Noordwijkerhouts Weekblad

9 oktober 2018

Noordwijkerhouts Weekblad 9 oktober 2018


Burlende bronstige bok

paartijd n De hoge temperaturen deze herfst weerhoudt ook de herten in de waterleidingduinen niet om op zoek te gaan naar de liefde: het is paar(bronst)tijd. Om indruk te maken, maken de herten een geluid dat 'burlen' heet. De bronsttijd gaat vaak gepaard met een strijd tussen twee mannetjes en hun gewei. Meestal valt de bronst samen met de herfst of lente. Bij dieren die ongeveer een half jaar drachtig zijn, zal het in de herfst vallen. De bronsttijd voor de edelherten is zo goed als voorbij, maar voor de damherten valt deze in de tweede helft van oktober en duurt tot begin november. Het burlen gebeurt om twee redenen. Ten eerste om indruk te maken op de vrouwtjes, maar vooral ook om concurrenten af te schrikken. Burlende herten zijn indrukwekkend om te zien, maar dat gaat niet vanzelf. Tijdens een zoektocht in duin en bos is het het beste om donkere kleding te dragen en krakende regenjassen thuis te laten: damherten hebben een heel goed gehoor en geluiden schrikken ze af. Omdat ze ook goed ruiken is het verstandig om geen deodorant of parfum op te doen. Deze schuwe dieren laten zich het best spotten in schemerlicht in de vroege ochtend, of aan het begin van de avond. | Foto: Tony Whelan

Functies De Schelft moeten blijven

motie n Drie partijen dienden een motie in voor het behoud van de functies van de Schelft in de nieuwe gemeente Noordwijk. Een krachtig signaal richting nieuwe raad en nodig om onrust te voorkomen. Behoud gebouw blijft vraagteken.

Door Piet de Boer

Vooral de 1500 vierkante meter grote evenementenhal wordt onmisbaar geacht. Onmisbaar voor beurzen, exposities, voorstellingen en shows waaronder carnaval. De motie van NZLokaal, VVD, en PvdA werd wel aangepast. Niet het gebouw is heilig en moet blijven staan, maar de sportieve en recreatieve functies van de Schelft. Simon van Berkum (GroenLinks) verbaasde zich over het tijdstip en over de ondertekening van de motie door de VVD. Toenmalig wethouder Hans Knapp (VVD) wilde sloop. Opmerkelijk was daarom de draai van Knapp dat hij als raadslid voor behoud is. Het college spreekt met een woord, was de verklaring van Knapp. Hij verdedigde toentertijd het standpunt van het college met D66 en het CDA. Coalitiepartners D66 en het CDA hadden inderdaad behoefte de motie aan te passen. Het gebouw is niet heilig, betoogden Jos Beugelsdijk (CDA) en Marcel Wiebes (D66), maar wel de functies. Zij zien liever een ander (of meer) gebouw(en). De twee coalitiegenoten van de VVD suggereerden dat met nieuwbouw sport en recreatie duurzamer en energiezuiniger kunnen plaatsvinden. Wiebes memoreerde dat de Schelft altijd een financieel zorgenkindje is geweest. Met nieuwbouw kan dit financiële blok aan het gemeentebeen, afgeschud worden. De aangepaste motie over het behoud van de functies van de Schelft werd unaniem aangenomen. ''Een krachtig signaal naar de nieuwe raad,'' volgens indiener Jaap de Moor. De beslissing over renovatie of nieuwbouw valt in 2021.

Lijstnummers

verkiezingen n De lijstnummers van de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen worden 12 oktober om 16.00 uur bekend gemaakt.

Dit gebeurt in een openbare zitting van het centraal stembureau in de Nieuwe Raadzaal van de gemeente Noordwijk. Na de zitting wordt het proces-verbaal ter inzage gelegd bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk.

Van Nispen scoort in

blessuretijd

Spectaculaire slotfase in De Zilk

Maestro

commissie op 't bankie

KoorBizniz wint

Korenfestival

Uitgeweid n Meerderheid eens met de dominee?

ingekomen mail

'Vaarwel Noordwijkerhout'

brievenbus n Van André Duivenvoorden ontving de redactie onderstaande mail:

"Noordwijkerhout bestaat al 8 eeuwen. Het dorp rond de Witte Kerk groeide uit tot 17.000 inwoners. Nortich in den Houte, nu Noordwijkerhout, overleefde Middeleeuwse oorlogen, de pest, cholera en tyfus, de 80-jarige oorlog, de Beeldenstorm, Franse overheersing, dominante dorpspastoors, een verdwaalde dominee, Toop van Na en twee wereldoorlogen. Overleven gold in die eeuwen ook voor Nortich, nu Noordwijk.

Nooit in die eeuwen was het noodzakelijk dat Nortich in den Houte en Nortich moesten fuseren. Thans moet het gebeuren. Binnen een jaar moet de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout verwezenlijkt zijn. Dat gaat in vele opzichten niet lukken, maar 1 januari 2019 valt Noordwijkerhout onder de gemeente Noordwijk. Men meent dat een jaar genoeg is om te komen tot de Gemeente Noordwijk Ongetwijfeld wordt achter de schermen hard gewerkt om allerlei zaken te realiseren, maar ik heb mijn twijfels over het tijdsbestek van een jaar.

Er zijn evenveel wetenschappelijke onderzoekers die aantonen dat fusies tussen gemeenten vaak ondoordacht, onnodig en financieel duur uitpakken, als deskundigen die aantonen dat fusies wel goed uitpakken.

Dat eerste geldt volgens mij voor de fusie tussen Noordwijkerhout en Noordwijk. De voorbereiding voor de fusie is kostbaar. Ik zou wel eens willen weten wat het totaalbedrag is dat in 2018, voorbereidingsjaar fusie, wordt uitgegeven. Veel geld verdwijnt in bodemloze putten. Straks komt er een duur nieuw gemeentehuis. Het lijkt erop dat de fusie kost wat kost gerealiseerd moet worden, en de nadelen niet meer gezien worden.

Ik vrees voor lijken die straks uit de onbetrouwbare Noordwijkse politieke kasten vallen en waaraan ons dorp moet meebetalen. Van recente datum noem ik de toestand rond de foutieve bestemmingsplannen in Noordwijk. Ruim 1 miljoen euro werd betaald aan drie onderzoeksbureaus die de gang van zaken rond de bestemmingsplannen in kaart moesten brengen. Ik vrees voor de Noordwijkse gemeentepolitiek waarin politieke belangen ondergeschikt gemaakt worden aan persoonlijke belangen, en waar men zo op de man of vrouw speelt.

Ik houd van mijn dorp. Niet vreemd. De eerste Duivenvoorde die in Noordwijkerhout geregistreerd werd, was mijn overgrootvader Arij Janz. Duijvenvoorden in 1650. Ik ben nu 64 jaar, blij dat ik geboren en getogen ben in Noordwijkerhout. Vindt u het emotionele niet opwegen tegen het zakelijke? Kan zijn. Feit is dat de mentaliteit van Noordwijkerhouters niet strookt met die van Noordwijkers. Ook In Noordwijk zelf zijn de `Binners` het al decennia oneens over onderwerpen met de `Zeeërs`.

Mijn zoon is actief binnen een politieke partij. Hij is voor de fusie. Als hij gekozen wordt in de raad moet hij Noordwijkerhoutse belangen verdedigen. Zo niet, volgt onterving!

Ach, over enige tijd zijn de huidige generaties verdwenen en weten de toekomstige generaties niet beter dan dat Noordwijkerhout en Noordwijk samen vallen onder de gemeente Noordwijk. Groene plekken tussen Noordwijk en Noordwijkerhout zijn dan door huizenbouw aaneen geklonterd.

Maar... als men VVSB wil laten fuseren met SJC en V.V. Noordwijk, pleeg ik een coup, laat ik de gemeenteraad in het gevang zetten in de toren van de St. Jeroenskerk. Ook zoonlief als hij dan in de gemeenteraad zit!

Op 1 januari 2019 de vlag halfstok hangen? Misschien."

Geen ondernemersfonds Noordwijkerhout

uitstel n Fractievoorzitter Hans Knapp (VVD) wil dat het college zich onthoudt van acties om een ondernemersfonds te starten in Noordwijkerhout. "Laat dat over aan de nieuwe raad. Er is te weinig informatie en geen draagvlak."

Door Piet de Boer

Een gemeentebreed fonds wordt volgens VVD en D66 afgewezen door de bedrijven. Het fonds gaat per bedrijfstak of per gebied geld inzamelen via een verhoging van de WOZ (Wet Onroerende Zaakbelasting). Bedrijven betalen daardoor meer WOZ. Het extra deel wordt gestort in een fonds. Het geld komt niet in de kas van de gemeente. Deelnemers kunnen met het geld gezamenlijk investeringen doen. Iedereen betaald mee. Meeliftende bedrijven zijn hierdoor verleden tijd. Ondernemers maar ook maatschappelijke instellingen moeten het fonds vullen. Zij investeren gezamenlijk in projecten. Ook projecten van de Economic board antwoordde wethouder De Jong op vragen van Jan Janson (PvdA). Voor een goede harmonisatie moeten de regels voor gemeentelijke belastingen voor 1 januari 2019 aangepast worden.

Draagvlak

Probleem is dat aantoonbaar draagvlak voor het fonds niet aantoonbaar is. Willen de bedrijven wel een fonds stichten? Dat kleine draagvlak was ook een breekpunt voor het ondernemersfonds in Teylingen. Dat initiatief is volkomen mislukt. Over het bestaande ondernemersfonds in Noordwijk bestaan ook weinig positieve verhalen, memoreerde Wiebes (D66). Als de regiegroep een geharmoniseerd ondernemersfonds wil moet de regiegroep een 'draagvlakmeting' doen vindt de raad. Hoeveel ondernemers en andere WOZ betalers zijn positief over een gemeentebreed Ondernemersfonds? Het onderzoek tot nu toe, wijst niet op veel enthousiasme. De raad stemde dan ook unaniem in met de motie en blokkeert daarmee de vorming van een geharmoniseerd fonds per 1 januari 2019. De raad van de nieuwe gemeente gaat beslissen over een gemeentebreed Ondernemersfonds inclusief de bedrijven van Noordwijkerhout. Het voortbestaan van het ondernemersfonds in Noordwijk staat daarmee waarschijnlijk ook ter discussie. Het college was teleurgesteld over de opdracht van deze motie. Wel gaat het college door met het verzamelen van informatie voor een beslissing na 1 januari volgend jaar.

Ze zijn er uit, de gemeenteraadsvergaderingen vinden plaats in De Duinpan. De gemeentehuizen in Noordwijk en Noordwijkerhout blijven voorlopig nog in gebruik maar vooral ons gemeentehuis wordt inwendig verbouwd.

Niet alle diensten kunnen er in worden ondergebracht en burgerzaken krijgt onderdak aan de Via Antiqua. Daar kan men dan terecht op afspraak, de ambtenaar kan ook op verzoek thuis langskomen. Het is allemaal tijdelijk, maar de juiste plaats voor een gezamenlijk gemeentehuis kan nog wel een jaartje of vijf duren. Dit jaar blijft alles nog bij het oude, hoewel de inwendige verbouwing van ons gemeentehuis waarschijnlijk deze maand al gaat beginnen.

Voetbalvereniging SJC bestaat in 2020 honderd jaar. Dat willen ze groots gaan vieren met een renovatie van het spotpark. Vooral veel aandacht aan cultuur, waarvoor veel nieuwbouw zal worden gepleegd. De plannen zijn er, alleen is de vraag, 'wie zal dat betalen'. Daar wordt aan gewerkt. Als het allemaal doorgaat beschikt de fusie gemeente Noordwijk over twee moderne sportparken. Met een modern zwembad en de mogelijke bouw van een multifunctionele hal, zo SJC dat van plan is, wordt De Schelft overbodig.

'De laatste loodjes' schrijft Marcel Wiebes in zijn column. Inderdaad geen onbelangrijke 'loodjes', zo als de realisatie van ons sportpark en zeker niet onbelangrijk: de harmonisatie van de belastingen. Tarieven van divers belastingen moeten gelijk getrokken worden. In de fusiegemeente moet één tarief gelden. Dat kan voor ons Noordwijkerhouters wel eens verkeerd uitpakken. Noordwijkerhout heeft haar begroting jarenlang in orde gehouden zonder belasting verhogingen. Of dat de fusiegemeente Noordwijk ook zal lukken... Voorlopig gaat de komende fusie heel wat kosten. Alleen al het 'gedoe' rond de huisvesting van de ambtenaren. Er staat al enige tijd een prachtig gebouw leeg op de grens van Noordwijk/Noordwijkerhout met tevens voldoende parkeer ruimte. Zal wel een kwestie van financiën zijn. Maar wat kost al dat gehannes, verbouwingen en straks het vervoer van Noordwijk naar De Zilk.

De laatste loodjes, aldus Wiebes, die overigens niet beschikbaar is voor de nieuw te vormen gemeenteraad, die niet opwegen, met wat ons nog te wachten staat.

Jacques Looijestijn

Stage

Heel vroeger had je het systeem van bazen en knechten. De baas was meestal de oudste en de knecht kwam veelal als jochie bij hem werken. Zo leerde hij het vak, wat het ook was, als vanzelf. In mijn jonge jaren was je al met 14 jaar 'bevrijd' van school.

Veel beroepen hadden een meester en gezel. Bij de hogere leerplichtleeftijd kwam daar verandering in, kinderen leerden veel meer theorie en algemene vorming. Het oude ambacht, door lering in de praktijk, ging verloren. Daar is men van teruggekomen. De vroegere ambachtsschool is nu beroepsonderwijs geworden met dikwijls één dag in de week stage. Je kunt er zelfs vrachtwagenchauffeur mee worden. Nu de bollen: natuurlijk heb je ook daar goede opleidingen, weliswaar verweven in lager, middelbaar, hoger en zelfs universitair agrarisch onderwijs. We hebben door de jaren heen heel wat stagiairs op het bedrijf gehad, totdat de begeleiders eisten dat we eerst een bijkans lerarenopleiding moesten volgen. Dat was wat teveel van het goede. Wie bij ons in de keuken wil komen kijken, moet ons maar nemen zoals we zijn. Maar daar is verandering in gekomen. We hebben nu Wouter voor drie maanden één dag in de week. Hij droomt al van een verre stage in Nw Zeeland of Amerika. Kwam daar vroeger maar eens om! Ook voor ons is een stageloper interessant. Zijn of haar eindverslag geeft soms een verrassend frisse kijk op jouw bedrijf. Dikwijls delen ze ook de praktijkervaring, die ze ergens anders opgedaan hebben. Twee oud-leerlingen hebben nu een mega-bollenbedrijf. Beiden waren geen echte "lettervreters". Hoe nu verder? De vooruitzichten voor veel bedrijven zijn dat ze in de toekomst steeds groter worden. Dan heb je veel theoretische kennis nodig. Genoeg mogelijkheden: inhuren, doorstuderen of misschien wel huwen!

Aad van Ruiten

Katwijkers bedankt na heldendactie

Op het gemeentehuis van Noordwijkerhout werden penning en bloemen overhandigd. | Foto: pr Foto: pr

penning n Burgemeester Gerrit Goedhart heeft vorige week woensdag aan drie burgers uit de gemeente Katwijk een legpenning overhandigd van Stichting Carnegie Heldenfonds.

De stichting beloont mensen die met gevaar voor eigen leven iemand anders leven hebben gered of dat hebben geprobeerd.

Op 12 november 2017 's avonds reden de drie personen met de auto op de Duinschooten in Noordwijkerhout. Zij zagen een man op de weg staan die om hulp vroeg. Een oude vrouw was in de sloot terecht gekomen.

Twee van de drie inzittenden, Johan van der Gugten en Remzi M. Sen, zijn het koude en vrij diepe water ingegaan om het slachtoffer naar de kant te brengen. Gezien de omstandigheden en de fysieke en geestelijke toestand van het slachtoffer, gebeurde dit niet zonder gevaar voor eigen lijf en goed. Zij hebben iemand gered zonder de assistentie van politie en brandweer. Die waren nog niet ter plaatse.

De derde persoon, Monika van der Marel, heeft ook haar aandeel in de redding geleverd. Zij belde 112 en heeft warmtepacks uit haar auto gepakt om het verkleumde slachtoffer te verwarmen, in afwachting van de komst van de hulpdiensten.

De drie inwoners uit Katwijk zijn beloond door de Stichting Carnegie Heldenfonds. Johan en Remzi ontvangen een bronzen legpenning met loffelijk getuigschrift. Monika ontving een groot boeket bloemen.

Seniorenkoor Noordwijkerhout springlevend

muziek n In 2017 bleek de vaste repetitieruimte voor het Seniorenkoor niet meer beschikbaar te zijn. En heel even leek het doek te vallen voor het koor. Maar met een nieuw bestuur kreeg het koor weer nieuwe energie. De repetities konden verplaatst worden naar de grote zaal van Munnekeweij.

Toch leek het in mei 2018 allemaal mis te gaan. Dirigent Jan Postma overleed plotseling. Een triest moment waar niemand op dat moment rekening mee had gehouden. Het vinden van een vervanger leek op dat moment eigenlijk een bijna onmogelijke opgave, maar gelukkig wilde dirigent Tim Quak in de eerste periode het koor graag uit de brand helpen. Na de zomervakantie is hij tot grote tevredenheid van het koor aangebleven, nu als vaste dirigent. Tim Quak is in Noordwijkerhout natuurlijk al bekend van Popkoor Bloom en met evenveel enthousiasme werkt hij met de leden van het Seniorenkoor. Het resultaat is dat het koor ook weer gaat optreden.

Het eerste concert is al op donderdag 18 oktober om 19.30 uur. Dit is het jaarconcert. Het concert vindt plaats in de Witte Kerk. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar voor 5 euro bij boekhandel Wagenaar & Van Halem en via de voorzitter, Gert-Jan Negenborn, 06-10214488.
Er staat ook al een kerstoptreden gepland voor de bewoners van Munnekeweij.

Eens ervaren hoe het is om mee te zingen? Mannen én vrouwen zijn welkom tijdens een van de repetities op maandag van 9.15 tot 10.15 uur. ochtend. Ook zoekt het koor nog sponsoren, zodat ze de contributie laag kunnen houden. Voor meer info bel met Gert-Jan Negenborn: 06 102 144 88.

Eerste maestro in zicht

muziek n De eerste maestro's in spe treden zaterdag 13 oktober samen met de Harpe Davids op. De aftrap vindt plaats in de St. Jeroenskerk in Noordwijk, aanvang 20.00 uur. De andere deelnemers komen zaterdag 3 november in actie in de Duinpan in De Zilk.

Maestro kan Maestro niet zijn zonder jury. Voor de drie Maestro-concerten zijn drie bekende Noordwijk(erhout)ers bereid gevonden die alle Maestro's tijdens de concerten zullen beoordelen. Allereerst is dat Herma van Piekeren, bekend van stichting Kunstklank, waarvoor ze culturele concepten bedenkt. Ze is als muzikaal leider al jaren actief bij vele Stage Entertainment theaterproducties. Momenteel heeft zij een aandeel in de producties, Was Getekend…AMG Schmidt, en On Your Feet. Het tweede jurylid, Carin Meijland, is kapster én zangeres. Ze was bijna 20 jaar zangeres bij de Nightlife-coverband en heeft meegedaan aan verschillende projecten van De Passie van Noordwijkerhout. Peter van den Berg tenslotte is onder andere voorzitter van De Passie van Noordwijkerhout, speelt al jaren toneel bij ODI en zingt met passie bij het koor Revoice. De beoordeling van de Maestro-deelnemers is bij hen ongetwijfeld in goede handen.

Herfstworkshops bij Greenhouse

creabea n De herfstworkshops van Greenhouse zijn vanaf maandag 8 oktober te volgen aan de Herenweg. Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van bijzondere materialen en bloemen en planten. In alle workshops zitten materialen verwerkt die lang na de workshop nog steeds een decoratieve waarde hebben.

Deelnemers hebben keuze uit het maken van vier verschillende workshopstukken. Aanmelden voor een van de workshops kan via 0252-371134, stuur een mail: info@greenhouse.nl of in de winkel. Beschikbare data: dinsdag, 9 oktober van 19.30 tot 21.30 uur, woensdag, 10 oktober van 9.30 tot 11.30 uur of donderdag, 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. Greenhouse is gevestigd aan de Herenweg tussen Noordwijkerhout en De Zilk langs de N206.

Onderzoek bewegen en leefstijl

fit n Sportservice Zuid-Holland voerde in 2013 een grootschalig onderzoek uit naar sport, bewegen en leefstijl. Dit najaar wordt de 1-meting uitgevoerd.

In het onderzoek wordt nagegaan hoeveel en hoe vaak en welke mensen bewegen. De resultaten worden afgezet tegen landelijke normen, zoals de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de Fitnorm en de Combinorm. In het onderzoek worden ook vragen gesteld over de leefstijl. Een aselecte steekproef van inwoners uit Noordwijkerhout en de Zilk wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Zij ontvangen een brief van de gemeente. Onder de deelnemers worden drie lessen van een lokale personal trainer, een tennis- of een golfclinic of drie keer gratis zwemmen in zwembad De Schelft verloot.

column/nieuws

Van Nispen in slotfase naar gelijkspel

Dick Verhoeven was sterk aan de bal en bereidde de 1-0 van Jeffrey van der Geest voor. | Foto: Trudy van den Berg Foto: trudy van den berg

voetbal n Niemand bij Van Nispen geloofde nog in een gelijkspel. Met nog drie minuten op de klok stonden de Zilkers zondag op een kansloze 1-3 achterstand tegen een zeer sterk Sporting Leiden. Maar voetbal blijft een raar spelletje en toen de scheidsrechter voor de laatste keer floot stond er toch echt een eindstand van 3-3 op het scorebord.

Door Tino de Groot

Van Nispen begon voorzichtig tegen het sterke Sporting Leiden. De nieuwe Leidse fusieclub (FC Rijnland en vv Leiden) werd vooraf in de pers als dé kampioenskandidaat nummer 1 gebombardeerd. Al snel bleek Van Nispen haar handen vol te hebben aan de gasten. Echt gevaarlijk werden de Leidenaars in het eerste kwart van de wedstrijd nog niet, maar er ging van iedere aanval dreiging uit. Toch was het Van Nispen dat zijn eerste kans direct omzette in een doelpunt. Mike van Haaster schoot de bal van ver over de uitgelopen doelman. Zijn inzet caramboleerde via de paal voor de voeten van de meegelopen Jeffry van der Geest. Deze had natuurlijk geen moeite om de bal in het lege doel te tikken. Sporting schakelde naar een versnelling hoger en doelman van Maris werd aan het werk gezet. Maar zoals vaak toonde Van Maris zich een betrouwbare sluitpost. Tot aan de rust werd er niet meer gescoord.

Na de pauze kwam Sporting met twee andere aanvallers het veld op. Zij bogen na een uur voetbal de opgelopen achterstand in tijd van twee minuten om in een voorsprong van 1-2. Duidelijk werd dat Van Nispen een zwaar laatste half uur tegemoet zou gaan. (lees verder op pagina 11)

Toen het in de 75ste minuut 1-3 werd, gaf menig toeschouwer geen kwartje meer voor de kansen van Van Nispen. In de laatste fase hadden de gasten nog enkele kansen om de voorsprong verder uit te bouwen, maar uitstekend keeperswerk van Van Maris voorkwam dit. In de 88ste minuut kreeg Van Nispen bij één van haar spaarzame uitvallen een vrije schop toegewezen op de rand van het strafschopgebied. Dat Bren Zonneveld zijn traptechniek gelukkig niet verloren is bewees hij, door de bal onhoudbaar in de lage benedenhoek van het Leidse doel te jagen. Uit de tegenaanval die daarop volgde kregen de gasten een enorme kans op de 2-4, maar weer stond Van Maris op zijn plek. In de allerlaatste minuut gebeurde wat niemand meer verwacht had. Jelle Vleugel kwam na een diepe bal vanuit het middenveld plots vrij voor het doel te staan en zoals alleen een echte routinier dat kan schoof hij de bal beheerst in het doel, de complete Leidse achterhoede in wanhoop achterlatend. Aanstaande zondag speelt Van Nispen de uitwedstijd tegen Nicolaas Boys. De bus vertrekt om 12.15 uur.

De rookworst van Keurslager Koot pakt het goud

lekker n Geen enkele rookworst is hetzelfde, maar als deze met passie en vakmanschap is gemaakt, dan proef je dat. Tijdens de jaarlijkse rookworstkeuring op 5 september werd er door een jury een graadmeter gegeven aan de rookworst.

Vol trots kan Keurslager Koot zeggen dat ze het predicaat goud hebben gekregen. Elk jaar weer steekt Keurslager Koot veel tijd in het perfectioneren van de worst. Deze wordt dan tijdens de landelijke keuring getest door een vakjury. "Het is altijd weer spannend als je meedoet met de jaarlijkse rookworstkeuring. En als het bericht dan binnenkomt met de uitslag van de volle 100 punten die je kan halen is het helemaal mooi", vertelt Keurslager Koot.

Elk jaar gaat Keurslager Koot voor de perfecte smaak volgens zijn beproefde recept. Er gaat nog wel een proces aan vooraf om de perfecte rookworst te maken. "De samenstelling van onze worst is een jaren oud recept. De kruiden en specerijen zijn altijd hetzelfde gebleven. Alleen het zout gehalte is door de jaren heen verminderd", laat de gedreven ondernemer weten.

Proeven

Om te vieren dat het rookworstseizoen weer is begonnen, krijgen klanten van 8 tot en met 13 oktober de tweede rookworst gratis! "

Het seizoen is daarmee, als het aan ons ligt, officieel geopend."

Jaarlijkse rookworstkeuring

De Vereniging van Keurslagers organiseert elk jaar de keuring, waarbij een onafhankelijke vakjury de rookworsten blind beoordeelt op samenstelling, bite, smaak, kleur en geur. Naast een uitgebreid juryrapport ontvangen alle winnaars een certificaat.

Warm hè

Het moet niet gekker worden: de bladeren aan de bomen zijn al in een vergevorderd stadium van ontgroening en de mussen vallen weer dood van het dak! Zo denk je: het dorp is weer van ons en voor je het weet word je weer in het Duits aangesproken bij de Appie en lijkt het toeristenseizoen aan een herstart bezig. 25 graden met de pepernoten volop in de schappen.

Ik had mijn open schoenen, rokjesdag-rokjes en strandgarderobe al verruild voor panty's, laarzen en ski-ondergoed, maar: ze mogen weer tevoorschijn. Want het is namelijk Indian - 'oudenwijven' - Summer. En dat alles hebben we blijkbaar te danken aan Helene, een ex-orkaan, volgens de Piet Paulusma's onder ons. En de toeristen blijven maar komen!

De aanblik van het dorpscentrum was er dit seizoen niet echt eentje om trots op te zijn en ik was eerlijk gezegd blij dat het seizoen voorbij was. Ik voel toch een soort plaatsvervangende schaamte als ik op een van de terrassen rondom de kerk zit en gezinnen voorbij zie komen die hier zichtbaar hun vrije dagen doorbrengen. Terwijl ik doorgaans toch best trots ben op 'mijn' durrep'. Begrijp me niet verkeerd: dat ben ik nog steeds. Maar ik heb het nu wel een beetje gehad met alle rommel rondom de kerk. Ik zie door de krimlindes het bos niet meer, laat staan het hof. Maar er schijnt licht aan het firmament! In de wandelgangen hoorde ik dat er 48 verschillende planten worden geplant. Eindelijk weer kleur! Maar dat duurt nog even. Veel inwoners vragen zich inmiddels af wat de totale kosten zijn van de reconstructie van het muurtje en de hoftuin. Het eindresultaat zal na zo'n uitgave heel erg mooi moeten zijn!

Even terug naar die oudewijvenzomer. We kunnen met z'n allen wel heel blij zijn met die extra zonnestralen, maar het nieuwe klimaatrapport van de VN toont een schrikbeeld van het verlies aan natuur, smeltende ijskappen en stijgende zeespiegel bij een stijging van 2 graden, omdat dit zoveel meer impact zou hebben op onze gezondheid, veiligheid en economische welvaart. Het maakt een groot verschil of de aarde 1,5 graden opwarmt of 2 graden. Het is volgens de VN nog niet te laat, maar om beneden de 1,5 graden opwarming te blijven zijn wel "snelle, verstrekkende en nooit eerder vertoonde veranderingen" nodig.

Snelle, verstrekkende en nooit eerder vertoonde veranderingen. Ik moest gelijk aan het muurtje denken toen ik het las, maar dan omgekeerd. We wachten nog steeds en er is nauwelijks iets veranderd. Overeenkomst: het kost veel, heel veel geld.

Caroline Spaans

redacteur

Noordwijkerhouts Weekblad

De winnaars van Korenslag 2018: Koorbizniz uit Haarlem. | Foto: pr Foto: pr

zang n Koorbizniz uit Haarlem is uitgeroepen tot 'Winnaar Korenslag Bollenstreek 2018', afgelopen zaterdag in de Schelft. In de zo goed als uitverkochte grote zaal genoot het publiek van afwisselende optredens door de zeven voormalig Korenslag-winnaars. Naast Koorbizniz traden Otis Leiden, Remix Almere, Take it Easy Haarlem, Focus Den Haag, Elan Noordwijkerhout en Singing Unlimited Hoofddorp voor het voetlicht.

Koorbizniz werd door de jury unaniem als winnaar gekozen. Bloom trakteerde haar gasten met een verassingsoptreden van Lust for Life. Het eerste Amsterdamse Popkoor voor Senioren. Het tweede verrassingsoptreden werd verzorgd door Whale City Sound uit Zaandam. Bloom, zelf tweevoudig Korenslag winnaar, sloot de rij met een energiek optreden. De organisatie lag in handen van een zeskoppige commissie onder leiding van Mary Andringa. Presentator Jack Wijnands kondigde aan dat Bloom, na tien edities, een pauzeperiode inlast. Het bestuur beraadt zich over een mogelijke voortzetting in een nieuw concept.

column/nieuws

Symposium Wereldwinkel

feest n Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum is er 2 november een mini-symposium met als thema: Fairtrade, nog steeds actueel?

In 1993 is Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout opgericht. De vrijwilligers van het eerste uur voelden de urgentie om iets te doen aan de ongelijke verdeling van de welvaart in de wereld.

De verkoop van Fairtrade producten startte met een simpel kraampje op het marktplein. Vrij snel werd de kraam ingeruild voor een winkelwagen bij de Witte Kerk. De verkoop vond alleen plaats op zaterdag. In 2001 werd de winkelwagen vervangen door een (klein) winkelpand in de Viaductweg. De openingstijden konden worden uitgebreid. Na enige jaren verhuisde de Wereldwinkel naar een pand in de Dorpsstraat. Door een goede deal met de verhuurder zijn zij in 2014 verhuisd naar het naburige pand en nu zit de Wereldwinkel in een volwaardig winkelpand en draait de winkel, met dank aan alle vrijwilligers, naar volle tevredenheid.

De Wereldwinkel is een prachtig middel om positieve aandacht te vragen voor mensen in ontwikkelingslanden. Het doel van de Wereldwinkel is om de inwoners van Noordwijkerhout (en vanaf 1 januari 2019 als gevolg van de gemeentelijke fusie) ook de inwoners van Noordwijk te informeren over en meer te betrekken bij Fairtrade. De gemeente Noordwijk heeft al sinds 2015 de eervolle titel van Fairtrade Gemeente en door de fusie zal ook het gebied Noordwijkerhout deze titel verkrijgen.

De sprekers

Kati Piri, lid van het Europees parlement namens de PvdA, zal trachten de aanwezigen inzicht te geven in de huidige internationale politieke en economische verhoudingen en de rol die Fairtrade hier in kan spelen.

Henk Zandvliet zal, als voorzitter van de Landelijke vereniging van Fairtrade gemeenten,spreken over de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van Fairtrade en de rol die provincies en gemeenten hierin kunnen spelen. Zandvliet zal als dagvoorzitter de verschillende onderdelen van het programma met elkaar verbinden.

Peter D'Angremond, directeur van Stichting Max Havelaar, zal als keurmerkspecialist en als pionier op het gebied van Fairtrade koffie en thee, ingaan op de relevantie en urgentie van Fairtrade in de foodsector.

José Verweij-Hoogendijk, van Stichting Vhufuli Art / Gone Arty zal haar ervaringen delen over de import van Fairtrade kunstnijverheid en cadeauartikelen vanuit Zuidelijk Afrika.

Na deze vier sprekers is gelegenheid tot het stellen van vragen.

VVSB verliest van Kozakken Boys

voetbal n VVSB verloor van Kozakken Boys in de blessuretijd door een doelpunt van Ahmed el Azzouti. De spits van de bezoekers was met een schitterende omhaal ook al verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer na een uur voetballen. VVSB stond op dat moment op een terechte voorsprong van 2-0 door doelpunten van Arno Dijkstra en Lulinho Martins. Tommy Bekooij zorgde nog voor de 3-1, maar in het slotkwartier kwam Kozakken Boys volledig terug.

Door Stefan van den Burg

VVSB vocht voor elke meter en liet doelman Richard Arends een aantal maal gestrekt naar de hoek gaan. Een kwartier duurde het totdat de doelman werd verslagen. Kevin Brands stak Arno Dijkstra weg, waarna de spits van VVSB met een subtiele stift Arends verschalkte. Verdediger Tim Eekman probeerde de stift nog uit het doel te houden, maar schoot de bal net achter de lijn weg. Doelman Ruben Valk stond ook deze wedstrijd weer zijn mannetje en voorkwam dat de aanvallers van Kozakken Boys doelrijk werden. Door een blessure bij Brands, was VVSB enige tijd van slag maar zag het 10 minuten voor tijd toch op 2-0 komen. Uit de kluts kwam de bal voor de voeten van Lulinho Martins, die doelman Arends met een mooie lob kansloos liet. Ahmed el Azzouti had vlak voor de rust nog een grote kans op de 2-1, maar miste vlak voor het doel.

Na de rust werd VVSB vanaf minuut 46 volledig vastgezet door de gasten uit Werkendam. Na wat speldenprikjes was het El Azzouti die met een schitterende omhaal voor de aansluitingstreffer zorgde. VVSB kon enkel nog uit de omschakeling gevaarlijk worden met de snelheid van Martins en Bekooij.

In blessuretijd onderuit

Die twee waren dan ook verantwoordelijk voor de 3-1. Martins werd op snelheid weggestuurd, Bekooij was meegesneld en kon de lage voorzet binnen tikken. Even daarvoor was het Valk die met een weergaloze redding El Azzouti van de 2-2 afhield. Met nog een kwartier te gaan schoot Don Bolsius de bal vanuit een vreemde hoek raak. De ploeg van Jasper de Muijnck ging er weer in geloven en VVSB werd naar achteren gedrukt. Niet veel later was het invaller Irvingly van Eijma die de gelijkmaker binnen frommelde. In het slot van de wedstrijd kon het beide kanten op, maar zoals al vaker dit seizoen viel het kwartje de verkeerde kant op. In de blessuretijd omspeelde El Azzouti zijn directe tegenstander en verschalkte Valk met een hard schot. Opnieuw een nederlaag voor VVSB was een feit.

Scoreverloop en opstelling

VVSB – Kozakken Boys 3-4: 15. Dijkstra 1-0, 35. Martins 2-0, 57. El Azzouti 2-1, 70. Bekooij 3-1, 75. Bolsius 3-2, 79. Van Eijma 3-3, 90+2. El Azzouti 3-4.

VVSB: Valk; Fecunda (60. Schipholt), Arroyo, Zwart, De Rijk; Batist, Bakker, Brands (27. Verlaan); Martins, Dijkstra (75. Theuns), Bekooij.

Sam's Kledingactie

DeZilk n De najaarsinzameling voor Sam's Kledingactie (Mensen in Nood) zaterdag 13 oktober van 9.30 tot 11.30 uur.

Kleding (schoon), schoenen en textiel brengen naar het gebruikelijke adres: Speeltuin de Duinrand in De Zilk. Graag aanleveren in gesloten plastic zakken en de schoenen apart.

De opbrengst zal weer gebruikt worden voor de wederopbouw en herinrichting van diverse basisscholen in crisisgebieden in de Centrale Afrikaanse Republiek. Dit is een straatarm land in Midden Afrika met bijna 5 miljoen inwoners.

Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en vaak zijn de scholen beschadigd of helemaal verdwenen. Wederopbouw wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en Lokale Partners.

Voor overige projecten: zie www. Samskledingactie.nl

De volgende inzameling zal zijn in het voorjaar van 2019. Tot die tijd kan kleding worden gebracht naar Zilkerduinweg 372 in De Zilk of Prins Bernhardstraat 80 in Hillegom.

Wie niet zelf kan brengen, kan contact opnemen met Joke Zonneveld: 06-1309.6656.

Spectaculaire slotfase

voetbal n (vervolg van pagina 7) Toen het in de 75ste minuut 1-3 werd, gaf menig toeschouwer geen kwartje meer voor de kansen van Van Nispen.

In de laatste fase hadden de gasten nog enkele kansen om de voorsprong verder uit te bouwen, maar uitstekend keeperswerk van Van Maris voorkwam dit. In de 88ste minuut kreeg Van Nispen bij één van haar spaarzame uitvallen een vrije schop toegewezen op de rand van het strafschopgebied. Dat Bren Zonneveld zijn traptechniek gelukkig niet verloren is bewees hij, door de bal onhoudbaar in de lage benedenhoek van het Leidse doel te jagen. Uit de tegenaanval die daarop volgde kregen de gasten een enorme kans op de 2-4, maar weer stond Van Maris op zijn plek. In de allerlaatste minuut gebeurde wat niemand meer verwacht had. Jelle Vleugel kwam na een diepe bal vanuit het middenveld plots vrij voor het doel te staan en zoals alleen een echte routinier dat kan schoof hij de bal beheerst in het doel, de complete Leidse achterhoede in wanhoop achterlatend. Aanstaande zondag 14 oktober speelt Van Nispen de uitwedstrijd tegen Nicolaas Boys in Nieuwveen. De bus vertrekt om 12.15 uur. | Foto: Trudy van den Berg. Uit een pass, in blessuretijd, van Zonneveld weet Vleugel alsnog een punt binnen te slepen: 3-3.

Clubkas Rabobank Bollenstreek deelt cheques uit

Hands voor Jordy Zwart? Links Ahmed El Azzouti van Kozakken Boys. | Foto: Kees Kuijt, Orange Pictures Foto: Kees Kuijt

verbinding n Rabobank Bollenstreek reikte donderdag 4 oktober cheques uit aan 160 verenigingen en stichtingen uit de hele Bollenstreek. Leden van de bank konden stemmen op hun favoriete club en hoe meer stemmen, des te groter de bijdrage. In totaal werden 160 clubs beloond en werd er 50.000 euro uitgedeeld.

De Rabobank wil verbindingen tot stand brengen, onder andere op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en wonen. Dit gebeurt met bancaire producten en diensten, maar ook via de Clubkas Campagne. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Theater Floralis in Lisse werden de winnaars in het zonnetje gezet en zijn de geldbedragen bekend gemaakt. De winnaars uit Noordwijkerhout/De Zilk: Dierenhoeve (1.147,41 euro), De Speelakker (965,51 euro), VVSB (668,16 euro), De Passie van Noordwijkerhout (594,70 euro), Altesa De Zilk (573,71 euro), Stichting Met je Hart (566,71 euro), St. Jeanne d'Arc (521,23 euro), Corsogroep KAVB (465,26 euro), EHBO (465,26 euro), Feestcommissie De Zilk (461,76 euro), Scouting Bosgeest (454,77 euro), Genootschap oud De Zilck (416,29 euro), Shantykoor 't Bollenhart (395,30 euro), tennisvereniging De Boekhorst (388,30 euro), GIOS (370,81 euro), De Harpe Davids (318,34 euro).

Daarnaast heeft de bank alle Zonnebloemverenigingen en Voedselbanken uit de Bollenstreek een donatie gedaan voor drie jaar lang, ter waarde van ongeveer € 50.000,-. Deze bijdrage is buiten mededinging van de Clubkas Campagne gedaan, om hen op die manier alsnog bij hun activiteiten te ondersteunen.

Einde zwemwaterseizoen

vervallen n Met ingang van deze maand eindigt het zwemwaterseizoen van 2018. Dit houdt in dat de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) vanaf die datum de officiële zwemwaterlocaties in de provincie Zuid- Holland niet meer inspecteert. Ook vervallen per die datum alle geldende maatregelen.

Op 1 mei 2019 start het nieuwe zwemwaterseizoen. Tot die tijd wordt de waterkwaliteit bij de officiële zwemwaterlocaties niet gecontroleerd.

Het zwemwaterseizoen 2019 loopt van 1 mei tot 1 oktober 2019.

In die tijd controleren en handhaven de zwemwaterinspecteurs van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de officiële zwemwaterlocaties op veiligheid, waterkwaliteit en hygiëne.

Als de situatie daartoe aanleiding geeft, neemt de ODMH maatregelen.

Dit kan zijn het afgeven van een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod.

Geldt voor een zwemwaterlocatie een maatregel dan wordt dit duidelijk aangegeven op het blauwe informatiebord bij de betreffende locatie, op www.zwemwater.nl en wordt erover getwitterd.

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Dit doen zij onder andere door milieutaken voor de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel van onze regio uit te voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Ook houden zij, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, toezicht op de kwaliteit en veiligheid van alle officiële zwemwaterlocaties en badinrichtingen voor het hele grondgebied van de provincie Zuid-Holland.

Bridgeuitslagen

kaarten n De bridgers zijn weer fanatiek aan het bieden geweest. De uitslagen:

Gambri, 4 oktober

Lijn A

J. Geerlings / K. Meeuwenoord 64,79

L. Aartman / R. vd Burg 62,50

H. Duivenvoorden / l. Straver 58,85

Lijn B

L. Aanhane / J. Wijnands 57,92

J. d Elzen / J.Meeuwenoord 57,08

C. Nulkes / J. Smit 55,83

Lijn C

B. Duivenvoordeen/Paridon 60,42

D. Heemskerk / G. Dekker 56,25

A. Brama / W. Warmerdam 56,94

Lijn D

W. Janssen / C. Janssen 67,12

J. en G. Warmerdam 63,26

T. Duivenvoorde / N. v Ruiten 55,83

Het Juiste Bod, 3 oktober

A team

C Hogervorst / S v Es 62,50

A vd Beek/ H Geerlings 61,87

M vd Berg / Nico vd Berg 60,83

B team

C Caspers / E Schut 60,42

L Aartman / G Meeuwenoord 58.33

H vd Lans / L vd Niet 55.73

C team

C vd Lans /K vd Slot 66,67

R Laros /F Tulen 54,17

R Geerlings / H vd Lans 54,17

D team

A Brama / C Warmerdam 60,94

R Duivenvoorden /L Heesbeen 60,94

Duivenvoorden /vd Eerden 59,90

De Schelft, 1 oktober

A Lijn

S vd Werf / H vd Zalm 57,6

H Geerlings / F Warmerdam 54,48

T ter Heide / N vd Berg 51,67

B Lijn

C Duineveld / F Stroombergen 55,96

R Lucassen / N v Paridon 52,71

T v Noort / N v Noort 52,19

C lijn

T Warmerdam/Paridon/Vink 57,81

D Heemskerk / R Warmerdam 54,48

B Hogervorst / L Kerkvliet 54,06

D lijn

J Boogmans / S Voorn 59,72        

R vd Berg / L Heemskerk 52,69        

R d Haas / I v Parera 52,38

Op het bankie met…

De Maestrocommissie is er klaar voor! | Foto: vvv

vvv n Bij de VVV werken vrijwilligers die naast toeristen/bezoekers ook de lokale inwoners van Noordwijkerhout van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is. In deze rubriek nemen bezoekers plaats op Het Bankie dat voor de pui van het VVV in de Dorpsstraat staat en doen hun verhaal.

Deze week de Maestro Commissie (vlnr): Siebren Miedema, Angela van der Voet, Klaartje Passchier, Marit Hogervorst en Bas van der Tang.

Wat voor vereniging zijn jullie?

Onze Christelijke muziekvereniging Harpe Davids is de oudste vereniging uit Noordwijkerhout, opgericht 25 september 1915. Wij zijn dus inmiddels 103 jaar oud. Maar ondanks onze hoge leeftijd springlevend.

Waarom zitten jullie hier?

Omdat onze vereniging een serie Maestro concerten organiseert in het kader van de fusie op 1 januari 2019 tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Wij hebben vier bekende Noordwijkers en vier bekende Noordwijkerhouters weten te strikken om het tegen elkaar op te nemen in een sportief muzikaal evenement. De Maestro's zijn Henri de Jong, wethouder Noordwijkerhout, Jan Rijpstra, burgemeester Noordwijk, Arnold Geerlings, Prins der Noortukkers, Ton vd Burg, Prins der Kaninefaaten. Ria Vink, onderneemster. Els Bax, fotograaf. Leontine vd Klugt, kunstenares en Joke Brouwer, zakenvrouw.

Mooie bankie, of niet?

Goed initiatief, biedt een mooi podium voor inwoners, verenigingen en bezoekers aan onze gemeente om zich op leuke wijze te presenteren.

Wat vinden jullie van Noordwijkerhout?

Een gezellige gemeente met een rijk verenigingsleven.

Wat is de leukste plek in het dorp of regio?

De leukste plek in is natuurlijk de Witte Kerk, waar de roots van onze muziekvereniging liggen.

Wat willen jullie de lezers nog meegeven?

Kom allemaal de Maestro's aanmoedigen. De eerste rondes worden gehouden op 13 oktober in de Sint Jeroenskerk te Noordwijk en op 3 november in de Duinpan te De Zilk. De grande finale tussen de twee overgebleven Maestro's is op 12 januari 2019 tijdens het Nieuwjaarsconcert in de Sint Jozefkerk te Noordwijkerhout. Aanvang telkens 20.00 uur. Meer info: www.harpedavids.nl

Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren

opvoeding n Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (Gezondheidscentrum, Via Antiqua) is er een lezing met de titel: Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren.

Deze lezing, volgens de Triple P methodiek, voor ouders met kinderen tussen de 3 en 12 jaar, vindt plaats op 18 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in CJG Noordwijkerhout.

Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, meer succes op school en kunnen beter met anderen opschieten als zij bepaalde basisvaardigheden ontwikkelen. Maar hoe is het mogelijk om ze deze vaardigheden aan te leren?

De workshop bestaat uit één bijeenkomst en kost 5 euro per persoon (met uitzondering van niet subsidiërende gemeenten).

Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

vvv/uitgaan

n Verrijk je Buurt Inspiratiecafé in Puijckendam

Stacy Dubos (links) en Marjet van Os. | Foto: Valerie Kuypers. Foto: Valerie Kuypers

fonds1818 n Buurtbewoners waren vorige week aanwezig in het Verrijk je Buurt inspiratiecafé in ontmoetingscentrum Puyckendam. Zij namen deel aan mini-workshops en lieten zich adviseren door projectadviseurs van Fonds 1818.

Verrijk je Buurt helpt bewoners een start te maken en de weg te vinden naar het fonds. Het is een initiatief waarmee Fonds 1818 het 200-jarig bestaan viert en met inspiratiecafés de regio bezoekt om minimaal 200 groepjes bewoners te trakteren op begeleiding en advies. Om het 200-jarig bestaan van Fonds 1818 én het cadeau aan de bewoners van Noordwijkerhout symbolisch te markeren is er een Verrijk je Buurt Toolbox uitgedeeld aan Stacy Dubos van het WMO Adviescentrum. De box bevat ook informatie over voorbeeldprojecten en contactgegevens van het fonds. Marjet van Os, projectleider van Verrijk je Buurt: "We beschouwen de inspiratiecafés als lokale kick-off van ons feestjaar. En dat doen we in elke gemeente waar Fonds 1818 actief is.'' Tijdens de inspiratiecafés krijgen betrokken buurtbewoners met een goed idee voor hun buurt, extra begeleiding en advies zodat ze hun idee kunnen omzetten in een plan. Alles wat straten en buurten veiliger, nuttiger of gezelliger maakt, komt in aanmerking. Van Os: "We merken dat mensen soms niet goed weten hoe ze moeten beginnen. Ideeën die passen bij Verrijk je Buurt, komen na beoordeling van het fonds ook in aanmerking voor een donatie tot maximaal 3.000 euro. Meer info: verrijkjebuurt.fonds1818.nl.

Foto: Marc vd Molen

judo n Door sportschool Kaizen werd vorige week het jaarlijkse kiloknallertoernooi gehouden. Voor dit evenement werd er naar Noordwijkerhout uitgeweken, zodat de meegekomen toeschouwers ook ruimte hadden om te komen kijken.

De opzet van het toernooi is dat judoka's in teamverband de strijd aangaan met een ander team. De lichtste van elk team gaat tegen de lichtste van het andere team en zo oplopend, totdat de teamcaptains tegenover elkaar staan. Dat de judoka's weer zin hadden om flink te knokken op de mat, liet zich aan de felheid van de wedstrijdjes wel blijken. Ondanks de enorme inzet, werd er zeer sportief gejudood.

voorlezen n In het kader van de Nationele Voorleesdag heeft burgmeester Gerrit Goedhart vorige week het verhaal 'Straatje', bij Topaz Munnekeweij.

Straatje is geschreven door Yvonne Keuls en blijkt een heel herkenbaar verhaal voor de bewoners. Voor de Nationale Voorleesdag kwam de burgemeester, maar voor de wekelijkse komt altijd een vrijwilliger.

Topaz Munnekeweij houdt sinds enkele jaren dit voorleesuurtje op de vrijdagochtend. Vrijwilligers lezen voor aan een ieder die het wil horen.

Meer informatie is verkrijgbaar via de Munnekeweij: 0252-375544

lezing n In april ontvingen de burgemeesters van Noordwijkerhout en Noordwijk de eerste exemplaren van de nieuwe Flora van de Duin- en Bollenstreek, getiteld Van Aardaker tot Zwanenbloem.

De schrijvers, Hans van Stijn en Jelle van Dijk, hielden bij die gelegenheid een korte presentatie. Deze presentatie is uitgewerkt tot een lezing waarin niet alleen de enorme variatie in plantengroei centraal zal staan, maar ook de veranderingen daarin onder invloed van de klimaatverandering. De lezing vindt plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum aan de Zilverschoon 20 in Noordwijk op vrijdag 12 oktober om 20.00 uur.

Foto: archief

streek n Negen korpsen deden mee aan de regionale vaardigheidstoets van de Brandweer Hollands Midden zaterdag. Gastheer was het Noordwijkse korps en de deelnemers werden geconfronteerd met allerlei ongelukken.

Een shovel tegen een auto, de auto tegen een fietser, een brand en iemand die van een trap van een flat viel. De korpsen werden beoordeeld op technische vaardigheden en onderlingen samenwerking. Winnaar werd Nieuwveen dat mee mag doen aan de finales op 27 oktober in Reeuwijk. Noordwijkerhout werd derde, Lisse vierde en Sassenheim zevende. | Bron: BO

week in beeld

Meerderheid

Ik hoor niet zo gauw en zeker niet zo graag tot een meerderheid. Ik huil uit principe niet mee met de wolven in het bos. Daarnaast noem ik me nadrukkelijk gelovig, ja zelfs (hoe kan het?!) kerkelijk meelevend – en dan word je door een meerderheid van de bevolking meteen al afgeschreven. Het zij zo. Maar er is een meerderheid waar ik beslist wèl toe wil behoren. Een meerderheid die je nauwelijks tegenkomt. Dat zijn de mensen die zich doorgaans aan de verkeersregels houden.

Ze stoppen voor rood licht, dat is namelijk wel zo veilig. Ze letten op hun snelheid want ze zijn niet de enigen op de weg. En als ze per trein of bus reizen groeten ze de chauffeur vriendelijk, ze staan op voor ouden van dagen of zichtbaar zwangere dames. Het zijn de mensen die wachten op hun beurt bij de bakker en niet telefoneren wanneer ze bij de kassa afrekenen. Als ze al op social media te vinden zijn dan is dat zeker niet om daar onbehouwen van zich af te meppen met beledigingen en grove verwensingen. Ze doen in gezelschap niet alsof ze overal van af weten. Ze durven te nuanceren en te relativeren. Ze geloven niet alles wat iedereen zegt. Ze zuchten bij de blauwe envelop maar snappen ook dat belasting betalen nuttig en noodzakelijk is. Ze hebben hun zorgen over immigratie en radicalisering, maar durven te onderscheiden en scheren niet iedereen over één kam. Ze geloven meer in de democratische rechtsstaat dan in de grote bek van wie daar de spot mee drijft. Ze letten een beetje op wat ze kopen en weggooien, zonder meteen doorgeslagen duurzaamheidsfetisjisten te worden. Ze schudden ook hun hoofd bij de geldverslindende EU- praktijken maar beseffen heel goed dat het alternatief betekent: nationalisme en vroeg of laat opnieuw oorlog. Ze vormen de zwijgende meerderheid van goedwillende en bewust levende burgers. Je hoort ze niet. En dat moet ook vooral zo blijven. Toch geef ik ze in dit stukje even stem. Wie over mijn woorden struikelt laat wel luidruchtig van zich horen. Maar de meerderheid zal zich er in herkennen. Meer dan een instemmend knikje hoef ik niet te hebben van ze…

egbert van der weide

St Jozefkerk

zondag 14 oktober

10.00 uur

eucharistieviering met gemengd koor Sancta Maria

voorganger: pastoor A. Goumans

zaterdag 20 oktober

19.00 uur

woord- en communiedienst met tienerkoor Joy

voorganger: L. Spiegeler

zondag 28 oktober

10.00 uur

eucharistieviering met Cadans

voorganger: pastoor A. Goumans

Heilig Hartkerk De Zilk

zondag 14 oktober

11.00 uur

celebrant: kapelaan S. Kuik

met samenzang

zondag 21 oktober

11.00 uur

celebrant: pastor A. van Eijk

mmv dames- en herenkoor

zondag 28 oktober

11.00 uur

celebrant: pastoor R. Franken

assistentie: diaken I. Osseweijer

met samenzang

St Victorkerk

zaterdag 13 oktober

19.00 uur

kinderkoor St. Victor

voorganger diaken Prins

Themaviering groep 6 en 7

zondag 21 oktober

10.00 uur

mmv herenkoor St. Caecilia

Wereldmissiedag

Witte Kerk

Geen opgave

Verzoek Koning

regio n De kinderorganisatie Veggiesquad heeft bij koning Willem-Alexander een gratieverzoek ingediend voor de herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

De kinderen vinden het afschieten van herten zinloos omdat binnen korte tijd toch weer nieuwe, jonge dieren geboren zullen worden.

Ze vinden dat er meer hekken moeten komen en bieden aan te helpen met het plaatsen van waarschuwingsborden en hekken.

Het gratieverzoek is niet alleen aan de koning gericht, maar ook aan B & W en de gemeenteraad van Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Zij zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de Amsterdamse Waterleidingduinen die grenzen aan De Zilk en Noordwijk.

Het afschieten van herten is door velen bestreden, maar de rechter heeft geoordeeld dat het mag omdat er nu te veel herten zijn. | Bron: Bo

Pinkribbon actie

goeddoel n Yf Hachmang en Evi Zuiderduin zijn al enkele weken bezig met het maken van cakejes, koekjes en nagels lakken voor het goede doel: pinkribbon.

Meer info op: https://actie.voorpinkribbon.nl/team/evi-en-yf-komen-in-actie. Vrijdag 12 oktober staan de dames vanaf 15.00 uur in de Albert Hein in de Zeestraat met een tafeltje iedere donateur hun nagels roze te lakken. Pink Ribbon maakt per 25 oktober 2016 onderdeel uit van KWF Kankerbestrijding. Pink Ribbon is een eigen merk binnen de KWF organisatie. KWF Kankerbestrijding zet zich in voor het terugbrengen en onder controle krijgen van alle vormen van kanker. Pink Ribbon zet zich specifiek in voor borstkanker.

Prijspuzzel!

Doe mee en win twee 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 14 oktober bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 40 was: berkenboleet (dit is een soort zwam, red.).

De winnaar: Mary Wassenaar