aan het gemeentehuis. Iedereen is welkom om de intocht bij te wonen.

Onderzoek naar auto's in centrum

rectificatie n In de uitgave van Het Noordwijkerhouts Weekblad van dinsdag 5 november staat onjuiste berichtgeving over het autovrij/autoluw maken van het centrum van Noordwijkerhout.

De kop van het artikel luidt: 'Auto uit het winkelgebied van Noordwijkerhout'. Hierachter had natuurlijk een vraagteken moeten staan. Dit correspondeert niet met de inhoud van het rapport over de resultaten van het onderzoek naar een autovrij/autoluw centrum, waarover de gemeenteraad op dinsdag 19 november gaat praten. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om alleen op zaterdagmiddag het centrum af te sluiten voor auto's; de andere dagen blijft het centrum met de auto bereikbaar. Er is geen sprake van een definitief besluit, de gemeenteraad van Noordwijk dient de beslissing nog te nemen.

Pastor Martin Straathof en diaken Jan Lambert geïnstalleerd

regio n Tijdens de jaarlijkse Sint Maartenviering, zondag in de rk Jeroenskerk, zijn pastoor Martien Straathof en diaken Jan Lamberts geïnstalleerd. Dat gebeurde door vicaris Deelen van het bisdom Rotterdam.

Na het voorlezen en ondertekenen van de benoemingsbrief werden beiden toegesproken. Na afloop van de drukbezochte viering konden de parochianen in informele sfeer kennismaken. Zij zijn benoemd voor de gehele parochie Sint Maarten met zeven kernen in Noordwijk, Noordwijkerhout, Warmond, Sassenheim en Voorhout. Martien Straathof kreeg een koeienbeeldje, voor Jan Lamberts was er een replica van De Redder. Zondag 1 september vierde de Parochiekern Sint-Jeroen en Maria ter Zee het jaarlijkse Sint-Jeroensfeest met een plechtige eucharistieviering. Voor Straathof was dit zijn eerste eucharistieviering in de parochie Sint-Maarten.

Witte Kerk ontvangt

cheque

3000 euro van de Vrienden

VVSB: mooi om te zien, maar geen punten

Pastor vertelt over de bajes

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes

Sluitende begroting gaat ten koste van de reserves

Van de kant van de oppositie kwamen de nodige kritische geluiden. | Foto: WS

raad n De begrotingsdebatten van de gemeente Noordwijk kenden een traditioneel verloop: een tevreden coalitie en een ontevreden oppositie, die beiden stokpaardjes bereden en allen met een groot aantal moties het aangekondigde beleid op onderdelen wilden bijsturen. Daartussen een niet aangenomen motie van treurnis richting het college. Die werd ingediend naar aanleiding van de miljoenenafschrijving van de bouwgrond in Bronsgeest.

De begrotingsbehandeling en het daarbij behorende toekomstig reilen zeilen is gebruikelijk een hoogtepuntje in het politieke jaar. Waar partijstandpunten nog eens kunnen worden geaccentueerd tijdens de inbreng van positieve en negatieve kritieken, veelal geuit door de fractievoorzitters. Het grote aantal fracties in de Noordwijkse gemeenteraad was opnieuw oorzaak van een feitelijk beperkt debat. In de 8 minuten spreektijd welke voor iedere partij, groot of klein, beschikbaar was, bleek geen ruimte te bieden voor interrupties en duidelijke debat over verschillen in politieke opvattingen.


Wel bollen geen ballen

Vanuit de oppositie kwamen zoals te verwachten de kritische geluiden. Met als belangrijkste onderwerp de afschrijving van bijna 11 miljoen. Namens PUUR was het niet Taetske Visser of Gerben van Duin maar Zilker Toon van Tol die direct de toon zette met de karakterisering van het huidige college: 'wel bollen,geen ballen'. Maar ook de PvdA , Groen Links en D66 spraken met afschuw over de keuze voor afboeken en niet bouwen.
Die coalitie liet zich voornamelijk positief uit hoewel ook van die kant de kritische geluiden richting college doorkwamen. De rode draad daarbij was de oproep om vooral duidelijk te maken wanneer er uitvoering gaat worden gegeven aan de in de begroting opgenomen beleidsvoornemens. De verwachtte heftige kritiek van Lijst Salman op de begroting bleef uit.


NS Station Noordwijkerhout

Jaap de Moor van NZlokaal bepleitte nog eens een betere Oost-West verbinding waaronder een tunnel bij de spoorwegovergang Piet Gijs. Daarbij wilde hij een heus NS-station ter hoogte van de Schippersvaartweg.
Puur waarschuwde nadrukkelijk tegen het voornemen de deuren wijdt open zetten voor gebruik van sociale voorzieningen. Toon van Tol kondigde de onparlementaire motie 'Schop onder de kont' aan. De burgemeester weigerde overigens pertinent die titel uit te spreken. PUUR pleitte voor het volledig overnemen van de 7 sterren-visie die in Noordwijk werd ontwikkeld. De keuze tot beperkt bouwen in Bronsgeest en de bijbehorende administratieve afschrijving van bijna elf miljoen, noemde hij PURE misleiding.


Litanie van lof

Van de kant van de VVD kwam zoals te verwachten een litanie van lof. Fractievoorzitter Van Dormolen riep wel op tot daadkrachten en een concrete uitvoeringsagenda. Hij pleitte opvallend genoeg voor een nieuwe vergaderlocatie zonder geloop maar met de microfoon op tafel zoals in Noordwijk gebruikelijk was. Hij wilde ook, naast aangepaste rondetafelgesprekken, terug naar gerichte commissievergaderingen. Het CDA uitte zich bij monde van Theo Alkemade zorgen over de financiën. Deze stelde opvallend genoeg vast dat, mede door de overigens bewuste keuzes rond Bronsgeest, de lokale algemene reserves wel heel erg teruglopen. Het wensenlijstje noemde hij te groot om op de ingeslagen weg verder te blijven gaan. Hij was positief over de speerpunten zoals deltaplan wonen plus een woonvisie en een herijking van de ambtelijke organisatie en de dienstverlening.
Fractievoorzitter Louis Koppel toonde zich opvallend genoeg zeer tevreden. Met name omdat een aantal speerpunten van Groen Links wordt omarmd. Hij vroeg om opnieuw naar de afvalstromen te kijken en maatregelen te nemen. Natuurlijk sprak hij kritisch over duurzaamheid, stikstof, CO2 en de energietransitie. Ook hij had kritiek op de keuzes betreffende Bronsgeest. Tot slot riep hij op om heel snel de woonvisie te presenteren.

'Uitblijven sociale woningbouw is een droefenis'

begroting n Tijdens de begrotingsbehandeling kwamen een aantal partijen met min of meer opvallende opmerkingen. Zo vroeg Peter van Bockhove (LSN) om de communicatie betreffende verplichte de verhoging van de afvalstoffen serieus aan te pakken: 'We moeten dit goed uitleggen want mensen denken dat het belastingverhoging is'.

Van Bockhove vroeg vooral niet krenterig te zijn bij financiering van het Jeugdbeleid. Het uitblijven van de nodige sociale woningbouw noemde hij een droefenis en stelde vast dat Noordwijkers zich steeds onveiliger voelen. Hij vroeg er alles aan te doen om de inwoners het gevoel van veiligheid terug te geven.

Dick Gutlich benadrukte zoals te verwachten de verslechtering van de balanspositie. D66 maakt zich met name grote zorgen over de beperkte invloed van het college in het regionaal bestuur. Waarbij hij aantekende dat het beter kan met de benaderbaarheid van collegeleden. Hij vroeg nadrukkelijk aandacht voor de concurrentiepositie in tijd van het Regionaal Openbaar vervoer ten opzichte van het gebruik van de auto.

De PvdA sprak over de begroting als een flets product van een scrummethodiek. Dat betekent zoveel als projecten aanpakken met een team en in korte sprints. Volgens Jan Janson betekent dit dat men nog niet goed wat men wil. Ook de PvdA wenst bij ieder onderwerp van de begroting de datum van uitvoering. Janson ergerde zich openlijk aan het feit dat de OZB van ondernemingen achter blijft bij die van particuliere woningen. Hij pleitte in het kielzog van PUUR voor preventie op het gebied van het sociaal domein en noemde cultuur een ondergeschoven kindje.

DOEN, tenslotte, keek tevreden terug op de fusie en positief kritisch naar de begroting. Mevrouw Warmerdam stelde vast dat Noordwijk de digitale veiligheid veelal niet op orde heeft. DOEN vroeg om een uitgebreide rapportering van de diverse risico's bij de verschillende begrotingsonderdelen. Verder riep zij wethouder Salman op om een tijdspad uit te schrijven bij de gewenste oplossingen in de jeugdzorg.

Huilen op de hyacinten

Vorige week was de politiek heel druk met de financiën van de gemeente Noordwijk voor het komend jaar. En de daarop volgende jaren. Ik volg dit al lang en heb toch telkens het idee dat ik te doen heb met een lokale toneelvereniging die zijn jaarlijkse uitvoering op de planken brengt. Dit jaar met de titel 'Huilen op de hyacinten'.

Vooraf was al duidelijk dat de penningmeester ook de hoofdrol kreeg toegewezen. Maar ik was wel erg nieuwsgierig welke lokale helden als financieel specialisten moesten acteren. Ik moet zeggen dat ik na het vallen van het doek niet geheel teleurgesteld huiswaarts keerde. We zagen een voorstelling in 3 bedrijven, waarin het acteertalent behoorlijk was. Zowel de hoofdrollen als de bijrollen werden behoorlijk ingevuld. De voorzitter van de raad had duidelijk de regie. Waardoor de traditionele langdradigheid bij dit soort voorstellingen tot een minimum werd beperkt. Vooral het eerste bedrijf, inbreng van fractievoorzitters, verliep vlot en kende een paar hoogtepunten. Het tweede bedrijf met nadrukkelijke rollen voor portefeuillehouders was een stuk minder boeiend. Het derde bedrijf was zoals gewoonlijk langdradig met weinig topprestaties, waarbij opviel enkele toeschouwers het theater al verlieten voordat het doek gevallen was.
Er waren ook open doekjes. Vooral het voorstel om de ODWH eens extra door te lichten en te bekijken of het niet veel beter is om de vergunningverstrekking weer in eigen beheer uit te voeren bracht veel mensen op de banken. En ook de aandacht voor de mindervalide medemens kreeg applaus. Want het strand extra toegankelijk maken zodat ook zij van de zee kunnen genieten is natuurlijk zeer sympathiek. Een matig applaus kreeg het voorstel om de toiletten van horecaondernemers toe te voegen aan het arsenaal openbare toiletten.
De fractievoorzitter van Groen Links solliciteerde met zijn optreden overduidelijk naar een hoofdrol in een volgend theaterstuk. Zijn teksten betreffende wegwerpplastic, meer tijd voor de zorg en duurzaam bouwen zorgden voor positief gejoel. Zijn acteertalent ging een beetje verloren bij zijn optreden over de 11 miljoen van Bronsgeest. Daar waar het script voorschreef dat een tekst kon zijn 'we zijn in de maling genomen', improviseerde hij en gebruikte 'gebrek aan transparantie'. Boegeroep klonk er vanuit het auditorium toen een van de acteurs beweerde dat Noordwijk genoeg heeft van al dat toerisme. Zijn uitgesproken teksten over overlast voor inwoners, de onwenselijkheid van de K.W. Boulevard als evenemententerrein en de verheerlijking van ondernemers op dit terrein maakte veel toeschouwers hoorbaar boos. En het boegeroep zwelde aan toen daar ook nog eens een duur onderzoek aan moest worden gekoppeld.
Maar de echt geïnteresseerde theaterbezoekers mocht ervaren dat er goed was gerepeteerd, dat de soufleur beperkt nodig was en dat de voorstelling 'Huilen op de hyacinten' een ruime voldoende verdiende.

Overvloed aan moties in de begrotingsraad

Begroting n Zoals gewoonlijk waren er veel en soms opvallende moties te behandelen in de begrotingsraad. Soms dorpspolitiek op zijn smalst maar anderen zeer nuttig en vernieuwend.

Het meest opvallend was de motie van treurnis. Over het niet transparant informeren door het college dat er in de begroting 2020 rekening gehouden wordt met een afboeking voor Bronsgeest van 10,7 miljoen van de Nuon-reserve. Die werd echter verworpen. Opvallend was ook de oproep om de Formule 1 in Zandvoort optimaal te steunen en te benutten. Met de 4 stemmen van GL,PvdA en D66 tegen werd deze aangenomen.
Een motie die aandrong op een parkeerkaart in het toeristisch gebied voor alle inwoners, was volgens het college praktisch onhaalbaar. Voor de oproepen tot brede lokale duurzaamheid gingen de handen wel op elkaar.
Een motie die opriep om alle achterhaalde experimenten van vergaderstructuren te laten voor wat het was en weer normaal te gaan doen werd niet in stemming gebracht. Om de agendacommissie de kans te geven zelf nog met voorstellen te komen.

Veel terughoudendheid bij het college na de motie van Bas Knapp (VVD) die opriep om de ODWH-problematiek aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. En mogelijk de vergunningverlening weer terug te halen naar de gemeente Noordwijk. Deze motie werd dan ook boven de markt gehouden.

De PvdA wilde een breed, geldverslindend onderzoek onder ondernemers, organisaties en inwoners over de gevolgen en wenselijkheid van toenemend toerisme. Deze motie kreeg echter nauwelijks steun.

Drenthe

Een groot deel van onze bollen wordt op contract geteeld in het verre Drenthe. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Om de bollen toch zelf te planten, moest de tractor met plantmachine er heen. Een levensgroot gevaarte, op een dieplader, dat maar net onder de vele viaducten door kon. Wout heeft de klus geklaard.

Waarom zo ver weg? Allereerst vanwege de verse grond die er volop voorradig is. De akkers zijn er heel lang zodat je niet te dikwijls hoeft te keren. Nadeel is dat de grond snel waterverzadigd is. Je moet geduldig wachten totdat het land weer te bewerken is. Dat ging dit jaar pas ruim na de drie zeer natte weken.

Wij telen de bollen in de Veenkoloniën, vlak voorbij Exloo. Aan het landschap is duidelijk te zien dat er heel veel veen is afgegraven. Het lijkt op een pan omgeven door hogergelegen bos. Hoewel de eerste afgravingen er al 150 jaar geleden plaats vonden, waarna er akkerbouw mogelijk werd, is er door de snelle mechanisatie de laatste jaren veel veranderd. Vond je er voorheen alleen maar akkers met fabrieksaardappelen en tarwe, nu teelt men er ook zaai-uien, wortelen, suikerbieten en nu zelfs gladiolen, tulpen en hyacinten. Zelfs de kleine tetjes en crocussen doen het er erg goed. Dat gaat allemaal niet vanzelf. De winters zijn er duidelijk kouder dan bij ons, de zomers veel warmer en het kan er heel droog zijn. Voor veel teelten is uitgebreide beregening een must.

Door de openheid van het gebied en de hoge ligging van de Hondsrug, zijn er plannen voor grote windmolens. Een proefexemplaar staat er al! De motor is net zo hoog als de Euromast. Ondanks de weerstand van sommige bewoners lijkt het hele plan door te gaan. De boeren gaan dus nu ook elektriciteit oogsten. Zelfs zonder de verfoeide CO2 of ammoniak.

De bollen zullen er niet om malen!

Aad van Ruiten

Leeuwenhorst komt in Guinness Recordboek

'Samen zijn, is samen lachen... '. De pastoor werd de winnaar. | Foto: pr

Raketten n Het Teylingen College Leeuwenhorst deed op 5 juli 2018 een poging het wereldrecord simultaan raketlancering te verbreken. Onder leiding van Martin Hermans en Jason Zijlstra, wiskunde- en scheikunde leraren werden 5.000 raketten gelanceerd, waarvan er 4.231 daadwerkelijk 30 meter de lucht in gingen. Het duurde maanden de officiële uitslag te vernemen van de jury of de recordpoging was geslaagd.

Door Ina Verblaauw

Van links naar rechts: Jason Zijlstra, Rob van den Berg, Roberto ter Hark, Jan Rijpstra, Martin Hermans. | Foto: IV

In de Oude Raadszaal ontving wethouder Roberto ter Hark donderdag 7 november de beide leraren en de juryleden Jan Rijpstra, oud burgemeester van Noordwijk en Rob van den Berg, Space Expo. Voordat de oorkondes werden uitgereikt, werd eerst gekeken naar een film, gemaakt door de leerlingen Media Group van de school, over de lancering en het vele werk dat daaraan voorafging. Duidelijk werd hoeveel arbeid de leerlingen hadden verricht en de school die tijdens de zomervakantie vele weken in dienst stond van het productieproces en de zorgvuldigheid over het transport van de school naar het terrein voor het Decosgebouw.


Inmiddels hebben medewerkers van vliegtuigbouwer Boeing een poging gedaan het record al weer te verbreken. En dat is gelukkig niet gelukt. Het filmpje over het bouwen en de lancering is te zien op de site van Leeuwenhorst Media Group. De geslaagde recordpoging komt te staan in het Guinness Book of Records, editie 2020.

Maria ter Zee-veiling brengt veel geld op

opbrengst n De Maria ter Zee Veiling van vrijdag 8 november heeft het mooie resultaat van ongeveer € 20.000. opgeleverd. Die opbrengst zal nog wat hoger worden door de deelname aan de kaartavonden in januari en februari 2020.

De veiling werd bezocht door 60 kooplustige mensen, zowel uit de kring van parochianen als uit de kring van Palliam. Er kon worden geboden op een totaal van 470 artikelen.

Mede dankzij de nieuwe veilingmeesters Rob Hoogervorst en Hans van der Meer was het van het begin af aan een geanimeerde avond. Rob en Hans deden dit voor het eerst, maar daar was niets van te merken. Pastoor Straathof en pastor Jan Lamberts boden flink mee.De jeugd van de catechesegroep fungeerde het eerste uur als opstekers en deden dit met veel enthousiasme.

De Maria ter Zee Veilingcommissie dankt alle schenkers én kopers voor hun bijdrage aan dit mooie resultaat en hoopt volgend jaar opnieuw op hun medewerking te mogen rekenen.

De opbrengst zal worden besteed aan renovatie van het dak van de Maria ter Zee kerk. Op de dag van de veiling werd bekend dat hiervoor het fiat is verkregen van alle instanties. De Beheercommissie kan nu daadwerkelijk aan de slag.

Rabo sponsort Reuring

Medewerkers van de Rabobank overhandigen een cheque voor alle maaltijden in 2020 aan Els Troch vanReuring. | Foto: PR

donatie n Afgelopen donderdag was het feest bij Reuring in De Wieken. Medewerkers van de Rabobank kwamen helpen in de keuken, bij de bediening en brachten een heerlijk dessert mee. Dit alles in het teken van een donatie.

De Rabobank sponsort namelijk een bedrag waarmee de maaltijden voor het hele jaar 2020 bekostigd kunnen worden.

Els Troch van Reuring zegt erg verheugd te zijn met deze handreiking vanuit de samenleving. "Dit is een echte opsteker. Wij weten dat we nuttig werk doen, maar dat dit ook door de leden van de Rabobank gezien wordt, vinden we helemaal top!"

De sfeer was geweldig, het was echt een feestje. Een van de vaste gasten nam nog het woord en bedankte zowel de Rabobank als de medewerkers en vrijwilligers van Reuring voor hun rol in de bestrijding van eenzaamheid in Noordwijk. "Jullie doen zoveel goeds voor de eenzame mensen in Noordwijk. Want er is zoveel eenzaamheid, en het is fijn dat daar wat aan gedaan wordt!"

Themadiner in Jeroen

vlaams n Op woensdagavond 27 november organiseert Jeroen een thema diner met Vlaamse stoofpot van 17.15 uur tot 19.00 uur in de Ontmoeting van Jeroen.

Op het menu staan: Vlaamse Stoofpot; Vlaamse frieten met mayonaise; Koffie met wat lekkers. De kosten zijn € 12,50 per couvert.

Tot 22 november kan men bij de receptie van Jeroen een dinerbon kopen. Wees er snel bij want vol is vol.

Feest voor senioren van de Victor

Noordwijkerhout n Voor de 18e keer op rij kregen de senioren van de Victorkerkgemeenschap een uitnodiging in de brievenbus, om dit weekend naar het Victorhuis te komen, voor een jaarlijkse, feestelijke activiteit.

Dit jaar was het thema: 'Cabaret' en deze middag was tevens de vuurdoop voor de nieuwe pastoor, Martien Straathof. De pastoor en vijf parochianen deden mee met de een muziekquiz gevolgd door een optreden van 'leerlingen van de Vicor' die 't Zwanenmeer in beeld brachten.De liedjesmedley, een jaarlijks terugkerend onderdeel, bestond deze keer uiteraard uit herkenbare nummers van onder meer Toon Hermans, Adèle Bloemendaal, Martine Bijl en Louis Davids. Omdat een feest in Noordwijkerhout niet kan zonder het eigen volkslied, werd dit tot slot uit volle borst met elkaar gezongen.

'Samen zijn, is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn', was het antwoord op de laatste vraag van de cabaretquiz deze middag, waarop de pastoor het juiste antwoord wist te geven en daarmee de winnaar werd.

Sportakkoord wordt uitgewerkt

Sport n Op 11 september kwamen ruim 90 mensen uit verschillende geledingen als sport, gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en cultuur bijeen om gezamenlijk een inventarisatie te maken hoe de organisaties in de toekomst beter met elkaar kunnen samenwerken. Ledentallen lopen terug evenals het aantal vrijwilligers. Die avond werden er veel aanbevelingen gedaan.

Door Ina Verblaauw

Een werkgroep van twintig mensen kreeg de opdracht deze suggesties verder uit te werken met als doel afspraken te maken om ervoor te zorgen dat clubs en verenigingen goed de toekomst ingaan. In deze groep afgevaardigden van scholen, sportclubs, fysiotherapie, Reuring, sportraad, buurtsportcoaches, aangepaste sport, de JOGG regisseur, Stichting Marhaba, muziekschool en ambtenaren sport van de gemeente Noordwijk.

Dinsdag 5 november kwam de werkgroep bijeen in Sportpark Duinwetering. Onder leiding van formateur Fons Bultman werden een viertal kernpunten nader uitgewerkt. De thema's waren: vaardigheid in bewegen van jongs af aan, vitale verenigingen, duurzame accommodaties en inclusiviteit zodat iedereen kan meedoen. Bij elk van deze thema's weer vier vragen: "wat willen we bereiken, wat gaan we doen, op welke termijn en wat hebben we nodig?"

Aan de uitwerking van de opdrachten werd hard gewerkt die avond. "Hoe kunnen we de bestaande sportaccommodaties beter gebruiken en waarom pas in groep 3 beginnen met gymnastiekles", waren vragen waar uitgebreid over werd gediscussieerd. Na een korte presentatie van de uitkomsten, worden op een later tijdstip deze conclusies nader compact uitgewerkt.

Op 28 november wordt een nieuwe bijeenkomst belegd voor alle disciplines die op de eerste bijeenkomst aanwezig waren. Op die bijeenkomst zullen de concrete voorstellen worden gepresenteerd.

Mooie opbrengst kerkenveiling Heilig Hartkerk

DeZilk n In een sfeervolle Duinpan was vrijdag de jaarlijkse kerkenveiling van de Heilig Hartkerk. Het motto van dit jaar: 'Trouw aan ons 100 jarig Kerkgebouwre' refereert uiteraard aan het 100-jarig bestaan van de Heilig Hartkerk in 2020.

Het gevarieerde aanbod van 460 kavels, het enthousiasme van veilingmeester Verkade en zijn assistent Jos Smit en de medewerking van een grote groep vrijwilligers resulteerde in een opbrengst van ruim 61.000 euro.

Het honderdjarig jubileum in 2020 is mede te danken aan de inbreng van de Zilker parochianen en vele anderen die de kerk een warm hart toedragen. De opbrengst van de kerkenveiling is altijd een belangrijke factor gebleken en blijft onmisbaar om het gebouw te kunnen onderhouden en ook voor de volgende generaties te behouden.

Het comité kerkenveiling is dan ook blij met dit mooie resultaat en met de groter opkomst. Veilingmeester Sjaak Verkade werd dit jaar voor het eerst geassisteerd door Jos Smit en laatstgenoemde heeft talent in huis, zo bleek.

Het aanbod van de kavels was zeer gevarieerd:van diners en pakjes boter tot boeketten en taarten. De diners in de kas bij Hans Meskers vonden gretig aftrek en bijzonder was dit jaar het aanbod van de vogelhuisjes van Zilker Henk Warmerdam, welke als collector's items tegen hoge bedragen van de hand gingen.

De opbrengst van de bollenpakketten voldeed met 10.700 euro ruim aan de verwachtingen, het aantal advertentie-opdrachten liet een stijgende lijn zien en ook de loterij droeg, zoals altijd, weer in belangrijke mate bij aan de totaalopbrengst.

Notaris Arsenault zag toe op een eerlijke trekking van de loten welke goed nieuws bracht voor de Zilkse families Kil die de eerste prijs in de wacht sleepte, Pennings de tweede en van Haaster die met de derde prijs naar huis ging. Een deel van de veilingopbrengst gaat dit jaar naar het missiedoel van Pater Uitendaal in Zambia en dat van Quirien van Berkel in Oost Timor.

Het comité Kerkenveiling kijkt terug op een geslaagde veilingavond en hoopt volgend jaar op een herhaling van deze succesvolle avond. De datum staat al: vrijdag 30 oktober 2020.

Boekhorst en Noordwijkerhout

Fragment uit een kaart uit 1850-1851 van de Vrije en Lage Boekhorst. | Foto: Nationaal Archief

Algemeen bekend is dat Noordwijkerhout in het verre verleden een kasteel had, Huize te Boekhorst. Op diverse manieren vind je de naam terug: een straat, verenigingen, een sportpark.

Minder bekend is dat er twee Boekhorsten zijn (geweest): De Hoge Boekhorst met Huize te Boekhorst en de Lage en Vrije Boekhorst, een stukje polder bij Oud Ade. Beide Boekhorsten zijn verbonden geweest aan Noordwijkerhout. Zelfs hebben ze samen een tijdje één gemeente gevormd. Hoe zat dat in elkaar?

In het huidige Nederland is de gemeente de kleinste bestuurseenheid. Vroeger was dat anders.

Het oude systeem komt voort uit de middeleeuwen. Hier heeft de vorst het hoogste gezag en hij laat het bestuur van kleinere gebieden over aan mensen die hem steunen. Deze worden leenmannen genoemd. Deze personen krijgen daarbij bepaalde rechten, die inkomsten opleveren, zoals vergunningen voor visserij, jacht, belasting, etc. Ook kunnen zij mensen aannemen die voor hen het bestuur vormen, bv. schout en schepenen.

Het gebied waarover bestuurd wordt, wordt "heerlijkheid" genoemd. Dit heeft niets te maken met dat het bestuur evt. heerlijk of verrukkelijk was, maar meer met het begrip "beheer". Zo bestaat er een ambachtsheerlijkheid van Noordwijkerhout, maar ook een heerlijkheid van de Boekhorst, het gebied van de heer van Noordwijkerhout, wonend in Huis te Boekhorst. Aanvankelijk zijn leenmannen van adellijk geslacht, maar later kunnen ook rijke, niet adellijke personen de (rechten van) heerlijkheden kopen. Dit is het geval bij Jan Six voor Hillegom, en aan Nicolaas Cornelis, de Stoppelaar voor Noordwijkerhout. Hij heeft verschillende stukken grond en huizen in Noordwijkerhout in bezit. Hij koopt in 1772 de Hoge Boekhorst en Vrije en Lage Boekhorst van de prinses van Rubempré. Deze is aan verkoop toe vanwege schulden in de familie. Het kasteel zelf ia al vervallen.

De financiële afhandeling van deze aankoop heeft veel voeten in de aarde en processen aan de broek van De Stoppelaar. Hij financiert een en ander met leningen bij familie en kennissen, maar komt zijn verplichtingen niet steeds na. Na een proces in het Hof van Holland gaan de eigendommen terug naar de oorspronkelijke eigenaar, die deze vervolgens wederom in de verkoop doet. Een van de kopers is Nicolaar Hartingh. Hij wordt in 1788 de nieuwe heer van de Hoge en Vrije en Lage Boekhorst. Tijdens de Bataafse Republiek en de Franse tijd, wordt het lokale bestuur grondig gewijzigd. Heerlijkheden als bestuurseenheden worden afgeschaft en gereorganiseerd tot gemeenten. In eerste instantie vormen Noordwijkerhout (de Hoge Boekhorst) en de Lage en Vrije Boekhorst één gemeente. Dus een voortzetting onder een andere paraplu. Het betekent bijvoorbeeld dat aangiftes van de Burgerlijke Stand vanuit de Lage Boekhorst in Noordwijkerhout gedaan worden. Het meest handige vervoer is dan met de boot. Niet zo praktisch. Bij de reorganisatie van gemeenten in 1817 wordt de Vrije en Lage Boekhorst afgesplitst van Noordwijkerhout en een zelfstandige gemeente. Om later in 1855 op te gaan in de gemeente Alkemade; nu een deel van Kaag en Braasem.

Anja de Jong presenteert werk bij X65 Noordwijk

fotografie n Naast autonoom werk maakt Anja werk in opdracht en is ze docent fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag.

In haar projecten is, naast geschiedenis, klimaat- en waterproblematiek een terugkerend thema. Fotografie die laat zien welke sporen de mens op onze planeet trekt. De Jong's werk is onder meer bekend van tentoonstellingen in het Gemeentemuseum Den Haag, het European Cultural Center, Venetië en (boek)publicaties als The Borderland project. De Jong, geboren in Scheveningen is al vanaf 1981 beeldend kunstenaar / fotograaf met een lange staat van dienst. De avond wordt georganiseerd door Fotogroep X65 Noordwijk en is gratis te bezoeken op dinsdag 19 november vanaf 19.15 uur in het Trefpunt in de Schoolstraat 2 te Noordwijk. Aanvang 20.00 uur.

Adviescentrum adviseert

Noordwijkerhout n In de Bibliotheek aan de Herenweg is donderdag 28 november van 10.30 tot 12.00 uur weer een Koffie+ bijeenkomst.

Deze ochtend komen de consulenten van het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout alle vragen beantwoorden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen. Klaartje Passchier is mantelzorgconsulent. Zij vertelt welke mogelijkheden er zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Corrie Hunnekink vertelt welke mogelijkheden en activiteiten er zijn in Noordwijkerhout en De Zilk. Karin van der Valk vertelt welke mogelijkheden de gemeente Noordwijk biedt om aan deze activiteiten deel te nemen. Cecile Jumelet vertelt over het Informatiepunt Dementie. Meer info: 0252 343 800 of mail: wmo@noordwijkerhout.nl. Deelname is gratis.

Willem Alexander help!

Op de een of andere manier lijkt de waterhuishouding in Noordwijk nogal wat vragen en discussies op te roepen.

Even het geheugen opfrissen. Door de aanleg van een dijk-in-duin constructie werd door plaatselijke experts al voorspeld dat dit problemen met de waterhuishouding zou gaan opleveren. De Hoofdstraat en omliggende gebieden stonden met overvloedige regenval al onder water. Het stroomde vrijelijk de winkels (en de onderliggende kelders) in en de ondernemers werden opgezadeld met ellende. Kapotte voorraden, soppige vloerbedekkingen en kromgetrokken tapijttegels en houtenvloeren.

Een waterdoorlatende drainagepijp over de volle lengte van de Boulevard zou de oplossing zijn maar van te voren werd al voorspeld dat dat niet ging werken.
De reeds proefgedraaide vernieuwing van de waterhuishouding onder de te vernieuwen Parallel Boulevard werd kritisch beoordeeld en ook niet goed bevonden: te ingewikkeld en onnodig te diep. Alles bij elkaar hadden miljoenen bespaard kunnen worden.
Nu het waterbeheer in Offem Zuid ook al hoge waterstanden veroorzaakt lijkt het dat tijdverslindende bureaucratische onderzoeken weer geprogrammeerd gaan worden terwijl de plaatselijke ervaringsdeskundigen de oplossing al ongevraagd aangeven.

Beste panelleden, wat vinden jullie van de gang van zaken op waterkundig gebied?

Foto: Cor de Mooy

In de raad waarschuwde ik er al voor, drainage op de hoogste plek in Noordwijk aan Zee gaat niet werken. Een meneer van Rijnland zei toen: heeft mijnheer er ook verstand van? Ik deed er maar het zwijgen toe. Een halfjaar later werd hij verwijderd! Hij werkte niet en met de drainage verdween veel belastinggeld. Drainage in de Parallelboulevard. Kosten 3,5 miljoen euro. Raadslid van Haaster waarschuwde er al voor: geldverslindend en gaat niet werken. Als proef werden er enkele vlotterpompjes geplaatst, geen water meer in de kelders. Na de aanleg van de 2 grote duikers onder de doorgetrokken Beeklaan begon in het gebied hierachter en het Vinkeveld het grondwater enorm te stijgen. Bij de duikers constateerde ik dat ons afvoerwater voor de duikers bleef staan terwijl onze sloten tot de rand toe vol stonden. De duikers waren te hoog geplaatst. Rijnland wilde een groot onderzoek gaan doen. Dit zou minimaal 3 maanden gaan duren! De kosten laten zich raden. Ten einde raad brief gestuurd naar de wethouder. Die kreeg voor elkaar dat binnen enkele dagen de duikers werden verlaagd en ook het waterpeil in dat gebied. Wat een kloof tussen mensen van de theorie en de praktijk!

Raadsvergaderingen naar een andere locatie

Er gaan stemmen op om de raads- en commissievergaderingen weer in Noordwijk te houden. | Foto: Archief

vergaderlocatie n Tijdens de algemene beschouwingen maakte zowel VVD als CDA duidelijk dat men ontevreden is over het verloop en de locaties van de diverse politieke vergaderingen. Het doel om dichter bij de burger te besturen wordt volkomen voorbij gestreefd.

Door Wim Siemerink

VVD-fractievoorzitter Michael Van Dormolen betoogde in de raadsvergadering dat zijn partij terug wil naar commissievergaderingen. Om daarmee recht te doen aan de commissieleden die door de invoer van rondetafelgesprekken in de praktijk buiten het politieke proces werden geplaatst.
De huidige vorm met zogenaamde Ronde Tafel Gesprekken en met politieke presentaties voldoen niet aan de criteria die in een democratie gelden.


Politieke proces

Van Dormalen wees erop dat je van geïnteresseerden en soms heel deskundige inwoners niet kan verwachten dat zij de strenge regels van minimaal meepraten kunnen waarderen.

Inmiddels is er niet alleen in politieke kringen veel weerstand tegen de presentaties waarin politieke onderwerpen worden aangekaart. De beperking van het stellen van maximaal twee vragen en het verbod op een politieke discussie doet volgens velen geen enkel recht aan het politieke proces in een democratie. De starheid van de commissievoorzitters is te verklaren maar ontmoet ook veel weerstand. Het lijkt er nu op dat er beweging komt om de zeer theoretisch ambtelijk aanpak naar werkbaar en praktisch om te scholen.


Naar Noordwijk

Van Dormolen sprak daarbij ook over een andere raadsvergaderingslocatie. In een eerder stadium was door een speciaal in het leven geroepen werkgroep de bibliotheek in Noordwijkerhout hierbij als mogelijkheid aangemerkt.
Die oplossing vereist wel een grote investering maar men zag mogelijkheden door de bibliotheek dan te verplaatsen naar de leegstand in het winkelgebied in het Noordwijkerhoutse centrum.


Geruchten

De geruchten dat dit al geregeld zou zijn omdat de meerderheid van de raad uit Noordwijkerhouters bestaat werden o.a. door de fractievoorzitter van het CDA Theo Alkemade tegengesproken.

Ook vanuit PUUR kwamen de geluiden dat er zeker ook nog gekeken moet worden naar het gemeentehuis omdat normaliter raadsvergaderingen daar thuishoren. Dichtbij het bestuurlijk centrum. Zij zien oplossingen in Noordwijk. Zij willen een passende raadzaal realiseren door de bestaande aan te passen of door de huidige binnentuin simpelweg te overkappen. Alles bij elkaar een onderwerp voor een scherp politiek debat.

| Foto: Ruud van Drunen Foto: Ruud van Drunen

Voor watermanagement zou je eigenlijk bij onze koning Willem Alexander te rade moeten gaan, en niet bij ons als "deskundigen". Als leek raak ik al gauw de draad kwijt. Je leest alle berichten en telkens word je op het verkeerde been gezet. Enorme overlast in Noordwijk aan Zee en tot nu schijnt niets geholpen te hebben. Dan weer is het veel te droog: er is veel te weinig regen gevallen. Het grondwaterpeil is dramatisch gedaald. Dan weer worden de inwoners opgeroepen om tegels weg te halen om op die manier de regen en het water dat niet weg kan via de groenstroken in de grond te laten verdwijnen. Rioleringen worden vernieuwd en straten worden opengebroken. Het lijkt wel hap snap beleid. Er moeten toch wel echte deskundigen zijn die waterbouw hebben gestudeerd die adviezen kunnen geven. Een integraal plan voor heel Noordwijk opstellen en niet hier en dan weer daar iets aan het waterpeil doen. Een plan om te voorkomen dat er weer water naar de zee gedragen wordt.

Foto: Cor de Mooy

In een dorp als Noordwijk, aan Zee, zijn waterdeskundigen nodig. Het Hoogheemraadschap van Rijnland legde in 2008 een dijk in het duin, maar hield geen rekening met het ontstane hoog grondwaterpeil achter de dijk. De waterschade bedroeg in 2017 bijna 8 ton (waarvan 4 ton voor de adviescommissie).
Het Hoogheemraadschap heeft een ontwerp projectplan opgesteld voor een drainage in de Parallel Boulevard, maar de proef werd kritisch beoordeeld.
Het blijkt dat we ook lokale waterdeskundigen hebben. Agrariërs rondom Offem-Zuid gaven aan dat de duikers te hoog waren aangebracht, wat wateroverlast veroorzaakte. Dit gratis advies heeft Wethouder de Jong ter harte genomen. De duikers zijn verlaagd en rondom Offem-Zuid en in het Vinkenveld zit men weer droog.
De waterhuishouding van Noordwijk aan Zee is ingewikkelder. Maar als het Hoogheemraadschap er niet alleen uit komt, is het verstandig naar lokale waterdeskundigen te luisteren.
En anders nodigen we onze nationale waterexpert Koning Willem Alexander uit!

Sluitende begroting gaat ten koste van de reserves

Van de kant van de oppositie kwamen de nodige kritische geluiden. | Foto: WS

raad n De begrotingsdebatten van de gemeente Noordwijk kenden een traditioneel verloop: een tevreden coalitie en een ontevreden oppositie, die beiden stokpaardjes bereden en allen met een groot aantal moties het aangekondigde beleid op onderdelen wilden bijsturen. Daartussen een niet aangenomen motie van treurnis richting het college. Die werd ingediend naar aanleiding van de miljoenenafschrijving van de bouwgrond in Bronsgeest.

De begrotingsbehandeling en het daarbij behorende toekomstig reilen zeilen is gebruikelijk een hoogtepuntje in het politieke jaar. Waar partijstandpunten nog eens kunnen worden geaccentueerd tijdens de inbreng van positieve en negatieve kritieken, veelal geuit door de fractievoorzitters. Het grote aantal fracties in de Noordwijkse gemeenteraad was opnieuw oorzaak van een feitelijk beperkt debat. In de 8 minuten spreektijd welke voor iedere partij, groot of klein, beschikbaar was, bleek geen ruimte te bieden voor interrupties en duidelijke debat over verschillen in politieke opvattingen.


Wel bollen geen ballen

Vanuit de oppositie kwamen zoals te verwachten de kritische geluiden. Met als belangrijkste onderwerp de afschrijving van bijna 11 miljoen. Namens PUUR was het niet Taetske Visser of Gerben van Duin maar Zilker Toon van Tol die direct de toon zette met de karakterisering van het huidige college: 'wel bollen,geen ballen'. Maar ook de PvdA , Groen Links en D66 spraken met afschuw over de keuze voor afboeken en niet bouwen.
Die coalitie liet zich voornamelijk positief uit hoewel ook van die kant de kritische geluiden richting college doorkwamen. De rode draad daarbij was de oproep om vooral duidelijk te maken wanneer er uitvoering gaat worden gegeven aan de in de begroting opgenomen beleidsvoornemens. De verwachtte heftige kritiek van Lijst Salman op de begroting bleef uit.


NS Station Noordwijkerhout

Jaap de Moor van NZlokaal bepleitte nog eens een betere Oost-West verbinding waaronder een tunnel bij de spoorwegovergang Piet Gijs. Daarbij wilde hij een heus NS-station ter hoogte van de Schippersvaartweg.
Puur waarschuwde nadrukkelijk tegen het voornemen de deuren wijdt open zetten voor gebruik van sociale voorzieningen. Toon van Tol kondigde de onparlementaire motie 'Schop onder de kont' aan. De burgemeester weigerde overigens pertinent die titel uit te spreken. PUUR pleitte voor het volledig overnemen van de 7 sterren-visie die in Noordwijk werd ontwikkeld. De keuze tot beperkt bouwen in Bronsgeest en de bijbehorende administratieve afschrijving van bijna elf miljoen, noemde hij PURE misleiding.


Litanie van lof

Van de kant van de VVD kwam zoals te verwachten een litanie van lof. Fractievoorzitter Van Dormolen riep wel op tot daadkrachten en een concrete uitvoeringsagenda. Hij pleitte opvallend genoeg voor een nieuwe vergaderlocatie zonder geloop maar met de microfoon op tafel zoals in Noordwijk gebruikelijk was. Hij wilde ook, naast aangepaste rondetafelgesprekken, terug naar gerichte commissievergaderingen. Het CDA uitte zich bij monde van Theo Alkemade zorgen over de financiën. Deze stelde opvallend genoeg vast dat, mede door de overigens bewuste keuzes rond Bronsgeest, de lokale algemene reserves wel heel erg teruglopen. Het wensenlijstje noemde hij te groot om op de ingeslagen weg verder te blijven gaan. Hij was positief over de speerpunten zoals deltaplan wonen plus een woonvisie en een herijking van de ambtelijke organisatie en de dienstverlening.
Fractievoorzitter Louis Koppel toonde zich opvallend genoeg zeer tevreden. Met name omdat een aantal speerpunten van Groen Links wordt omarmd. Hij vroeg om opnieuw naar de afvalstromen te kijken en maatregelen te nemen. Natuurlijk sprak hij kritisch over duurzaamheid, stikstof, CO2 en de energietransitie. Ook hij had kritiek op de keuzes betreffende Bronsgeest. Tot slot riep hij op om heel snel de woonvisie te presenteren.

Huilen op de hyacinten

Vorige week was de politiek heel druk met de financiën van de gemeente Noordwijk voor het komend jaar. En de daarop volgende jaren. Ik volg dit al lang en heb toch telkens het idee dat ik te doen heb met een lokale toneelvereniging die zijn jaarlijkse uitvoering op de planken brengt. Dit jaar met de titel 'Huilen op de hyacinten'.

Vooraf was al duidelijk dat de penningmeester ook de hoofdrol kreeg toegewezen. Maar ik was wel erg nieuwsgierig welke lokale helden als financieel specialisten moesten acteren. Ik moet zeggen dat ik na het vallen van het doek niet geheel teleurgesteld huiswaarts keerde. We zagen een voorstelling in 3 bedrijven, waarin het acteertalent behoorlijk was. Zowel de hoofdrollen als de bijrollen werden behoorlijk ingevuld. De voorzitter van de raad had duidelijk de regie. Waardoor de traditionele langdradigheid bij dit soort voorstellingen tot een minimum werd beperkt. Vooral het eerste bedrijf, inbreng van fractievoorzitters, verliep vlot en kende een paar hoogtepunten. Het tweede bedrijf met nadrukkelijke rollen voor portefeuillehouders was een stuk minder boeiend. Het derde bedrijf was zoals gewoonlijk langdradig met weinig topprestaties, waarbij opviel enkele toeschouwers het theater al verlieten voordat het doek gevallen was.
Er waren ook open doekjes. Vooral het voorstel om de ODWH eens extra door te lichten en te bekijken of het niet veel beter is om de vergunningverstrekking weer in eigen beheer uit te voeren bracht veel mensen op de banken. En ook de aandacht voor de mindervalide medemens kreeg applaus. Want het strand extra toegankelijk maken zodat ook zij van de zee kunnen genieten is natuurlijk zeer sympathiek. Een matig applaus kreeg het voorstel om de toiletten van horecaondernemers toe te voegen aan het arsenaal openbare toiletten.
De fractievoorzitter van Groen Links solliciteerde met zijn optreden overduidelijk naar een hoofdrol in een volgend theaterstuk. Zijn teksten betreffende wegwerpplastic, meer tijd voor de zorg en duurzaam bouwen zorgden voor positief gejoel. Zijn acteertalent ging een beetje verloren bij zijn optreden over de 11 miljoen van Bronsgeest. Daar waar het script voorschreef dat een tekst kon zijn 'we zijn in de maling genomen', improviseerde hij en gebruikte 'gebrek aan transparantie'. Boegeroep klonk er vanuit het auditorium toen een van de acteurs beweerde dat Noordwijk genoeg heeft van al dat toerisme. Zijn uitgesproken teksten over overlast voor inwoners, de onwenselijkheid van de K.W. Boulevard als evenemententerrein en de verheerlijking van ondernemers op dit terrein maakte veel toeschouwers hoorbaar boos. En het boegeroep zwelde aan toen daar ook nog eens een duur onderzoek aan moest worden gekoppeld.
Maar de echt geïnteresseerde theaterbezoekers mocht ervaren dat er goed was gerepeteerd, dat de soufleur beperkt nodig was en dat de voorstelling 'Huilen op de hyacinten' een ruime voldoende verdiende.

Uitgaan kort

politiek n Maandag 25 november is er een weer een politiek café bij Café van der Geest in Noordwijkerhout met dit keer het thema Wonen. Sprekers zijn Henri de Jong, Merlien Welzijn (Padua) en Marlies Krul-Seen (Omgevingsdienst West Holland). Ook worden weer een aantal stellingen aan het publiek worden voorgelegd.

creatief n Vrijdag 22 november (11.00 tot 13.00 uur) en vrijdag 27 november (14.00 tot 16.00 uur) in de kleine zaal van Puyckendam aan de Pilarenlaan (ingang SOP), kan iedereen zich creatief uitleven met het maken van kerskaarten. Meeknutselen kost 1,50 euro. Vooraf aanmelden bij Janine Boting via de mail: j.boting@rivierduinen.nl.

sint n Woensdag 20 november brengt de sint een bezoek aan de De Kletskop. Kinderen zijn welkom om van 13.30 tot 16.00 uur in het Victorhuis, naast de St. Victorkerk aan het Sporkenhout 12. Wanneer alle kinderen een cadeautje meenemen ter waarde van 5 euro (in een krant) Is het de bedoeling dat op locatie de presentjes mooi worden ingepakt. Aanmelden en meer info: Adri Verhart, 0252-375185.

Witte Kerk krijgt 3000 euro

Noordwijkerhout n Een cheque van € 3.000 was er zaterdag voor de Witte Kerk. Dat is de opbrengst van de diverse acties die de Stichting Vrienden van de Witte Kerk het afgelopen jaar organiseerde.

De cheque werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse Dag van de Witte Kerk.
Tijdens die dag werden ook de prijzen uitgereikt van de fotowedstrijd. Deelnemers konden een speciaal Witte Kerkvlaggetje meenemen op vakantie en dat op zo origineel mogelijke wijze fotograferen. Het leverde tientallen foto's van over de hele wereld op.

De wedstrijd werd gewonnen door Robin Hielkema, Ineke Belt, Jan Passchier en Nico Duivenvoorde. Hun winnende foto's en die van de andere deelnemers werden de hele dag geëxposeerd in de Witte Kerk. (Bron: BO, foto: Fred van der Bent)

Pastor vertelt over de bajes

Noordwijkerhout n 23 Jaar van zijn loopbaan heeft John Gillissen met hart en ziel als justitiepastor gewerkt in de gevangenis.

En dit ondanks het feit dat de gevangenis vaak een lelijke en harde wereld was.

In de grote zaal van Puyckendam is woensdag 20 november een infomiddag waar Gillissen vertelt over zijn ervaringen. Hij begint om 14.00 uur; de grote zaal is vanaf 13:30 uur open. De toegang is gratis en in de pauze wordt een kopje koffie/thee aangeboden door de KBO.

Noordwijkerhouter mede auteur waddenbundel

boek n Korte verhalenschrijver Alexander Roessen (46), sinds drie jaar inwoner van Noordwijkerhout, heeft meegeschreven aan het boek Aangespoelde verhalen, dat 23 november verschijnt.

In de zogenaamde 'waddenbundel' is Roessen met zijn kortverhaal Het grote zwijgen een van de vijftien schrijvers aan deze bundel, die tot stand is gekomen op initiatief van thriller auteur Marelle Boersma – bekend van Vals Alarm. Het kortverhaal Het grote zwijgen speelt zich af op Schiermonnikoog rondom bunker Wassermann.

In juni kwamen vijfien schrijvers uit Nederland en België bij elkaar voor een midweek schrijven op Ameland met als doel samen een bundel te schrijven met als thema de Waddeneilanden. Ze volgden tijdens de schrijfweek workshops over het schrijven van een kort verhaal. Ook verdiepten ze zich in de marketing van een boek. De schrijvers waren vrij in de keuze van het onderwerp of genre. Het enige dat vaststond was de locatie: het verhaal moest zich afspelen op een Waddeneiland.

Tijdens een research wandeling over het wad, vonden twee schrijvers twee aangespoelde jonge zeehondjes. Medewerkers van de lokale dierenambulance brachten de dieren in veiligheid waarna ze naar de zeehondenopvang werden overgebracht. Het was toen niet meer dan logisch om de zeehondenopvang te koppelen aan een goed doel. Van elke verkochte bundel doneren de schrijvers dan ook 1 euro aan de zeehondenopvang.

In 2018 werd de eerste waddenbundel uitgebracht (Paal 15 genaamd). Ook in 2020 staat er een schrijfweek gepland (van 11 tot en met 15 mei 2020) en zal er een derde bundel worden uitgegeven. De boekpresentatie van Aangespoelde verhalen vindt plaats op 23 november in Ouwehands Dierenpark Rhenen. Het eerste exemplaar zal uitgereikt worden aan Robin de Lange, directeur van het dierenpark.

Tikkie speelt musical 'De Val'

De kleine cast zorgde voor een staande ovatie. | Foto: pr

Noordwijkerhout n In het Form van het Teylingen College locatie Leeuwenhorst trad vorige week theatergroep Tikkie op met de voorstelling 'De Val'.

De cast van slechts acht personen vertelden een verhaal in 28 aaneengeschakelde liederen, allen meerstemmig gezongen en aangevuld met choreografieën van, tevens hoofdrolspeelster, Lynn Duivenvoorden. De vormgeving was in handen van schrijver, componist en regisseur Peter Geurts.

De zeer hechte groep, duidelijk te voelen tijdens de voorstelling, is ver boven zichzelf uitgestegen en werd beloond met een staande ovatie.

Vrijwilligersfeest nieuwe gemeente

Noordwijk(erhout) n Voor alle vrijwilligers houdt de gemeente 4 december een Vrijwilligersfeest.

De voorstelling 'Winterhotel' wordt gespeeld, uitgevoerd door Stichting de Passie. Na de voorstelling is de uitreiking van de vrijwilligersprijzen. Voor het eerst organiseren Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk met elkaar dit feest. Cultuur Verbindt sluit deze avond het Cultureel jaar feestelijk af met een film. Het is nog mogelijk om een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie/ vereniging te nomineren voor een vrijwilligersprijs. Doe dit vóór 20 november via: www.welzijnnoordwijk.nl.

Prins Sjonnie en prinses Anita

Alaaf in De Zilk: de prinsenparen zijn bekend! | Foto en tekst met dank aan Shelley Cousins.

carnaval n Ook de prinsenparen van de Duinknijnen zijn bekend.

Afgelopen zaterdag, 9 november, was het feest in de Duinpan en werd het 52ste prinsenpaar der Duinknijnen aan het publiek voorgesteld.

Voordat dit gebeurde, moest natuurlijk eerst afscheid worden genomen van het oude prinsenpaar: Prins Murphy en Prinses Marly.

Precies om 23.11 uur was het tijd voor de stunt van de Duijnknijnen. Al 'gabberend' werd het prinsenpaar bekend gemaakt.

Fred de Winter en Diantha de Winter zullen dit jaar door het leven gaan als prins Sjonnie en prinses Anita.

OverHoop: Mogen wij u voorstellen?

toneel n Muziekvereniging Jeanne d'Arc, koor Elan, Toneelgroep Louis Bouwmeester en solisten Maurits Draijer en Lene Groothuis (zang), voeren 13, 14 en 20 december het muzikale kerstverhaal OverHoop uit.

Het verhaal is gebaseerd op het klassieke kerstverhaal Vadertje Panov van Tolstoj en is voor de gelegenheid door regisseur Niek Molkenboer in een eigentijds jasje gegoten. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Habraken. De organisatie van het evenement is in handen van Muziekvereniging Jeanne d'Arc. De komende weken worden diverse deelnemers voorgesteld. Deze week is het de beurt aan Toneelgroep Louis Bouwmeester; opgericht in 1945 en sindsdien jaarlijks minimaal met één stuk op de planken. De vaste repetitiebasis is De Muze, waar ook de meeste voorstellingen zijn. Regelmatig wordt ook op unieke locaties gespeeld, zoals het buitenterrein van het Bollenbad, de Berghstichting en in een bollenschuur. De leeftijd van de spelers ligt van 20 tot 60+. Sinds 1988 is Niek Molkenboer de vaste regisseur.

Het verhaal OverHoop gaat over Maarten die een noodlijdende speelgoedwinkel runt. Op kerstavond is de situatie verre van rooskleurig. Maartens vrouw heeft hem verlaten en de winkel verkeert op de rand van het faillissement. Totdat Martha, een verwaarloosde vrouw, de winkel binnenkomt... Het stuk speelt vrijdag 13 december in de Maria ter Zee kerk (Noordwijk), zaterdag 14 december in De Schelft, vrijdag 20 december in De Duinpan (De Zilk). Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur. Zaal open 19:30 uur. Kaartjes via: www.stjeannedarc.nl of contact@stjeannedarc.nl. Donateurs en sponsors van Jeanne d'Arc kunnen twee gratis kaarten krijgen voor de voorstelling van 14 december.

Sinterklaas zet zaterdag voet aan wal

Hopelijk is het zaterdag beter weer als Sinterklaas aankomt. | Foto: Marcel Verheggen Foto: Cor de Mooy

intocht n Op 16 november zet Sinterklaas weer voet aan wal in Noordwijk. Met een voorprogramma dat start om 9.30 uur wordt Sinterklaas en alle Pieten een warm welkom bereid als zij in hun geliefde Noordwijk aankomen.

Sinterklaas wordt ook dit jaar weer binnen gevaren door de vertrouwde reddingboot Paul Johannes van de KNRM. Burgemeester Hermans-Vloedbeld en Cees van Wijk, voorzitter van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging zullen, nadat de kapitein stipt om 10.00 uur de boot op het strand heeft gezet, de Sint officieel ontvangen.

De Oude Dorpskern reikte de allereerste Erfgoedprijs uit. | Foto: Ina Verblaauw

Tijdens het voorprogramma zullen alle liedjes nog een keer goed geoefend worden. Samen met Paul Sellers, dans- en muziekpieten zullen alle kinderen dan klaar zijn voor zijn komst.
Leerlingen van dans- en balletschool Jorien Boot zullen een optreden verzorgen. Om 11.00 uur zal de stoet vanaf het strand vertrekken en start de intocht door Noordwijk.
Ook aan de kinderen met een glutenintolerantie zal worden gedacht. De Hoofdpiet voorziet in de Hoofdstraat en in de Kerkstraat deze kinderen van glutenvrije kruidnoten.

Route

Noordwijk aan Zee: 11.00 uur: Start route te voet door de Hoofdstraat. Aan het einde van de Hoofdstraat ter hoogte van de Punt staat een speeltoestel, De Nick Jr Playtrailer is bij uitstek de attractie waar de kinderen in afwachting van de Sint kunnen spelen, springen en klauteren. Let op: schmink is in het toestel niet toegestaan. Er zal hiervoor een tafeltje met afschminkspullen staan. Einde route Noordwijk aan Zee 12.00 uur.

Noordwijk-Binnen: 12.30 uur aankomst Kerkstraat. Hierna zal rond 13.00 uur op het plein bij de Bruna, de ontvangst plaatsvinden door Krijn van der Bent, voorzitter van de Winkeliersvereniging Noordwijk Binnen en Cees van Wijk, gevolgd door een optreden verzorgd door leerlingen van Gymnastiek- en Sportvereniging DOS. Het slotakkoord wordt verzorgd door de Pietenband. Het programma duurt tot 13.30 uur.

Over de intocht van Sint en Pieten maar ook over alle andere activiteiten is Sinterklaas ook op Facebook terug te vinden via Sinterklaas intocht Noordwijk.

Allereerste Erfgoedprijs uitgereikt

dorpskern n Voorafgaande aan de Najaarslezing 'De keuken in de Gouden Eeuw' door Menko Wiersema werd in de Oude Jeroenskerk de Erfgoedprijs 2019 uitgereikt. Een prijs die voor het eerst in het leven is geroepen door Vereniging De Oude Dorpskern. Een aanmoedigingsprijs voor ontwikkelde op het gebied van het materieel erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen. De DOD Erfgoedprijs zal één keer in de twee jaar worden uitgereikt.

Door Ina Verblaauw

Voor de prijs waren vier panden genomineerd: Pickéstraat 13, Douzastraat 42, Voorstraat 1 en Lindenplein 2/Voorstraat 54. Alle eigenaren van de genomineerde panden werden door de voorzitter van de jury, Harrie Salman op het podium uitgenodigd, waarbij een korte toelichting werd gegeven over de initiatieven die genomen zijn om de panden als erfgoed van Noordwijk Binnen te behouden.

De winnaar van de Erfgoedprijs 2019 werd de Bollenschuur Douzastraat 42 van Margriet van Hal en Sebastiaan van Houten. De jury was unaniem in haar beslissing.

Salman: "Door durf, energie en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers is iets groots tot stand gebracht. Het pand stond op instorten. De nieuwe functie van het pand (een woning met bedrijfsruimte) sluit deels aan bij de bedrijfsfunctie waarvoor het is gebouwd. Met deze renovatie is een karakteristiek pand met een hoge cultuurhistorische waarde voor de toekomst behouden.

Alle genomineerden ontvingen een oorkonde. De winnaars ontvingen daarnaast ook een gevelschild.

Noordwijks uurtje in Cultuurcafé

historie n Zaterdagmorgen 16 november is iedereen welkom bij het Noordwijks Uurtje in Boekhandel van der Meer/Het Cultuurcafé. Een Noordwijks uurtje waarin de bijlage van het Noordwijks Straatnamenboek gepresenteerd wordt door Ton Meijer en Willem Baalbergen.

Het Straatnamenboek van Noordwijk werd in 1992 geschreven door Ton Meijer; een mooi overzicht van alle straatnamen en hun oorsprong. Aan de hand van de straatnamen loop je door de geschiedenis van Noordwijk.
In de afgelopen jaren zijn er nieuwe wijken gebouwd en nieuwe straatnamen bedacht door de Straatnamencommissie. Deze nieuwe straten zijn bijeengebracht en beschreven door Willem Baalbergen in een handzaam geïllustreerd boekje.
Koen Marijt (KoenvanToen) werpt deze ochtend vast een blik op het volgend jaar: 75 jaar bevrijding.
Ook de Stichting Geschiedschrijving Noordwijk is aanwezig om haar ideeën rondom het vastleggen van de Noordwijkse historie te ontvouwen. Er leven plannen om de canon van Noordwijk uit te geven.

Het Noordwijks uurtje is op zaterdagmorgen 16 november om 11.00 uur op de Keuvel 1 bij Boekhandel van der Meer/Het Cultuurcafé.

Sinterklaas komt logeren in Noordwijk

sint n Zaterdag komt Sint Nicolaas aan in Noordwijk. Eenmaal in Nederland aangekomen, moet de Goedheiligman natuurlijk wel ergens verblijven waar het comfortabel is. De zoektocht naar een geschikt logeeradres was geen gemakkelijke opgave voor de Pieten, maar ze zijn er wel in geslaagd.

Dit jaar hebben zij een wel hele bijzondere plek gevonden: De Rollygolf. Want, wat jullie namelijk nog niet wisten, is dat Sinterklaas stiekem een hele grote midgetgolf-fan is.

Benieuwd hoe de Sint woont? Breng dan tussen 20 november en 1 december een bezoek aan De Rollygolf. Maar er is nog meer! Sinterklaas heeft zijn Pieten gevraagd leuke activiteiten te organiseren voor de kids om te doen. Wat dacht je van knutselen met de knutselpiet? Of dansen met de discopiet? Ballonfiguren maken met de ballonnenpiet? Cupcakes versieren met de bakpiet? Het Pietenparcours afleggen? En, aangezien de Sint altijd wel in is voor een feestje, zijn alle kinderen ook nog eens uitgenodigd voor het Feest van Sinterklaas op zondag 1 december in HOME. Een ding is zeker: vervelen is er niet bij in het Huis van Sinterklaas!

Benieuwd naar het programma? Check dan de Facebook-pagina van De Rollygolf.

The Gents te horen bij Muziek in Jeroen

concert n Op zondag 17 november om 15.00 uur treedt Vocaal ensemble The Gents o.l.v. Annemiek v.d. Ven , en begeleid door Jaco van Leeuwen, op in de Oude Jeroenskerk.

Een kleine twintig jaar geleden concerteerde het Vocaal Ensemble 'The Gents' (o.l.v. een piepjonge Peter Dijkstra) een aantal keren in een afgeladen Oude Jeroenskerk. Het ensemble bestaat nog steeds, zij het dat de jonge mannen van toen zijn opgevolgd door jonge mannen van nu. Annemiek van der Ven is vanaf 2018 dirigent van het gezelschap Zij maakte carrière als zangeres van het ensemble Wishful Singing, maar studeerde ondertussen cum laude af in het vak Koordirectie aan het Conservatorium van Amsterdam.
Op het programma staan parels uit de, veelal recente, Nederlandse muziekgeschiedenis die niet vaak het podium haalden, zeker niet uitgevoerd in mannenkoor-bezetting. De 'Mysteria Gaudiosa' van Hendrik Andriessen zijn speciaal voor dit project uitgegeven. De cyclus is slechts twee keer eerder uitgevoerd in Nederland. Daarnaast klinkt de 'Sacramentslof' van Albert de Klerk, delen uit de Missa Brevis van Ton de Leeuw en volksmuziek van Herman Strategier en nog een paar schitterende luisterliedjes van Jules de Corte en Maarten van Roozendaal
De toegangsprijs voor het concert is € 20,-. Vrienden van 'Muziek in Jeroen' en al hun introducés betalen € 15,00.

VVSB vermaakt, maar wint geen punten

VVSB in de aanval.| Foto: Orangepictures, Theo Aalte.

noordwijkerhout n VVSB en DVS'33 hebben er zaterdagavond een mooie wedstrijd van weten te maken. Het publiek kon zich ruim 90 minuten tijdens het 'avondje VVSB' vermaken met een hoog baltempo en veel, grote kansen van beide ploegen. De gasten uit Ermelo gingen beter met de kansen om en wonnen hierdoor met 1-3.

Door Stefan van den Burg

Koen van der Linden en Bren Zonneveld hebben het nakijken. | Foto: Trudy van den Berg.

VVSB deed het zaterdag tegen DVS'33 zonder snelheidsduivel Lulinho Martins en topscorer Felitciano Zschusschen. Hierdoor was er in de voorste gelederen plaats voor Loyd van der Wilden, Yannick Bouw en Frans van Niel. En VVSB had in de eerste paar minuten moeite om onder de druk van DVS'33 vandaan te komen. Kansen kwamen er niet en na een kwartier voetbal nam VVSB het initiatief in de wedstrijd over.

Daan Huiskamp toonde zich in de eerste helft als een betrouwbare sluitpost. De doelman van DVS'33 zorgde ervoor dat Loyd van der Wilden, Tomas Arroyo en Tim de Rijk niet tot scoren kwamen. De vierde grote kans voor VVSB was dan wel raak. De afgeslagen corner kwam voor de voeten van Van der Wilden, die de bal weer voor de pot slingerde. Verdediger Peter Verhoeve was nog aanwezig en kopte de bal tegendraads achter de doelman.

VVSB bleef gevaarlijk voor het doel van DVS'33. Zo zag Van der Wilden zijn voorzet op de paal belandden en werd een zeer snelle counter net niet ingetikt door Yannick Bouw. Toch bleef het 1-0 en kwam de ploeg uit Ermelo terug in de wedstrijd. De vrije trap van Soufian Moro belandde via de muur achter Ruben Valk.

De tweede helft werd DVS'33 gevaarlijker. Zo leverde opnieuw een vrije trap van Moro gevaar op en had doelman Valk twee goede reddingen in huis op de schoten van Benjamin Roemeon en Olivier Pilon. Met nog een kwartier te gaan, dwarrelde de voorzet van Frank van der Burg vanaf de zijlijn bij de tweede paal in het doel.

VVSB moest dus nog een klein kwartier volle bak geven om minimaal een punt uit het vuur te slepen. Mo el Osrouti viel in voor verdediger Jelmer Vijlbrief en had binnen 20 seconden de gelijkmaker op de schoen. De rebound kwam voor de volledig vrijstaande invaller, maar werd van dichtbij toch nog over het doel geschoten.

De Noordwijkerhouters bleven stormen op het doel van Huiskamp. Met name linksbuiten Van der Wilden was een plaag voor zijn directe tegenstander en gaf een aantal panklare voorzetten. Echter schortte het in de afronding bij de voorwaartsen van VVSB. Ook doelman Huiskamp lag meermaals in de weg voor de toch wel verdiende gelijkmaker.

Echter: het mocht niet baten voor VVSB. In de blessuretijd was het Rafael Uiterloo die in de omschakeling voor de 1-3 en dus de overwinning voor DVS'33 zorgde.

Scoreverloop en opstelling

VVSB – DVS'33 1-3: 20. Verhoeve 1-0, 38. Moro 1-1, 75. Van der Burg 1-2, 90+3. Uiterloo 1-3.

VVSB: Ruben Valk; Richelo Fecunda, Peter Verhoeve, Tomas Arroyo, Rob Zandbergen, Jelmer Vijlbrief (78. Mo el Osrouti); Ties Evers, Tim de Rijk, Frans van Niel; Yannick Bouw, Loyd van der Wilden.

Van Nispen geeft voorsprong uit handen

DeZilk n Van Nispen startte voortreffelijk tegen Nicolaas Boys en kwam al na twee minuten op een 1-0 voorsprong. Uit een vrije trap van Xavi Noltenius wist Rico Geerlings raak te koppen. Van Nispen speelde goed in die beginfase en wist na twaalf minuten de 2-0 aan te tekenen door Dorus van der Voort. Van der Voort brak op links door en was niet meer in te halen.

Hij rondde beheerst af: 2-0. Daarna liet Van Nispen de touwtjes vieren en werd het erg slordig in de passing. Nicolaas Boys deed er een schepje bovenop en Van Nispen verloor de slag op het middenveld. Geen duel werd meer gewonnen en ook de afvallende ballen waren voor de gasten uit Nieuwveen. Vlak voor rust wist Nicolaas Boys te scoren en stond er 2-1 op het scorebord.

Na de thee kwam Van Nispen niet goed uit de kleedkamer en gasten van Nicolaas Boys vochten voor elke meter. Een kwartier voor tijd stond dan ook de 2-2 op het scorebord. Wie dacht dat Van Nispen er alles aan deed om dat ene puntje vast te houden kwam bedrogen uit. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd wist Nicolaas Boys nogmaals te scoren. In blessuretijd deed Van Nispen er nog alles aan om het tij te keren en een puntje te redden. Bijna lukte dat nog toen bij de laatste corner van de wedstrijd alles en iedereen naar voren ging en keeper Rien de Jong bijna de 3-3 binnen kopte. De teller bleef op 2-3 staan. Een verdiende nederlaag voor de mannen van Roy Schulpzand.

Zondag speelt Van Nispen wederom thuis. De inhaalwedstrijd tegen de ploeg van Stephan Spruijt, Spaarnwoude, staat op het programma. De rood-gele equipe zal dan uit een ander vaatje moeten tappen om weer eens punten binnen te halen.

Wisselend succes Judo Team Bollenstreek

Nog meer trainen om nog beter te worden en focussen op de toekomst. | Foto: pr

judo n Judo Team Bollenstreek heeft de afgelopen weken weer flink wat successen binnengehaald. Zo werd vorige maand door de topselectie meegedaan aan een Spaanse supercup (Supercoppa de Espanã) in Aviles. Dit is een Europees hoog aangeschreven judotoernooi. Hiervoor reisde de topselectie af naar Spanje. En afgelopen weekend waren de judaka's in Den Haag.

Het team was uitgenodigd door hun Spaanse sponsor Jorge Diaz del Rio van ODC Space om deel te nemen aan deze supercup. In de weken voorafgaand werd er hard getraind en de focus lag vooral op conditie verbeteren en pakkingen inslijpen. Op het toernooi waren de resultaten overweldigend. Het resulteerde in een vijfde plek bij de heren -81 kilogram onder 21 jaar door Bas Duivenvoorde. Een zevende plek bij de heren -50 kilogram onder 18 jaar Stefan Disseldorp. Een vijfdef5de plek bij de heren -60 kilogram onder de 18 jaar door Ruben Naud Fernandez en een derde plek bij de dames +70 kilogram onder 18 jaar door Eva Hornsveld.

Afgelopen zondag stonden dezelfde judoka's van de topselectie op de mat in Den Haag op het Internationaal Residentie Judo Toernooi. "Dit is een belangrijk toernooi. Degene die zich bij de eerste zeven plaatsen, krijgen punten voor het algemeen klassement. De winnaar daarvan wordt dan door de judo bond geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap", laat hoofdtrainer en coach Johan Zagers weten.

'Er komen nog veel meer meetmomenten dus evenzoveel kansen'

Helaas kwamen de judoka's niet op het podium. Ondanks zeer sterk en mooi judo, liepen ze allemaal op kleine foutjes wat uiteindelijk hen de overwinning kostte.

Zagers: "Ontzettend jammer. Deze kinderen trainen momenteel zes tot zeven keer per week en dan stijgen uiteraard ook hun verwachtingen. Om dan met lege handen naar huis te gaan, is natuurlijk voor iedereen heel zuur. We kunnen maar één ding doen: hoofd omhoog en verder werken aan onze ontwikkeling. Er zijn nog meer meetmomenten en dus evenzoveel kansen. Jammer van vandaag, maar er komen binnenkort alweer nieuwe kansen dus we moeten ons herpakken en de focus op de toekomst leggen!"

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 14 november

Actieve workshop: leren over voeding.

Dinsdag 19 november

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: Maaltijd: macaroni.
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

Het Trefpunt

Dinsdag 12 november van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: chili con carne.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 18 november

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: boetseren met klei. Kosten € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 19 november

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: boetseren met klei. Kosten € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Noordwijk speelt gelijk tegen AFC

Emiel Wendt speelde dominant en was met zijn treffer weer belangrijk voor Noordwijk. | Foto: WS

Voetbal n Opnieuw bleef de ploeg van Kees Zethof eigenlijk met lege handen achter. Bij de Noordwijkse supporters en staf leefde het gevoel van verlies bij het uiteindelijk gelijke spel. Bij het Amsterdamse AFC beluisterden we een zelfde gevoel na een voor de neutrale toeschouwer redelijke vermakelijke wedstrijd.

Hoogstaand was het treffen tussen de prestigieuze Amsterdamse semi-profclub en de roodwitten bepaald niet. De spanning vergoedde veel maar Noordwijk kon technisch en fysiek opnieuw niet echt indruk maken.

Prima weer voor een hardloopwedstrijd, deze zondag. | Foto: Ronald van der Laan Foto: Ronald van der Laan

Daarvoor ontbraken de ooit vertrouwde combinaties. Ondanks het gemis van de verdedigers Oversloot en Smith begon Noordwijk hoopvol aan de strijd op de Duinwetering. Trainer Zethof hield deze keer spits Tjeerd Westdijk op de bank en bracht direct Denzel James. Bovendien koos hij voor Sander Bosma in plaats van Achefay op het middenveld. In de openingsfase moest direct al een tegenvaller worden geïncasseerd toen AFC na een vrije trap de 0-1 liet noteren.

Van een jacht op de gelijkmaker kon niet worden gesproken maar Noordwijk bleek ook niet de mindere van de Amsterdammers. Plots kwamen ze op gelijke hoogte toen een schot van Nick van Staveren zomaar in de kruising zeilde: 1-1.

In het derde kwartier werd het aandringende AFC sterker en creëerde een paar grote kansen. Eerst kon Le Congé ternauwernood redding brengen. En even later bleek keeper van Vliet attent op een inzet van de altijd moeilijk te bespelen Ignacio. Het rustsignaal betekende dan ook een welkome onderbreking.

Na de rust speelde de wedstrijd zich opnieuw voornamelijk op de helft van de Noordwijkers af. Bij de eerste de beste Noordwijkse aanval onderscheidde Van Staveren zich opnieuw door na goed doorzetten vanaf de rechterflank de juiste voorzet af te leveren. Emiel Wendt benutte het matig ingrijpen van zijn tegenstander en prikte de 2-1 binnen.


Tandje bij

Zoals te verwachten zette AFC er een tandje bij en Van Vliet moest alle zeilen bijzetten. De Amsterdammers toonden meer initiatief maar in de tegenstoten liet Noordwijk ook af en toe de tanden zien. Na bijna 70 minuten voetbal viel dan toch de gelijkmaker. Rietveld greep onzeker in en AFC profiteerde maximaal met een slimme en even fraaie treffer: 2-2. De toeschouwers verwachtten wel iets bij Noordwijk toen eerst Waandels en even later Westdijk zich warm gingen lopen. Maar men zag ook dat Westdijk even later vertwijfeld tegen de dug-out aan leunde. De logische wissels kwamen er dus niet. Chauvinistische Noordwijk-supporters zagen zich nog even een strafschop door de neus geboord toen Denzel James tijdens een slalom in de 16 werd aangetikt. Maar de goed leidende scheidsrechter Jerôme Vries zag er terecht niets in.

De wedstrijd verdiende hierna geen schoonheidsprijs maar spannend bleef het natuurlijk wel. Gescoord werd er niet meer zodat het bij 2-2 bleef.

Zaterdag weer een niet eenvoudige thuiswedstrijd tegen HHC Hardenberg. Met 21 punten staan ze achter IJsselmeervogels op de tweede plaats. Noordwijk staat nu met 13 punten op de 12e plek. Met 22 voor en 21 tegen wordt duidelijk dat het voorkomen van tegentreffers bepaald beter moet.

Pittige heuvels bij zonnige boscross

hardlopen n Van de NSL Boscross kan zonder meer gezegd worden dat het de mooiste en qua parcours meest gevarieerde cross is in de regio. Als dan het weer ook nog mee werkt, zoals op deze zondag, zonnig en windstil, kunnen in de eerste plaats de lopers, maar ook de toeschouwers genieten van deze cross in het mooie gebied van Hollands Duin.

Aan de start verschenen 139 atleten. De korte cross bij de heren werd gewonnen door Cas Kopmels in een tijd van 16.21. Tweede werd Sander van Elk in 16.31 en de derde plek was voor Niels Luisman in 18.48. Bij de dames ging de overwinning naar Amina Mautoug met een tijd van 18.55. Tweede werd Bobet Kloosterman en Amber van Elk derde in respectievelijk 20.44 en 20.55. Bij de lange cross heren ging de zege naar Zeb Beelen in 35.42. Tweede werd Nico Altorf in 36.09 en derde Bram Prins. Bij de dames 10 km was Nathalie Klaassen eerste in 42.02. Nancy Sieling van NSL werd tweede in 44.55 en Lotte Verleng derde in 45.00. Het volgende hardloopevenement van NSL is 19 januari 2020. Dan staat er een trailrun op het programma door het Hollands Duingebied. Ook dan is de start en finish nabij het Piet Forisdal aan de Duindamseslag. Afstanden 8 en 16 km. Bij NSL is het mogelijk om vier weken proef te open. Iedere dinsdag en donderdag om 9.00 en 19.00 uur en zondag om 9.00 uur. Verzamelen bij het clubhuis Cooling Duin op de parkeerplaats van de Duindamseslag. Alle finishtijden van zondag staan op www.av-nsl.nl.

SJC niet opgewassen tegen counters Hollandia

Stef van de Zalm heft de arm nadat hij de openingstreffer tegen Hollandia voor zijn rekening nam. | Foto: Johanna Oskam

voetbal n De teleurstelling achteraf was begrijpelijk. De uiteindelijke 4-2 nederlaag zeker geflatteerd. Maar de zwartwitten konden met opgeheven hoofd de kleedkamer opzoeken. Want de jonge ploeg van Florian Wolf had opnieuw laten zien dat er volop potentie aanwezig is.

Terwijl trainer Wolf vooral terughoudend is liet de spelersgroep eerder nog weten dat ze zeker mee willen doen in een titelstrijd. Of dat kan worden waar gemaakt lijkt zeer onzeker. Want er zijn sterke tegenstanders die eenzelfde doelstelling nastreven. Een ervan is Hollandia uit Hoorn.Die SJC aan de zegekar bond op basis van routine en geduld.

SJC begon met de zelfde basis als in de gewonnen wedstrijd tegen Be Quick. En er werd ook goed begonnen. Want al snel gaf het scorebord de 0-1 aan. Een treffer van Stef van der Zalm die na een fraaie combinatie met Wesley Haasnoot weer eens belangrijk kon zijn voor zijn ploeg. SJC domineerde toonde aan technisch vaardig te zijn maar moesten toezien hoe Hollandia uit het niets op 1-1 wist te komen.
Deze eerste tegenvaller werd goed verwerkt en SJC bleef volharden in het spelen van een eigen spel. En dat leverde via een wereldgoal van Wesley Haasnoot de 1-2 op. De Noordwijker zag de Hoornse keeper ruim voor zijn doel staan een gaf hem met een wonderschone lob het nakijken. Maar Hollandia toonde veerkracht en kwam Al snel weer op gelijke hoogte:2-2.Met die stand werd na een bijna-treffer van opnieuw Haasnoot de thee gedronken.


Goed veldspel

Na de rust kwam Melvin van Stijn Demir Strojil vervangen. SJC kreeg het moeilijker en hoewel het veldspel een ruime voldoende bleef scoren oogde de slimme tegenaanvallen van Hollandia gevaarlijker. De 3-2 kwam er dan ook. Nu moest SJC op zoek naar de gelijkmaker. Dat gebeurde met veel elan en passie.

Florian Wolf reageerde met aanvallende wissels. Billy Travares en de debuterende Lucas Coopmans mochten hun opwachting maken. Het offensief resulteerde in een overwicht en in een aantal dotten van kansen. Waarbij 10 minuten voor tijd een vrije trap van Timo Ruigrok door de paal werd gekeerd. Maar de enorme druk van SJC leverde toch niet de gewenste gelijkmaker op. In de slotminuut counterde Hollandia zelfs nog de 4-2 binnen.

Een teleurstellend resultaat na een goed gespeelde wedstrijd. Zondag voor SJC de thuiswedstrijd tegen Hoogeveen welke met 2-0 wonnen van HBS. Omdat concurrent JOS eveneens wist zijn winnen bezet SJC nu de vierde plaats.

NOVO wint van Shot

volleybal n Na vorig jaar twee maal te hebben verloren van de heren van Shot uit Culemborg werd afgelopen zaterdag een eerste revanche behaalt. Na een achterstand kon NOVO toch een 2-3 overwinning behalen.

De eerste set begon NOVO scherp en legde serverend druk op de heren van Shot. Het eerste team van Shot kent wat wisselingen en verjonging in het team. Na de eerste set winst door NOVO wisten deze heren van Shot de service druk zelf op te voeren. NOVO liep twee sets lang achter de feiten aan en Shot wist met 2-1 in sets op voorsprong te komen. Vervolgens vochten de Noordwijkers zich terug in de wedstrijd. Coach Rieneke Wielenga voelde een vijfsetter aankomen en wist afwisselend met spelverdelers Jeroen van Eijk en Tim Oortwijn de benodigde variatie in het spel te brengen.

Vervolgens bleek Shot gebroken te zijn en NOVO wist gelijk op 3-9 voor te komen. Ondanks de scherpe en harde aanvallen van Dennis Glasbergen en Tom van de Meer liep Shot alsnog in. NOVO dacht met 9-13 de wedstrijd al bijna gewonnen te hebben, maar wist met eigen fouten Shot toch op 14-14 terug te laten komen. Desondanks overwon NOVO haar eigen fouten na de opgebouwde spanning met 14-16.

Volgende week reizen de Noordwijkers af naar de koploper ZVH uit Zevenhuizen. Een nieuw team in de poule, maar zo aan de stand af te lezen een team met ambities.

NOORDWIJK

14 november
• ABBA GOLD - The tribute band to ABBA;Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 20,50.
• Adele Project Live; Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 19,00.

15 november
• Stef Bos - RUIMTE; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 22,00.
• Adele Project Live; Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 19,00.

16 en 17 november
• De Sneeuwman - Martha de Rijk; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 16 november 19.00 uur en 17 november 14.00 uur. Entree € 15,00.

16 november
• Intocht Sinterklaas; strand t.h.v. Kon. Wilhelmina Boulevard, afrit 10. Tijd: vanaf 09.30 uur.
• Zing Nederlands Met Me; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 - 15.00 uur. Entree gratis.
• Noordwijks Uurtje met Willem Baalbergen, Geschiedschrijving Noordwijk en Koen Marijt; Het Cultuurcafe, De Keuvel 1. Tijd: 11.00 uur. Entree gratis.

17 november
• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 uur. Entree gratis.
• Film en optredens Cultuur en Vriendschap; St. Jozefkerk, Herenweg 15. Tijd: 14.00 uur. Entree € 7,50.
• Code Oranje - Bestemming Engeland; Museum Engelandvaarders, Bosweg 15. Tijd: 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur. Entree voorstelling: volwassenen € 5,00, kinderen 7 t/m 12 jaar € 2,50, kinderen t/m 6 jaar gratis.
• Najaarsconcert Muziek in Jeroen - The Gents; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 15.00 uur. Entree € 20,00 (Vrienden Muziek in Jeroen € 15,00).
• Vitality Spinning Marathon 2019 tbv Dirk Kuyt Foundation; Radisson Blu Palace Hotel, Picképlein 8. Tijd: 11.00 - 15.00 uur. Deelname vanaf € 80,00 (2 personen)

ERHOUT / DE ZILK

13 november
• Inloopochtend Genootschap Oud de Zilck, maak kennis met de rijke historie van buurtschap de Zilk, van 9.30 tot 12.00 uur in de Duinpan, Sportlaan, de Zilk.
• Pietenhuis, kinderzitting om 14.00, 15.00 en om 16.00 uur, thema: knutselen voor de intocht, in het Pietenhuis, Dorpsstraat 19a, kaarten € 1.00 verkrijgbaar in de VVV-winkel.
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.


14 november
• Koffie+ bijeenkomst, lezing over Duurzaam Eten, van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek, Herenweg 2a. De toegang is vrij!
• Pubquiz, test je kennis en speel mee, om 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, aanmelden bij de bar.

15 november
• Concert Adele Project Live, spetterend concert van Europa's "Best Sound & Lookalike" om 21.00 uur in Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg. Kaarten via www.fletcherevents.nl

16 november
• Intocht Sint Nicolaas, aankomst om 13.15 uur in de Haven (Schelftweg), ontvangst bordes gemeentehuis om 14.00 uur en daarna is Sint tot 16.00 uur aanwezig bij de kinderspelen rondom de Witte Kerk.
• Pietenhuis, nieuwsgierig naar het Huis van de Pieten? Je kan van 14.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen aan de Dorpsstraat 19a
• VVSB – Goes, voetbalwedstrijd in de 3e divisie om 18.00 uur op sportpark de Boekhorst, Dr. Schaepmanlaan 2
• Jamsessie, kom spelen, kom luisteren naar deze speciale vorm van muzikaal samenspel, om 21.00 uur in café de Ruigenhoek, Herenweg 444, de toegang is vrij!

17 november
• Film "Cultuur en Vriendschap", humoristisch verhaal over verbinding met diverse muziekgezelschappen, om 14.00 uur in de St. Jozefkerk, Herenweg, kaarten € 7.50, verkrijgbaar via www.noordwijkticket.nl

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 15 november

WZC Groot Hoogwaak

19.00 uur: Herdenkingsdienst, ds. P.van der Burg en mevr. R. Stout

Zondag 17 november

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. W. Hollart

Buurtkerk

10.00 uur: ds. G. Binnendijk

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater

17.00 uur: ds. J. Westland, Putten

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. Noort

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 17 november

10.00 uur: dhr, C. van Rijn

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 13 november

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 15 november

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, M. Kuipers

Zaterdag 16 november

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland
Zondag 17 november
10.00 uur: Ionaviering

Zondag 17 november

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 19 november
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 17 november

10.00 uur: dhr. G Schreuder

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 17 november

10.00 uur: ds. H. Pals

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zaterdag 16 november
19.00 uur: Eucharistieviering met Cadans, pastoor M. Straathof

St. Victorkerk

Zondag 17 november
10.00 uur: Diaken B. Prins

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 17 november
11.00 uur: geen opgave

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 17 november samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 45: BRIEFKAART

De winnaar: Hanneke van Amsterdam