Noordwijkerhouts Weekblad

10 september 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 10 september 2019


Draaimolen draait weer door

Deze brandweerman kon meerdere rondjes meerijden; woensdagmiddag was het nog rustig op de kermis. | Foto: Caroline Spaans

Noordwijkerhout n Het volgende dorp is aan de beurt: de kermis staat deze week in Hillegom en de week daarop in Lisse. De Brink is weer leeg, de dranghekken zijn weer opgeruimd en op oliebollen moeten we wachten tot oudjaar. Maar wat was het gezellig. Ondanks de regen die af en toe met bakken uit de hemel viel, trokken alle activiteiten, zoals vanouds, weer enorm veel bezoekers. Met name de wielrenners en de tonknuppelaars haalden donderdag een kletsnat pak.

Tekort chauffeurs leerlingenvervoer

schoolvervoer n Taxibedrijf Noot vervoert in het komende schooljaar leerlingen van het speciaal onderwijs uit Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen naar school. Normaal gebeurt dat met taxibusjes waarin maximaal 8 leerlingen zitten. Door gebrek aan chauffeurs lukt dat niet voor alle leerlingen. Een deel van de leerlingen wordt met grote bussen naar school gebracht. De gemeenten zijn onaangenaam verrast.

Leerlingen uit het speciaal onderwijs worden naar school gebracht met vervoer waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen hebben dit vervoer het komende schooljaar uitbesteed aan taxibedrijf Noot.

Dat is gebeurd via een openbare aanbesteding. Een van de eisen bij deze aanbesteding was dat het vervoer moet plaatsvinden in taxibusjes met maximaal 8 leerlingen.

Het is taxibedrijf Noot niet gelukt om voor het nieuwe schooljaar voldoende chauffeurs te vinden.

Door het tekort aan chauffeurs worden leerlingen van de scholen Auris, de Weerklank, Het Duin en De Duinpieper de komende tijd met grote bussen naar school gebracht.

Wegbrengen en ophalen

Het gaat in totaal om 100 leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek.

Ouders en verzorgers moeten de leerlingen wegbrengen en ophalen bij een vaste plaats.

Alle ouders zijn van de situatie via een brief op de hoogte gebracht. De gemeenten hebben het taxibedrijf in gebreke gesteld en daarbij aangegeven dat leerlingen zo snel mogelijk en uiterlijk per 1 november weer in taxibusjes van maximaal acht personen vervoerd dienen te worden.

Opdam opvolger Mariëlle Epping

wissel n De vacante positie van de VVD in de raad wordt na het vertrek van Mariëlle Epping vervuld door Hans Opdam.

Zilker Opdam heeft in Noordwijkerhout gewoond en ook ruim dertig jaar in Noordwijk, waar hij bekend is als horeca-ondernemer. Opdam, was jarenlang bij de dorpspolitiek betrokken als steunfractielid.

Oranjevereniging kijkt trots terug

feestweek n Het was weer een fantastische feestweek. De vrijwilligers van de Oranjevereniging mogen trots zijn op het welslagen van alle mooie en bijzondere activiteiten.

Op pagina 15 staat een aantal foto's, mede met dank aan Fred van der Bent.

07-09-2019: Voetbal: Excelsior 31 v VVSB: Rijssen3e divisie zaterdag seizoen 2019-2020LR Tom Smoes of Excelsior 31 v Rob Zandbergen of VVSB Foto: Orange Pictures / Albert ten Hove

Winst voor VVSB tegen Excelsior

Kwartier voor tijd eindelijk raak

Kijk nog eens binnen op het gemeentehuis

Warmerdam start nieuwe partij: Doen!

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes!

Herstellen bestemmingsplan Zeewaardig kost weer meer tijd

Niet alleen bij het Gat van Palace werden verkeerde bouwrechten vastgelegd | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

plan n Zoals al langer bekend maakt bestemmingsplan Zeewaardig deel uit van de actualisatieslag bestemmingsplannen die werd uitgevoerd in het kader van de wettelijke actualisatieplicht zoals die 1 juli 2018 is opgenomen in de Wet Ruimtelijke Ordening.


In deze landelijke wet is bepaald dat een bestemmingsplan nooit ouder mag zijn dan tien jaar. Over Zeewaardig is, na de actualisatie in 2013, al jarenlang veel te doen. En de geschiedenis lijkt nog lang niet ten einde. Het oorspronkelijke uitgangspunt was het overnemen van de bestaande bouwrechten in de nieuwe plannen. Naar aanleiding van de constatering toen, dat bij het Gat van Palace de bouwrechten uitzonderlijk werden verruimd ten opzichte van het voorheen geldende bestemmingsplan, is het bestemmingsplan Zeewaardig doorgelicht op mogelijke verdere gebreken. Dit heeft geleid tot een totale herziening van dit bestemmingsplan.


23 foutieve bestemmingen

Opnieuw wordt deze gemeenteraad nu geconfronteerd met die eerder gemaakte fouten. Want in maart is aan de raad toegezegd dat er vanuit het college een voorstel zou worden voorgelegd hoe het probleem gaat worden aangepakt. Inmiddels is een inventarisatie gemaakt van alle bestemmingsplannen waarin fouten zijn geconstateerd. Het college meldt nu dat het 'vooralsnog' gaat om in totaal 23 bestemmingsplannen de correctie behoeven.

Er blijkt tekort aan eigen mankracht om dit intern op te lossen en dus dienen er experts van buitenaf te worden ingeschakeld. Inmiddels is daartoe actie ondernomen en een stedenbouwkundig bureau geselecteerd dat de opdracht moet gaan uitvoeren. Natuurlijk moet dit proces vanuit de gemeente worden begeleid en ook hiervoor wil het college deskundige externen inhuren. Dat gaat geld kosten en een extra budget zal daardoor nodig zijn.

Er is wederom een raadsvoorstel in de maak met opnieuw een plan van aanpak, nu van het betreffende bureau. Bovendien is weer een duidelijke analyse nodig van de verschillen in de bestemmingsplannen. Daartoe zal het huidige planologische regime moeten worden vergeleken met het voorheen geldende regime. Ook daarvoor zal de gemeenteraad dan weer een extra budget beschikbaar moeten stellen. Het college schat voorlopig in dat voor een eerste noodzakelijk planvergelijking een halfjaar extra tijd nodig is.

Uit balans

'Ik neem dit besluit met pijn in mijn hart, want ik heb mij de afgelopen 5 jaar, als commissielid en raadslid, met veel positieve energie ingezet voor Noordwijk: het oude én het nieuwe'. Dat is te lezen in en persoonlijke brief van een vertrekkend raadslid gericht aan de burgemeester.

Een volgend drama in de gemeenteraad van Noordwijk als gevolg van de strijd tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Ik voorspelde dit tweede brandje vorige week al. Want het ondergrondse vuur was er. Spijtig genoeg, de breuk bleek onvermijdelijk.
Natuurlijk allereerst triest voor de persoon in kwestie en ook voor haar fractie en haar partijbestuur. Maar vooral ook triest voor de democratie en het belang van de inmiddels 42.873 inwoners van de gemeente Noordwijk, die juist belang hebben bij stabiliteit in de gemeentelijke politiek.
De kille statistieken wezen er direct na de verkiezingen al op. De 26.000 Noordwijkers werden vertegenwoordigd door 12 raadsleden. De 15.000 Noordwijkerhouters en Zilkers wisten dat hun belangen door 15 vertegenwoordigers zouden worden veiliggesteld. Door deze laatste gebeurtenis wordt het zelfs 11 tegen 16.

De fusie heeft dus voorlopig nog niet geleid tot optimale samenwerking en benutten van kansen en mogelijkheden. Maar lijkt, voor insiders en buitenwacht, slechts ontaard in een ordinaire machtsstrijd. Ervaringsdeskundigen, die ik hierover heb geraadpleegd, zeggen bijna unaniem dat het geen reden tot paniek is omdat het niet alleen in Noordwijk zo'n trieste gang van zaken is. De praktijk leert dat bij zo'n fusie moet worden gerekend met 2 termijnen van machtsstrijd tussen voormalige gemeenten.

Voorlopig leven we in het nu en staat de Noordwijkse politiek voor een aantal belangrijke opdrachten. Deze gaan, voor alle duidelijkheid, verder dan woonwijken, winkelcentra of de individuele bouwplannen van een partijlid. Noordwijk staat gemeentebreed voor de opgave een oplossing te vinden voor de sociale huisvesting, de jeugdzorg, goed openbaar vervoer, de parkeerproblematiek en de leefbaarheid. Nu al politiek bedrijven met de komende verkiezingen als drijfveer moet achterwege blijven.

Van raadsleden wordt nu verwacht dat ze open en eerlijk en in gezamenlijkheid de problemen van deze tijd daadkrachtig aan te pakken. Daarbij moet nadrukkelijk worden gezocht naar de juiste balans. De weegschaal mag niet doorslaan richting De Zilk, Noordwijkerhout of Noordwijk. Hoe graag woningstichtingen, culturele organisaties of de inwoners dat ook willen. Ik weet, politieke macht gaat uit van onbalans.

Ik reken op de bestuurders onder hen. Bestuurders met visie weten door daadkracht te tonen wel de juiste balans te vinden tussen macht en onmacht. Zij durven wel het eigen ego even te parkeren om voorrang te verlenen aan de belangen van alle Noordwijkers.

Ik vertrouw erop dat het goed gaat komen. En voor de Noordwijkerhouters: 'Noordwijkers vallen best mee als je ze beter leert kennen'.

Voorzieningenrechter geeft gemeente gelijk

De Staatsraad wees bezwaren tegen bouwplan Voorhof van de hand. | WS

voorhof n Aannemer ACL kan na een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bouw van de 31 woningen aan de Voorhof in de wijk Boechorst gewoon afbouwen. De bouw was, na bezwaar van de VvE Résidence Bronsgeest, het flatgebouw aan het Tamarijnslaantje, stilgelegd in afwachting van een gerechtelijke procedure.

Tegen het bedoelde bouwplan was bezwaar in hoger beroep aangetekend tegen een van de eerdere uitspraken van de rechter. Waarbij de gemeente Noordwijk werd verweten onjuist en onbetrouwbaar te hebben gehandeld en de belangen van de bewoners van Résidence Bronsgeest te hebben geschaad.
Nu de Raad van State het eindoordeel heeft uitgesproken in het voordeel van de gemeente kan het bouwplan verder worden uitgevoerd. De bewoners van het Tamarijnslaantje maakten bezwaar tegen het feit dat er nu 31 woningen werden gebouwd uit economische overwegingen. Nadat een bouwplan van 60 gestapelde woningen niet kon worden uitgevoerd omdat deze woningen onverkoopbaar bleken te zijn. Het bezwaar was dat werd afgeweken van het aanvankelijke plan en er nu niet in U-vorm maar in carrévorm werd gebouwd. De voorzieningenrechter wees de argumenten van de bezwaarmakers, zoals schenden van het vertrouwensbeginsel, een onjuiste belangenafweging alsook de strijdigheid met Welstand, allemaal van de hand. Zo verduidelijkte de bestuursrechter dat de gemeente terecht en in alle redelijkheid een zwaarder gewicht heeft willen toekennen aan de belangen van ACL dan de belangen van de bezwaarmakende flatbewoners. Ook het argument van financiële schade omdat de woningen in waarde zouden dalen, werd van de hand gewezen.

B&W stelt Padua teleur

huisvesting n Woningstichting Sint Anthonius van Padua attendeert, met een brief van directeur Merlien Welzijn, de gemeenteraad op het feit dat zij slechts via social media heeft vernomen dat de raad over het Deltaplan Wonen is geïnformeerd.

Ze is teleurgesteld in het college omdat met haar, slechts op eigen verzoek en informeel, overleg zou zijn gevoerd. Ze stelt vast dat wethouder De Jong wel erg veel aandacht heeft voor Noordwijk maar aan Noordwijkerhout en De Zilk hierbij geen aandacht besteed. Mevrouw Welzijn maakt ook nadrukkelijk bezwaar tegen het feit dat er wel voor Noordwijk maar niet voor Noordwijkerhout en De Zilk, overleg met de provincie is opgestart. Bovendien dat er bovendien voor die twee kernen geen alternatieve locaties worden genoemd.
De directeur stelt vast dat de situatie voor de gemeentelijke fusie goed te noemen was maar dat er nu, acht maanden later, sprake is van 'achterlopen' op het gebied plannen voor sociale woningbouw. Ze concludeert dat er een integraal plan moet komen voor gebiedsontwikkeling.
De slotzin in de brief is verzoenend: 'Ik kijk uit naar een mooie en duurzame samenwerking en concrete afspraken om daadwerkelijk tot een continue bouwstroom te komen.'

High Top-buren ongerust

onrust n Omwonenden van het High Top Hotel maken in een brief aan de gemeenteraad voortijdig melding van hun ongerustheid over nieuwe ontwikkelingen ter plekke.

Feitelijk vrezen zij de komst van een short-stay faciliteit of arbeidsimmigratiehotel, zoals het in de brief wordt genoemd. Zij baseren dit op de bestaande plannen. Ze denken dat door het plaatsen van kookfaciliteiten op de kamers vanwege het ontbreken van een restaurant er sprake is van vervaging van de huidige hotelfunctie en dus het huisvesten van arbeidsmigranten wel heel erg voor de hand kan liggen.

Deze plannen houden bovendien in dat het volume flink wordt uitgebreid. Met opbouw en aanbouw en nieuw aan te bouwen balkons op de derde, vierde en vijfde verdieping van het bestaande hotel. Een toeristische accommodatie welke in de loop de jaren is ontstaan door steeds maar weer uitbreiden van de oorspronkelijke villa 'Op de Hoogte'.

In de brief ook melding van de levende bezwaren betreffende de onderlinge en zeer geringe gevelafstand tussen het hotel en de drie aangrenzende vrijstaande villa's. De huidige doorzichten tussen de bestaande villa's zouden na uitvoering van de plannen nog verder negatief worden beïnvloed. De omwonenden waarschuwen ook voor brandveiligheid, schaduwwerking en bovendien van beperking van privacy.

'Veilig ouder worden'

Noordwijkerhout n Iedere oudere heeft het recht om veilig oud te worden. Toch hebben in Nederland 170.000 ouderen sinds hun 65e levensjaar te maken gehad met een vorm van mishandeling.

Dat is één op de twintig ouderen. 'Veilig ouder worden' is een samenwerking van het ministerie van VWS, Veilig Thuis, banken, notarissen, gemeenten, ouderenbonden en andere partijen. Met als doel het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en mishandeling te stoppen en te voorkomen.

Rabobank Bollenstreek en een Bewindvoerder gaan ons laten zien hoe we signalen van financieel misbruik kunnen voorkomen en herkennen.

Daarnaast zal Miranda Heemskerk, notaris te Voorhout, wat vertellen over hoe de regie in handen te houden door het opstellen van een levenstestament. Tijdens en na de lezing zullen de bewindvoerder, adviseur van de Rabobank en de notaris de tijd nemen om uw vragen te beantwoorden.

De info begint om 14.00 uur, de grote zaal van Puyckendam is 13.30 uur open.

De toegang is gratis en in de pauze is er voor iedereen een gratis kopje koffie of thee, aangeboden door de KBO.

Bridgecursus voor beginners

Noordwijkerhout n Bridgeclub Het Juiste Bod en Bridgeclub De Schelft organiseren een bridgecursus voor beginners.

De cursus wordt gegeven door gediplomeerd bridgedocent Peter van Maris. Er wordt gebruik gemaakt van Leer Bridge met Berry Westra, het Klaverenboekje en het Acol Systeem wordt u aangeleerd.

De cursus duurt twaalf weken en een les duurt 2,5 uur, de kosten zijn 4 euro per uur. Geïnteresseerden mogen de eerste twee weken gratis meekaarten en kijken of ze het leuk vinden.

Locatie: Ontmoetingscentrum Puijckendam aan de Pilaranlaan, Noordwijkerhout. Start: woensdag 16 oktober, aanvang 19.30 uur.

Het is mogelijk om zich individueel op te geven of met partner. Inschrijven bij Peter van Maris www.bridgeleshaarlemmermeer.nl onder Aanmelden.

Contactpersoon voor de bridgeclubs is Sjaak Geerlings: 06 22 55 9225 mail: sjaak.geerlings@gmail.com.

Noordwijkerhout n NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, houdt van 11 tot en met 16 november haar landelijke collecte.

Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Noordwijkerhout Helpt u mee? Met een paar uur van uw tijd kunt u een belangrijke bijdrage leveren.

Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK-kinderen en jongeren met een handicap.Zij willen graag spelen, naar school en sporten, net als andere kinderen. En als ze ouder worden willen ze ook uitgaan, op zichzelf wonen en een baan vinden, zoals iedereen. Met wat extra aanpassingen en begeleiding is er heel veel mogelijk. NSGK helpt bijvoorbeeld met aangepaste speelplaatsen. Zodat ze met hun beperking toch gewoon mee kunnen doen.

Voor aanmelding of informatie: Ria Caspers, 06 27 09 1306 of mail: ria.caspers@ziggo.nl

Socialrun doet Duin- en Bollenstreek aan

Regio n In het weekeinde van 20, 21 en 22 september a.s. wordt de Socialrun gelopen, een jaarlijks terugkomende hardloopestafette, waarmee aandacht wordt gevraagd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De deelnemende teams "verkopen" elk de 555 kilometer die de estafette lang is. Het opgehaalde geld gaat naar projecten die erop gericht zijn mensen met psychische problematiek meer zichtbaar te maken in en meer te laten deelnemen aan de samenleving. De deelnemende teams zijn samengesteld uit medewerkers en ervaringsdeskundigen uit de psychiatrie.

Gewoonlijk lopen de teams over de Afsluitdijk. Vanwege werkzaamheden is dat dit jaar niet mogelijk. Omdat de route moest worden aangepast loopt deze dit jaar voor het eerst door de Duin- en Bollenstreek.

Extra leuk voor het team van GGz Rivierduinen, omdat de route daardoor rakelings langs een aantal vestigingen van GGz Rivierduinen gaat.

De 41 deelnemende teams zullen in de (vroege) ochtend van zondag 22 september de streek doortrekken, op weg naar de finish bij vliegbasis Soesterberg.

De hardlopers worden vergezeld door twee fietsers, die de juiste route en de veiligheid in de gaten houden. De hardlopers worden regelmatig gewisseld. Voor dat doel rijdt een personenbusje mee.

De leden van team GGz Rivierduinen, doen dit jaar voor de 7e keer mee met de Socialrun en hebben er weer heel veel zin in. Sponsors zijn zeer welkom voor één of meerdere kilometer.

Dat kan via: www.socialrun.nl. Een kilometer 'kost' 5 euro.

Veel belangstelling voor In den Houte

nieuwbouw n In de Bavo-kapel is zaterdag de verkoop gestart van de eerste woningen in Landgoed In den Houte. Het gaat om 67 woningen in het eerste deelplan, fase 1.

De toeloop was enorm. Belangstellenden en aspirant-kopers kregen een presentatie van de plannen voorgeschoteld en er waren brochures met verkoopprijzen voor de liefhebbers. Tot en met maandag 16 september 12.00 uur kan worden ingeschreven via www.landgoedindenhoute.nl. Toewijzing volgt in de week van 23 september. Volgens planning start de bouw de eerste helft 2020. Een jaar later worden de eerste woningen opgeleverd.

Gooweg ruim een week dicht

Noordwijkerhout n Het landgoed Nieuw Leeuwenhorst op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout wordt opgenknapt.

De Gooweg gaat vanwege deze werkzaamheden dicht van 16 tot en met 27 september. Het landgoed, fietspad en de woningen blijven altijd bereikbaar via één zijde die op borden wordt aangegeven. Overig verkeer en bus 90 wordt omgeleid. Er wordt door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap een nieuwe entree voor het landgoed gemaakt aan de kant van de Gooweg. De parkeerplaats komt te vervallen. Op diverse plekken in het bos worden laanstructuren hersteld en er komt een vogelkijkscherm en een speelbos.

Alleenstaande mannen gezocht

daten n Welzijn Teylingen houdt vrijdag 27 september, samen met Welzijn Noordwijk, het Singlescafé 60+.

Singlescafé is het oude Daten60+, maar dan in een nieuw jasje. Geen speeddaten, maar een ontspannen avond voor alleenstaande 60-plussers uit de Bollenstreek met muziek, een hapje en een drankje. Net als voorgaande jaren is het aantal aanmeldingen van de dames weer hoog.

Maar waar blijven de heren? Zij kunnen zich tot 15 september inschrijven via: aanmelden@welzijnnoordwijk.nl of bel Nikki vd Ven, 06 4056 7077. Het Singlescafé start om 19.30 uur op een discrete locatie in de buurt van Noordwijk.

Na aanmelding ontvangen de deelnemers de definitieve locatiegegevens.

Oh, oh Lisse

In Amerika zet elke staat consequent een typering achter zijn naam. Zo is Californië de Golden State, New York de Empire State en Idaho de Potato State.

De Bollenstreek zegt de Tuin van Amsterdam te zijn, Noordwijk het Bloemendorp en Noordwijkerhout natuurlijk het Hart van de Bollenstreek. Als Bronsgeest bebouwd gaat worden, zal Noordwijk wel Villadorp gaan heten. Dorp met de Groene Rotondes is immers ook geen naam, maar wat moet je als de bloemen weg zijn!

Mijn gram evenwel richt zich deze keer op Lisse. Het dorp met 's werelds mooiste bollentuin, waar jaarlijks meer dan een miljoen mensen op afkomen. Opgericht om hen te laten zien wat je met bollen kunt doen. Dit in de verwachting dat ze dan bollen kopen. Op diverse plekken in Keukenhof kan je namelijk bollen bestellen die dan later in het jaar toegezonden worden. Voorjaarsbollen: tulpen, hyacinten en narcissen moet je in het najaar planten, iedereen weet dat! Bollenjongens zijn goede marketeers, ze maken prachtige bloemenplaten en dito verpakkingen om een tuinman-in-spé tot kopen te verleiden.

Zo ook de kooplui die de kramen voor Keukenhof bemannen. De argeloze toerist die, gek gemaakt door de kleurenpracht die hij zojuist gezien heeft, denkt dat moois direct mee te kunnen nemen. Thuis gekomen, wacht hem een grote teleurstelling! Van zijn dure tulpen komt niets terecht. Dit gaat al jaren zo door. Zelf heb ik dit voorjaar weer de proef op de som genomen: alwéér geen resultaat. Hoe is het mogelijk dat in een land waar alles getraceerd, gecontroleerd en gecertificeerd wordt, zulke koopwaar aangeboden wordt?

De gemeente Lisse is vergunningverlener voor de stands en ik heb hun wethouder erop aangesproken. Het wordt tijd dat hij ballen toont!

Aad van Ruiten

Astrid Warmerdam start met Doen!

Astrid Warmerdam. | Foto: Frans van Steijn Foto: Frans van Steijn

n 'Ik zoek samenwerking op onderwerpen'

politiek n Zoals inmiddels bekend is, heeft Astrid Warmerdam (Puur) deze zomer besloten uit de partij te stappen om een eigen politieke partij op te richten.

| Foto:Teuntje vanDelft

"We hebben niet stil gezeten en inmiddels is de nieuwe partij een feit", laat de Noordwijkerhoutse politica weten.
"Sommigen onder u zullen zich wellicht afvragen : alweer een lokale partij? Waarom al die versnippering? En dat begrijp ik ook. Sprekend met de inwoners van onze gemeente kwam ik tot de conclusie dat er grote behoefte is aan een vernieuwende partij waarin de belangen van alle kernen gelijkwaardig worden behartigd. Een nieuwe partij waar het verleden goede besluitvorming niet in de weg staat en waar de oude politiek of partijbelang geen rol speelt."

'Inwoners zijn intern partijgedoe beu'

Ik ben wars van oppositie-coalitie denken, in mijn optiek verlamt dit de daadkracht. Ik zoek de samenwerking op onderwerpen waarbij voor mij leidend is wat goed en in het belang van bewoners van onze hele gemeente is.
Zoals gezegd spreek ik veel inwoners van onze gemeente. Mensen zijn het interne partijgedoe beu omdat dit afleidt van waar het werkelijk om gaat, een excellente gemeente."

'Ik betreur het wij-zij denken'

Warmerdam denkt dat met name haar besluit om zelfstandig verder te gaan, reden is dat veel bewoners haar aanspreken: "Mensen hebben goed door hoe interne fractieperikelen een goed functioneel gemeentebestuur parten speelt. Hoe kan een fractie goed functioneren als een van haar leden systematisch buiten wordt gesloten, onvoldoende wordt betrokken en niet wordt gehoord ?

Des te pijnlijker is het als deze fractieleden, met een fors mandaat zijn gekozen. Het kan niet zo zijn dat interne machtsspelletjes en persoonlijke belangen leiden tot het vertrek van fractieleden.

Dit schaadt het aanzien en de geloofwaardigheid van de politiek. Het staat het goed functioneren van de gemeenteraad en dus de gemeente in de weg. Juist in een tijd waarin wij naast het dagelijks besturen van de gemeente een andere belangrijke verantwoordelijkheid hebben; namelijk een succes maken van deze fusie." Warmerdam betreurt het wij-zij denken binnen veel partijen: "Op deze manier gaan we het als gemeente niet redden. Ik roep daarom alle fracties op om de schouders er met elkaar onder te zetten.

Een bekende Amerikaanse president heeft eens gezegd '...Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country'. Dit kan je vrij vertalen als: vraag niet wat de gemeente kan doen voor jou of jouw partij maar wat wij kunnen doen met elkaar voor onze gemeente. Er is één woord dat vooral opvalt in deze zin en dat is het woord: 'doen'."

'Er is nog veel te doen'

Warmerdam laat weten nog niet klaar te zijn in de Noordwijkse politiek: "Er is namelijk nog heel veel te DOEN! Dat is dus ook de naam van mijn nieuwe partij. Ik ben een bruggenbouwer en mijn partij zal zich constructief opstellen om van deze gemeente een succes te maken. Want er is echt veel te doen.

Denk alleen aan de problematiek rond woningbouw en huisvesting, verduurzaming, de zorg en daarbij zijn wij ook nog eens een fusiegemeente in opbouw."

Leontine vd Klugt wint Baalbergen Aanmoedigingsprijs

kunst n Leontine van der Klugt kreeg zaterdag uit handen van vorige winnares Lisette Hogewoning en Andries Baalbergen de Baalbergen Aanmoedigingsprijs. Ze won deze prijs met haar inzending acryl op perspex.

Door Teuntje van Delft

Het was een spannende strijd tussen de vier genomineerde exposanten Cynthia van der Brugge, Dick Zuydwijk, Marjolein Bresser en Leontine van de Klugt. Door haar onderscheidende kunstbeoefening, verrassende kunstwerken en eenheid van werken sleepte Leontine de eerste prijs in de wacht.

kleur

De jury prees haar knappe techniek. Schilderen op perspex vereist een eigen techniek en creativiteit. Het is immers schilderen in omgekeerde volgorde. Daarnaast roemde de jury haar kleurgebruik en de variatie die zij in haar boodschap legt. Leontine heeft een oorkonde en een geldbedrag gewonnen en mag met eigen werk een complete expositie samenstellen. Van der Klugt is een geboren en getogen Noordwijkerhoutse die vanaf haar vroegste herinnering met kleur bezig was. Die ontstond toen ze met haar vader de kleurige bloemen afleverde bij de oude veiling Flora. Een artistieke opleiding als bloemist lag dan ook voor de hand, maar haar interesse voor kunst bleef. In 2013 koos zij voor de Kunstacademie: "Het liefst wil ik nieuwsgierigheid opwekken met mijn werk." (lees het hele artikel op: www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)

Maar mijn belangrijkste doel is de kijker een goed gevoel geven. Ik geniet ervan als de mensen er blij naar kijken." Leontine toont negen verrassende werken met een knipoog naar diverse plaatsen in de omgeving.


Starters

Sinds 1971 organiseert Baalbergen exposities in haar pand aan de Ambachtsweg in Katwijk. Inmiddels hebben meer dan 250 kunstenaars daar hun werk kunnen tentoonstellen. Vaak ging het om ervaren (semi-)professionele kunstenaars die hun strepen al verdiend hebben. Het blijft echter belangrijk om ook getalenteerde, startende kunstenaars een podium te bieden voor hun werk. Daarom heeft Baalbergen Katwijk in 2017 de Baalbergen Aanmoedigingsprijs voor startende kunstenaars ingesteld. Deze prijs is in 2017 gewonnen door Lisette Hogewoning die deze zomer met haar weergave van Rembrandt heeft geëxposeerd in het Rijksmuseum in Amsterdam. In 2018 won Ramona Hielckert de Aanmoedigingsprijs. Ook zij exposeerde daarna op verschillende locaties.

De expositie van de gezamenlijke kunstenaars is te zien tot woensdag 2 oktober in Woonwinkel Baalbergen aan de Ambachtsweg in Katwijk. Toegang is gratis.

Walhalla voor creabea's

De Van Zantenhal is alles op hobby-(met name handwerk) gebied te verkrijgen. | Foto: pr

regio n Creatieve sfeer in de Haarlemmermeer! In de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep is zaterdag 14 september de r de Grote Hobby- en Creamarkt.

Deze keer is de zaal opnieuw goed gevuld met veel kramen met alles op het gebied van creatieve hobby's.

Foto: pr

De markt duurt van 9:30 uur tot 16:30 uur. Op het Hobbyfestival zijn materialen aanwezig voor onder meer (3D)kaarten, sieraden, stempelen, breien en haken. Meer info, www.dehobbymarkt.nl. De Van Zantenhal ligt aan de IJweg 14-15.

Voor je 't weet zijn ze groot

Noordwijk n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) houdt 25 september een theatervoorstelling voor ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar over opvoeding, gezond eten en bewegen.

Opvoeden is soms best lastig. Ook op zoek naar handige tips? Kom dan naar het theater. Tijdens de voorstelling worden herkenbare situaties nagespeeld tussen ouder en kind. Bezoekers kunnen meedenken en -praten over hun kind gezond en positief op te voeden. Ouders kunnen tips geven die de acteurs direct naspelen. Op deze manier is het ook mogelijk om te zien hoe andere ouders dat doen. De theatervoorstelling duurt van 19.30 tot 20.45 uur (inloop 19.00 uur) en is in basisschool De Schapendel te Noordwijk. Toegang is gratis. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

Waar zijn al die hotels gebleven?

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is vanaf 2 februari t/m 7 september de tentoonstelling '1+1+1+1=één' te zien, over de fusie van de vier dorpskernen. Verder is hiernaast een expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

Onlangs kreeg ik een tweetal lijsten van hotels en pensions in handen. Wat mij daarbij direct opviel was het grote aantal hotel- en pensionaccommodaties, waar gasten hier terecht konden. De eerst lijst uit 1933 bevat ruim 40 hotels en pensions. De tweede lijst uit 1968 bevat zelfs ruim 80 verschillende hotels en pensions.

Nu zijn het er veel minder. Zijn er nu minder gasten of stellen zij andere eisen? Zijn het exploitanten op leeftijd, die liever stoppen en hun bedrijf aan projectontwikkelaars verkopen? Wie zal het zeggen. Zo ging het onlangs ook met het familiehotel Opduin, een karakteristiek hotel aan de Rembrandtweg. Het werd gebouwd aan het begin van de vorige eeuw op initiatief van mevrouw Lau-Dirkzen uit Amsterdam. Voordat het hotel klaar was stuurde zij een ansichtkaart aan verschillende relaties met het volgende bericht op de achterkant: 'Dezen zomer opent Mevr. L. Lau-Dirkzen haar nieuw gebouwd familie-pension "Villa Antonio" nabij de Zuid-Boulevard te Noordwijk aan Zee. Schoon uitzicht op zee. Kamers met balcon.' Op de voorkant staat het nieuwe hotel afgebeeld. Het is nog niet klaar met nog mul zand er om heen en zonder witte bepleistering. Bijzonder is, dat haar naam een aantal jaren later op een ansichtkaart staat van Hotel Sole Mio, dat later een rheumakliniek werd. Ook dit gebouw is inmiddels afgebroken. Kennelijk heeft zij het hotel later verkocht en heeft zij haar intrek in Sole Mio genomen. Achtereenvolgens kreeg Hotel Antonio andere namen als Rembrandt, Noordwijk en Doncker. Deze laatste naam was ontleend aan de toenmalige eigenaar, de heer Doncker, die niet zo lang plezier van zijn hotel heeft beleefd. Hij ging in 1915 failliet, waarschijnlijk als gevolg van een ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Ook de Eerste Wereldoorlog zal hieraan debet aan geweest. Zijn hotel en inboedel werden bij notaris Binnendijk in het openbaar geveild. Daarna kwam het waarschijnlijk in handen van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van het gebouw Opduin. Het hotel kreeg hierbij zijn definitieve naam Opduin. In een officiële logiesgids van 1933 duikt de naam van de heer Eygensteyn als eigenaar op. Hij geeft de volgende beschrijving: 'Gerieflijke, zeer ruime kamers met balcons en stroom. Aparte salons en badkamers. Kosten in voor- en naseizoen van f 3,- tot f 4,-. Hoogseizoen van f 5,- tot f 6,-.' Dat waren nog eens prijzen! Vlak na de oorlog maakten vele repatrianten uit Indonesië van dit hotel gebruik. Enige tijd hierna kwam het hotel in het bezit van de familie Admiraal, die het hotel tientallen jaren heeft beheerd. De jongste generatie tot 2002. De laatste uitbater, de heer Admiraal, overleed tegen het einde van de vorige eeuw, waarna mevr. Admiraal het bedrijf met haar zoon nog 6 jaar voortzette. In 2002 werd Hotel Opduin verkocht aan Hotel Huis ter Duin, waarna o.a. personeel en stagiaires van Huis ter Duin hier werden ondergebracht. Dit duurde tot ongeveer twee jaar geleden, waarna Hotel Opduin en het naastgelegen Hotel Midduijne werden afgebroken om straks plaats te maken voor een groot appartementencomplex. En zo verdwijnt weer een markant gebouw, dat in zijn oorspronkelijke vorm een schepping was van de beroemde architect Jesse, die zowel in Noordwijk als in de omgeving vele fraaie bouwwerken heeft ontworpen.

B&W ontvangt eerste programmaboekje ODI

Wethouder Sjaak van den Berg ontvangt het eerste boekje van secretaris Martien van der Poel. | Foto: PR

toneel n Op zondag 8 september ontving wethouder Sjaak van den Berg het nieuwe jaarprogrammaboekje van ODI. Hierin staat welke leuke toneelstukken dit jaar op de planken worden gebracht. Ook kan je lezen hoe je donateur kan worden en hoe je aan kaarten voor de voorstellingen komt.

B&W kreeg het eerste exemplaar om het belang van cultuur in Noordwijk te benadrukken. Ook is ODI in overleg met de gemeente en Optisport de Schelft om het voorzieningenniveau in de Schelft op peil te houden.

Daarnaast kijkt ODI ook naar de toekomst en volgt met grote interesse of er een Schelft 2.0 komt. Goede contacten met de gemeente is voor de vereniging belangrijk, vandaar dit eerste boekje.

Wethouder van den Berg reageerde met de toezegging dat de discussie over de Schelft 2.0 naar voren word gehaald. Al dit jaar word daar een start mee gemaakt.

Odi was 8 september aanwezig op het Nazomerfestival in Teylingen College Leeuwenhorst. Dit om de vereniging te promoten en meer donateurs binnen te halen. Ook is de club druk op zoek naar bijvoorbeeld spelende leden en ook versterking voor het licht en geluid team. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@toneelverenigingodi.nl

Kindertheater over scheiding

theater n CJG Noordwijk organiseert de kindertheatervoorstelling 'Er was eens een gezin' op woensdag 18 september in Bibliotheek Noordwijk.

'Er was eens een gezin' is een must see voor iedereen die met een scheiding te maken heeft (gehad): kinderen van 6 t/m 9 jaar, ouders, tantes, ooms, opa's en oma's. Ondanks het thema valt er voor jong en oud ook genoeg te lachen. Het gaat over houden van elkaar en uit elkaar gaan, over bang zijn om als kind alleen achter te blijven en over aandacht durven vragen voor jezelf.
De voorstelling vindt plaats op woensdag 18 september van 15.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. De toegang is gratis.

Kijk voor aanmelden of meer informatie op www.cjgcursus.nl

'Plekken van Plezier' centraal tijdens Open Monumentendag

De vuurtoren is speciaal open op Open Monumentendag. | Foto: Rijkswaterstaat/Tineke Dijkstra

historie n Op zaterdag 14 september vindt de 33ste Open Monumentendag plaats, een landelijk evenement waaraan ook in de nieuwe gemeente Noordwijk weer volop wordt mee gedaan. Dit jaar is het thema 'Plekken van Plezier'.

Naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sportclub of een café is, het barst in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd. We onderscheiden binnen die monumenten vijf categorieën: museale kunsten, podiumkunsten, sport en spel, horeca en recreatie. De amusementswaarde van monumenten staat dit jaar centraal.

Foto: krolFoto

Dat betekent dat voor sommige monumenten de accenten nu eens op een andere manier worden gelegd. Zo gaan we varend vanaf de Schiestraat naar de Hogewegse molen, met aan boord de Noordwijkse band KEUN.

Op Calorama worden de hele dag rondleidingen verzorgd waarbij ook wat te eten en te drinken wordt aangeboden. Op Veldzicht is veel plezier te beleven aan de jaarlijkse pompoenenmarkt.

Om elkaars dorpen nog beter te leren kennen worden in de kernen van Noordwijkerhout en Noordwijk historische rondwandelingen met gids georganiseerd en u wordt er met een mooie klassieke bus naar toegebracht.

Historische rondwandeling

busrit n Voor de deelnemers aan de historische rondwandeling in Noordwijkerhout vertrekt om 13.30 uur de klassieke autobus van Beuk naar Noordwijkerhout. In Noordwijkerhout stappen vervolgens de belangstellenden voor de historische rondwandeling in Noordwijk Binnen in dezelfde bus die hen naar de Voorstraat in Noordwijk Binnen brengt.

• Om 13.30 uur: van Noordwijk naar Noordwijkerhout: vertrek vanaf de Dorpspomp bij het gemeentehuis aan de |Voorstraat in Noordwijk Binnen
• Om 13.45 uur: van Noordwijkerhout naar Noordwijk: vertrek vanaf de Brink
• Om 14.45 uur: brengt de bus u weer van Noordwijkerhout naar Noordwijk
• Om 15.00 uur: gaat er nog een bus van Noordwijk naar Noordwijkerhout.

Heilig Hartkerk

Het was op het 40-jarig priesterfeest van pastoor Zondag te Vogelenzang in 1916 dat Joannis Ruigrok pastoor Zondag een uitzonderlijk geschenk aanbood. Hij schonk ƒ 6.000,00 als basis voor een nieuwe Zilker Kerk en stelt voor dit doel tevens grond aan de Beeklaan beschikbaar.

De kerk heeft een verrassend rijk, neogotisch interieur met gedetailleerde gewelven en diverse decoraties. De grote ramen links en rechts in 'het schip' verbeelden schepping, paradijs, Kerstmis, Goede Vrijdag, Pinksteren en Allerheiligen. De kleinere ramen in het priesterkoor hebben de wonderbare broodvermenigvuldiging, de doop van Jezus in de Jordaan en de heilig Hart-devotie tot onderwerp.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis in Noordwijkerhout is in 1930 gebouwd door de beroemde architect Kropholler. Hij wordt beschouwd als navolger van architect H.P. Berlage; hij is vooral bekend geworden door zijn raadhuizen en kerken.

Het gemeentehuis is een rijksmonument in de Delftse School-bouwstijl. Zowel in 1956 als in 1982 vond een uitbreiding plaats. Aan de voorzijde staan twee beelden: een bollenrooier en een bloemenmeisje, beide symbool voor het Noordwijkerhouts bloemenbedrijf. Deze beeldhouwwerken werden ontworpen door L. Zijl. Ondanks de fusie blijft het gemeentehuis de komende jaren nog in gebruik.

Om 10.00 vindt in de trouwzaal de aftrap van Open Monumentendag plaats met een pros van "de Buuf", Leontine van der Klugt. Aansluitend zal voor het gemeentehuis de vlag van Open Monumentendag gehesen worden door Prins Carnaval.

Opening in Oude Jeroenskerk

De officiële opening van Open Monumentendag 2019 vindt plaats op 14 september om 10.00 uur in de Oude Jeroenskerk aan de Voorstraat 44 te Noordwijk. Men is vanaf 9.30 uur welkom voor het volgende programma:

• Ontvangst met koffie en kruidkoek
• Welkom door Adriaan Timmers, voorzitter Comité OMD Noordwijk
• Ad van Houwelingen houdt een ironisch bedoelde 'filippica tegen het plezier'
• Formele openingshandeling Open Monumentendag door wethouder Cultuur Sjaak van den Berg: het aanbieden van het Monumenten vouwblad 2019 met de open monumenten in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.
• Ook in Noordwijkerhout wordt om 10.00 uur op het Gemeentehuis de aftrap gegeven met een ludieke opening waarbij Carnaval een onmisbare rol speelt.

Programma

• In de Oude Jeroenskerk volgt om 10.45 uur een lezing 'Plekken van Plezier' in Noordwijk door historicus Koen Marijt.
• Om 11.30 uur vertrekt van het Schie KEUN: Fanfare op de boot van Ton van der Plas, naar de Hogewegse molen, met volgbootjes van Scouting Norvicus.
• Rondleidingen Calorama: vanaf 13.00 tot 14.00 uur speelt KEUN op Calorama. Ingang Gooweg 33
• Voor de deelnemers aan de historische rondwandeling vertrekt om 13.30 uur de klassieke autobus van Beuk naar Noordwijkerhout. In Noordwijkerhout stappen vervolgens de belangstellenden voor de historische rondwandeling in Noordwijk Binnen in dezelfde bus die hen naar de Voorstraat brengt.
• Om 15.00 uur geeft Crescendo een concert in de Oude Jeroen.

Maria ter Zeekerk 'Plek van Plezier'

Dat een monument er niet alleen is om naar te kijken maar ook een plek kan zijn waar je plezier beleeft, geldt zeker voor de Maria ter Zeekerk.

Je kunt er, dankzij Palliam, geregeld genieten van kunst, lezingen, cursussen en concerten Ook tijdens Open Monumentendag op 14 september kan je de kerk ervaren als een van de 'Plekken van Plezier' met de tentoonstelling 'Verleg die grens!' Onder de deskundige begeleiding van verschillende kunstenaars kan je een eigen kunstwerk maken en voor een klein bedrag meenemen. Alle materiaal is aanwezig. Het geeft iedereen de kans om niet alleen de kerk te bezoeken, maar om er ook meteen de creatieve kant in zichzelf te ontdekken.

Open Monumentendag

Meiland gooit bodem er uit

feest n 'Normaal gooit hij als een natte krant, maar nu de camera's er bij staan gaat het best goed'. Aan het Tonknuppelen, een van de hoogtepunten van de Noordwijkerhoutse feestweek, werd, zoals ieder jaar, deelgenomen door team Meiland.

Foto's: Fred van der Bent en Caroline Spaans
Foto: Fred van der Bent
Foto: Fred van der Bent
Foto: Fred van der Bent

Dat Martien Meiland inmiddels een échte BN-er is, is volgens zijn vrienden en familie niet te merken. Nou ja: hij gooit iets minder slecht. 'Hij heeft vast geoefend in de Franse bossen!' was de conclusie van een van de deelnemers.'Heerlijk om hier weer bij elkaar te zijn. Zoveel Noordwijkerhouters die van het dorp weg zijn, maar dan een keer per jaar speciaal hiervoor terugkeren. Net een reünie!'

Feestweek Noordwijkerhout

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners van de gemeente. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 12 september

Zeefiguur van klei, gedecoreerd met schelpen. Meedoen kost € 2,00.

Dinsdag 17 september

10.00-13.00 uur: Gratis inloopspreekuur budgetcoach.
12.30 uur: maaltijdsoep van Erik met broodjes.
14.00 uur: wandelen met Reuring. Tijdens de wandeling is Reuring open voor koffie.
14.00 uur: tafel vol geluk.

Elke vrijdag

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

De Wieken

Donderdag 12 september

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: Kapucijnerschotel

Het Trefpunt

Maandag 16 september
Vanaf 18.15 uur: maaltijd: Stamppot andijvie € 3,00.

Reuring - nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Openingstijden: iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 16 september

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: knopenketting maken. Meedoen kost € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Binnenkort ook Reuring in Noordwijkerhout

Rijnsburg geeft niet thuis tegen Noordwijk

V.v. Noordwijk pakte zaterdag drie punten door winst op Rijnsburgse Boys. | Foto: H. Heemskerk Foto: H. Heemskerk

Voetbal n De eerste thuisderby, in een serie van drie voor de winterstop, is voor Rijnsburgse Boys uitgedraaid op een teleurstelling. Het team van Henk Wisman kwam er tegen Noordwijk niet aan te pas. Pas in de ruime extra tijd was er sprake van enig spektakel, maar ook toen konden elf Uien tegen negen Noordwijkers, niet tot scoren komen. Het doelpunt van Raïes Roshanali dat in de eerste helft werd gescoord bleek achteraf het winnende.

Wie de eerste twee wedstrijden van Rijnsburgse Boys had gezien, zal zaterdag met enige verbazing hun verrichtingen tegen Noordwijk hebben aanschouwd. De Rijnsburgers begonnen slap en konden in de gehele eerste helft geen vuist maken tegen een team dat ook goed aan de competitie was begonnen. Vooraf was veel gezegd over en gewaarschuwd voor de roodwitten van Kees Zethof. Zij waren immers niet voor niets twee keer achtereen kampioen geworden. Het elftal is in grote lijnen bijeen gebleven, hier en daar versterkt en zal ongetwijfeld nog voor veel verrassingen gaan zorgen in de tweede divisie.

Foto: Tino Stulen

Wisman startte met dezelfde basis als in de eerste twee wedstrijden. Dat wil zeggen dat hij de nieuw aangetrokken spits Dani van der Moot op de bank liet beginnen. Van der Moot, die op de trainingen al veel indruk had gemaakt, is bij de selectie gekomen omdat voorin de spoeling dun is. De geblesseerden Zeldenrust, Hudepohl en Van Oijen zijn nog wel even afwezig. Laatstgenoemde leverde zelfs zijn contract in en hoopt ooit fit terug te keren. Van der Moot mocht 20 minuten na de rust zijn opwachting maken. De van Volendam afkomstige topscorer kon nog geen vuist maken. Hij werd veelal door de lucht aangespeeld en daar ligt zijn kracht niet. Toch hadden hij, Joël Tillema en Carlos Opoku in de hectische extra tijd nog een puntje kunnen meepikken voor Rijnsburgse Boys.


Blessuretijd

Op dat moment was het pompen of verzuipen voor de geelzwarten. Scheidrechter Dröge stuurde twee Noordwijkers met een tweede gele kaart naar de kant en vanwege een aantal vervelende kopincidenten waar veel verband aan te pas kwam, duurde de ´blessuretijd´ bijna een kwartier. Het was het meest enerverende deel van de middag. Rijnsburgse Boys deed wat het kon, maar kon de vrije man niet vinden of de uitstekend keepende doelman van Noordwijk Mike van Vliet, stond hinderlijk in de weg.

De prima goal van Roshanali, na slecht Rijnsburgs verdedigen, gescoord na 17 minuten was het eerste en enige doelpunt van de middag. Noordwijk in euforie, Rijnsburgse Boys in mineur. Op 24 september a.s. treffen de teams elkaar weer. Dit keer in het kader van de laatste voorronde in de strijd om de KNVB beker. Noordwijk speelt dan thuis.

Goede start voor VVSB in districtsbeker

Noordwijkerhout n VVSB Zaterdag 1 staat na de eerste twee gespeelde bekerwedstrijden bovenaan in een pooltje met SJC zat. 1, Noordwijk 2 en Zevenhoven.

De eerste wedstrijd tegen SJC werd eenvoudig met 6 – 0 gewonnen. Afgelopen zaterdag speelde de ploeg tegen Noordwijk 2 uitkomende in de reserve Hoofdklasse. Met bij vlagen, van beide kanten, uitstekend voetbal werd ook deze wedstrijd winnend afgesloten. VVSB won deze derby met 3 – 2 met doelpunten van Joost Bierhuizen, Stefan Immerzeel en Coen van de Meij.

VVSB begon uiterst geconcentreerd en dat leverde in de eerste minuten al een aantal mogelijkheden op. Na een razendsnel uitgevoerde counter stond het 1-0 voor Noordwijk, waarbij Peet van Berg kansloos is. Toch wist VVSB zich uitstekend staande te houden. In de 33e minuut schoot Joost Bierhuizen van de rand van het strafschopgebied de 1 – 1 binnen. In de 50e minuut krijgt VVSB een strafschop toegekend na een (voor Noordwijk?) vermeende handsbal? Was in ieder geval voor de bankzitters niet goed zichtbaar. Stefan Immerzeel posteert zich achter de bal en schiet feilloos en hard binnen.

Met het inbrengen van Van de Meij kreeg de wedstrijd nog meer schwung. In de 87e minuut komt VVSB met 3 – 1 voor. In minuut 88 schiet Noordwijk alsnog de aansluitingstreffer en is het daarna nog even een minuut of zeven billenknijpen voor de paarsgelen, maar de ploeg blijft overeind.

Volgende week zaterdag heeft VVSB aan een gelijkspel tegen Zevenhoven voldoende om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Volleybaljongens in actie

Yannick van Harskamp gaf een clinic op de Duinwetering. | Foto: BAS

clinic n Een enthousiaste groep jongens uit de hele regio heeft zaterdag hard getraind met de trainer van het Nationaal Jeugdteam.

In sporthal Duinwetering in Noordwijk leerde oud-international Yannick van Harskamp jongens in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op een uitdagende manier weer beter volleyballen.
De gratis clinic werd georganiseerd door RVV, VCS, VCO, Liusna, Leython DC en Novo (of clubs uit Katwijk, Sassenheim, Oegstgeest, Leiderdorp, Noordwijk en Lisse). Alle verenigingen staan te popelen om meer jongens te leren volleyballen.
Voorafgaand aan de training was er daarom ook een activiteit voor trainers van verschillende clubs. Boukje Smeets van de Nederlandse hockeybond wist te boeien met een presentatie en discussie over het binden en boeien van jongens.

Hugo Borst in bibliotheek

dementievriendelijk n In het kader van Wereld Alzheimer Dag komt schrijver en tv-persoonlijkheid Hugo Borst naar de Bibliotheek Noordwijk. Op donderdag 19 september van 19.30 tot 21.30 uur vertelt hij over zijn boeken en de impact van dementie op de relatie met zijn moeder.

In 'Ma' beschrijft Hugo Borst over zijn moeder en over hoe de ziekte haar leven beïnvloedde. Hugo Borst vindt 'mantelzorger' een raar woord, maar dat is wel wat hij was. Drie jaar lang verzorgde hij zijn zesentachtigjarige moeder, die aan dementie leed. Op ontroerende en vaak geestige wijze schrijft hij over de ingrijpende gevolgen van haar aftakelende geest. Ook beschrijft hij hoe de onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis verloopt. Intussen haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd en aan zijn moeder in betere tijden. "Ma" is een ontroerend en prachtig geschreven portret van een moeder en haar zoon.
In 2017 verscheen 'Ach moedertje', het vervolg op 'Ma'. En gaat over het proces van achteruitgang bij ma Borst en de onzekerheid die dat met zich meebrengt.

De lezing organiseert de Bibliotheek Bollenstreek vestiging Noordwijk in samenwerking met Noordwijk Dementievriendelijk.
Kaarten (€ 5,00 voor leden en € 6,50 voor niet-leden) zijn te koop in de bibliotheek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl

Healthy Academy Walk in de duinen

boomsma n Wandelen neemt al enige tijd flink toe in populariteit. Want wandelen blijkt goed voor lichaam en geest. Daarom komen de makers van Healthy Fest met een gloednieuw evenement, waarbij wandelen centraal staat.

Op zondag 29 september wordt in het Nationaal Park Hollandse Duinen in Noordwijk de Healthy Academy Walk georganiseerd. Samen met host Arie Boomsma wandelen deelnemers ongeveer zeven kilometer door de prachtige Noordwijkse natuur en worden zij tijdens de wandeling geïnspireerd met een live podcast van drie verschillende sprekers. Want wandelen is niet alleen goed voor je conditie, hart- en bloedvaten, tijdens een wandeling neem je ook beter informatie in je op én het verhoogt je creativiteit.

Podcasts

Healthy Academy Walk combineert een gezonde wandeling door de duinen met leerzame live podcasts van ondernemer Nina Pierson, topsporter Gregory Sedoc en psycholoog Ap Dijksterhuis.

Bekende creatieven als Mark Zuckerberg en grote leiders als Obama vergaderen vaak terwijl ze wandelen, omdat wandelen niet alleen een positief effect heeft op de fysieke gezondheid, maar ook op mentaal vlak. Het logische en analytische deel van de linkerhersenhelft wordt tegelijkertijd gestimuleerd met het intuïtieve en creatieve deel van de rechterhersenhelft. Hierdoor kun je tijdens de Healthy Academy Walk op de meest effectieve manier kennis tot je nemen en meteen verwerken en toepassen op je eigen situatie.

Iedere spreker neemt tijdens de Healthy Academy Walk 20-30 minuten voor zijn rekening met thema's als geluk, gezondheid en succes. Host Arie Boomsma en de sprekers wandelen mee en zijn te horen door een koptelefoon, die aan de deelnemers wordt uitgedeeld. Dankzij de koptelefoon komt de informatie nog beter binnen en kan het direct verwerkt en toegepast worden.

Ap Dijksterhuis is psycholoog, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in het onderbewustzijn en intuïtief denken. Ap is auteur van de bestseller 'Het slimme onbewuste' en vertelt tijdens de Healthy Academy Walk meer over geluk en waarom we daarnaar streven. Multi- ondernemer Nina Pierson is hoofdredacteur van het online magazine Bedrock en startte samen met haar man de succesvolle saladebarketen SLA. Nina zal inspireren op het gebied van duurzaamheid en wat je kunt bijdragen aan een betere en gezondere wereld. Topsporter en deelnemer van Expeditie Robinson Gregory Sedoc, kan veel vertellen over succes. Uit ervaring weet hij dat dit niet alleen een kwestie is van talent en geluk hebben, maar dat je de top bereikt door vooral hard te werken. Gregory leert wandelaars hoe om te gaan met stress, druk en hoe je in de ultieme focus flow komt.

Overwinning van Van Nispen op Wanica Star

DeZilk n Na een rommelig seizoen, met weinig competitiewedstrijden (21) is Van nispen er in geslaagd zich te handhaven in de 3e Klasse Zondag West II. De Zilkers eindigden na de overwinning van afgelopen zondag op het Haagse Wanica Star als 2e in de poule.

Door Tino de Groot

Van Nispen had voor aanvang van de wedstrijd tegen Wanica Star nog één punt nodig om zich te handhaven. Het begon voortvarend in Den Haag en creëerden in de beginfase een aantal grote kansen. Tot schrik van de supporters werden deze kansen om zeep geholpen en wilde de bal er niet in. Wanica Star speelde een prima partij mee, zonder echt gevaarlijk te worden.

Onbegrijpelijk

Tot de zestien lieten zij het balletje lekker rondgaan, maar eenmaal bij het doel van Van Nispen aangekomen wisten zij met de bal geen raad. Het kwam dan ook niet verder dan een enkele mogelijkheid en eigenlijk had Van Nispen niets van de gastheren te vrezen.

Het was daarom onbegrijpelijk dat de stand na tien minuten in de 2e helft 2-0 in het voordeel van de thuisploeg was. Een half mislukte omhaal verdween tergend langzaam over de tevergeefs graaiende Van Maris hoog in het doel en een minuut later was het de rechtsbuiten van Wanica die de bal als een volleerd biljarter via de binnenkant van de verre paal in het doel caramboleerde. In de tussentijd had Van Nispen alweer enkele kansen onbenut gelaten. Het moest na de 2-0 achterstand vol ten strijde, maar de voorwaartsen van Van Nispen konden de juiste richting maar niet vinden. Uiteindelijk was het Koen van der Linden die na 65 minuten de aansluitingstreffer op het scorebord bracht. Trainer Roy Schulpzand bracht Cody Zonneveld en Stan Damen als wissels het veld in. Deze omzetting leverde nog meer druk naar voren op.

In de 75ste minuut scoorde de jonge Zonneveld op zeer fraaie wijze. A la Arjan Robben kapte hij vanaf de rechterkant een verdediger uit, trok naar binnen en schoot met links de bal in de verre hoek. Toen enkele minuten later ook Stan Damen scoorde was het feest voor Van Nispen compleet, mede door de inbreng van beide wisselspelers. Van de laatste zeven wedstrijden won Van Nispen er zes en speelde het één keer gelijk.

Voorwaar een prima prestatie. Volgend jaar wéér 3e Klasser!

Scouting Bosgeest opent seizoen met groepsspel

Met je tong uit je mond kan je je beter concentreren! | Foto: Oscar Farg Foto: Oscar Farg

Noordwijkerhout n Alle leden van de Bosgeest verzamelden zaterdag bij het clubhuis om het 61ste seizoen in te luiden. Voorzitter Ruud had een verrassing voor alle leden. Er was echter een probleem: de verassing had hij opgeborgen in een kist en was de sleutel kwijtgeraakt. Daarom moesten de leden hem helpen.

Alle leeftijdsgroepen werden gemixt in groepjes van tien kinderen en moesten daarin alle posten zoeken. Verspreid in het clubhuis waren de posten zoals oud Hollandse spelen als een gatenkaas, bibberspiraal en het stokvangspel maar ook spelletjes als woordzoekers, levend mastermind en stoelendans.

Bij elk spel kregen ze punten waarmee ze letters konden kopen. Die letters vormden de zin: In de kontzak van de voorzitter!

Tja, Ruud was even vergeten dat de sleutel gewoon daar had gelaten. Het groepje die het snelst de oplossing had, mocht de kist openmaken. In de kist zat een lekkere verassing voor iedereen.

Bij meerdere groepen, zoals de jongste groep de Bevers, zijn kijkers welkom. Kijk voor meer informatie op www.bosgeest.nl.

NOORDWIJK

11 september
• Breek-de-Week; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 - 11.30 uur. Entree gratis.

13 september
• Avond met Dimitri Verhulst; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 20.00 uur. Entree € 10,00 (incl. hapje).

13 september
• Avond met Dimitri Verhulst; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 20.00 uur. Entree € 10,00 (incl. hapje).

13 t/m 15 september
• Bierfest @ Harbourlights; Kon. Wilhelmina Boulevard 9. Tijd: dagelijks van 18.00 - 00.00 uur. Entree gratis.

14 september
• Open Monumentendag; diverse locaties in Noordwijk. Opening in Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44 om 9.30 uur. Tijd: 10.00 - 17.30 uur. Entree gratis.
• Pompoenmarkt; Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114. Tijd: 10.00 - 16.00 uur. Entree gratis.
• Jitterbug Event; Beachclub O., Kon. Wilhelmina Boulevard, strandafrit 16-17. Tijd: 18.00 - 01.00 uur. Entree gratis.

15 september
• Flambossa; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis (wel graag aanmelden).

19 september
• Lezing door Hugo Borst; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 19:30 tot 21:30 uur. Entree € 5,00 (leden) € 6,50 (niet-leden).

ERHOUT / DE ZILK

Dagelijks
• Kabouterpad, gezinswandeling door Hollands Duin, vertrek vanaf restaurant Langs Berg en Dal, Langevelderlaan
• Konijnenroute, gezinswandeling door Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, vertrek van parkeerplaats Gooweg 36.
• Pluktuin Noordwijkerhout, van 10.00 tot 20.00 uur open aan de Leeweg 8.


10 september
• Recreatieve fietstocht, zo'n 35 km. heerlijk fietsen door de Bollenstreek, vertrek om 10.30 uur vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444.


11 september
• Inloopochtend Genootschap Oud de Zilck, maak kennis met de historie van Oud De Zilck, van 9.30 tot 12.00 uur in de Duinpan, Sportlaan- De Zilk. gratis toegang
• Zeemeermin zwemmen, vanaf 14.00 uur in zwembad de Schelft, Maandagse Wetering, aanmelden via de receptie.


12 september
• Pubquiz, test je kennis in café van der Geest, Zeestraat 7a, aanvang 21.00 uur, aanmelden aan de bar.


13 september
• Workshop haken, van 19.00 tot 21.00 uur bij Stoffig Stel. Dorpsstraat 48,aanmelden via stoffigstel@gmail.com


14 september
• Tocht met paard en wagen, door de Amsterdamse Waterleidingduinen, vertrek om 10.00 uur vanaf ingang Joppeweg, de Zilk, aanmelden via www.awd.waternet.nl

15 september
• Open Monumentendag, om 10.00 uur opening in de Witte Kerk, waarna bezichtiging monumenten, middels fiets- en/of wandelroute, het programmaboekje is gartis verkrijgbaar bij VVV Noordwijkerhout


17 september
• Prinsjesdag KidsZoo, kom verkleed als Prins of Prinses en je krijgt korting op de entreeprijs, van 9.00 tot 18.00 uur.

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 13 september

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. J.A.J. Pater
WZC Jeroen
16.00 uur: ds. P. van der Burg

Zondag 15 september

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. G.J. Loor

Buurtkerk

10.00 uur: ds. M.A. Bezemer, Wassenaar

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. M. Ruitenbeek, Wilnis

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. Noort

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 15 september

10.00 uur: ds. A. ten Napel

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 11 september

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 13 september

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 14 september

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Maria van 7 smarten

Zondag 15 september

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, M. Straathof

Dinsdag 17 september
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 15 september

10.00 uur: Startdag / gezinsdienst

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 15 september

10.00 uur: geen opgave

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zondag 15 september
19.00 uur: geen opgave

St. Victorkerk

Zondag 15 september
19.00 uur: A. van Kapel

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 15 september
11.00 uur: geen opgave

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 15 september samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk.

Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 36:

FILMMUZIEK

De winnaar: Dirk Klinkenberg