Noordwijkerhouts Weekblad

19 november 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 19 november 2019


Sinterklaas zet voet aan wal

Helpende hand voor de pieten die nog op de stoomboot staan. | Foto: Brigitte van Ruiten-Heemskerk

hijkomthijkomt n Sinterklaas is natuurlijk ook weer in Noordwijkerhout aangekomen: zaterdagmiddag zette hij met zijn gevolg voet aan wal in de haven achter De Schelft. Hij werd warm verwelkomd door havenmeester Gerrit en mijnheer Floor en honderden kinderen. Nadat de Sint met zijn Pieten van de stoomboot waren geholpen, vertrokken zij naar het gemeentehuis waar ze onthaald werden door waarnemend burgemeester Jon Hermans. Vervolgens ging de stoet naar het dorpscentrum waar het sintfeestje nog even voortduurde...

Eric Meijers weg bij VVSB

voetbal n VVSB trainer Eric Meijers vertrekt per direct naar SV Spakenburg.

Op de site van de club is te lezen dat Meijers zijn ambities nooit onder stoelen of banken stak en het hoogste niveau ambieert. 'VVSB heeft die ambitie ook. Daarom werkte het ook goed tussen Eric, de staf, de spelersgroep en de club. Toch komt er helaas per direct een einde aan de samenwerking, doordat SV Spakenburg zich meldde en Eric daarmee de overstap maakt naar de blauw-witten uit Spakenburg.'

Assistent Patrick van de Fits staat momenteel samen met keeperstrainer Hugo van Duijn en oud speler Stefan Kraaijvanger voor de groep. VVSB gaat zo spoedig mogelijk op zoek naar een passende structurele oplossing om met de staf en de selectie te strijden voor een goede klassering in de Derde Divisie.

Bakkie met de wethouder

dialoog n Op de Dag van de Ondernemers, vrijdag 15 november, nodigde wethouder Roberto ter Hark een aantal jonge ondernemers uit op het gemeentehuis voor een gesprek en koffie met gebak.

Aanwezig waren Roel Hoogervorst die samen met broer Pim Bij Hoogies runt, Suzan Schouten van Youngpwr, Jolanda Volkerijk van Brownies & Downies, Debbie Huson van Vibes en Wendy en Henriëtte Klein van Poush Conceptstores.

Nestor van het gezelschap was Floor Vink, vroeger werkzaam in mode en meubels en nu bestuurlijk actief voor de retail. Vink had voornamelijk tips voor de jonge ondernemers: "Blijf actief op andere terreinen in de gemeenschap naast je werk in je onderneming." (Lees het hele artikel op: www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)

Allen waren het erover eens dat de vrijheid om je eigen koers te bepalen één van de voordelen is van het hebben van een eigen onderneming. De jonge ondernemers namen de kans Ter Hark te melden dat de regelgeving soms te streng is en belemmerend kan werken.

Ter Hark kon melden dat per 1 juli Arie Musch als bedrijfscontact consulent is aangesteld om de lijnen tussen de gemeente en de ondernemers korter te maken. Ook het aantrekkelijker maken van de Hoofdstraat was een punt dat aangehaald werd.

Paraplu

Ter Hark kon melden dat het verlenen van de Kuuroordstatus een paraplu wordt, waar veel activiteiten aan zullen worden opgehangen. "We moeten ervoor zorgen dat de openbare ruimtes aantrekkelijker worden en alle aspecten die wel goed zijn in Noordwijk extra benadrukken".

Hij stelde de jonge ondernemers voor mee te denken met de Omgevingsvisie. Dit bleek ook een wens van de ondernemers aan tafel.

Dansmariekes in de prijzen

Eerste en tweede plekken op podium

Prinsenparen van Keiebijters ook bekend

Twintig jaar noffies

plakken

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes

Keuze voor een raadzaal verdeelt de coalitie

Eenvoudige aanpassing van voormalige raadzaal is volgens velen de snelste, minst kostbare oplossing. | Foto: Archief

raadzaal n Het zoeken naar een nieuwe vergaderlocatie voor de gemeenteraad van Noordwijk blijkt vooral een politiek en nauwelijks een rationeel proces. Het lijkt erop dat het een politieke strijd gaande is tussen de voormalige gemeente Noordwijk en de voormalige gemeente Noordwijkerhout.

Dat er een nieuwe locatie moet worden gevonden is duidelijk voor iedereen. De noodoplossing in verenigingsgebouw De Duinpan in De Zilk staat vanaf dag 1 ter discussie. Een definitieve keuze werd in een eerder stadium uitgesteld. Een werkgroep moest komen met een inventarisatie van behoeften en mogelijkheden.

Werkgroepvoorzitter Jan Janson (PvdA) maakte duidelijk dat er na enige discussie in de werkgroep een unanieme keuze werd gemaakt om de bibliotheek in Noordwijkerhout om te toveren tot raadzaal. Hij presenteerde de uitkomsten van een uitgevoerde Quickscan, waardoor hij aanleiding zag om te concluderen dat in volgorde van belangrijkheid 1. De bibliotheek Noordwijkerhout. 2. De binnentuin van het Noordwijks gemeentehuis en 3. een compleet nieuwe raadzaal in Noordwijk tot de mogelijkheden behoren.


Politieke uitgangspunten

De werkgroep kwam deze week met een definitief raadsvoorstel. Maar dat leidde direct tot discussie. Vooral van de kant van het CDA kwam er een inhoudelijke reactie op het voorstel van de werkgroep. Theo Alkemade betoogde dat de werkgroep we erg veel vrijheid had genomen met hun concrete voorstel. Volgens hem was er slechts de opdracht meegegeven om de huidige behoeften opnieuw te inventariseren en dit bij het zoeken naar oplossingen duidelijk in kaart te brengen. Theo Alkemade daarover: 'Niet minder maar zeker niet meer. Zodat de gemeenteraad op basis van politieke uitgangspunten de keuze kan maken.' Hij betoogde dat er zeker geen opdracht was gegeven om tot één alternatief als raadsvoorstel te komen. Alkemade maakte duidelijk dat er in zo'n geval zeker een raadslid van CDA-huize in de werkroep zou zijn afgevaardigd.

Vooral van Noordwijkse zijde komt het verwijt dat de werkgroep veel te lichtvaardig omgaat met het algemeen belang en het kostenaspect. Kiezen voor de Noordwijkerhoutse bibliotheek betekent een hele dure herplaatsing naar een pand op steenworp afstand. Hier zouden andere motieven gelden dan het vinden van een functionele vergaderruimte. Dat kwam met name mogelijk tot uitdrukking toen de commissielid Knapp (VVD) in het midden bracht dat vooral de positieve economische gevolgen voor het in nood verkerende winkelgebied in Noordwijkerhout, voor de VVD een belangrijk argument is voor een keuze voor de bibliotheek.


Publiek debat

Theo Alkemade reageerde heftig op vragen die wij hem stelden. 'Er werd in de bijeenkomst gesteld dat er de opdracht was om met één voorkeur te komen. Dat was zeker niet zo.' Alkemade benadrukt dat hij eerst een publiek politiek debat wenst in de gemeenteraad waarbij de alternatieven ook goed worden belicht. Naar zijn mening zijn er betere en minder geld verslindende oplossingen mogelijk. Daarbij kijkt hij vooral naar de beschikbare ruimte in het huidige gemeentehuis van de gemeente Noordwijk.

De koppen tellende lijkt de strijd al beslist omdat de tweedeling Noordwijkerhout versus Noordwijk hierbij een belangrijke rol speelt. Een kleine meerderheid in de raad lijkt dus voor Noordwijkerhout te gaan kiezen. Daarbij is mogelijk een hoofdrol voor Gerard Duijndam (VVD). Wordt hij gehouden aan de fractiediscipline of mag hij een eigen keuze maken? En wat zal die keuze dan zijn?

Net terug van vakantie vertelt Gerard Duijndam ons dat hij voor een rationele aanpak is en veel mogelijkheden ziet in de bestaande accommodatie in Noordwijk. Dat biedt vooral financiële voordelen en geeft dus uiteindelijk de belastingbetaler de voordelen. Hij benadrukt dat hij zonder last en ruggespraak zijn persoonlijke keuze zal gaan maken op basis van zakelijke argumenten.

Willekeur

Recht door zee is de beste weg. Een aloude uitdrukking die in mijn jeugdjaren de basis was voor allerlei besluiten. In een tijd dat leiding geven werd uitgevoerd op basis van kennis en kunde. Met autoriteit en duidelijkheid voor iedereen.

Inmiddels zitten we in een tijd van de onpersoonlijke communicatie. De sociale media zijn een belangrijke bron van nieuws geworden. Van alle kanten verschijnen in deze media nieuwsitems. Maar de nieuwsbrengers worden niet gehinderd door enige vorm van correctheid, waarheidsvinding of hoor en wederhoor. En niet alleen de wereldleiders verspreiden op basis van politieke trucs zogenaamd 'nepnieuws' om de publieke opinie te hersenspoelen. Ook onze volksvertegenwoordigers bedienen zich ervan en selectie van eigentijdse partijleiders vindt plaats op bedrevenheid in populaire communicatie. De recente stikstofdiscussie geeft hier tal van voorbeelden van en blijkt de oorzaak van chaos in waarheidsvinding.
Recentelijk plaatste het Cultuurhistorisch Genootschap zichzelf in beeld. Tot ieders verbazing kwamen zij met de boodschap dat een eigentijds veld met zonnecollectoren, verscholen op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, niet past in het bollenlandschap. Verbazing omdat zij volkomen stil bleven bij de discutabele en schimmige ontwikkelingen bij de voormalige bollenschuur van Willem van Eeden in de Voorstraat. Terwijl het behoud en herbestemming van oude bollenschuren en ander Bollenerfgoed een speerpunt zou moeten zijn. Om maar te zwijgen over hun houding in de discussie tot behoud van bollenlandschap in Bronsgeest. De willekeur bij bewonersorganisaties, zoals de DOD in de dorpskernontwikkeling, kan ik nog enigszins vergoelijken. Maar niet de willekeur bij vergunningverlening. Want ook daarbij blijkt 'recht door zee' nauwelijks nog een uitgangspunt te zijn.
Welnee, ook onze lokale volksvertegenwoordigers schromen niet om op basis van willekeur besluiten te nemen. De toepassing van geldende uitgangspunten wordt gemakkelijk geweld aangedaan. De bijzondere opstelling bij de plannen van het Julianahofje is daar een van de voorbeelden van. Om maar niet te spreken over de principiële willekeur bij het uitvoeren van de diverse verkiezingsprogramma's en de collegebesluiten. En wat te denken van de willekeur bij het gebruik van de termen 'geheim' en 'vertrouwelijk' daar waar het gaat om discutabele raadsbesluiten.
Recht door zee is ook niet de richting die is gekozen bij de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de raadsvergaderingen. Heel sneaky probeert men de belastingbetaler in de maling te nemen. Niet de beste oplossing, niet de meest betaalbare oplossing maar een oplossing op basis van politieke slimmigheid zoals kruisjes in plaats van bedragen, emotie en belangrijk gevonden worden. Politieke willekeur is wereldwijd geaccepteerd. Maar wij zijn en blijven Noordwijk. Met van oudsher nuchtere bewoners. Waar 'recht door zee' toch in ere gehouden zou moeten worden.

'Huizen we in een gemeentehuis of in een casino?'

Evenementen n De toekenning van subsidies aan de organisaties van ongeveer 30 evenementen in het themajaar '75 jaar vrijheid' is nogal aan kritiek onderhevig. Op diverse plekken en bij diverse organisaties is vol ongeloof gereageerd op de voorstellen die er zijn gedaan. Bovendien verkeren nog veel evenementenorganisatoren in grote onzekerheid.

Er klinken diverse indringende verwijten richting het college van B&W. Niet alleen de hoogte van de subsidie bedragen en de vergunningvoorwaarden roepen veel reacties op. Ook het feit dat er in enkele gevallen een loting moet plaats vinden is volkomen verkeerd gevallen.

Deze week waren het de meer ervaren organisaties die de kritische weg naar de politiek durfden in te slaan. In de vergaderzaal van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout waren het Kunstklank en Popkoor Bloom die beiden heftig protesteerde tegen het voorgenomen beleid en het feit dat zij tot loten werden veroordeeld.' Huizen we nu in een gemeentehuis of is het hier een casino?, vroeg Martha Baalbergen namens Kunstklank aan de aanwezige politici.

Frans Bruinzeel vroeg ook om aandacht en stelde zich voor als betrokken burger. Hij merkte op dat hij zich sinds de dag van de herindeling heeft geërgerd aan het cultuurbeleid. 'Is er wel beleid?', zo vroeg hij aan de politiek. Hij stelde vast dat er nauwelijks ruimte was voor de broodnodige subsidies en vroeg zich hardop af of ambtenaren € 50.000,- moeten opstrijken uit een subsidiepot. Hij pleitte in ieder geval voor een structurele subsidiereservering voor jaarlijkse thema-evenementen van minimaal € 150.000, zoals het in voormalig Noordwijk gebruikelijk was. Hij opperde dat als gevolg van de fusie dit zelfs mocht oplopen tot 2 ton. Bruinzeel drong aan om onderscheid aan te brengen tussen een promotionele functie en een lokale culturele functie van een evenement.

ODWH oorzaak grote bezorgdheid PvdA en PUUR

ongerust n Er gaat in de Noordwijkse politiek bijna geen vergadering voorbij zonder dat de ODWH ter sprake komt. Deze keer werd de politiek bijgepraat over de huidige stand van zaken.

De Noordwijkse wethouder Henri de Jong is lid van het dagelijks bestuur en heeft vanuit die functie natuurlijk een bijzondere taak. Daarnaast maakt hij samen met het raadslid Gerard Duijndam deel uit van het algemeen bestuur. Na zijn korte verslag van de huidige stand van zaken bij het uitvoeringsorgaan toonde raadslid Jan Janson (PvdA) zich bijzonder ongerust: 'Ik hoor u praten over verhuizen en over een herziening van de organisatiestructuur. Maar ik hoor niets over de uitvoerende taken waar we ons ongerust over maken'. Ook Gerben van Duin (PUUR) bleek geschrokken. 'We maken ons al jaren zorgen over de ODWH en hebben ons al enige keren afgevraagd wat het kost om er weer uit te stappen. Ik hoop dat u onze zorgen wel voldoende heeft overgebracht', aldus de oud-wethouder. 'Ik hoor u praten over een verhuizing en ik hoop wel dat de diverse vergunningen niet in de verhuisdozen van de ODWH zijn opgeborgen'.
Wethouder de Jong probeerde met geruststellende woorden de bezorgdheid weg te nemen. Hij kondigde een evaluatie aan en dat de directeur hierna in Noordwijk een nieuw verbeterplan komt uitleggen en bewijzen dat men op de goede weg is. Dit deed een kritische Kim van Eeden (LSN) deed opmerken: 'Ik beluister hier een verbeterplan op een eerder verbeterplan. Het slotakkoord was voor Janson: 'U heeft mijn zorgen niet kunnen wegnemen'.

Overhoop: muzikaal kerstverhaal met De Sjaan en Elan

uitgaan n Muziekvereniging St Jeanne d'Arc, koor Elan, Toneelgroep Louis Bouwmeester en solisten Maurits Draijer en Lene Groothuis (zang) voeren 13, 14 en 20 december het muzikale kerstverhaal OverHOOP uit.

Het verhaal is gebaseerd op het klassieke kerstverhaal Vadertje Panov van Tolstoj en is voor de gelegenheid door regisseur Niek Molkenboer in een eigentijds jasje gegoten. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Habraken. De organisatie van het evenement is in handen van Jeanne d'Arc. Kaartjes via www.stjeannedarc.nl/kaartverkoop. Donateurs en Sponsors van Jeanne d'Arc kunnen twee gratis kaarten krijgen voor de voorstelling op zaterdag 14 december in de Schelft in Noordwijkerhout. Mail hiervoor naar: contact@stjeannedarc.nl.

Iedere woensdag repeteert het koor in De Duinpan in De Zilk. Het koor heeft zich gespecialiseerd in het pop- en musicalrepertoire, vandaar dat de match met Jeanne d'Arc voor de uitvoeringen van OverHOOP gemakkelijk gemaakt kon worden.

Momenteel werken koor, orkest, toneelgroep en solisten hard aan de voorbereidingen. Daarnaast zijn vrijwilligers bezig met de organisatie van het evenement, zoals het verzorgen van de decors, het plannen van de repetities, het inrichten van de zalen en het starten van de kaartverkoop.

Er zijn drie uitvoeringen: 13 december in de Maria ter Zee kerk in Noordwijk, 14 december in De Schelft in Noordwijkerhout en 20 december in De Duinpan in De Zilk. De voorstelling is mede tot stand gekomen door subsidie van de gemeente Noordwijk vanuit het initiatief 'Cultuur verbindt'. Dit initiatief is bedoeld om de drie dorpskernen (Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk) van de nieuwe fusiegemeente Noordijk op cultureel gebied te laten samenwerken.

Volle bak in De Duinpan voor de Sint

DeZilk n In de gemeente Noordwijk was het dit weekend natuurlijk én Noordwijk én Noordwijkerhout én De Zilk waar Sinterklaas werd opgewacht door vele kinderen.

In De Zilk was het feestje als vanouds in De Duinpan waar veel kinderen met hun ouders aanwezig waren om de Sint een warm welkom te geven. Sinterklaas werd door het dorp gereden in een echte paardenkoets. Op de FB-pagina: je bent Zilker als, zijn foto's te bewonderen van beheerder Fred Bakker.

ingezonden n Van Jan Meeuwenoord ontving de redactie een ingekomen brief. Meeuwenoord reageert op het bericht dat in week 45 verscheen over de benoeming van de grote zaal in de Duinpan naar oud-wethouder Hans Knapp.

Hij schrijft: "Naar mijn mening zou het benoemen van de zaal naar een Zilker in plaats van een Noordwijkerhouter meer voor de hand liggen. Ik zou me kunnen voorstellen dat de bekende Zilker Jan de Winter, die veel heeft betekend voor De Zilk en mede is betrokken bij het ontstaan van de Duinpan in de jaren '70, een meer voor de hand liggende keuze geweest zou zijn. De kleine zaal van de Duinpan zou dan de naam Hans Knapp kunnen krijgen. Verschillende Zilkers die ik heb gesproken hebben ook het idee om de grote zaal niet te vernoemen naar een persoon maar bijvoorbeeld 'De Groene tuin'. Dit zou nog meer de betrokkenheid van de gemeenschap weergeven."

Vernieuwde wegwijzer professionals

zorg n Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de website voor professionals in de regio Hollands Midden www.cjgprof.nl opnieuw ingericht. Met themadossiers, sociale kaarten en een toolkit werkt de site als een online wegwijzer.

Het volledig vernieuwde ontwerp heeft een moderne uitstraling en is goed geschikt voor weergave op mobiele apparaten als smartphones en tablets. De site is ontwikkeld voor iedereen die in zijn werk veel contact heeft met jongeren en gezinnen en heeft als doel de samenwerking tussen professionals te bevorderen en zo de zorg rond de jeugd te versterken.

Huisartsen, vrijwilligers, sportverenigingen, voorschoolse voorzieningen en bijvoorbeeld scholen vinden er verschillende sociale kaarten op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Via de site kunnen professionals met hun vragen terecht bij het CJG door gebruik te maken van het E-consult of het chatspreekuur.

Verder staat er gevalideerde en eenduidige informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Het CJG richt zich op preventie, ondersteuning en in sommige gemeenten ook jeugdhulp bij opgroei- en opvoedingsvragen. Jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen van verschillende organisaties werken er samen.

Noffies bestaan twintig jaar

Noordwijkerhout n De noffies bestaan alweer 20 jaar. Een hele generatie is grootgebracht met dit typisch Noordwijkerhoutse spaarsysteem waar Noordwijkerhout enthousiast aan mee doet.

Dit wordt gevierd met het verstrekken van de noffietas, die al volop in het straatbeeld te zien is. Ook organiseert de noffiecommissie de 'raad-waar-'ie-staat' actie. Iedere week wordt er op facebook (heel Noordwijkerhout plakt) een foto geplaatst van de tas in een winkel van een noffiewinkelier. Onder degene die raden welke winkel het is wordt de tas met inhoud verloot.

In de noffietas passen natuurlijk ook sintcadeautjes. En sintcadeautjes kopen in het dorp loont: want tot en met oudejaarsdag krijgt iedereen dubbele noffies.

Traditiegetrouw is er ook de feestdagen-noffie-winkaart: een speciale kaart waar 50 zegels op geplakt worden en voorzien van naam en adres in de bussen bij Vink Multimedia en Wagenaar & van Halem gedeponeerd kunnen worden. Onder alle inzenders worden vijftig prijzen verloot. De feestdagenkaart ligt bij alle deelnemende noffie-winkeliers. Inleveren kan tot en met 31 december 2019 en de trekkingsavond is op 7 januari 2020.

Rommelen in De Schelft

Noordwijkerhout n In sporthal De Schelft is zondag 24 november weer een grote rommelmarkt.

Dat betekent snuffelplezier voor het hele gezin langs de tientallen kramen boordevol gebruikte spullen.

Werkelijk van alles wordt door particulieren, vaak voor een habbekrats, te koop aangeboden: te krappe schoenen, uitgelezen boeken en grijsgedraaide lp's.

De vlooienmarkt duurt van 9.30 tot 16.00 uur en de toegang is 2,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree.

Zin in een goed gesprek?

Noordwijkerhout n Voor iedereen tussen de (pakweg) 20 en 45 jaar is er vrijdag 29 november van 20.00 tot 21.30 uur een praatavond bij café Van der Geest aan de Zeestraat 7a.

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor jongeren en oudere jongeren die zich regelmatig vragen stellen in de trend van:

Wat is de zin van mijn leven? Waarom doe ik iets, of waarom juist niet? Waarom overkomt mij dit? Hoe geef ik dingen een plek?

Gewoon even met elkaar rond de tafel onder het genot van een drankje praten en ervaringen uitwisselen.

Gespreksleiders zijn: Joke Meerkerk, ds. Esmeralda Mandemaker en Siebren Miedema.

Film kijken: Jackie bij Topaz

Noordwijkerhout n In de filmzaal van Topaz Munnekeweij draait zondagmiddag 24 november de film Jackie.

Licht uit, spot aan om 14.00 uur. Het is fijn wanneer alle filmliefhebbers 15 minuten voor het begin van de film aanwezig zijn.

De toegang is gratis.

De film gaat over de tweeling Sofie en Daan (33) is opgevoed door twee vaders. Wanneer er totaal onverwacht een telefoontje van hun, tot dan toe onbekende, biologische moeder uit Amerika komt, storten ze zich in een avontuur waardoor alle aannames die ze hadden op losse schroeven komen te staan.

Door de reis met de raadselachtige en onaangepaste Jackie verandert het leven van Sofie en Daan voorgoed.

Afscheid van Loes Belt en echtpaar Frank

Noordwijkerhout n Na vele jaren van vrijwillige inzet bij de kerkdiensten van Topaz Munnekeweij is er afscheid genomen van de gebedsleider Loes Belt en het echtpaar Frank.

In de gezamenlijke ruimte van Munnekeweij, wordt iedere donderdagavond een kerkdienst gehouden.

Deze kerkdiensten beginnen om 19.00 uur en wordt geheel door vrijwilligers begeleid.

Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom. Voor meer informatie en kennismaking bel met: 0252-375544.

Lokale website over dementie

dementievriendelijk n Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Dat betekent dat steeds meer inwoners en organisaties in de gemeente dagelijks te maken krijgen met dementie.

De gemeente Noordwijk zet zich samen met het team Dementievriendelijk Noordwijk in om de gemeente en met haar deelgemeenten nog dementievriendelijker te maken. Om zoveel mogelijk inwoners en bedrijven te enthousiasmeren om mee te doen, is er een speciale website ontwikkeld. Hierop staat alle relevante (lokale) informatie op het gebied van dementie, tips en inspiratie. De site ging maandag 18 november feestelijk on-line. Kijk op www.dementievriendelijknoordwijk.nl voor meer info.

Oud ventje

Niet alleen jongelui maar ook ouderen hebben behoefte aan een hangplek .

's Zomers staan ze aan het eind van de boulevard in Noordwijk en zaten ze op de bank bij de Witte Kerk. Met het verdwijnen van die bank lijken ook de oudjes weg te zijn. Met een beetje melken kwamen de mooiste verhalen te voorschijn. Over hoe wild het op zee was, hoe koud de winter was, hoeveel tulpen je op een dag kon rooien of hoeveel narcissen je op een dag kon plukken. Daarna kwam altijd de politiek aan bod. Hoe kunnen ze dit of dat doen. Weet je wel wat dat kost .En is er altijd wel een met insider informatie.

Dezer dagen lijken de ouwe ventjes toch veel drukker als vroeger, Oppassen. golfen, bridgen, tafeltje dekje of zelfs boeken schrijven. En zijn er die de ene na de ander cruise doen.

Mijn punt is dat de maatschappij op heel wat oudjes draait. De ervaring die ze meebrengen en de tijd die ze hebben komt nog steeds goed van pas. Vergeet vooral ook de vrouwen niet! Op het voetbalveld moeten iedere week weer de lijnen getrokken worden. De kantine moet schoon .

In het dorp moeten de toeristen ontvangen worden bij het VVV. Novato moet bij de tijd blijven. De kerken moeten schoon gehouden worden. Wat dacht u van al die collectes die in het najaar gehouden worden, Drukte alom.

Bij menig kweker komt senior, meestal rond koffietijd, binnen om zich te melden voor een klusje. Natuurlijk gaat de eerste vraag over hoe de prijzen waren. Dan kommentaar of ze goed of slecht zijn. Vervolgens over het weer en hoe het vroeger was. Dan wat nieuwtjes tot de koffie op is!

Als soms de jeugd zich meldt om opa gedag te zeggen is het feest compleet. De verhalen over school en uitgaan lijken steeds weer nieuw.

Het ouwe ventje dat voor u schrijft, probeert niet de mopperkont te zijn en te genieten van alles om hem heen.

Aad van Ruiten

ODI klaar voor Moordweekend

De uitvoeringen van het nieuwe toneelstuk zijn 22, 23 in de Schelft en 30 november in de Duinpan. | Foto: pr

Noordwijkerhout n Is dat nou wel zo gezellig? Met allerlei vreemde (in twee opzichten) mensen een ontspannen yogaweekend volgen?

Niet iedereen kan het goed met elkaar vinden. Niet iedereen is met dezelfde doelstelling aan het weekend begonnen. Voeg daar een spoorloos verdwenen cursist, uitgevallen telefoons en mysterieuze klopgeluiden aan toe. Met deze ingrediënten willen de spelers van ODI hun publiek, onder leiding van regisseur Jeroen Kortekaas, een avondje ontspanning geven en lekker laten lachen.

Het toneelstuk Moordweekend is geschreven door Carl Slotboom. De uitvoeringen zijn op vrijdag 22 en zaterdag 23 november in De Schelft en op zaterdag 30 november in De Duinpan, aanvang 20.00 uur

Kaartjes kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar in Noordwijkerhout bij Wagenaar & van Halem en Suzanne's Feestshop, in De Zilk bij M-Kappers en in Hillegom bij Drogisterij Letschert. Reserveren kan via: www.toneelverenigingodi.nl .

Donderdag 21 november is om 20.00 uur een generale repetitie. Geïnteresseerden om toneelspeler te worden, of als vrijwilliger hand- en spandiensten te verlenen achter de schermen zijn welkom. Wel graag aanmelden via de mail: info@toneelverenigingodi.nl.

Dansmariekes van de Kaninefaaten in de prijzen op Intrada

De trotse prijswinnaars met hun prijzen. | Foto's en tekst met dank aan Paul Jansen.

Noordwijkerhout n De junioren en de senioren van Carnavalsvereniging De Kaninefaaten kwamen zondag 17 november in actie op de Intrada.

De Intrada van het IMN (Intrada Midden Nederland) is een jaarlijks terugkerende danswedstrijd voor dansmariekes van carnavalsverenigingen uit Midden-Nederland. Plaats van het evenement is zalencentrum De Brug in Reeuwijk.

Vele trainingsuren werden uitbetaald door prachtige show en gardedansen op het podium te laten zien. De jury en het publiek liet blijken de dansen zeer te waarderen, want de dames sleepten vele prijzen binnen.

De junioren dansmariekes werden eerst in de categorie Showdans en gedeeld tweede in de categorie Garde. De senioren dansmariekes behaalden dezelfde prestatie: eerst in de categorie Showdans en tweede in de categorie Garde.

Met grote blijdschap werd de busrit naar Kokkerhout afgelegd waar bij aankomst Prins ConfetSchie & Prinses Power!, vergezeld door enkele adjudanten, hun trots uitspraken over de fantastische prestaties in Reeuwijk.

De dansmariekes kijken al weer uit naar hun volgende optredens. Een van de hoogtepunten is het jaarlijkse dansmariekefestival in de 'eigen' Schelft, dit keer op zondag 12 januari 2020.

Supportersbus naar Sparta

voetbal n Op zaterdag 23 november om 15.30 uur speelt V.v. Noordwijk de uitwedstrijd tegen Jong Sparta in Rotterdam.

De supportersbus naar Het Kasteel van Spangen vertrekt om 13.45 uur vanaf de Duinwetering. Je kunt instappen vanaf 13.30 uur en de kosten bedragen € 8,00.

Alle informatie via www.supportersclub-vvnoordwijk.nl

Nieuw kwartet Kokkerhoutse Prinsenparen bekend

Noordwijkerhout n Met de bekendmaking in Café van der Geest, zondag 17 november, van het 5 x 11 jubileumpaar van carnavalsvereniging De Keiebijters waren alle vier de prinsenparen van de Noordwijkerhoutse en Zilkse carnavalsverenigingen bekend.

Zij zullen carnavalvierend Kokkerhout voorgaan: Prins Sjonnie & Prinses Anita (CV De Duinknijnen), Prins ConfetSchie & Prinses Power! (CV De Kaninefaaten), Prins Zeus & Prinses Hera (CV De Tulpkabouters) en Prins Nounours & Prinses Curiosa (CV De Keiebijters).

Mossenseizoen

Duinsterretje. Foto: Mark Kras

De herfst is van oudsher hét seizoen van de paddenstoelen. Menigeen trekt erop uit met de camera om de prachtige vruchtlichamen vast te leggen. Een enkeling waagt zich zelfs aan het eten van paddenstoelen. Waarbij de schertsopmerking rond paddenstoelen is: je kunt ze allemaal eten, maar sommige maar één keer. Persoonlijk ben ik van mening dat je ze beter kunt laten staan zodat er meer mensen van kunnen genieten.

Maar goed, deze column gaat eigenlijk over mossen. De herfst is wat mij betreft namelijk het seizoen van de mossen, veel meer nog dan dat van de paddenstoelen. Als alle grote kruidachtige planten klaar zijn met hun voortplantingsseizoen, dat opzichtige gedoe met bloemen, bijtjes en zaadjes, dan zijn de die hards van het duin aan de beurt: de mossen.

Mossen hebben vocht en wind nodig om zich voort te planten. En in de herfst vind je dat in overvloed. Als mossen vochtig zijn kunnen de zaadcellen van de mannelijke planten de eicellen van de vrouwelijke planten bereiken en vormen zich sporen. Bij droog weer worden die door de wind of door een herfststorm meegevoerd om elders weer een plekje te vinden om te groeien.

Mossen gaan sowieso op een bijzondere manier om met vocht. Ze nemen namelijk voedingstoffen en vocht op via hun blaadjes en niet via wortels. Je kunt dat zelf in de duinen zien als je op een droge dag langs het pad een bruin plakkaat mossen tegenkomt op een zuidhelling. Zo'n barre helling waar de wind vol op los gaat en in de zomer de zon stevig op kan branden. Op een dergelijke zuidhelling staat wat mij betreft de held onder de mossen: het groot duinsterretje. Bruin knisperend op droge dagen maar als je een klein beetje water op het mos sprenkelt, kleurt het onmiddellijk prachtig groen en komt de fotosynthese op gang.

In de herfst levert dat vooral prachtige beelden op als het licht over de hellingen strijkt. Vele tinten groen kleuren Nationaal Park Hollandse Duinen.
Het duinsterretje is zoals zijn naam al zegt een typische duinsoort.
En om deze soort en de vele andere bijzondere mossen te behouden is het van belang dat de duinen open blijven en niet vol groeien met stikstofminnende grassen en struiken.

SCN Avatar is aanwinst op Space Campus

Op de Space Campus is vorige week maandag de SCN Avatar geopend. | Foto: Cor de Mooy

virtueel n Op de Space Campus werd vorige week maandag onder grote belangstelling in het pand van ATG Europe de SCN Avatar geopend.

Door Cor de Mooy

In het pand van ATG Europe op de Campus is nu de benedenverdieping ingericht waar virtueel, met behulp van computers met een pittig vermogen, apparatuur voor de ruimtevaart getest kunnen worden.

De opening trok vele belangstellenden uit de lucht- en ruimtevaartwereld. Daarnaast waren ook burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld en wethouder Roberto Ter Hark van de partij. De burgemeester vormde samen met directeur Esther Peters van de Space Campus en provinciaal gedeputeerde Adri Bom-Lemstra een panel. Zij benadrukten de band van Noordwijk met de ruimtevaart en het belang daarvan. Esther Peters daagde de aanwezigen met grote nadruk uit om te komen met nieuwe ideeën om die gezamenlijk nader uit te werken. Daarmee kan de onderlinge 'kruisbestuiving' op de Campus optimaal worden ingezet.

Het wegschuiven van een fotopaneel met een wuivende astronaut op de maan door de burgemeester, de Campus-directeur en de gedeputeerde vormde de officiële openingshandeling.

De Campus is de plek bij uitstek waar nieuwe ontwikkelingen kunnen rijpen en realiteit kunnen worden. De Avatar is een sterk voorbeeld van innovatieve ontwikkeling in de ruimtevaart in Noordwijk. Met Airbus gevestigd in Oegstgeest en ESA ESTEC ruwweg aan de overkant en diverse andere partners of redelijke afstand ligt de Space Campus bijzonder strategisch.

Testcentrum

"In de ruimtevaart kun je in de praktijk dingen maar één keer testen", vertelt directeur Michiel Vullings. "Door gebruik te maken van een virtual of zelfs augmented reality-omgeving kan er onbeperkt getest en doorontwikkeld worden. Daarnaast biedt dit natuurlijk ook de mogelijkheid om te oefenen met het in elkaar zetten en uit elkaar halen van apparaten. Ook is het mogelijk dat men tot nieuwe inzichten komt bij het ontwerp. We zorgen ervoor dat de tests zo risicovrij mogelijk verlopen. Door virtuele tests kan worden vastgesteld of het ontwerp echt werkt. In een virtuele omgeving kun je per slot van rekening niets fout doen."

Met een VR-helm op het hoofd en een controller in elke hand kunnen delen uit machines worden gehaald en van alle kanten bekeken worden. Hoge kosten en onnodig heen en weer reizen worden zo voorkomen. Alle toepassingen kunnen geplaatst worden in een gesimuleerde situatie of omgeving. Zo krijgt de tester een beeld van hoe de apparatuur zich in de echte situaties kan houden. Medewerkers lieten dan ook zien hoe aan een Mars Rover werd gesleuteld.

Linden vol lichtjes in oude dorp

sfeerverlichting n Sinds vorig jaar is de sfeervolle feestverlichting in ere hersteld in de Voorstraat, het Lindenplein, de Wilhelminastraat en het Dielemanpad.

Door Ina Verblaauw

Namens De Oude Dorpskern heette Frans Bruinzeel de belangstellenden welkom voor het ontsteken van de sfeerverlichting in de dorpskern van Noordwijk op vrijdag 15 november. "We zijn actief bezig. Vorige week met het uitreiken van de Cultuur Erfgoedprijs, nu het ontsteken van de verlichting en op 15 december de Muzikale Kerstwandeling".

Het is een wens van DOD om heel Noordwijk Binnen van sfeerverlichting te voorzien. "Met bewoners zijn we in gesprek over nieuwe initiatieven en het planten van extra bomen met steun van het Ondernemersfonds.

Wethouder Dennis Salman noemde het Lindenplein en omgeving de mooiste kern van Noordwijk. "We moeten deze plekken koesteren. De Oude Dorpskern speelt daarin een actieve rol, waarvoor dank".

Met een druk op de knop ontstak Salman de verlichting. Van de 163 lindenbomen zijn er 129 verlicht. De rest is vorig jaar door boomdeskundigen te zwak bevonden. Omdat niet alle bomen verlicht zijn, is er gezocht naar een zigzagpatroon waardoor de verlichting toch optimaal tot zijn recht komt. Het ontsteken van de lichtjes is de start van alle feestelijkheden die de komende tijd in Noordwijk plaats gaan vinden.

Wie wordt de Noordwijker van het jaar 2020?

gala n Elk jaar wordt op 2 januari, voorafgaand aan het Nieuwjaarsgala, de 'Noordwijker van het jaar' bekend gemaakt. Louky Crama droeg deze titel afgelopen jaar met verve.

De 'Noordwijker van het jaar' is een eretitel die toekomt aan iemand die zich over een langere periode op breed maatschappelijk terrein verdienstelijk heeft gemaakt voor de Noordwijkse samenleving. Denk bijvoorbeeld aan (vrijwillige) inzet op het gebied van sport, kunst, cultuur, zorg of welzijn.

Dit jaar wordt de verkiezing voor het eerst gehouden in de nieuwe gemeente Noordwijk, dus ook kandidaten uit Noordwijkerhout en De Zilk kunnen worden genomineerd! Iedereen kan een kandidaat voor de titel 'Noordwijker van het jaar 2020' aandragen. Opgeven kan via www.nieuwjaarsgala.nl/noordwijker-van-het-jaar door middel van het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met 1 december. Onder alle inzendingen worden twee vrijkaarten voor het Nieuwjaarsgala verloot.

Verkiezing en jury

Uit de lijst van kandidaten worden er drie genomineerd door een vakkundige jury. Deze jury bestaat o.a. uit burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, de oud-Noordwijker van het Jaar Louky Crama en de sponsoren van het gala.

De nominaties worden half december gepubliceerd op de website, social media en in de krant. Uiteindelijk bepaalt een stemming wie de 'Noordwijker van het Jaar 2020' wordt. De winnaar wordt tijdens het sponsordiner voorafgaand aan het Nieuwsjaarsgala in Grand Hotel Huis ter Duin bekend gemaakt.

Volg het Nieuwjaarsgala ook online via de website, Instagram, LInkedIn en Facebook.

De Pakjeskluis van Sinterklaas

sinttheater n Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt, zacht geklopt… Wie zou dat zijn? Sinterklaas natuurlijk! Ook dit jaar bezoekt hij, samen met de Pieten, zijn vrolijke vrienden Karel de kok, hofdame Frandolien en hoofdlakei Franciscus op het kasteel.

Het wordt weer lachen met 'De Pakjeskluis van Sinterklaas'! Geniet met de hele familie van deze dolkomische kinderklucht. Zoals altijd zorgt het gezellige kasteelpersoneel, met de Sint en Pieten, voor een muzikaal theateravontuur vol grappen en grollen. Zonder twijfel het allerleukste Sinterklaascadeau van het jaar!


Op het kasteel van Koning Klaagmaarniet zijn Karel de kok, hofdame Frandolien en hoofdlakei Franciscus druk in de weer. Het is bijna 5 december: Sinterklaas komt! Dit jaar neemt de Goedheiligman twee hele belangrijke Pieten mee: de Kluispieten. Zij zijn verantwoordelijk voor de pakjeskluis, waarin alle cadeautjes worden bewaard.

Na een warm welkom met veel muziek en smakelijk snoepgoed bereidt de Sint zich voor op zijn nachtelijke tocht over de koude daken. Maar, als blijkt dat de Kluispieten de code van de pakjeskluis zijn vergeten, breekt er grote paniek uit. Karel de kok en zijn vrienden zetten alles op alles om de code te kraken. Zal de kluis ooit nog open gaan?

Na de voorstelling komen de Sint en Pieten uiteraard nog even langs in de foyer voor een uitgebreide meet & greet.

Donderdag 5 december om 16.00 uur bij De Muze, Wantveld 2. Kaartprijs € 18,50, exclusief reserveringskosten. Reserveringen: www.demuzenoordwijk.nl of telefonisch via tel. 3646226. Kijk voor meer informatie op www.VanHoorne.com/KarelDeKok.

Raakvlakken centraal in Leerhuis

Leerhuis n "Wie zeggen de Joden, Christenen en Moslims dat ik ben ?" Dit is een prikkelende vraag naar de manier waarop in de genoemde drie grote godsdiensten over Jezus wordt gesproken.

Opmerkelijk is dat in de Koran in 93 verzen Jezus voorkomt als "Isa, zoon van Maryam". Hoewel de Joden Jezus niet erkennen als Messias, wordt hij door veel Joodse theologen gezien als een van hen. Het christendom draait om de betekenis van het leven van Jezus als zoon van God.
Zo veel informatie die elkaar raakt: alle reden om te zoeken naar overeenkomsten en verschillen op de vraag naar Jezus.
Anton Wessels is een oude bekende in het Leerhuis. Als emeritus-hoogleraar in de godsdienstwetenschappen, in het bijzonder de Islam, zal hij zijn deelnemers meenemen in zijn betoog. Datum en tijd zijn donderdagavond 21 november, 20.00 uur.

In het Leerhuis wordt gepraat en gediscussieerd n.a.v. inleidingen over verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deelnemers hebben een actieve inbreng. Een ieder is welkom.
Het Leerhuis wordt gehouden in De Vinkenhof, Achterzeeweg. Aanvang 20.00 uur. De entree per avond bedraagt € 7,00.

Bloemen en Bossen

expositie n Taeke Kuipers, initiatiefnemer van Fenix Art, bevrijdt verweesde kunstwerken uit hun liefdeloze en troosteloze verblijf in het kringloopcircuit.

Talloze afgedankte wanddecoraties staan vaak met vele lotgenoten op de harde grond, zwaar vervuild, in slecht verlichtte ruimtes. Het zijn objecten, met liefde en aandacht gemaakt door bekende en soms vergeten kunstenaars, of van talentvolle hobbyisten. Werken waarop de eigenaren, of vaak hun erfgenamen, zijn uitgekeken.
De schilderijen maakt Taeke voorzichtig schoon. Deze interventie kost veel tijd, maar levert een mooie dialoog op met het object. Signaturen die hij kan ontcijferen geven hem de kans om via het internet de maker en de geschiedenis van het werk te ontdekken. De standaard gegevens worden er zoveel mogelijk bij gezocht; naam van de kunstenaar, de techniek, de afmetingen, de drager, of en waar gesigneerd en gedateerd en de conditie.
Hij vult dit aan met een beschrijving; wat is er te zien, het dominante beeldaspect, hoe is de compositie opgebouwd, wat is de kleurimpressie?
Er wordt vervolgens een nieuwe passende titel aan het kunstwerk gegeven.

Na dit uitgebreide proces zoekt Taeke "nieuwe pleeggezinnen" die het werk voor een beperkt bedrag kunnen overnemen. Elk werk krijgt een "certificaat" van Fenix Art. Er begint een nieuw bestaan, met nieuwe kansen.

Expositie 'Bloemen en Bossen' is te zien van woensdag 20 november tot en met zondag 1 december van 13.30 tot 17.00 uur in RV Galerie & Atelier in de Van Limburg Stirumstraat 17.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 21 november

Workshop windlicht maken. Meedoen kost € 1,50.

Dinsdag 26 november

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: maaltijd chili con carne.
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

De Wieken

Donderdag 21 november van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: zuurkool.

Het Trefpunt

Dinsdag 26 november van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: hutspot.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 25 november

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: sieraden maken met knopen. Meedoen kost € 1,00.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 12 november

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: sieraden maken met knopen. Meedoen kost € 1,00.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Konijnenveiling: pluche konijnen in een tent

De huidige noodaccommodatie van SJC biedt geen ruimte voor de Konijnenveiling dus zal er een feesttent worden geplaatst. | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

konijnenveiling n Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dat is ongeveer de sfeer waarin de Noordwijkse voetbalvereniging SJC hun jaarlijkse Konijnenveiling gaat organiseren. Omdat de wederopbouw van het inmiddels al maanden verdwenen clubhuis nog steeds op zich laat wachten.

Toch zitten de talloze vrijwilligers van de voetbalvereniging niet bij de pakken neer. Se commissie die voor de 62ste keer de jaarlijkse Konijnenveiling organiseertal helemaal niet. Al maanden zijn ze actief en inmiddels door diverse sponsoren al hele mooie verkoopbare kavels ter beschikking gesteld. Daarbij een aantal geheel verzorgde bezoeken aan grote voetbal wedstrijden zoals Sparta-ADO en Schalke '04-Leipzig. En wat te denken van een geheel verzorgde dag in en door Rotterdam?

Toch zag de commissie zich door voor een groot probleem gesteld. Waar en hoe moest de veiling van de overigens pluche konijnen dit jaar plaats vinden? De commissie wilde graag in eigen huis blijven. Men zocht en vond een oplossing. Want de veiling vind plaats in een zeer professionele feesttent die aan de Lageweg gaat verrijzen. Wanneer op zaterdag 14 december om 19.30 uur jeugdvoorzitter Van Rhijn de trekking zal doen van de grote loterij voor de jeugd, dan is de tent heerlijk verwarmt, feestelijk aangekleed en staan de vrijwilligers klaar om de gasten de gehele avond te verwennen.


Bijzondere kavels

Om 19.30 uur gaat de microfoon naar de veilingmeesters Rob de Jonge en Dammie Heemskerk die hun stinkende best gaan doen om de diverse kavels aan de man te brengen. Commissievoorzitter Wil van der Zalm durft tegenover ons geen voorspelling te doen over een opbrengst. Daarvoor zijn er volgens hem teveel onzekerheden.
Hij rekent echter op de steun van velen en hoopt ondanks de noodaccommodatie toch in de buurt te komen van vorige opbrengsten. Vanuit het Noordwijkse bedrijfsleven kwamen een groot aantal kavels waarvan een grote opbrengst wordt verwacht. Er is een behoorlijke lijst met hele populaire producten zoals dineren in de toprestaurants die Noordwijk kent.

Wat de traditionele inbreng zal zijn vanuit het gemeentebestuur is nog niet bekend. Te verwachten is dat er van die zijde, in deze bijzondere situatie, er ook echt iets bijzonders zal gaan gebeuren.

Verlies voor VVSB na turbulente week

Remon de Vlieger van Goes passeert Peter Verhoeve. | Foto: Hans van der Valk, Orange Pictures

noordwijkerhout n Na een turbulente week met het vertrek van hoofdtrainer Eric Meijers heeft VVSB ook een deukje in de competitie opgelopen. VVSB was weliswaar veelal aan de bal, maar het was GOES dat er gevaarlijke uitbraken voor gevaar zorgde. Steve Schalkwijk zorgde voor rust al voor de 0-1, waarna Daniel Wissel met een schitterend schot van afstand voor de beslissende 0-2 zorgde.

Koen van der Linden domineert op het middenveld. | Foto: Trudy vd Berg.

Door Stefan van den Burg

Interim-trainer Patrick van der Fits kon weer gebruik maken van topschutter Felitciano Zschusschen, hij verving Loyd van der Wilden die met een blessure aan de kant bleef. Van quitte af aan was het spelbeeld duidelijk, VVSB had de bal en GOES trok zich terug in de verdedigende stellingen. En dit bleek uiterst succesvol. De Noordwijkerhouters konden maar moeizaam de openstaande deur in de dubbeldekker dat GOES heette, vinden.

De eerste de beste grote kans van de wedstrijd was direct raak. Steve Schalkwijk, eerder al goed voor 7 van de 9 doelpunten van GOES, ontsnapte aan de aandacht van de verdediging van VVSB en zette zo de 0-1 op het scorebord. VVSB bleef moeite houden met de stugge laatste linie van de Zeeuwen. Enkel wat schoten van buiten het strafschopgebied en standaardsituaties leverde wat gevaar op, maar doelman Brian Meulmeester had een makkelijke avond op De Boekhorst.

Ook in de tweede helft bleef het spelbeeld onveranderd. Ook met aanvallende wissels trachtte Van der Fits de boel te forceren, maar ook dit werkte nauwelijks. In een van de spaarzame uitbraken van GOES was het na een uur voetbal wel 0-2. Daniel Wissel schoot van ruim 30 meter de bal over doelman Ruben Valk heen.

In de slotfase dacht Peter Verhoeve de aansluitingstreffer nog te maken, maar de verdediger van VVSB gaf het beslissende tikje in buitenspelpositie. Al met al werd het een teleurstellende avond op De Boekhorst.

Scoreverloop en opstelling

VVSB – GOES 0-2: 27. Schalkwijk 0-1, 61. Wissel 0-2.

VVSB: Ruben Valk; Richelo Fecunda, Peter Verhoeve, Tomas Arroyo, Rob Zandbergen (56. Lulinho Martins), Jelmer Vijlbrief; Ties Evers (73. Wout Heemskerk), Tim de Rijk, Frans van Niel; Yannick Bouw (73. Mo el Osrouti), Felitciano Zschusschen.

Punt Van Nispen tegen sterk Spaarndam

Dezilk n Op een zonovergoten Sportpark De Zilk ontving Van Nispen de gasten uit Spaarndam onder aanvoering van oud-trainer van Van Nispen Stephan Spruijt. Leuke bijkomstigheid is dat Spruijt ook nog trainer is van Van Nispen zaterdag 1. Bekend terrein dus voor Spruijt.

Door Trudy van den Berg

Het gemis van vier vaste basisspeler is voor Van Nispen toch lastig op te vangen. Joost Verwer, Jelle Vleugel, Atze Bosma en Ferdy Smit konden om diverse redenen niet meedoen tegen Spaarnwoude.

Spaarnwoude kwam fel uit de startblokken en al in de openingsminuut van de wedstrijd werd Van Nispen wakker geschud.

De eerste de beste bal richting doel van keeper Rien de Jong van Van Nispen belandde op de lat. Van Nispen was dus gewaarschuwd en kwam langzaam beter in het spel.

Vechten voor elke meter

Alhoewel Spaarnwoude het betere van het spel had in de eerste helft, was het Van Nispen dat met een mooie schuiver van Jeffrey van der Geest in de 33ste minuut de 1-0 op het scorebord wist te zetten. De ploeg van Stephan Spruijt kreeg diverse kansen om de score gelijk te trekken maar moest gaan rusten met een 1-0 achterstand. Na de rust begon Spaarnwoude fel en weer kreeg het meteen na rust de kans om de score gelijk te trekken. Vijf minuten later was het toch raak Joey Hoogeboom scoorde de gelijkmaker voor Spaarnwoude: 1-1. Spaarnwoude wilde meer en kreeg dat ook. Nog geen tien minuten later was het Clint van der Deijl die een foute spelhervatting van Van Nispen keeper Rien de Jong afstrafte: 1-2.

Trainer Roy Schulpzand van Van Nispen bracht wat wijzigingen aan in de opstelling en wisselde offensief. Van Nispen vocht nu voor elke meter en bleef geloven in het binnenhalen van tenminste 1 puntje.

Spaarnwoude kreeg nog wel wat kansen maar door goed ingrijpen van keeper Rien de Jong bleef de schade beperkt. Het duurde tot vlak voor tijd toen Joost van Haaster een toegekende vrije trap rechtstreeks in de verre bovenhoek plaatste 2-2. Met veel strijd en passie wist Van Nispen dat ene puntje binnen te halen tegen een sterkere tegenstander.

Donderdag 21 november om 20.00 uur staat de bekerwedstrijd tegen SEP uit Delft op het programma op Sportpark De Zilk.

Zondag 24 november speelt de equipe van Roy Schulpzand uit tegen Sporting Leiden. De bus vertrekt om 12.30 uur.

NOVO slaat toe in de top

volleybal n De coach van ZVH de volleybalvereniging uit Zevenhuizen, was verbaasd de heren van NOVO weer te zien na jaren eerder zelf tegen Noordwijkers gespeeld te hebben. Destijds ook al op het derde divisie niveau in de regio, maar nu als coach van een jong tweede team van een vereniging met een grote staat van dienst en een eerste team uitkomende in de eredivisie. ZVH is de koploper en liep afgelopen zaterdag tegen haar eerste nederlaag van het seizoen op.

NOVO begon vrij aan het spel en legde de servicedruk op. Vooral Niels Botman en Tom van der Meer wisten de voorsprong uit te bouwen met geplaatste service series. De eerste set ging daarmee snel naar NOVO met 18-25. Daarna kwam het geweld van ZVH op stoom en wist de passing van NOVO te breken.

ZVH kon met harde scherpte aanvallen de tweede set naar zich toe trekken met 25-18. Gijs Paulides vervulde deze wedstrijd verdienstelijk de libero positie en bewees het team ook in de derde en vierde set een dienst. De Noordwijkers klommen weer uit de dip en overwonnen de 2 sets met 22-25 en 23-25. De 1-3 in sets bezorgden ze ZVH het eerste verlies dit seizoen.
Aanstaande dinsdag mogen de heren alweer aantreden tegen het derde team van VV Utrecht. Dit maal in de Galgenwaard om 21.15 uur.

Voetbalgala brengt recordbedrag op

Een nieuw record sneuvelde tijdens het Voetbalgala in Hotel Oranje. | Foto: Marcel Verheggen

veiling n In een overvolle Wintertuin van Hotel Oranje was het traditionele voetbalgala van de V.v. Noordwijk in alle opzichten bijzonder. Het gekozen thema kampioenen 2.0, de artiesten, het meer dan smakelijke galadiner en niet in de laatste plaats een knallende afterparty maakte duidelijk dat de voetbalvereniging zich heel duidelijk in een opwaartse spiraal bevindt.

In zijn welkomstwoord zei voorzitter Henk Hoogervorst meer dan trots te zijn op zijn club, de selectie en technische staf, de vele vrijwilligers en de organisatoren van het Voetbalgala.

De selectie, voor deze gelegenheid ook allemaal in smoking gestoken, trok direct de aandacht naar zich toe door bij monde van aanvoerder Emiel Wendt, de gewonnen kampioensschaal ter plekke te veilen. Gastheer Bram Mol kwam al snel met een fantastisch bod en is nu de eigenaar genoemde kampioensschaal. Na de overhandiging zei Bram Mol dat er unieke prestaties waren geleverd en dat hij met de aankoop respect wilde tonen voor het zo positief in de publiciteit brengen van de badplaats Noordwijk.


Tijdens het galadiner was het veilingmeester Diederik van Egmond die op een zeer snelle maar vooral een vrolijke en humoristische wijze een dertigtal kavels onder de hamer bracht. Wat uiteindelijk resulteerde in het recordopbrengst van € 78.640,00.

De aanvankelijk stijlvolle bijeenkomst kreeg daarna een feestelijke metamorfose. Met Night Life en DJ Charles op de podia werd het een bijzonder feest dat deze keer uiteindelijk tot in de kleien uurtjes duurde.

Zwemmen voor Prinses Maxima Ziekenhuis

benefietactie n De medewerkers van de Hotels van Oranje kozen het ruime sop voor het goede doel.

Zaterdag 23 november vindt voor de allerlaatste keer in de Hotels van Oranje het The Quality of Life Gala plaats en draagt het bestuur van de stichting de resterende gelden volledig over aan het Prinses Maxima Ziekenhuis. Het unieke ultieme nationale behandel- en onderzoekcentrum dat er mede op initiatief van de Stichting The Quality of Life Gala is gekomen en waarin de allerbeste kinderoncologen van Nederland, schouder aan schouder het beste in elkaar naar boven halen.

De Stichting The Quality of Life Gala zet zich al 20 jaar sinds 1999 met ziel en zaligheid in om de strijd tegen kinderkanker te steunen. In de afgelopen jaren is door de stichting meer dan 13 miljoen euro bijgedragen aan de zo noodzakelijke onderzoeken naar verbeterde medicijnen en behandelmethodes waarmee kinderen van alle leeftijden een (grote(re)) kans hebben om daadwerkelijk te genezen. Er zijn grote stappen gezet door geweldige doctoren, verpleegkundigen, onderzoekers, laboranten en medewerkers van diverse kinderziekenhuizen in Nederland. 75% van de kinderen wordt beter. Maar 25% niet.

De directie van de Hotels van Oranje heeft de inleg van de duikers voor het goede doel verdubbeld. In de vroege ochtenduren verzamelden de 'dapperen' zich in badjas op het strand bij Beachclub O. om vervolgens gezamenlijk in zee te duiken. Met een heerlijk ontbijt in Restaurant Oriento werd de Duik in Zee voldaan en op gezellige wijze afgesloten.

Noordwijk herpakt zich en wint met 2-0

Nick van Staveren zette de 1-0 op het scorebord. | Foto: OrangePictures Foto: Wim Wobbes

n Zaterdag uit tegen Jong Sparta

voetbal n Het zat Noordwijk de afgelopen weken bepaald niet mee. Juist daarom moest het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen HHC Hardenberg maar weer eens gebeuren. Want de supporters snakten naar het Noordwijk van 2018. Dat dominant speelde, soms briljant verdedigde en vaak heel creatief op het middenveld heerste.

Toch begon Noordwijk ogenschijnlijk terughoudend en het eerste kwartier was eigenlijk saai te noemen. Met weinig mogelijkheden en een verdaalt schot via Van der Leij van Hardenberg. In het tweede kwartier kwam Noordwijk meer uit de schulp en we noteerden mogelijkheden voor Wendt, Van Staveren en Bosma. De laatste hield Achefay op de bank en bracht wel de nodige spirit op het middenveld. Vlak voor rust leek Noordwijk via Bröcker de score te openen maar de kopbal vloog over het doel.


Betere ploeg

Ook in de tweede helft bleef Noordwijk de iets betere ploeg. Maar HHC Hardenberg bleef loeren op de mogelijkheden om de verdediging te slechten. Pas na een uur spelen kreeg Van Staveren een mogelijkheid die hij ook direct verzilverde. Hij mocht volkomen vrij inkoppen en dat deed hij dan ook bekwaam: 1-0. Deze welkome treffer bracht het geloof in eigen kunnen zichtbaar terig.

Terwijl Hardenberg aandrong speelde Noordwijk het spel zoals het graag speelt. Toch was er een fortuinlijk moment nodig om de 2-0 te forceren. Een afgeslagen poging deed de bal voor de voeten belanden van de ijverige Denzel James. Zijn half mislukte schot belandde via een Hardenbergs been in het net.
De 2-0 betekende de zekere winst voor Noordwijk want dit Hardenberg wilde wel maar eigenlijk niet.


Koel en zakelijk

Coach Kees Zethof bracht eerst Achefay voor Denzel James en beloonde de keihardwerkende Bosma met nog zo'n 10 minuten te gaan met een publiekswissel. Voor hem kwam Westdijk in het veld. Heel koel en zakelijk en soms zelfs nog wat frivool speelde Noordwijk de resterende tijd uit en stelde na 2 verliespartijen en 2 gelijke spelen nu heel duidelijk de winst weer veilig. Hierdoor bezet de ploeg de tiende plaats op de ranglijst. Inmiddels met 8 punten boven de degradatiegrens en met een achterstand van 9 punten op koploper IJsselmeervogels.

Zaterdag speelt V.v. Noordwijk in Rotterdam tegen Jong Sparta dat na een aardig begin nu met een slechte reeks bezig is. Noordwijk moet dan ook de 3 punten mee naar huis kunnen nemen.

NOORDWIJK

20 november
• Pietenhuis Noordwijkerhout - Pietendisco; Dorpsstraat 19a. Tijd: 14.00, 15.00 en 16.00 uur.
• Noordwijkse Quiz Night; Restaurant Grand Café Open Doors, De Grent 34. Tijd 20.30 uur. Deelname € 2,50.


21 november
• Henry van Loon - Onze Henry; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 22,00.


22 november
• P-talk - Mystiek, nu ook voor goddelozen; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Deelname € 5,00.
• Herman Pleij - Theatercollege; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 22,50.


23 november
• Weetjeswandeling met Moedertje Groen; Pannenkoekenboerderij Langs Berg en Dal, Langevelderlaan 22. Tijd: 13.30 uur. Deelname: kinderen € 10,00 (incl. tocht, kinderpannenkoek en limonade), volwassenen € 15,00 (incl. deelname tocht, kop erwtensoep en koffie/thee)
• Eva Burgers presenteert STIL; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis (wel graag reserveren).
• Lebbis - De Ervaring: Bovengrens 2; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 21,50.

24 november
• Open Top Trouwlocatie Route; Beachclub O., Kon. Wilhelmina Boulevard, afrit 16 -17. Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Entree gratis.
• Film en optredens Cultuur en Vriendschap; Trefcentrum De Duinpan, Sportlaan 34. Tijd: 14.00 - 17.00 uur. Entree € 7,50.
• College Cultuurcafé door Hans Achterhuis; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis (wel graag reserveren).

ERHOUT / DE ZILK

20 november
• Pietenhuis, disco en bezoek van Sinterklaas om 14.00 – 15.00 en om 16.00 uur, kaarten € 1.00 verkrijgbaar in de VVV winkel
• Zeemeermin zwemmen, in zwembad de Schelft, Maandagse Wetering 202 om 14.00 uur, aanmelden bij de receptie.

21 november
• Pubquiz, test je kennis en speel mee om 21.00 uur in café van der Geest, aanmelden aan de bar.

22 november
• Kerst Open Dagen, volop inspiratie bij Greenhouse, Herenweg van 9.00 tot 21.00 uur, www.greenhouseonline.nl
• Tasty Tunes, een unieke belevenis met verrassende muziek en gangendiner om 18.00 uur i de Witte Kerk, reserveren via www.popkoorbloom.nl
• Creatieve workshop, breien voor beginners, om 19.00 uur bij Stoffig Stel, Dorpsstraat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Blijspel "Een Moordweekend", een heerlijk avondje lachen om 20.00 uur in de Schelft, kaarten € 10.00 o.a. verkrijgbaar bij Suzanne's Feestshop.

23 november
• Kerst Open Dagen, volop inspiratie bij Greenhouse, Herrenweg van 10.00 tot 16.00 uur.
• Snertwandeling, met Moedertje Groen, vertrek vanaf restaurant Langs Berg en Dal om 13.30 uur, aanmelden via info@langsbergendal.nl
• Pietenhuis, knutselen met BakPiet om 14.30 en om 15.30 uur, kaarten € 1.00 verkrijgbaar in de VVV-winkel.
• Tasty Tunes, een unieke belevenis met verrassende muziek en gangendiner om 18.00 uur in de Witte Kerk, reserveren via www.popkoorbloom.nl
• Blijspel "Een Moordweekend", een heerlijk avondje lachen om 20.00 uur in de Schelft, kaarten € 10.00 o.a. verkrijgbaar bij Suzanne's Feestshop.
• Pater Moeskroen Live, topavond met topband om 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, kaarten aan de deur € 15.00

24 november
• Snuffelmarkt, van 9.30 tot 16.00 uur in de Schelft, Maandagse Wetering 202, entree € 2.50
• Film "Cultuur en Vriendschap", om 14.00 uur in de Duinpan, de Zilk, kaarten verkrijgbaar in de VVV winkel.
• Film "Jackie", om 14.00 uur in Munnekeweij, de toegang is gratis ( Vol=vol! )
• "Op zoek naar Piet Weetniet, Sinterklaasvoorstelling door Tikkie, om 14.30 uur in de Schelft, kaarten € 6.00, verkrijgbaar via www.tikkie.nl

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 22 november

WZC Groot Hoogwaak

19.00 uur: ds. P.van der Burg

Zondag 24 november

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Buurtkerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J. Geene, Katwijk

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. M. van Delft

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 24 november

10.00 uur: ds J. Maliepaard

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 20 november

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

WZC Groot Hoogwaak

19.00 uur: viering

Vrijdag 22 november

WZC Jeroen

18.30 uur: Woord en Communie viering, R. Raven

Zaterdag 23 november

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, M. Straathof

Zondag 24 november

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, M. Straathof

Dinsdag 26 november
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 24 november

10.00 uur: dhr. G Schreuder

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 24 november

10.00 uur: ds. E. Mandemaker

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zondag 24 november
10.00 uur: Eucharistieviering met Gem. koor Sancta Maria, J. Suidgeest

St. Victorkerk

Zaterdag 23 november
10.00 uur: Pastor P. Owel

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 24 november
11.00 uur: Hoogfeest Christus Koning vh Heelal, Pastor van Eijk

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 24 november samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 46: EENDAGSVLIEG

De winnaar: David vd Linden