Noordwijkerhouts Weekblad

3 december 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 3 december 2019


Wendy Verkley wordt nieuwe burgemeester

Wendy Verkleij: vrijwel zeker de eerste burgemeester van fusiegemeente Noordwijk. | Foto: Marco Hamoen

burgemeester n Deze week werd de Noordwijkse bevolking geïnformeerd over de komst van een nieuwe burgemeester, Wendy Verkley-Eimers (56, VVD). De minister BZ onderzoekt formeel de integriteit van de toekomstig burgemeester. Dan volgt via een Koninklijk besluit de benoeming door de koning. Waarna op 27 januari de commissaris Jaap Smit de burgemeester beëdigt. Vervolgens vindt in een speciale raadsvergadering de installatie plaats.

Door Wim Siemerink

Wij vroegen politieke partijen om een eerste reactie waarbij Theo Alkemade (CDA) sprak van de beste van de kandidaten. Hij wilde daar gezien de plicht tot geheimhouding verder niets over kwijt. Hij ziet naast een representatieve functie vooral een zakelijke benadering van lokale en regionale taken als belangrijke opdracht. Hij rekent op een heel open denken richting de inwoners.

Jan Janson (PvdA) was minder gesloten en wist dat ze volgens iedereen ver boven andere kandidaten uitstak. Janson: "Ik verwacht dat de collegeleden de borst kunnen nat maken want het is een pittige dame met veel ambitie." Hij hoopt wel dat ze goed zichtbaar en bereikbaar zal zijn en vindt het verbinden van de kernen tot de belangrijkste taak horen.

Ook openhartig toonde Peter van Bockhoven (LSN) zich, hoewel het sausje van geheimzinnigheid ook over zijn antwoorden werd gegoten. Hij sprak van een burgemeester met niet alleen bestuurlijke maar ook met levenservaring. "Ik vind ze als voormalig raadslid, wethouder en burgemeester gewoon de beste van de kandidaten", vertrouwde hij ons toe. Daadkracht tonen noemde hij als haar belangrijkste opdracht voor de komende periode.

Jaap de Moor (NZL) zag in Verkley de verbindende persoonlijkheid die nodig is om aan de fusiegemeente leiding te geven. Ook hij was terughoudend: "Het ligt allemaal gevoelig vanwege de geheimhoudingsplicht en de bijbehorende zware sancties." Hij hoopte dat verbinden en vlot kunnen schakelen door haar snel zichtbaar wordt gemaakt. (lees verder op p5)

Autoluw centrum

Noordwijkerhout n Het autoluw maken van het centrum van Noordwijkerhout heeft unanieme steun van de raad gekregen.

Veel fracties gaven aan in het raadsvoorstel kansen te zien om de verkeersveiligheid en de mogelijkheden voor het 'flanerend winkelen', zoals wethouder Ter Hark het omschreef, te vergroten. Daarnaast gaven meerdere partijen het college mee om stevig in te zetten op handhaving. Het besluit van de gemeenteraad betekent onder andere dat er een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer naar de Dorpsstraat komt tijdens de weekmarkt en op zaterdagen tussen 12.00 en 18.00 uur. Ook wordt de doorgang Havenstraat-Landbouwplein permanent afgesloten. De realisatie van extra fietsenstallingen en invalideparkeerplaatsen zijn ook onderdeel van het pakket.

Juridische strijd rond Strandrups

getouwtrek n De stichting Outdoor4Disabled geeft de strijd tegen het verbod om op het strand te rijden niet op.

De vrijwilligersorganisatie laat met een strandrups mensen, die dat zelf fysiek niet kunnen, genieten van het strand. Het strand is juridisch gezien een openbare weg en het zelfgebouwde voertuig is onderwerp van een juridische strijd waar diverse overheidsorganisaties bij betrokken zijn. Het ministerie van infrastructuur laat weten dat het voertuig vanwege diverse redenen niet mag rijden. De gemeente Noordwijk heeft daarop gereageerd met de kernvraag of het voertuig veilig is, omdat de gemeente pleit voor het weer laten rijden van de strandrups. De stichting zelf kondigt een juridische reactie aan die gericht is op het verweer dat het strand geen openbare weg is, maar een openbare plaats en dan zou de gemeente wel ontheffing kunnen verlenen. (Bron: BO)

Prossers gezocht

carnaval n De Kaninefaaten zoeken tonneprossers: 19 december houden zij om 20.00 uur de deelnemersavond bij Van der Geest.

Ervaren prossers en de begeleidingscommissie staan klaar om alles over het prossen 2020 te vertellen. Prostalenten van alle leeftijden zijn welkom. Het evenement zelf is op vrijdag 17 januari 2020. Aanmelden: Ruud Hooghiemstra, casarujos1@casema.nl, 0252 375307.

30-11-2019: Voetbal: VVSB v ODIN 59: NoordwijkerhoutDerde Divisie Seizoen 2019/2020L/R Jim Hulleman, Justin Valk Foto: Kees Kuijt

Domper voor VVSB in eigen huis

Debuut Richard Plug verre van soepel

Aan de lippen van Margriet Brandsma

Aad van Ruiten in de bloemen

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes

Betaalbaar wonen in eigen omgeving kan niet zomaar

Een andere keuze voor de invulling van deze bouwgrond kon voor veel woningzoekenden een oplossing zijn. | WS

huisvesting n Op dinsdag 10 december bespreekt de politiek de Notitie Woonbehoefteonderzoek. Wat een aanzet moet geven om in Noordwijk heel efficiënt de grote problemen op het gebied van lokale woning toewijzing op te lossen.

De mondjesmaat beschikbare woonruimte in Noordwijk voldoet al jarenlang niet aan de wensen en behoefte die er bij de belangstellenden leven. Vooral de jeugdige Noordwijkers morren al tijden lang over de traagheid waarmee beslissingen worden genomen en het ontbreken van perspectief op een toekomst in eigen gemeente.
Nu is er dus opnieuw aandacht voor de woningbouw in de toekomst. Opnieuw geeft een onderzoek aan dat er in Noordwijk grote behoefte is aan woningen en dat het daarbij moet gaan om de betaalbaarheid. Iets wat voor niemand een verassing kan zijn. Iedereen weet al decennia lang wat er door dit recente onderzoek opnieuw werd aangetoond. De voorspelbare conclusie is dat de druk op de Noordwijkse woningmarkt groot is en dat daardoor de prijzen stijgen. Voor starters is het eigenlijk onmogelijk om fatsoenlijke woonruimte te verwerven. Ook al omdat de samenstelling van de bevolking wordt gedomineerd door ouderen met hogere inkomens.


Tekort

In Noordwijk is er van alles tekort. Voor starters, voor jonge meerpersoons huishoudens, voor alleenstaanden met een midden inkomen en ten slotte ook tekort aan levensloopbestendige woningen. Een en ander veroorzaakt bovendien dat de noodzakelijke doorstroming muurvast is komen te zitten.
Wethouder Salman zei in de vorige collegeperiode terecht dat je in visie niet kunt wonen, hoe fraai die ook is geschreven. Maar opnieuw moeten jongeren wachten en opnieuw is de oorzaak het schrijven van een woonvisie. Die moet wederom worden geschreven op basis van het recente onderzoek. Die basis blijkt wederom de praktijk te zijn en dat is dus de meer dan een enorme algemene grote vraag.


Complexe opgave

Het onderzoek wijst uit dat er voor de korte termijn behoefte is aan zo'n 1200 sociale huurwoningen voor de laagste inkomens. Bij de ongeveer 500 inwoners met een iets ruimere beurs die maandelijks €1000,00 aan wonen te besteden hebben, leeft ook de wens om te huren. En dan is er nog de groep die graag wil kopen tot een bedrag van maximaal €275.000,00. Voor deze 3 groepen is er in Noordwijk nauwelijks perspectief. Het onderzoek levert dus de voorspelbare opmerking op 'dat de gemeente Noordwijk voor een complexe opgave staat'.
Het vaststellen van behoefte en het benoemen van de pijnpunten is bepaald niet de moeilijkste opgave. Maar de problemen daadkrachtig aanpakken en de woningzoekenden duidelijk perspectief bieden vraagt om meer dan alleen een visie schrijven. Oplossingsgerichte politiek vraagt om een bredere visie op de wensen van de lokale bevolking. Met de daarbij behorende kwalificering van de uitvoeringsmogelijkheden. Zowel lokaal als regionaal. Alle wensen vervullen binnen de huidige kernen blijkt binnen afzienbare termijn gewoon onmogelijk. Woningbouwprogramma's schrijven om ze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren vergen geduld. Ook de woningbouwcorporaties staan daarbij voor gerichte problemen. De goede wil is er bij hen zeker, de praktische totaaloplossing ook voor hen heel ver weg.


Accenten

De conclusie van het voorliggende onderzoek is dat er accenten moeten worden gelegd. Voor Noordwijk aan Zee en voor Noordwijk Binnen zou dit moeten worden gelegd op de appartementenbouw. Zowel in de sfeer van sociale huur als bij het voorzien in de wens van veel jongeren om tot eigen bezit te komen. Voor Noordwijkerhout en De Zilk gelden volgens de onderzoekers andere normen. De oplossing kan daar worden gevonden in grondgebonden woningen.

Aan de politieke partijen nu voor de niet eenvoudige de taak om te komen tot een daadkrachtige aanpak. En in deze noodsituatie snel de uitvoerbare oplossingen te realiseren.

Separeren

Het blijft interessant om vanaf de zijlijn waar te nemen hoe de politiek zich opstelt bijvraagstukken die de gehele gemeente betreffen. Over kunstwerken van € 8000 in de Kerkstraat in Noordwijk is er geen discussie. Over het beperkt autoluw maken van de Dorpstraat in Noordwijkerhout worden ook geen overdreven woorden vuil gemaakt. Voor evenementen, toch voornamelijk te organiseren in en rond de K.W. Boulevard, gaat het ook slechts om de formele en correcte inbreng om de achterban tevreden te houden.

Met de zoektocht naar een locatie om in de nabije toekomst de raadsvergaderingen te houden werd het al andere koek. Daar werden wel degelijk veel woorden vuil gemaakt en zag ik bij enkele hevig geëmotioneerde raadsleden zelfs een traantje rollen. Of dit blijdschap, verdriet of machteloosheid symboliseerde blijft nog even de vraag.
Feit is en blijft dat het nog steeds wennen blijkt om als gemeenteraad wat breder te denken dan de diverse symbolen van de lokale achterban. Om zakelijker te zijn dan nu nog gewoon is. Zich raadslid te voelen, ook voor die inwoners die mogelijk sociaal en maatschappelijk wat verder van je verwijderd lijken of zijn.
Snappen dat de villabewoner ook een mens is met hele menselijke trekjes en behoeften die niet via het ruime inkomen kunnen worden verworven. Evenzo beseffen dat goed zijn voor de sociaal zwakkere geen daad van barmhartigheid is maar dat hier wordt voldaan aan de rechten die zijn verworven. Ik bedoel maar.

Toch blijft op dit moment bij de raadsleden toch de neiging bestaan om te separeren. Daar geven de separatisten in het college ook wel aanleiding toe. Maar Binders worden geen Zeeërs, Zilkers nooit Noordwijkerhouters. Maar het is voor mij niet moeilijk om als Binder het belang van een goed voorzieningenniveau in De Zilk op de juiste waarde te schatten. Zelfs als zijzelf vanuit die kern nog wat onwennig meedoen in Groot Noordwijk. Het moment van de fusie bepaalde in ieder geval voor mij dat we een zijn.

Wij staan op de drempel van alweer een nieuwe periode. Over zo'n 60 dagen staan we juichend en zingend op die plek op de Noordelijke gemeentegrens waar Wendy vanuit de Beemster in Noordwijk haar entree gaat maken. We begeleiden haar met de Koetillers naar de plek die is geselecteerd om dienst te doen als waardige ontvangstruimte waar de ceremonie protocolaire kan gaan plaats vinden. En onze Wendy is zeker niet van het separeren maar vooral van het verbinden, zo heb ik mij wijs laten maken door de betrouwbare politici, die nu al kennis hebben van haar kwaliteiten. Die heeft zij ontwikkeld tussen de hardwerkende boomkwekers in het Groene Hart. De noodzakelijke vervolgcursus kreeg zij in de roemruchte Beemster. Ik ben dan ook vol vertrouwen dat we als Gemeente Noordwijk door haar in een goede richting worden gedwongen en niet blijven separeren maar vooral gaan verbinden. Om met elkaar een fraaie toekomst tegemoet te gaan.

Gerben van Duin: 'Ik was een van de sollicitanten'

burgemeester n De politiek in Noordwijk zou tijdens de besloten vergadering met algemene stemmen hebben gekozen voor de voordracht van Mevrouw Wendy Verkley-Eimers (56) als toekomstig burgemeester.

Op de voorpagina al de reacties van diverse fractievoorzitter die allemaal met positieve reacties kwamen. Ook Gerben van Duin (PUUR), die overigens zelf onthulde dat hij een van de sollicitanten is geweest, roemde de kandidaat. Vooral gezien haar ervaringen op het politiek bestuurlijk terrein. Hij voorzag dat er hard gewerkt dient te worden aan een gemeentelijke eenheid. Zodat de optelsom van de fusie 1+1=3 zal blijken. Waarbij sturing geven aan het college en de gemeenteraad als het gaat om gezamenlijke belangen, de belangrijkste taak zal zijn.
Louis Koppel (GroenLinks) kwam met eenzelfde positieve grondhouding. Hij sprak van een goede en gezamenlijke keus. Koppel: 'Ik ervaar een verbindende positief ingestelde burgemeester met een hele warme uitstraling. Ik zou graag zien dat ze dit inzet om de 4 kernen hechter te verbinden'.

Dick Gutlich (D66), ook al blij met de keuze, zag vooral hele belangrijke taken voor mevrouw Verkley buiten de gemeente. Om voor Noordwijks een betere plek te veroveren op regionaal niveau. De economische ontwikkelingen in de gemeente houden volgens hem veel verband met ontwikkelingen in Holland Rijnland. Gutlich wil Noordwijk bovendien een belangrijker rol laten spelen in de regio's Amsterdam en Den Haag. De VVD was even niet bereikbaar voor commentaar.

Evenementen zouden wel 2 ton waard zijn

evenementensubsidie n De gemeenteraad bleek in meerderheid zijn afkeuring te geven aan een eerder collegevoorstel om een beperkt subsidiebudget beschikbaar te stellen voor het organiseren van evenementen.

Na het vieren van 150 jaar badplaats, waarvoor het bedrag van €150.000 werd beschikbaar gesteld, kwam er een vervolg. Enkele jaren werden, met extra steun van het Ondernemersfonds, met heel veel succes aansprekende evenementen in Noordwijk georganiseerd.
Omdat het college op dit onderwerp heel terughoudend opereerde, kwam D66, overigens met steun van CDA en VVD, met een amendement op een collegevoorstel om voor dit jaar niet minder dan € 200.000 subsidieruimte te creëren en bovendien de beperking van 1 maart tot 1 september op te heffen. Men is van zins er een vol jaar van te maken, zodat ook in het vroege voorjaar en het najaar evenementen mogelijk worden gemaakt.

De fractie van PUUR wil in de komende tijd vooral verder gaan met het benoemen van een thema. Volgens de fractie vielen de eerdere themajaren bij zowel bewoners als toeristen en de evenementenorganisatoren in hele goede aarde. Noordwijk trok nationaal en internationaal aandacht en werd in 2018 zelfs uitgeroepen dé evenementengemeente van Nederland met de positieve economische gevolgen van dien. Woordvoerder Gerben van Duin wilde voor de komende jaren dan ook heel vroegtijdig al voldoende duidelijkheid over de beschikbare en toe te kennen subsidies. Het overgrote deel van de gemeenteraad kon zich in ieder geval vinden in het amendement van D66, waarbij mevrouw Van de Vossen (NZL) liet weten een bedrag van €150.000 meer dan genoeg te vinden, omdat er nu nog slechts voor €90.000 aanvragen zijn ingediend.
Door de verruiming van de subsidies zal ook aan een eerder gemaakt bezwaar, tegen mogelijke loting bij 2 elkaar overlappende evenementen, tegemoet gekomen zijn.

22 jaar Blaaskapel Nix Dus

Foto: Sylvia Steenbakkers

Noordwijkerhout n Ruim 25 jaar geleden begon het als een stuntje bij carnavalsvereniging De Vikings. Een aantal muzikanten van muziekvereniging St. Jeanne d'Arc kwamen bij elkaar en speelden die avond bij een feestavond van De Vikings. Deze muzikanten waren hier zo enthousiast over, dat een aantal jaar later in 1997 werd besloten om toch maar een blaaskapel op te richten.

Nu, 22 jaar verder, is Nix Dus uitgegroeid tot een volwassen kapel en een graag geziene gast bij vele feesten en partijen in en om Noordwijkerhout. Omdat Nix Dus 22 jaar bestaat is het tijd voor een feestje. Zaterdag 18 januari 2020 viert Nix Dus haar verjaardag in Café van der Geest. De avond zal gevuld worden met muziek van alles blaaskapellen uit de gemeente Noordwijk. De Keietoeters, De Koetillers, De Stropers en 't Is Keun zullen deze avond op komen treden. En natuurlijk geeft Nix Dus zelf acte de présence geven.

Een avond vol met muziek van de blaaskapellen beloofd een feest te worden. De zaal gaat open om 21.00 uur en het feest begint om 21.30 uur Tot circa 00.30 uur spelen de blaaskapellen en daarna wordt het feestje afgesloten met een dj. Toegangskaarten zijn af te halen bij Café van der Geest en het VVV Noordwijkerhout: wie het eerst komt, wie het eerst maalt, want vol is vol.

Boeren kerstmarkt bij Zorgboerderij Raamwerk

Foto: pr

Noordwijkerhout n Zorgboerderij De Hafakker van Raamwerk houdt woensdag 11 december weer de populaire boeren kerstmarkt. De kerstmarkt bij is één van de grootste en meest veelzijdige van de Duin- en Bollenstreek.

Er zijn ongeveer 60 kramen vol kerst- of streekartikelen, waarvan veel zelfgemaakt. Daarnaast zijn er volop activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen pony rijden, zich laten schmincken, kerstbakjes maken en springen op een springkussen. Er is live muziek en er zijn diverse demonstraties. De markt begint om 12.30 uur en is om 18.00 uur afgelopen. Parkeren kan op het Bavoterrein (nabij Strandwal 2). De weg wordt aangewezen en het is ook mogelijk om gebruik te maken van het pendelbusje. Zowel parkeren als toegang tot de markt is gratis.

Jong koor zoekt zangers

regio n Een nieuw 'jong koor' gaat van start binnen de Rooms-Katholieke parochie H. Willibrordus. Zangers uit Hillegom, Lisse, De Zilk en van daarbuiten in de leeftijd van ongeveer 16 tot 36 jaar zijn welkom.

Zondag 26 januari is de eerste repetitie van 12.30 uur tot 14.00 uur in het Willibrordushuis in Hillegom (Hoofdstraat 27).

De inloop is vanaf 12.00 uur. Het nieuwe koor zal minstens vier keer per jaar met een eigentijds geluid de mis opluisteren in één van de Rooms-Katholieke kerken van Hillegom, Lisse en De Zilk. Naast zangers zoekt het koor ook nog muzikanten.

Suggesties voor het repertoire, dat zeer gevarieerd moet worden, zijn welkom. Aanmelden kan via: clemens.sophie@hotmail.nl.

Laatste schrijfcafé 2019

Noordwijkerhout n In de Witte Kerk is maandag 9 december het laatste schrijfcafé van dit jaar.

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Er is zoveel in aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen soms de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor de schrijver zelf, maar het is ook mogelijk om ze te delen. Iedereen is welkom. Van tevoren opgeven is wel gewenst. Het schrijfcafé is altijd elke tweede maandag van de maand en duurt van 9.30 tot 11.30 uur. Deelname kost 10 euro inlcusief koffie of thee. De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk' Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen. Meer info: nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel: 0252-373719.

10.000 stappen door het dorp

Noordwijkerhout n De maandelijkse 10.000 stappen wandeling staat gepland voor zaterdag 7 december.

Met de feestdagen in het vooruitzicht kan een stevige wandeling geen kwaad. Langs het natuurschoon rondom het Oosterduinse Meer koerst de wandeling af op de kerstsfeer bij Greenhouse voor een korte koffiepauze.

Om 09.00 uur start de wandeling bij schoenenspeciaalzaak Schouten Schoenen op adres Dorpsstraat 13. Na het traditionele rondje om de Witte Kerk zal in 10.000 stappen, ongeveer 8 kilometer, sportief en gezellig gewandeld worden door Noordwijkerhout en omgeving. De deelnamekosten zijn 3 euro (inclusief koffie of thee onderweg). Rond 11.30 uur eindigt de wandeling weer in het centrum. Voor meer informatie: contactpersoon Debby Schouten, 0252- 372 814 of www.schoutenschoenen.nl.

Geen saaie kerstvakantie

Noordwijk(erhout) n Buurtsportcoaches organiseren verschillende activiteiten in de kerstvakantie.

De buurtsportcoaches van de gemeente Noordwijk hebben weer hun best gedaan om een leuk activiteitenprogramma samen te stellen. De activiteiten zijn gericht op de basisschoolleerlingen, waarbij er een onderverdeling is gemaakt in de leeftijd. Zo is er voor de kinderen van 7 tot en met 9 jaar en 10 tot en met 12 jaar een escape room. De kinderen van 4 tot en met 6 jaar kunnen deelnemen aan de activiteit Beesten in de wildernis. Alle activiteiten zijn op maandag 23 en dinsdag 24 december in de sporthal op de Duinwetering in Noordwijk. Deelname is gratis en inschrijven kan vanaf maandag 9 december via de website van Sjors Sportief.

Alle basisschoolleerlingen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk ontvangen nog een flyer met meer info.

Overhoop kaartjes te koop

Noordwijkerhout n Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc houdt 13, 14 en 20 december in samenwerking met koor Elan, toneelvereniging Louis Bouwmeester en solisten Maurits Draijer en Lene Groothuis (zang) het muzikale Kerstverhaal OverHOOP.

Kaarten zijn te bestellen via www.stjeannedarc.nl. De kaarten voor de optredens in Noordwijkerhout en De Zilk zijn ook bij diverse verkooppunten beschikbaar. Voor de voorstelling in Noordwijkerhout bij de VVV in Noordwijkerhout en de kaarten voor de voorstelling in De Zilk op 20 december bij De Duinpan en bakker Pompe. De entreeprijs is 10 euro. Donateurs en Sponsors van de Sjaan kunnen twee gratis kaarten krijgen voor de voorstelling op zaterdag 14 december in de Schelft. Dat kan alleen via de mail: contact@stjeannedarc.nl.

Aankoop Crimineel dingboek

regio n De Stichting Noordwijkerhout Van Toen, Historische Kring Voorhout, Cultuur-Historische Vereniging 'Oud Lisse' en de Historische Vereniging Oud Leiden kochten gezamenlijk het Crimineel dingboek. Dit boek beschrijft rechtszaken die variëren van landloperij tot moord in de periode 1698-1726 in Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Voorhout.

Op 21 november droegen zij het boek over aan Erfgoed Leiden en Omstreken. De volledige titel luidt: Crimineel dingboek van de hooge vierschaar van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout.

Het gaat om een boek met een perkamenten omslag, de handgeschreven pagina's zijn van papier. Het Crimineel dingboek is een rijke bron voor de geschiedenis van de rechtspraak in deze regio. De aankoop en overdracht door de historische verenigingen maakt dat deze bron nu voor iedereen te raadplegen is via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken.

| Foto: Sylvia Steenbakkers

Unicef-bridgedrive groot succes

Noordwijkerhout n Dankzij de inzet van ruim vijfduizend bridgespelers in heel Nederland, waaronder ook in Noordwijkerhout, is de afgelopen dagen bijna 70.000 euro opgehaald voor Unicef.

De bridgedrive Hartentroef voor Unicef vond plaats op 56 locaties, van Heerlen tot aan Aruba. De afgelopen weekenden werd de drive dit jaar voor de zesde keer gehouden.

Emma van Gompel 'first runner up'

Regio n De 12-jarige Emma van Gompel uit Hillegom is vorige week in de Rotterdamse Ahoy tweede geworden bij Kids Model Benelux 2019 in haar leeftijdscategorie.

Van de ruim 300 aanmeldingen bleven 40 kinderen over, verdeeld over vier leeftijdscategorieën van 6 tot en met 15 jaar. Voor Emma was deze casting haar eerste fotoshoot ooit.

Revolutie

Het woord revolutie neemt de bollenjournalist Arie Dwarswaart nog niet in de mond; hij noemt het, bescheiden als hij is, een sprong voorwaarts. In de bollen wordt gezocht naar methoden om ze te telen onder perfecte groeiomstandigheden. Dan wordt uitgegaan van virusvrije plantjes die in een laboratorium zijn gekweekt. De uitgroei is dan in een kas of cellen met belichting. Bij lelies lijkt dat te lukken. In 8 maanden van reageerbuisplantje tot leverbare bol! In het open veld zou dat veel langer duren en moet je bovendien veel aan schimmel- en insectenbestrijding doen.

Tulpen zijn veel weerbarstiger in hun opkweek. De tere jonge bolletjes laten zich niet makkelijk onder laboratorium-omstandigheden tot een snelle groei dwingen. Als belangrijkste bolgewas met de grootste teeltoppervlakte is dat zeker nodig. Dan de calla's: ook daar is de laatste jaren veel veranderd. Door zaad vermeerderen, is niet altijd mogelijk; dan is de bloem soms anders. Nu is er een methode ontwikkeld om de knol in stukjes te snijden. Die maken dan toch weer nieuwe knolletjes, zij het niet altijd virusarm.

Dan de hyacinten. Iedereen denkt dat vermeerderen daar geen probleem is. De muizen hebben ons in de vorige eeuw al op de gedachte gebracht dat, als je de bolbodem weghaalt, er op de rokken nieuwe bolletjes komen. Het hollen van hyacinten wordt dan ook nog veelvuldig gedaan. Maar ook dat heeft z'n nadelen: met het holmesje kan je besmetting overbrengen en je moet telkens weer nieuwe moederbollen optelen. Met weefselkweek in het laboratorium hoeft dat niet. Ook bij narcissen wordt nu het nodige onderzocht. Het z.g. parteren heeft als nadeel dat het met fusarium-gevoelige soorten bijna nooit goed gaat.

De voornaamste reden voor dit alles is dat we steeds meer "gewashulpmiddelen" kwijt raken. Consumenten vragen om schoongeteelde bollen. Ongetwijfeld is de voorgestelde kweekmethode duur. Afgewacht moet worden of de markt het oppakt. Revolutie of niet, een sprong voorwaarts is het zeker!

Aad van Ruiten

Stichting Fein wint de Promotieprijs

De genomineerden voor de Noordwijk Marketing Promotieprijs. | Foto: Marcel Verheggen

n Aad van Ruijten in top drie van genomineerden

promotie n Tijdens het drukbezochte Partner Event van Noordwijk Marketing, dat vandaag plaatsvond in Hotel van Oranje, is de Noordwijk Promotieprijs door wethouder Roberto ter Hark uitgereikt aan Nico Stokman van de Stichting Fein.

Demi is heel blij met haar pruik. | Foto: pr Foto: pr

Vooraf nomineerden de genodigden hiervoor een persoon of organisatie, die Noordwijk het afgelopen jaar zichtbaar, onderscheidend en origineel op de kaart heeft gezet. Op een van de top drie genomineerden stemden de aanwezigen vandaag: de Noordwijkerhoutse bollen- en bloemenambassadeur Aad van Ruiten, Hotel van Oranje om hun doorzettingsvermogen en beloning tot vernieuwing en de Stichting Fein, die elk jaar weer zorgt voor unieke evenementen met grote opkomst. Met een close finish kreeg Stichting Fein de meeste stemmen en mag zich een jaar lang de grootste Noordwijk-promotor noemen. 'Enorm vereerd en verrast en de kroon op ons werk', aldus Nico Stokman.

Noordwijk Marketing informeert en inspireert haar partners en stakeholders jaarlijks via het Partner Event met toekomstplannen en resultaten van het lopende jaar. Het is november 2022. Deze vooruitblik in omgekeerd perspectief toonde dat er de komende jaren veel staat te gebeuren. Directeur-bestuurder Quirine Kamphuisen, in gesprek met voorzitter van de avond Sanne Boswinkel, nam de aanwezigen mee op weg naar 2022. Noordwijk op weg naar de officiële kuuroordstatus, een nieuwe overkoepelende merkidentiteit en een succesvolle start van het meerdaagse wandelfestijn. De plannen voor 2020 en verder zijn ambitieus, maar daarom niet minder realistisch. Want de basis komt uit de vier kernen van Noordwijk. Die basis klopt. Zo vertelden de verhalen over Noordwijkerhout, De Zilk, Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee, van hun inwoners. Verhalen over historie en traditie, over cultuur, natuur en over vooruitgang.

2019 Is het jaar van de fusie in de gemeente en van Noordwijk Marketing en VVV Noordwijkerhout. Een jaar waar niet alleen promotie van Noordwijk centraal stond, maar zeker ook bewustwording met de campagne 'Enjoy the flowers, respect our pride'. Het jaar waarin een recordaantal restaurants deelnemen aan 2FOR1. Waar een start is gemaakt met e-learning trainingen voor de partners. Een jaar met bezoeken van nationale en internationale meeting planners waaruit mooie aanvragen zijn gekomen en persbezoeken die hebben gezorgd voor waardevolle bijdragen in vooral Duitse en Vlaamse media.

De ambities van Noordwijk Marketing kunnen alleen worden waargemaakt wanneer duidelijke keuzes gemaakt durven te worden en met elkaar de verbinding wordt gemaakt. Zoals Quirine Kamphuisen deze avond benadrukte: 'Samen met u maken we van Noordwijk de plaats waar het succesvol, inspirerend en leefbaar is voor ondernemers, bewoners en bezoekers'.

Doneer je haar voor een kinderpruik

REGIO n Kinderen met lange haren die voor de kerstdagen nog een korte coupe willen, kunnen ook hun haren doneren voor een pruik. Ze moeten dan wel even wachten. Bij het Adamas Inloophuis is het mogelijk om op Wereldkankerdag, 4 februari, naar hén te komen. Hier kunnen kinderen tussen 13.00 en 17.00 uur gratis hun haar laten knippen in een nieuwe coupe als ze hun lange lokken doneren aan de Stichting Haarwensen. Zij maken er pruiken van voor kinderen bij wie het haar is uitgevallen.

Het meisje op de foto is Demi. Ze heeft alopecia waardoor haar haar uitvalt. "Dit jaar heb ik mijn derde haarwerk gekregen. Zoals altijd is hij weer supermooi! Ik wil Stichting Haarwensen en natuurlijk alle donateurs ontzettend erg bedanken voor alles!", zegt ze. Niet alleen mensen met alopecia verliezen hun haar. In Nederland verliezen jaarlijks zo'n 600 jonge kankerpatiëntjes hun haar door chemotherapie. Een haarwerk kan ervoor zorgen dat zij zich in elk geval aan de buitenkant niet anders voelen dan leeftijdgenootjes. Maar een pruik is vaak erg duur en de verzekering vergoed vaak maar een klein deel. Stichting Haarwensen maakt voor deze kinderen gratis pruiken van echt haar. Verleden jaar kon Adamas de stichting blij maken met twaalf staarten.

De enige voorwaarde is dat deze minimaal 30 cm zijn en niet geverfd.

Aanmelden en meer info: www.adamas-inloophuis.nl/doneerjehaar en voor meest gestelde vragen: www.haarwensen.nl/faq.

Aangespoelde verhalen helpt zeehonden

De auteurs met rechts achter, vierde van links met baard, Alexander Roessen. | Foto: Gerrie van de Berg.

boek n In Ouwehands Dierenpark Rhenen was vorige week de boekpresentatie van de korte verhalenbundel Aangespoelde verhalen. De in Noordwijkerhout woonachtige Alexander Roessen (46) was erbij als schrijver van het kortverhaal Het grote zwijgen.

In de voorverkoop waren de 170 beschikbare stoelen al snel uitverkocht, dus op voorhand beloofde dit al een extra spannende dag te worden voor de vijftien schrijvers. Mede-auteur en initiatiefnemer Marelle Boersma vertelde hoe mooi het is om vijftien mensen met dezelfde passie te kunnen verenigen en ze te helpen hun innerlijke schrijfkracht te ontdekken om hun verhaal de wereld in te brengen.

Boersma maakte bekend dat door de gastvrijheid van Ouwehands Dierenpark er namens de organisatie en de schrijvers een extra donatie gedaan kon worden van 500 euro aan Zeehondencentrum Pieterburen. Na een presentatie van het dierenpark werd het eerste exemplaar van Aangespoelde verhalen door Boersma overhandigd aan Robin de Lange, directeur van het dierenpark.

Nadat alle schrijvers naar voren waren geroepen om de pitch van hun kortverhaal te doen, was het tijd voor het grote publiek kennis te maken met de schrijvers en om hun exemplaar te laten signeren.

Van elk verkocht exemplaar gaat                 1 euro naar het goede doel

Ondertussen kan worden gemeld dat de eerste druk al is uitverkocht, waardoor er alleen al met de voorverkoop 10 zeehonden zijn geadopteerd, waarvan zeehonden Mischa en John alweer zijn vrijgelaten.

Van elke verkochte bundel doneren de schrijvers 1 euro aan de zeehondenopvang.

Wie was prof. P.J. Blok?

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is van 12 oktober t/m 26 apr 2020 de tentoonstelling "Nieuwe Meesters " , het werk van enige hedendaagse Noordwijkse kunstenaars te zien. Verder is de expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

Onlangs kreeg ik een ansichtkaart in handen van een van de villa's aan de toenmalige Noord boulevard. Nu zijn er wel meer ansichtkaarten gemaakt, waarop villa's zijn afgebeeld, maar het bijzondere was, dat hier tevens de bewoner werd vermeld: prof. Blok. Wie was hij?

Hij werd geboren in 1855 te Den Helder en overleed in 1929 in deze villa. Na zijn middelbare school ging hij klassieke letteren studeren in Leiden en was vervolgens van 1879 tot 1884 als leraar verbonden aan het Stedelijk Gymnasium te Leiden. In 1884 werd hij hoogleraar algemene en vaderlandse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1894 kwam hij terug naar Leiden, waar hij de bekende hoogleraar Robert Fruin opvolgde als hoogleraar vaderlandse geschiedenis. Daar viel hij op door zijn grote werklust. Zo werd hij redacteur van het tijdschrift "Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis en Oudheidkunde", richtte verder in 1902 de Vereniging Oud Leiden op, deed op veel plaatsen in Europa documentenonderzoek en begon aan de geschiedenis van Leiden. Tussentijds voltooide hij nog zijn 8-delig standaardwerk 'Geschiedenis van het Nederlandsche Volk'. Blok kwam al verschillende malen naar Noordwijk op vakantie en was zodanig gecharmeerd van de omgeving, dat hij in 1907 Zeewijk aan de Noord boulevard kocht. Deze villa lag ongeveer ter hoogte van het voormalige hotel De Zeeleeuw, dat nu deel uitmaakt van de Hotels van Oranje. Deze villa liet hij in 1913 verder uitbreiden naar een ontwerp van de bekende architect Jesse, die al vele andere gebouwen in de omgeving had ontworpen. Een andere reden om naar Noordwijk te komen was de vrij slechte gezondheid van zijn vrouw en hij hoopte dat de zeelucht een gunstige invloed zou hebben. Veel hielp dat niet, want zijn vrouw overleed al een jaar later. Hij begon zich direct voor Noordwijk te interesseren. Hij wilde een studie maken over Noordwijk in de Middeleeuwen. Helaas kwam hier niet van. Prof. R. Fruin, spoorde hem aan onderzoek in Leiden te gaan verrichten. Toch liet Noordwijk hem niet los, want hij had regelmatig contact met J. Kloos, die bezig was aan zijn standaardwerk 'Noordwijk in den loop der eeuwen'. In het voorwoord van dit werk schrijft hij 'Ik herinner mij levendig, hoe ik vele jaren geleden meer dan eens den schrijver in zijn sober werkkamertje boven zijn winkel mocht bezoeken en met hem praten over het werk, waaraan hij zijn leven had gewijd. Dan zaten wij daar tusschen zijn boeken en paprassen te praten over het boek, dat hij eenmaal hoopte te schrijven over zijn geliefd Noordwijk'. Zo heeft Blok toch een niet onbelangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van het bekende geschiedwerk van Kloos. Blok was ook sterk geïnteresseerd in het leven van St. Jeroen. Hij heeft getracht aan de hand van oude bronnen het verhaal van Jeroen nader te onderbouwen en kwam daarbij tot aan de beschrijving van de Egmonder monnik Fredericus in het begin van de 12e eeuw. Hoewel er tussen de dood van St. Jeroen in 856 en het verhaal van Fredericus ruim 3 eeuwen ligt is hij van mening, dat de geschiedenis van St. Jeroen op basis van overlevering toch een grond van waarheid kan bevatten. Een bewijs heeft hij echter niet kunnen vinden. Blok overleed in zijn geliefde villa Zeewijk op 24 oktober 1929.

SJC-leden ongerust over recente ontwikkelingen

Het SJC bestuur informeert de ledenvergadering over de stand van zaken. | Foto: WS

Vergadering n Tijdens de opvallend goed bezochte jaarvergadering van de voetbalvereniging SJC ging het natuurlijk over voetbal en legde het bestuur verantwoording af over de consequenties van het gevoerde beleid. Waarbij de huidige status van de herontwikkeling door de gemeente Noordwijk tot niemands verrassing een belangrijk onderwerp bleek te zijn.

Organisatorisch gaat het goed met de voetbalclub. Tijdens verantwoording van het de financieel beleid door penningmeester Marco Verhoeven bleek dat het avontuur in zaterdag derde divisie, in tegenstelling tot het sportieve deel, financieel een positief resultaat te zien gaf. En ook dat de meerjarenbegroting de nodige ruimte biedt om, naast de noodzakelijke organisatorische uitgaven, nog een behoorlijk aantal van de meest belangrijke wensen te financieren.

De leden uitten richting het bestuur wel hun grote zorgen over het dreigende tekort aan vrijwilligers. Dit vraagstuk , wat van alle tijden is, werd bestuurlijk al heel serieus genomen. Inmiddels zijn er dan ook belangrijke en zeer hoopgevende initiatieven genomen om de werving op een nieuwe manier te gaan aanpakken.

Het belangrijkste onderwerp werd natuurlijk de vorderingen bij de nieuwbouw op het complex. De grootste ongerustheid bij de leden is toch wel de langdurige stilte, het ontbreken van zichtbare vorderingen en vooral ook de mogelijke financiële consequenties. Voorzitter Herman Meyvogel liet in een chronologisch verslag zien hoe de clubbestuurders zich hierbij hadden ingezet in het afgelopen jaar. Hij maakte daarbij gewag van een optimale samenwerking met de gemeente. Maar ook van de onvoorziene problemen die niet op clubniveau kunnen worden opgelost. De stikstofaffaire en de uitspraak van de Raad van State, eind mei dit jaar zorgden voor de catastrofe van het niet verkrijgen van de nodige vergunning.
Inmiddels is die vergunning, met opnieuw vertraging van 6 maanden, wel binnen. Overigens gaat men niet direct aan de slag maar kan om allerlei reden pas in het volgende kalender jaar worden begonnen.


Armoedig

Er klonken richting het bestuur wel zeer verontwaardigde opmerkingen over de armoedige uitstraling die het SJC-complex inmiddels kenmerkt. Men benadrukte daarbij de tegenstelling tot het andere voetbalcomplex in Noordwijk. De scherpe opmerkingen hierover door o.a. bezoekende verenigingen maar ook van sponsorzijde, blijken de SJC-vrijwilligers behoorlijk pijn te doen. Vanuit de vergadering kwamen een aantal zeer eenvoudig uit te voeren oplossingen om in ieder geval de uitstraling flink te verbeteren. Men bleek vooral bang dat de huidige omstandigheden voor de politiek aanleiding zullen zijn om de van meet af aan gedane beloften, zoals een hybride hoofdveld, niet te willen inlossen.

Derde lustrum voor kerstwandeling

De vijftiende Muzikale Kerstwandeling wordt gehouden op zondag 15 december. | Foto: Ina Verblaauw

jubileum n Inmiddels een vaste waarde in Noordwijk Binnen in de aanloop naar Kerst: De Muzikale Kerstwandeling. Een unieke mogelijkheid om op een zondagmiddag in december 4 of 5 live optredens te beluisteren in sfeervolle particuliere woonhuizen en andere locaties in en rond de kern van Noordwijk Binnen. Dit jaar vindt de 15e Muzikale Kerstwandeling plaats, hoe toepasselijk, op zondag 15 december.

Door Ina Verblaauw

Foto: pr Foto: pr

Het derde Lustrum is voor het bestuur ook de aanleiding om het organisatie stokje over te dragen aan een nieuw te vormen bestuur. "We hebben het evenement zien groeien tot wat het nu is; een uniek samenspel tussen huizenbezitters, sponsoren en vrijwilligers om dit mogelijk te maken", aldus Marjolijn van der Jagt, lid van het organisatiecomité. Vanwege het Lustrum wordt dit jaar het Lindenplein met een overkapping extra aantrekkelijk gemaakt als centrale ontmoetingsplek met muziek, eten en drinken.

Het goede doel dit jaar is de Stichting Van het kind. Een stichting die voor kinderen die onder Jeugdzorg vallen hen de prettige kanten van het leven laat ervaren. Even een weekje zorgeloos genieten. De keuze voor het goede doel bepaalt het bestuur van de Muzikale Kerstwandeling zelf. Vanwege het jubileum is er tijdens het openingsconcert in de R.K. St. Jeroenskerk een speciaal optreden van Zandprinses Rosa van der Vijver.

De kaartverkoop voor de Muzikale Kerstwandeling is inmiddels gestart. De verkooppunten zijn de Bruna winkels in Noordwijk en Noordwijkerhout of op de dag zelf in het Gemeentehuis van Noordwijk. De kaarten kosten € 10,00, inclusief een consumptiebon van € 2,00 te verzilveren op het Lindenplein.

Lezing over mensensmokkel in DDR

Noordwijkerhout n Bijna veertig mensen hingen aan de lippen van Margriet Brandsma tijdens haar boeiende lezing over 'Freikauf', het mensen vrijkopen uit het Oost Duitsland van toen, de Deutsche Demokratische Republik (DDR). Zij waren donderdagavond 28 november naar de NoVaTo ruimte gekomen om de verhalen te horen van de bekende journalist en (jarenlang) correspondent voor de NOS in Duitsland.

Door Jos Draijer

De gemiddelde leeftijd van de aanwezigen liet zien dat zij de DDR in meer of mindere mate nog gekend hebben of zelfs nog hebben meegemaakt. Dat bleek ook wel uit de vragen en de gesprekken na afloop.

Brandsma schetste hoe de samenleving in de DDR van na de Tweede Wereldoorlog in de greep was van wantrouwen en dictatuur. Je kon niemand vertrouwen en afwijkende meningen werden niet geduld. Voor de kleinste overtredingen belandde je in de gevangenis en was je ook een politieke gevangene. En daarmee veel geld waard voor de staat want je kon vrijgekocht worden.

Na de bouw van de Berlijnse muur waren gevangenen in de DDR ook onderdeel van een verdienmodel van de machthebbers: Freikauf naar het Westen. Gewoon criminele mensensmokkel. Er werden 33.000 politieke gevangenen vrijgekocht door West Duitsland met een opbrengst voor de DDR partijbonzen van 1,7 miljard DM. Maar daar werd heel geheimzinnig over gedaan zodat aangenomen wordt dat deze mensenhandel wel 8 miljard DM opleverde. De prijzen voor een 'Freikauf' varieerden van 40.000 tot 95.000 DM. Dat geld werd op de persoonlijke bankrekening van partijleiders al Mielke en Honecker gestort. Parallel aan Freikauf van gevangenen via overheidswege ontstond er ook particulier initiatief in de vorm van Vluchthulporganisaties, al dan niet door de Geheime Dienst (Stasi ) geïnfiltreerd. Tussen de vrijgekochte gevangenen werden ook misdadigers en spionnen van de Stasi 'verstopt'. Bij de Stasi werkten 200.000 mensen en daarnaast waren er nog eens honderdduizenden informele medewerkers, informanten.

Na de pauze deed Brandsma nog een boekje open over de lange arm van de Stasi, ook in Nederland. Geïllustreerd met concrete gevallen, filmopnames en al. Zij sloot af met een heldere analyse over de gevoelde tweedeling in het politieke, economische, sociale en culturele leven in de Deelstaten uit het voormalige West Duitsland en die uit het voormalige Oost Duitsland. En hoe het verleden van de Tweede Wereldoorlog daarin nog een grote invloed op heeft. Dat ondanks de formele hereniging van Oost en West Duitsland. Die hereniging werd en wordt door veel oudere Oost Duitsers nog al een gezien als een wens maar door veel oudere West Duitsers gezien als een annexatie, een voedingsbodem voor eerste- en tweederangsburgers. Door iemand eens verwoord met "We zijn geëmigreerd maar wonen nog in hetzelfde huis…."

Omroep Bo biedt iedereen een podium

televisie n Bo, de omroep van de Bollenstreek, heeft een nieuw tv-programma getiteld Podium Bollenstreek. Het programma is nu een aantal afleveringen onderweg en krijgt steeds meer een vaste vorm.

Organisaties van evenementen schuiven aan om te vertellen wat ze gaan doen. Ook boekenschrijvers, muzikanten of andere culturele gasten komen in het programma.

Elke week zit er iemand aan tafel bij presentatrice Wilma Gudmundsson om te praten over theatervoorstellingen, boeken en historie. Hiervoor wordt samengewerkt met lokale organisaties in de Bollenstreek. Het programma kent drie vaste rubrieken. Kunst op Straat laat zien wat de kunst in de openbare ruimte voor betekenis heeft.

Een andere rubriek is Object en dat kan vele kanten op: van historische vrachtwagen tot salonboot. Voor de rubriek Selfie kan iedereen filmpjes aanleveren over zijn evenement en die selfie-filmpjes komen dan in het tv-programma. Het programma is te zien op woensdagavond vanaf 19.00 uur, elk heel uur. Terugkijken kan ook via bollenstreekomroep.nl

Contact om een keer aan te schuiven of een selfie mailen kan via podiumbollenstreek@bollenstreekomroep.nl

Tafeltennisclinic bij TOV

clinic n Opnieuw zal bij TOV een tafeltennisclinic worden georganiseerd voor 55+ ers. Aanleiding is het succes van de clinic die Bettine Vriesekoop in oktober heeft gegeven tijdens het EK Tafeltennis.

Om 55-plussers wederom in de gelegenheid te stellen kennis te maken met tafeltennis als een gezonde sport voor ouderen heeft TOV een top tafeltennisser, Kento Nomura, bereid gevonden om een clinic te komen geven.
Kento is niet alleen een tafeltenniser op hoog niveau, maar ook een goede en enthousiaste trainer die ieder op zijn eigen niveau kan begeleiden.
Deze clinic zal gegeven worden op zaterdag 14 december van 14.00 tot ca. 17.00 uur, met tussendoor een gezellige pauze. De clinic zal plaatsvinden in de eigen accommodatie van TOV aan de Nieuwe Zeeweg 73, naast de Maria ter Zee-kerk. Graag van te voren aanmelden via sec@ttvtov.nl

Carols for friends

kerstconcert n Op zaterdag 7 december is er in de Maria ter Zee-kerk vanaf 15.00 uur een sfeervol kerstconcert. Hierin nemen de zangeressen van Carols for Friends je mee naar de middeleeuwen.

De carols die ten gehore worden gebracht zijn eeuwenoud en hebben tot op de dag van vandaag nog steeds een enorme aantrekkingskracht. De latijnse teksten worden gecombineerd met Gaelic, middeleeuws Engels en Frans. Tijdens deze avond neemt harpiste Liesbeth Vreeburg een centrale plek in.

Uiteraard is er in het programma ook aandacht voor samenzang. De afsluiting is met een verstilde uitvoering van het traditionele Stille Nacht, Heilige Nacht. De betoverende melodieën en energieke dansritmes brengen je in de ultieme kerstsfeer. Dit kerstconcert is een hartverwarmend initiatief van enthousiaste koorzangers Carols for Friends. Het wordt inmiddels voor de zesde keer in Noordwijk uitgevoerd. Dirigent Wouter Verhage weet er, samen met de zangers en musici, een onvergetelijke ervaring van te maken.

Na afloop van het concert is er een glaasje warme glühwein. Het concert is in de Maria ter Zee kerk aan de Nieuwe Zeeweg 75 in Noordwijk en de entree is € 5,00.

Adventsconcert

Advent n Op vrijdag 13 december is het Adventsconcert van het Vesperkoor Noordwijk, in samenwerking met het Voorhouts Kamerkoor. De muzikale leiding is in handen van Jaco van Leeuwen en Ilia Belianko. Het orgel zal worden bespeeld door Arjan de Vos en Jaco van Leeuwen.

Er worden werken gezongen die passen in de Advents- en Kersttijd, o.a. van J.S. Bach, Monteverdi, Rachmaninov, Rutter en Willcocks. Een aantal liederen wordt door beide koren gezamenlijk gezongen.

Het concert is in de Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44 Noordwijk-Binnen. Aanvang is om 20.15 uur, de deuren gaan open om 19.45 uur.
Kaarten à € 12,50 zijn te koop op voorverkoopadressen Kaas aan Zee, de Keuvel 3 en de Kringloopwinkel, Herenstraat 63 Voorhout.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 5 december

Sinterklaasfeest.

Dinsdag 10 december

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: maaltijd: Hadeel kookt.
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

De Wieken

Donderdag 5 december van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: Sinterklaasmaaltijd: Pilaf

Het Trefpunt

Dinsdag 10 december van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: Winterfeest: kapucijnerschotel

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 9 december

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: kerststukje maken. Meedoen kost € 2,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 10 december

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: kerststukje maken. Meedoen kost € 2,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

VVSB krijgt thuis pak slaag van ODIN'59

Jim Hulleman en Justin Valk.| Foto: Kees Kuijt, Orange Pictures Foto: Kees Kuijt

Noordwijkerhout n Het debuut van de nieuwe trainer; Richard Plug, is verre van soepel verlopen. Tegen zijn oude ploeg werd VVSB met 1-5 afgemaakt. Jim Hulleman was met drie doelpunten de grote man bij ODIN'59, Sietse Brandsma zorgde voor de overige twee treffers.

Tekst: Stefan van den Burg

Joost van Haaster leverde veel strijd op het middenveld. | Foto en tekst: met dank aan Trudy van den Berg.

Vlak voor het einde van de wedstrijd zorgde invaller Yannick Bouw ervoor dat VVSB van de hatelijke '0' afkwam.

Trainer Richard Plug voerde direct twee opvallende wijzigingen door in de basiself. Zo stonden Justin Valk en Mo el Osrouti voor het eerst sinds lange tijd weer in de basis, ten faveure van Tomas Arroyo en Yannick Bouw.

VVSB keek al snel tegen een achterstand aan. Het was Jim Hulleman die met een schot in de lange hoek voor de openingstreffer zorgde. Niet veel later schakelde ODIN'59 razendsnel om en was Sietse Brandsma de snelste van allemaal. Hij omspeelde de verdediging van VVSB en liet doelman Ruben Valk kansloos in de 1 op 1.

De thuisploeg moest even bijkomen van de snelle treffers van ODIN'59. Toch konden de mannen van Plug slechts mondjesmaat het doel van Joost Meendering onder vuur nemen. Enkel een poging van afstand van El Osrouti en een vrije trap van Loyd van der Wilden waren de mogelijkheden voor de Noordwijkerhouters. Aan de andere kant was bijna elke kans wel raak. Uit een vrije trap van Lars Boekel kopte Hulleman zijn ploeg naar de 0-3.

Na rust bleef het spelbeeld hetzelfde. ODIN'59 ging zeer effectief om met de kansen en zorgde nog net binnen het uur voor de 0-4 via een rebound van Brandsma. VVSB kreeg wel wat kansjes, maar Meendering bleek een grote sta-in-de-weg te zijn. Met nog een kwartier op de klok zorgde Hulleman voor zijn derde en voor ODIN'59 haar vijfde van de avond.

Het doelpunt vlak voor tijd van Yannick Bouw was slechts de eretreffer op deze zeer matige avond. Volgende week wacht koploper Sparta Nijkerk in Nijkerk. Opnieuw een flinke uitdaging voor VVSB.

Scoreverloop en opstelling

VVSB – ODIN'59 1-5: 7. Hulleman 0-1, 13. Brandsma 0-2, 36. Hulleman 0-3, 59. Brandsma 0-4, 76. Hulleman 0-5, 87. Bouw 1-5.

VVSB: Ruben Valk; Richelo Fecunda, Justin Valk (78. Lulinho Martins), Peter Verhoeve, Rob Zandbergen, Tim de Rijk; Ties Evers, Frans van Niel, Mo el Osrouti (78. Wout Heemskerk); Felitciano Zschusschen, Loyd van der Wilden (63. Yannick Bouw).

Pittige voetballes voor Van Nispen in Bloemendaal

DEZILK n Van Nispen startte niet slecht tegen Bloemendaal maar zag aan het einde van de wedstrijd het scorebord op 1-7 staan.

De eerste 10 minuten van de wedstrijd kon Van Nispen nog aardig aanhaken bij de de snelle en fysiek sterke ploeg van Bloemendaal. Toen de 0-1 op het scorebord stond was het verzet van de geelrode gebroken.

Bloemendaal combineerde makkelijk en met veel lopende en van positie wisselende spelers wist Van Nispen geen raad. Bij rust stond er dan ook een duidelijke afspiegeling van de eerste helft op het bord 0-4.

Atze Bosma redt de eer

Na de thee was het niet anders. Bloemendaal combineerde er lustig op los en vooral de sterke en lange spits Koen Beeren was niet af te stoppen. Wat Van Nispen ook probeerde ze kwamen steeds een stap te laat en wisten het tij niet te keren. Vlak voor tijd was het Atze Bosma die met een mooie lob over keeper van den Brink van Bloemendaal het enige doelpunt voor Van Nispen liet aantekenen.

Na 90 minuten stond de eindstand van 1-7 op het scorebord.

Volgende week speelt Van Nispen uit bij en tegen Zwanenburg. Aanvang 14.00 uur.

De bus vertrekt om 12.30 uur.

Moeizaam gelijkspel voor Fluks

Joost Passchier in duel onder de korf. | Foto: Archief

Korfbal n Na de goede seizoenstart vorige week trad Fluks deze week in de eigen zaal aan tegen Nikantes uit Rotterdam. Vooraf werd gerekend op een overwinning (gebaseerd op de resultaten van Nikantes tijdens het veldseizoen), maar al snel na het begin werd duidelijk dat het geen gemakkelijke middag zou worden.

Het eerste deel van de wedstrijd was het continu Nikantes dat de voorsprong nam. Fluks had het verdedigend lastig, en brachten aanvallend te weinig. Pas toen Joek Kwakernaak van grote afstand raak schoot en daarmee 4-4 op het bord zette, en Wouter Westgeest daarna 2 maal kort achter elkaar tot scoren kwam, leek Fluks grip op de wedstrijd te krijgen. Joost Passchier en Sebastiaan Mud vochten met hun tegenstanders mooie gevechten uit onder de korf en pakten steeds meer rebounds. Toch wist Nikantes terug te komen, en onder toeziend oog van een goed gevulde tribune (en Sinterklaas) stond halverwege 8-8 op het scorebord.

Na rust was het opnieuw Nikantes dat keer op keer de voorsprong nam, doordat zij een stuk efficienter om met de kansen omgingen. Fluks moest alle zeilen bijzetten om in het spoor te blijven, onder meer door 2 gemiste strafworpen. Met nog 3 minuten te gaan leek de wedstrijd toch nog in de schoot te vallen van de Noordwijkers toen Wouter Westgeest 17-16 aantekende. Nikantes scoorde echter de gelijkmaker, en na een spannende laatste minuut waarin beide ploegen nog een kans op de winnende treffer kregen, eindigde de wedstrijd in een 17-17 gelijkspel.

Scores aan Fluks zijde: Wouter Westgeest en Joek Kwakernaak (beiden 6), Marloes Varkevisser, Willemiek van Duijn, Demi van Duin, Sebastiaan Mud en Joost Passchier (allen 1)

Na afloop was het de vraag of er een punt verloren of een punt gewonnen was. Coach Enrico Mud hield het op een beetje van beide. Om daaraan toe te voegen: "Mogelijk hebben we vandaag 2 kampioenskandidaten aan het werk gezien, die elkaar in evenwicht hielden".

Volgende week komt koploper Thor op bezoek in de sporthal aan de Duinwetering, en om aanspraak te maken op het kampioenschap zal Fluks een goed resultaat moeten boeken. De wedstrijd begint om 17.20 uur.

Jonge Rijswijkers niet opgewassen tegen ervaren NOVO

volleybal n Het jeugdige derde team van Inter Rijswijk was zaterdag te gast op Sportpark Duinwetering zonder coach. De jeugdige talenten boden tegenstand, maar konden geen punt van NOVO afsnoepen.

Inter Rijswijk begon sterk met een serviceserie, maar NOVO sloeg daarop volgend hard terug. Spelverdeler Tim Oortwijn kon het spel snel verdelen en zo onder andere de middenspelers Niels Jansen en John Klinkenberg in stelling brengen, waarbij Gijs Paulides veel ballen in het achter veld wist op te vangen. De eerste set werd daarmee gewonnen met 25-13.

De opvolgende, tweede set begon NOVO te ontspannen en liet Inter Rijswijk uitlopen en moest een achterstand zien weg te werken. NOVO maakte het spannend door pas bij 20-20 Inter Rijswijk voorbij te gaan. De set werd door sterke service series en mooi aanvallend spel van Tom van der Meer en Dennis Glasbergen afgesloten met 25-21. Coach Rieneke Wielenga kon in de wedstrijd vrij uit wisselen met Patrick Bunt en kersverse vader Jeroen van Eijk. Vervolgens maakte NOVO het zich alleen nog lastig in de vierde set door de derde set met 25-14 te winnen en de vierde met 25-22. Met de 5 punten die NOVO met deze winst verdiende voegen de Noordwijkers zich weer in de top 3 van de derde divisie.

De Noordwijkers verwelkomen over 2 weken op zaterdag 14 december om 15.30 uur Dosko uit Stolwijk op Sportpark Duinwetering. Dit zal het eerste treffen zijn tussen de lantaarndrager en de Noordwijkers.

Noordwijk resoluut naar winst tegen de Treffers

V.v. Noordwijk liet zaterdag de Treffers ver achter zich. | Foto: Wim Siemerink

voetbal n Vooraf was het voor iedereen duidelijk, Noordwijk moest in de thuiswedstrijd tegen de Treffers de volle winst binnen slepen. En dat lukte als gevolg van voldoende productiviteit en het geloof houden in eigen kunnen. Of zoals Kees Zethof het altijd verwoord: 'Blijven doen waar je goed in bent'.

De Noordwijkse coach liet ook deze keer Westdijk, Achefay en Oversloot buiten de basis. En daarnaast speelde Le Congé zijn potje in het 2e team. Voor van Staveren was er de conditioneel behoorlijk zware taak om als een soort hangende spits ook veel werk te verzetten op het middenveld. Toch liet de bonkige zwoeger ook zijn aanvallende kwaliteit met regelmaat zien.
Daarbij bleek verdediger Smith de man die hem in het eerste kwartier een aantal keren heel fraai lanceerde. Wat o.a. een mogelijkheid voor Emiel Wendt opleverde. Met 20 minuten op de klok was er plots de 1-0 toen Emiel Wendt vanuit een corner van Reynaers koppend scoorde. Direct daarop al was er een grote mogelijkheid voor James. En even later ging een 100% kans voor Roshanali eveneens verloren.


Wakker

De Treffers bleken wakker geschud en dwongen hierna Noordwijk terug op eigen helft. Een geweldig schot van Van de Beek vloog rakelings lang het Noordwijkse doel. Vijf minuten voor rust kreeg De Treffers opnieuw een mogelijkheid, ruim een minuut later gevolgd door de kans vanaf de penaltystip. Scheidsrechter Nachtegaal dacht een overtreding te hebben gezien en Van de Beek benutte dit buitenkansje: 1-1. Met even later nog een schot op de paal naast van Vliet kwam Noordwijk goed weg.

Na rust werden de pessimistisch gestemde Noordwijksupporters verrast op rood-witte productiviteit. Eerst nog bleef het zoeken en een overtreding op Bosma werd door Nachtegaal als buiten de 16 waargenomen. Waarna even later Van Staveren de bal in het zijnet deponeerde. Gelukkig zag die zelfde Van Staveren na een uur spelen wel kans om de bal tussen de palen te krijgen: 2-1. Noordwijk domineerde op het middenveld en De Treffers bleven met veel moeite overeind.
Met nog 20 minuten te gaan gaf de Groesbeekse bank het sein 'alles of niets'. Noordwijk kwam onder druk maar benutte in omschakelingen de snelheid van James. Zodat er ook geweldige mogelijkheden kwamen.
Nadat met nog 10 minuten te gaan, Noordwijk eerst ontsnapte aan een 2e penalty, viel, opnieuw vanuit een corner en weer via Wendt, de verlossende 3-1. In de toegevoegde tijd mocht de laat ingevallen Westdijk ook nog de 4-1 laten noteren. Al met al een verdiende overwinning maar wel met de aantekening dat er toch nog teveel , gelukkig niet benutte kansen,werden weggegeven.

Volgende week gaat Noordwijk in Spakenburg de strijd aan met koploper IJsselmeervogels. Voor spelers opnieuw de kans om aan te tonen wat de werkelijke sterkte is van dit Noordwijk en de achterstand op de koploper terug te brengen tot 6 punten.

Mat SJC moet in JOS zijn meerdere erkennen

Vlak voor rust kreeg Nigel Hardenberg de nodige ruimte om de 2-1 te laten aantekenen. | Foto: Johanna Oskam

voetbal n SJC stond in de Watergraafsmeer voor de 3e achtereenvolgende keer tegenover een kampioenskandidaat. Het Amsterdamse JOS is een van de gerenommeerde clubs die het zondagvoetbal kleur geven. En op dit moment, in de jacht naar een kampioenschap, gebruik maakt van een 6tal voormalig profvoetballers

SJC begon zonder de zieke Abbas el Tamimy en voor hem in de basis Melvin van Stijn. Verder waren er in het team van Florian Wolf geen wijzigingen. Al in het eerste kwartier werd duidelijk dat het voor SJC opnieuw geen gemakkelijke middag zou worden. Zonder dat er zich nog echt gevaarlijke situaties voordeden in de beide strafschopgebieden. Maar SJC oogde wederom wat mat en leed opnieuw teveel onnodig balverlies. JOS domineerde en SJC kreeg geen enkele mogelijkheid. Het was pas in de 28e minuut dat Mostava Frederik een venijnig schot op doel kon afleveren.
Niet veel later viel tot teleurstelling van de SJC-supporters de 1-0. De SJC-verdediging, inclusief keeper Haggerty, werden in de lucht afgetroefd. Een fraaie voorzet en een al even fraaie kopbal bleek SJC te machtig. Gelijk daarop al kwam er eenzelfde voorzet, nu vanaf de andere vleugel gevolgd door een gelijksoortige kopbal en het was 2-0.

SJC moest op jacht naar een tegentreffer maar tot goedlopende aanvallen kwam het vooralsnog niet. Nog wel een afstandschot van Timo Ruigrok maar die zeilde over de bovenlat. En de rust leek aan te breken met de 2-0 op het scorebord. Tot in de allerlaatste minuut van de eerste helft Nigel Hardenberg even de ruimte kreeg die hij zo graag heeft en de tegentreffer was een feit:2-1.

Na rust rekende de supporters op een wederopstanding zoals die tegen Hoogeveen kon worden gerealiseerd. Maar deze keer bleken de zwartwitten niet in staat om het initiatief over te nemen. Teveel onnodig balverlies en een te lage balcirculatie gaven JOS de kans om steeds op tijd de angel uit de SJC-aanval te halen. Wat resulteerde in teveel diep gespeelde ballen die ook nog een te lang onderweg waren. Waardoor de verdedigers eenvoudig konden ingrijpen. En toen de verdediging opnieuw moest toestaan hoe vanuit een corner de bal achter Haggerty werd gekopt was de 3-1 en de nederlaag een feit.

Met Strojil voor verdediger Schipholt maakte trainer Wolf duidelijk dat hij risico wilde nemen. Maar ook dit kon JOS Watergraafsmeer niet in verwarring brengen. Dat kon de laat ingebrachte Lucas Coopmans nog wel een enkele keer. Zijn snelle rushes met bijbehorende voorzetten oogden in ieder geval gevaarlijk. En Wesley Haasnoot kon er bijna een binnen glijden maar zonder verdere hoogtepunten kwam het eindsignaal. Met hierna de nuchtere constatering dat dit SJC nog geen aanspraak mag maken op een koppositie.

Zondag speelt SJC thuis tegen RKAVV. De Leidschendammmers wonnen met niet minder dan 4-1 van Quik '20. En met totaal 32 gemaakte treffers tonen zij hun productiviteit wel aan. SJC is natuurlijk niet bij voorbaat kansloos tegen de ploeg die hen op de ranglijst tot op 2 punten genaderd is.

Winnaars Najaarsactie

NOV n De Najaarsactie bij de winkeliers is weer in volle gang De winnaars van de eerste week (17 tot en met 28 november) van de Najaarsactie zijn bekend.

Het zijn: Fam. Steenvoorden, Spoelhoren 55, Noordwijk; Mevr. Meskers, Van Struykstraat 16, Noordwijk; Mevr. Wassenaar, Holbeekstraat 44, Noordwijk; Mevr. Zwaan, Bloemendaalstraat 43, Noordwijk; Mevr. Kortekaas, Sepenlaan 5, Lisse; Dhr. Hoek, Piet Heinstraat 37, Noordwijk; Mevr. Barnhoorn, Zilvermeeuw 19, Noordwijk; Mevr. Vis, Schoolstraat 17, Noordwijk.

De prijswinnaars kunnen de € 100,00 shoptegoed op 7 januari om 20:00 uur ophalen in Hotel Royal, waar zij daarnaast nog kans maken op een espressomachine.

Supportersbus

voetbal n Op 7 december om 15.00 uur speelt Noordwijk de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels. De supportersbus gaat rijden en inschrijven is verplicht. Bekijk www.supportersclub-vvnoordwijk.nl voor de kosten, actuele vertrektijd en de mogelijkheid tot inschrijven.

NOORDWIJK

t/m 26 januari
• Noordwijk Winter Wonderland; Kon. Astrid Boulevard 104. Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag vanaf 15:00 uur, woensdag vanaf 12:00 uur, zaterdag & zondag: vanaf 10:00 uur. Entree: schaatsbaan € 7,00 (incl. schaatshuur), entree Stube gratis.


11 december
• Kerstconcert door Schola Gregoriana; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 20.00 - 21.00 uur. Entree € 10,00.


12 december
• DYLANS Comedy Dinnershow; DYLANS Restaurant - Bar - Lounge, Oude Zeeweg 63. Tijd: 18.30 - 23.00 uur. Entree € 54,50 (incl. 3-gangen diner).


13 december
• Met Leonard Cohen naar het licht; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 uur. Entree € 5,00.
• Kerstverhaal "Overhoop"; Maria ter Zeekerk, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 20.00 uur. Entree 10,00
• Callas, Kennedy, Onassis - Een muzikale Vete; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 22,50.

14 december
• Hoogste Levende Muzikale Kerststal van Nederland; Toren Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 17.00 uur. Entree € 4,00 (volwassenen) en € 2,50 (kinderen).
• Meet & Greet Ronald Giphart; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis.
• XMAS Beat Club - Alexander Beat Club; Alexander Beach Club, Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: 20.30 - 01.00 uur. Entree: vanaf € 15,00.

15 december
• Kerstmarkt Kerkstraat; Kerkstraat e.o. Tijd: 12.00 - 17.00 uur. Entree gratis.
• Double trouble live; Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd: 15.30 uur. Entree gratis.

ERHOUT / DE ZILK

4 december
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.
• Sinterklaas leest voor, aan kinderen van 4 tot 7 jaar van 14.30 tot 15.30 uur inde bibliotheek, Herenweg 2, de toegang is vrij.

5 december
• Pubquiz, wat weet jij van Sinterklaas, test je kennis en speel mee om 21.00 uur in café van der Geest, aanmelden aan de bar.

6 december
• Workshops Kerst, dagelijks bij Greenhouse, Herenweg, reserveren via www.greenhouseonline.nl
• Lady's Night, bij Juwelier A. Schilder, Marktplein, van 18.30 tot 21.00 uur.
• Het Winterhotel, nieuw muziektheaterproductie van de Passie van Noordwijkerhout om 20.00 uur in de St. Jozefkerk, Herenweg, kaarten verkrijgbaar bij Vink Multimedia.

7 december
• Kerst Wensboom, doe een lieve, bijzondere wens, tot 21 december bij de Witte Kerk
• Het Winterhotel, nieuw muziektheaterproductie van de Passie van Noordwijkerhout om 14.00 en om 20.00 uur in de St. Jozefkerk, Herenweg, kaarten verkrijgbaar bij Vink Multimedia.
• Workshop Kerst, van 14.00 tot 16.00 uur bij Stoffig Stel, Dorpsstraat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com

8 december
• Wandeling voor Vroege Vogels, met natuurgidsen op pad door de Amsterdamse Waterleidingduinen, vertrek vanaf ingang Joppeweg, de Zilk om 8.30 uur, deelname gratis!
• Christmas Special, dansen bij Megaplaza, Smederij 8, van 13.30 tot 17.00 uur, entree € 5.00 , dresscode Kerst ( gala )
• Madero's Winter Bingo, vanaf 15.00 uur in Feestcafé Madero, Zeestraat 10.

10 december
• Workshops Kerst, om 19.30 uur bij Bloemensfeer en meer om 19.30 uur, aanmelden in de winkel.

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 15 december samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 48: KLEURPLAAT

De winnaar: Marianne Kunnen

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 6 december

WZC Groot Hoogwaak

19.00 uur: dhr. D. Barnhoorn

Zondag 8 december

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: geen dienst, zie Buurtkerk
19.00 uur: Vesper, ds. W. Hollart

Buurtkerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater, VHA
17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds. J.B. Quik- Verweij

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 8 december

10.00 uur: ds. J. Maliepaard, viering HA

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 4 december

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 6 december

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, J. Stege

Zaterdag 7 december

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zondag 8 december

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 10 december
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 8 december

10.00 uur: dhr. E.van der Plas

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 8 december

10.00 uur: ds. E. Mandemaker

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zondag 8 december
10.00 uur: Geen viering i.v.m. uitvoering Winter hotel

St. Victorkerk

Zaterdag 7 december
19.00 uur: Pastor M. Straathof / Diaken J. Lamberts

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 8 december
11.00 uur: Marjo Lommerse, Gehandicaptenviering