Noordwijkerhouts Weekblad

18 juni 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 18 juni 2019


Ook Tessa's tas kan in top

Tessa Meiland kan blij en opgelucht haar middelbare schoolperiode afsluiten. | Foto: Piet de Boer

DeZilk n Degenen die woensdag 12 juni om 14.00 uur nog geen telefoontje hadden gehad, konden juichen: geslaagd! Ook voor Tessa Meiland was het feest, de jongste dochter uit het gezin van Nico en Karin. Tessa heeft Havo gedaan en slaagde met vlag en wimpel.

Door Piet de Boer

Toen Tessa in 2014 begon, keek ze erg op tegen 'de vijfde klassers', vertelt ze desgevraagd. "Ik vond alles zo spannend en de school zó groot. En natuurkunde en scheikunde had ik nooit gekregen op de basisschool.''

Wat ga je nu studeren?

"Ik wilde altijd wel iets met de zorg doen. Met mensen. Ik wist alleen nog niet precies wat. Dit laatste jaar is dat duidelijk geworden en heb ik gekozen voor verpleegkunde. Een opleiding in Leiden. Ik vind het leuk om mensen blij te maken in hun omstandigheden."

Heb je veel support van je familie?

Ze lacht. "Ja natuurlijk. In de periode van de examens was ik natuurlijk wel meer gestrest, geïrriteerd en zo. Dan ging ik vroeg naar bed. En ik ben blijven sporten: voetballen en tennissen. Ik twijfelde wel eens na een examen. Mijn moeder vroeg dan hoe het gegaan was. Ik stond er niet altijd positief in."

Welke docent is je bijgebleven?

"Dat is de docent uit groep 1 (mavo-havo). Die heeft me toen naar de mavo gestuurd. Ze zei dat ik de havo niet aankon. Dat bleek een verkeerde beslissing te zijn. Ik heb een jaar mavo gedaan. Dat was niet leuk. Ik paste niet in die groep. In de derde deed ik weer havo. Dat heb ik toen makkelijk kunnen doen."

Hoe kijk je terug op je middelbare schooltijd?

"Ik heb veel geleerd dat ik kan gebruiken bij mijn vervolgopleiding. Ook op sociaal vlak. Voorheen kon ik moeilijk vrienden maken, maar nu niet meer. In de pauze zaten we altijd met een groepje van vijftien vriendinnen. Evi, mijn beste vriendin, heb ik ontmoet in de eerste klas. Ze is er altijd voor me. En ik heb een vriendje, Toine Steenvoorden. Die gaat ook naar de Hoge School in Leiden en wil economie studeren.

Wat ga je missen?

''De gezelligheid! De hogeschool in Leiden is veel groter dan Leeuwenhorst. Je moet er met de trein heen en veel meer zelfstandig doen.'' In de vakantie gaat ze werken in de bouw en wil haar rijbewijs halen. En ze heeft plannen voor een trip naar Terschelling.

Infobord nieuwe Boekhorst onthuld

Noordwijkerhout n Wethouder Sjaak van den Berg heeft vorige week samen met vertegenwoordigers van VVSB, Northa, tennisvereniging De Boekhorst en aannemer AW Vessies Infra een informatiebord over de vernieuwing van Sportpark De Boekhorst onthuld.

Met de onthulling is formeel het startsein gegeven voor de werkzaamheden op het sportpark.

Sportpark De Boekhorst in Noordwijkerhout wordt tussen 2019 en 2022 volledig vernieuwd.

Naast nieuwe velden en banen worden ook twee nieuwe clubgebouwen gerealiseerd voor VVSB/Northa en de tennisvereniging De Boekhorst.

De vernieuwing van de velden/banen gebeurt fasegewijs.

De verenigingen kunnen op deze manier gebruik blijven maken van een groot deel van het sportpark.

Voor de voetbal en de handbal betekent dit dat de werkzaamheden voornamelijk plaatsvinden in de twee zomerstops (juni tot en met augustus). Voor de tennis vinden deze in het winterseizoen plaats (november tot en met maart). AW Vessies Infra voert de werkzaamheden uit.

Jon Hermans informateur voor de provincie

staten n Jon Hermans-Vloedbeld gaat aan de slag als informateur voor een nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. Sjoerd Vollebregt zal optreden als co-informateur.

Zij zijn daartoe bereid gevonden door Floor Vermeulen (fractievoorzitter VVD Zuid-Holland). Vorige week legde Hans Wiegel zijn functie als informateur in Zuid-Holland neer. Floor Vermeulen kreeg daarop van alle andere fractievoorzitters het vertrouwen om het initiatief te nemen.
Jon Hermans-Vloedbeld is momenteel waarnemend burgemeester van Noordwijk. Sjoerd Vollebregt is voorzitter van de Economic Development Board van de Drechtsteden.
De informateurs zullen op verzoek van alle fractievoorzitters op basis van de verkiezingsuitslag van 20 maart verkennen welke partijen gezamenlijk een coalitie willen vormen die voldoende inhoudelijke basis heeft om te kunnen rekenen op een werkbare meerderheid in Provinciale Staten.
Hermans en Vollebregt vangen hun werkzaamheden als informateur deze week al aan.

The Jump sluit af

basketball n Traditiegetrouw sluit basketbalvereniging The Jump het seizoen af met het Frits Kleinhuistoernooi.

Het toernooi is zaterdag 22 juni. Deelnemers hoeven geen lid te zijn en spelers van elke speelsterkte mogen meedoen. Sportiviteit en plezier staan voorop. Het is voor zowel kinderen vanaf ongeveer 7 jaar als voor volwassenen. De teams worden op de dag zelf samengesteld en in ieder team spelen kinderen en volwassenen samen. De zaal in De Schelft gaat om 11.30 uur open en het toernooi duurt van 12.00 tot ongeveer 15.00 uur. Inschrijven is niet nodig en meedoen is gratis.

Afspraken geschonden voor Duinpolderweg

politiek n Vorige week presenteerden Groen Links, VVD, D66 en PvdA in Noord-Holland hun nieuwe coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" voor vorming van een College van Gedeputeerde Staten.

Speerpunten daarin: duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, innovatie. Het Programma 'Bereikbaarheid Bollenstreek', waar de Duinpolderweg deel van uitmaakt, wordt genoemd in het nieuwe coalitieakkoord 2019 - 2023.

Dat betekent dus verandering, en hoe. Lees het hele artikel dat correspondent Jos Draijer schreef op pagina 11.

Zwarte band erbij voor

Kaizen

Wijnand betekent veel voor ons team'

Proficiat aan geslaagden

Flowerparade in teken van beroepen

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes

Gemeente schrijft rode cijfers

De opdracht voor onderzoek naar het mogelijk noodzakelijk onderhoud van de duinenrij kon niet worden uitgevoerd. | Foto: WS Foto: Picasa

begrotingsgat n In een financieel jaarverslag legt het college volgende week de verantwoording af voor Noordwijk in 2018. Het staat omschreven in een 158 pagina's tellende rapportage. Voor de Noordwijkerhoutse verklaring bleek ook nog eens 145 pagina's tekst en cijfers nodig te zijn. Voor de gemiddelde inwoner geeft dit nauwelijks aanleiding om zich er in te verdiepen. Maar voor de huidige gemeenteraadsleden zijn dit natuurlijk belangrijke documenten.

De uitgebreide rapportering maakt duidelijk dat gezond financieel beheer van de gemeente van heel groot belang is. De uiteindelijke resultaten geven aan op welke manier de eerdere begroting in de praktijk kon worden waargemaakt. En aangevuld met toekomstwensen kunnen de cijfers natuurlijk weer worden vertaald in een nieuwe begroting.
Waarbij duidelijk moet worden waaraan de gemeentelijke inkomsten vanuit belastingen en heffingen, weer worden uitgegeven. Die inkomsten komen uit het rijtje onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, bouwleges, afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, en grafrechten.


Melkkoetjes

De cijfers zijn duidelijk, in Noordwijk was het negatieve resultaat € 344.735,00. In Noordwijkerhout blijkt dit € 230.259,00 te zijn.
Wat dit in de toekomst gaat betekenen voor de portemonnee van de inwoners laat zich raden. Dat kan overigens individueel nogal verschillend zijn want ook 2019 zal nog in het teken blijven van de noodzakelijke harmonisatie van lusten en lasten voor de huidige Noordwijkers. In 2018 waren voor Noordwijk de meest opvallende zaken toch wel dat er nu eindelijk goede opbrengsten zijn vanuit de bouwleges. De begroting was € 7000.000,00, de opbrengst bleek € 1.242.834,00. Hierbij wordt aangetekend de kosten die door de ODWH in rekening worden gebracht. Opnieuw blijkt dat toeristenbelasting en de parkeeropbrengsten, met respectievelijk € 268.000,00 en € 573.000,00, de melkkoetjes zijn.

Er is ook een aantal posten die zorgen voor negatieve cijfers. Zo is het heel opvallend dat het grondbedrijf een afboeking moest incasseren van € 440.000,00. Plus dat de gemeenschappelijke regelingen ook flink geld hebben gekost. Al even opvallend is de post 'pensioenvoorziening voormalig wethouders'. Dat kost de gemeenschap flink wat geld. In de bijbehorende tekst staat namelijk te lezen: 'In verband met de verkiezingen is een aantal wethouders niet teruggekomen in het college. Voor hen geldt een wachtgeldverplichting. Op basis van de wettelijke financiële regelgeving moet de maximale duur van de wachtgeldverplichting in de voorziening gestort worden. Het hiermee gemoeide bedrag bedraagt circa € 805.000,00.


Diverse posten

In Noordwijk is het strand altijd al een belangrijke In 2918 waren er opvallend minder lasten en duidelijk meer opbrengsten dan begroot. In de tekst wordt echter duidelijk dat er wel een maar aan zit. Er staat te lezen: 'Door o.a. vertrek van collega strandzaken/openbare werken, langdurig ziekte van strandcoördinator en de financiële beperkingen ivm fusie,zijn enkel opdrachten van de gemeenteraad gewoon niet uitgevoerd. Dit betreft zaken zoals het onderzoek naar het onderhoud van de duinenrij,het verbeteren van het fietsparkeren, het uitbreiden van ondergrondse vuilcontainers op het stand en het oplossen van knelpunten bij de bevoorrading van de paviljoens . Voor de politiek belangrijke zaken die niet blijken te zijn opgepakt. Hierdoor zit er nog wel €120.000,00 in de pot

Er blijken meer administratieve voordelen te boek te staan. Zo staat in het meerjareninvesteringsplan NRB voor 2018 een bedrag van € 104.000,00. In werkelijkheid werd er € 16.19700 geïnvesteerd. Ook werden kapitaallasten opgenomen voor die nieuwe huisvesting die er nog is. Tezamen leidt dit opnieuw tot een administratief gemeentelijk voordeel van € 156.693,00.

Wel lef

Al jarenlang leeft de wens om 'een vuiltje' uit 'n vorige politieke periode, op te ruimen. Het gaat om vragen van D66 over het Jeroensplein. Nuttige vragen, jawel. Want de grove fouten die in het verleden werden gemaakt moeten wel herstelt worden. Opnieuw dus de afschuwelijke verminking van het hart van ons dorpscentrum, het Jeroensplein. Ik vind de partij wel lef hebben. Want ooit was het een D66-wethouder die bedacht dat dit al eeuwen bestaande dorpscentrum op de schop moest. En hij presenteerde hautain zijn plannen.

Een lokale ontwerper, gespecialiseerd in praktisch inrichten van publieksvriendelijke ruimte, voorspelde direct dat de voorliggende ontwerpen in de toekomst voor problemen zouden zorgen. Omdat de tekeningen wel mooi waren maar dat er totaal voorbij werd gegaan aan de praktische voorwaarden die aan een publieke ruimte mogen worden gesteld. Het gekozen plaveisel en de wegindeling waren (en zijn nu nog steeds) verkeersonveilig. Daarnaast zeer gebruiksonvriendelijk voor iedere weggebruiker.
Een lokale ondernemer ging toen al de strijd aan met deze wethouder. Hij deed dit met name vanwege het afsluiten van de nu opnieuw gewenste verbinding met de historische Voorstraat en de onmisbaarheid voor nodige bestemmingsverkeer. Een andere daar gevestigde ondernemer werd volkomen geïsoleerd van zijn clientèle. Hij vocht er jarenlang tegen en is inmiddels de wanhoop nabij. Het aldaar geplande grand café heeft de deuren nooit geopend en de eigenaar wacht al jaren op een huurder. Niemand is geïnteresseerd. Tot slot het belangrijke doel om op het plein grootschalige evenementen te laten plaatsvinden. Dit doel werd niet of nauwelijks gehaald.
Het plein was en blijft een bron van ergernis voor veel Noordwijkers.

Genoemde wethouder verliet overigens al snel de lokale politiek. De officiële opening van het toen al omstreden plein was dus in de periode van zijn politieke opvolger. En die had de politieke slimheid om voor de officiële openinghandeling, toen nog wel met ballonnen, die verantwoordelijke voorganger te strikken. Er klonk direct veel kritiek. Kort daarna was er al de eerste roep om een herinrichting.
In de afgelopen periode was er opnieuw een D66-wethouder verantwoordelijk voor het plein. Ook van hem werd verlangt snel orde op zaken te stellen. Maar ook hij kon geen vuist maken. Onder druk van de gemeenteraad werd halfslachtig een deel van de aanwezige betonpalen verwijdert. De gewenste volledige herinrichting kon door deze wethouder niet worden gerealiseerd. Maar deze brave man valt nauwelijks iets te verwijten. Hij zat met die erfenis van zijn partijgenoot. De partij lijkt nu het huidige college nu duimschroeven te willen aandraaien. Dit is op zijn minst wel heel bijzonder. Let wel, de vragen zijn op zich zeer terecht, de politieke hoek van waaruit ze komen wel heel verrassend. Edoch, samen met u wacht ik hoopvol de beantwoording en de visie van dit huidige college af.

Vitaler bosareaal door herplant na bomenkap

noordwijkerhout n Het kappen van bomen door inwoners van Noordwijk is gebonden aan diverse regels. Want een boom kappen kan niet zomaar. Een algemene regel is dat er zeker in het broedseizoen geen bomen mogen worden gekapt. Ook noodzakelijk snoeien moet in die periode achterwege blijven.

Er blijken diverse regels op dit gebied. Zo wordt er in de natuurwet verschil gemaakt tussen de bebouwde kom en het buitengebied. Waarbij de vraag zich aandoet wat precies wordt verstaan onder 'de bebouwde kom'. Omdat er in Noordwijk mogelijk binnen de bebouwde kom ook waardevolle natuur aanwezig is. Deze week kwamen er antwoorden op vragen die hierover door Lijst Salman waren gesteld. Het blijkt dat door de fusie ook harmonisatie noodzakelijk is op dit gebied. B&W stellen dat er in het belang van de natuur een andere bebouwde kom wordt vastgesteld om waardevolle natuur binnen nog beter te beschermen.

Vanuit de antwoorden werd duidelijk dat er inmiddels op het landgoed Sancta Maria het gigantische aantal van meer dan 1000 bomen zijn gekapt. Op het meer dan 100 jaar oude landgoed werd de bestemming gewijzigd en is inmiddels een bouwontwikkeling gaande. Op het voormalige instellingsterrein ontstaat een monumentale woonomgeving. Oude paviljoens werden al omgebouwd tot herenhuizen en nog steeds worden er bouwkavels verder ontwikkeld. De noodzakelijke kap van bomen geeft volgens het college de gelegenheid om ter plekke om ter plekke een zeer gewenst vitaler bosareaal te herplanten waarbij meer diversiteit voor extra winst zou zorgen.
Volgens het college heeft de ontwikkelaar daarbij grote delen van het gebied al voorzien van nieuwe aanplant. Met als doelstelling een duidelijke groene landgoedsfeer. Er zijn ook al bomen gekapt voor nog in aanbouw zijnde woningen en daarbij geldt een herplant plicht na de oplevering.

Herbestemming bollenschuur zorgt voor discussie

schuur n Bestaande gebouwen een nieuwe bestemming geven om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat is volgens wethouder Henri de Jong het geharmoniseerde beleid dat vanuit Noordwijkerhout nu in de nieuwe gemeente Noordwijk ook geldend is.

Wethouder de Jong kwam tot deze vaststelling na vragen in de persbijeenkomst van deze maand. Waarbij het ging om de voorgenomen medewerking bij een verzoek om bestemmingswijziging van een bedrijfsgebouw tot logiesruimte. De initiatiefnemers willen in een monumentale bollenschuur zo'n 100 arbeidsmigranten gaan huisvesten. Tenminste dat zou blijken uit een protestbrief die bij het college va B&W in de bus viel en als ingekomen stuk ter kennisname wordt gebracht aan de gemeenteraad.

Journalisten stelden de vraag op welk bestemmingsplan de voorgenomen goedkeuring eigenlijk is gebaseerd. Het huidige bestemmingsplan geeft geen enkele ruimte voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Zelfs een bedrijfswoning is ter plekke niet eens toegestaan. Bijkomende vraag is hoe de te verwachten parkeervoorzieningen in het agrarische landschap worden ingepast. Want het gebouw waar het om gaat staat aan de Langevelderweg en ligt in het agrarisch landschap. Waarbij de vraag kan worden gesteld welke meerwaarde dit gaat geven in de toekomst. Is het een niet te missen kans om een monument te behouden? Of is het juist een dwaling in het toekomstbestendig beleid van streekcultuur en monumentenbeleid. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de keuze te maken.

Dag van de Bouw op Offem-Zuid

Jong geleerd op de Dag van de Bouw is oud gedaan. | Foto: Ina Verblaauw

offem n Sinds 2006 organiseert Bouwend Nederland de Dag van de Bouw. Een landelijke open dag, waar publiek een kijkje op een bouwlocatie kan nemen. Een locatie die normaal, uit veiligheidsoverwegingen, gesloten is met bouwhekken.

Door Ina Verblaauw

Een monumentenstatus moet stokoude bomen beschermen. | Foto: Piet de Boer

In Noordwijk is dit jaar gekozen voor de locatie Offem-Zuid. Een nieuwe woonlocatie waar in totaal 750 woningen de komende jaren zullen worden gerealiseerd. In de eerste fase van deze woonwijk worden door Van Rhijn Bouw 240 woningen gebouwd, waarvan de eerste 113 woningen binnenkort zullen worden opgeleverd. Veel toekomstige bewoners kwamen een kijkje nemen bij hun nieuwe woning.

Medewerkers van het bouwbedrijf waren aanwezig om vragen te beantwoorden. Offem-Zuid ligt in het verlengde van de Voorstraat en Landhuis Klein Offem. De diversiteit van de woningen in de Voorstraat is doorgetrokken in deze wijk in wording, met sfeervolle hofjes, leilindes en veel groen.

Wethouder Henri de Jong opende zaterdag 15 juni de Dag van de Bouw met het hijsen van de vlag aan een hoge kraan. "De dag van de bouw is mede georganiseerd om het publiek te interesseren voor de bouw".

Er is een groot tekort aan bouwvakkers en de jeugd is nog amper geïnteresseerd in deze prachtige bedrijfstak. Vandaar dat er voor kinderen op het middenterrein uitdagingen lagen. Zoals het zelf in elkaar timmeren van een gereedschapskist. De dag was ook voor velen een mogelijkheid om even een kijkje te nemen in de diverse woningtypes.

Bomen op de monumentenlijst

monumentaal n De fusie van Noordwijkerhout en Noordwijk betekent dat de monumentenlijsten samengevoegd worden en er een nieuw monumentenbeleid geschreven wordt. 'Dat nieuwe beleid gaat waarschijnlijk in 2020 van start', zei portefeuillehouder Van den Berg eerder dit jaar in de monumentencommissie. De commissie wil ook monumentaal groen op de lijst naar aanleiding van kap op het Bavoterrein en Sancta Maria.

Door Piet de Boer

Het begin, de geharmoniseerde monumentenlijst staat volgende maand op de gemeente site. Hoeveel monumenten dat precies zijn, is officieel nog niet bekend, deelde de vertegenwoordiger van de gemeente mee tijdens de laatste vergadering op 13 juni.

In Noordwijkerhout en De Zilk zijn er officieel 71 monumenten sinds 2014. Daaronder zijn twaalf rijksmonumenten zoals het hoofdgebouw op het Bavoterrein, 55 'gewone' monumenten en vier beeldbepalende monumenten. In Noordwijk kent men veel meer rijksmonumenten (74). Onder voormalig wethouder José Fles zijn in 2017 voor het eerst 38 gemeentelijke monumenten aangewezen. Er zijn dus duidelijke verschillen tussen beide fusiepartners. Gemeenschappelijk is dat eigenaren van deze panden financieel geholpen kunnen worden bij het onderhoud. Het zijn geen volledige vergoedingen maar wel een flinke tegemoetkoming. Voor een nieuw rieten dak bij voorbeeld kan 4000 euro subsidie aangevraagd worden.


Bomen

Al enge jaren is Noordwijkerhout op initiatief van de Vereniging Dorpsbehoud bezig met de inventarisatie van monumentaal groen of bomen. Het groenbeleid was een agendapunt op deze vergadering van de monumentencommissie. Er is weinig aandacht voor monumentale bomen. Er zijn de laatste tijd kapvergunningen afgegeven voor project Santa Maria waardoor honderden bomen bijna geruisloos zijn verdwenen. Deze situatie wil de commissie voorkomen.

Door bomen op de monumentenlijst te plaatsen zijn ze beter beschermd en moet een aanvraag voor kap langs de monumentencommissie. De commissie kan dan advies uitbrengen. Op dit moment zijn de ontwikkelingen actueel bij het groen op het Bavoterrein. Niet alle individuele exemplaren zijn het behouden waard, maar in de Engelse Tuin moet er met chirurgische precisie geopereerd worden zei S. de Jong adviseur Bomen en Wonen van de gemeente. Het opnemen van bomen in de monumentenlijst zou de kap van grote aantallen bomen zoals gebeurd is op Sancta Maria in de toekomst kunnen voorkomen.

Sportschool Kaizen weer zwarte band rijker

Wijnand Marks geflankeerd door zijn teamgenoten. | Foto: pr

vechtsport n Wijnand Marks heeft zaterdag 15 juni heeft zijn zwarte band judo behaald.

Hij diende zich om 16.00 uur te melden in Spijkenisse. Daar aangekomen werd hij verrast door zijn teamgenoten die stiekem waren meegereisd. Marks: "Heel gaaf dat zij daar waren. Ik kon namelijk de eerste zwarte bander van het Judo Team Bollenstreek (wedstrijdgroep van Kaizen) worden en dat mijn teamgenoten daarbij wilden zijn gaf een extra speciale impuls.".

Als valpartner had Marks zijn leraar en judomaatje Johan Zagers meegenomen. Zagers: "Wijnand betekent heel veel voor ons team. Naast zijn functie als teammanager, assistent-coach en binnenkort ook judoleraar, zit hij diepgeworteld in onze club. Om hem te bedanken voor zijn enorme toewijding aan ons team en onze sportschool leek mij het gepast als ik voor hem zou vallen."

Ten overstaan van een driekoppige examencommissie en zijn meegereisde toeschouwers liet Marks een zeer goed examen zien. Het zag er strak en verzorgd uit. Marks had duidelijk zijn huiswerk gedaan, want hij kwam geen enkele keer tijdens de bevraging in moeilijkheden. De examencommissie was er snel uit, geslaagd!

Zagers kreeg de eer om hem zijn zwarte band om te knopen. Een mooi moment voor leraar en leerling. Na afloop werd er door het team een feestje gevierd ter ere van de eerste zwarte band van het team.

'Zelfgemaakt, met een steekje los'

creatief n Iedereen heeft vast wel eens gemerkt dat de Vrienden van de Witte Kerk een steekje los hebben. Ze treden graag buiten de gebaande paden en zijn dol op creatieve geesten en verhalen.

In het mode-evenement: 'Zelfgemaakt, met een steekje los' worden al deze eigenschappen gecombineerd. Op 28 juni opent de Noordwijkse modeontwerpster Judith van Vliet dit festijn. Zij zal vertellen over haar opleiding, haar drijfveren, haar visie en haar inspiratie en ze zal laten zien wat zij in haar mars heeft.

Zaterdag 29 juni is de kerk de hele dag open en laten Noordwijkerhouters zien hoe creatief ze zijn.

Er zijn bijzondere creaties te bewonderen, er is een tentoonstelling van zelfgemaakte doopjurken en andere zelfgemaakte kleding met een verhaal.

Toegang is gratis. Vrijdag 28 juni opening om 20.30 uur door Judith van Vliet en zaterdag 29 juni open van 10.30 tot 18.00 uur. Meer info: www.vriendenvandewittekerk.nl.

Duinpolderweg: bestaande afspraken geschonden door Noord-Holland

Het tracé zou door de Oosteinderpolder lopen. | Foto: Tony Whelan. Foto: Tony Whelan

n Nieuwe coalitie NH schept onzekerheden

regio n Vorige week woensdag presenteerden Groen Links, VVD, D66 en PvdA hun nieuwe coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" voor vorming van een College van Gedeputeerde Staten van Noord Holland.

Door Jos Draijer

Zoals de titel al doet vermoeden wordt ingezet op groener, socialer en gezonder. Speerpunten: duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, innovatie. Daarvoor is ruim 207 miljoen gereserveerd, als nieuw beleid. Alleen het beleid dat verandert is opgenomen in het coalitieakkoord. Beleid dat niet genoemd wordt, wordt gewoon voortgezet.

De Duinpolderweg, als onderdeel van het Programma 'Bereikbaarheid Bollenstreek', wordt genoemd in het nieuwe coalitieakkoord 2019 - 2023. Dat betekent dus verandering. En hoe? Voorrang openbaar vervoer en fiets boven auto, reservering van 79 miljoen voor de aanleg van de Duinpolderweg aan andere zaken besteden, het definitief vastgestelde tracé Duinpolderweg opnieuw ter discussie stellen, en het eigen belang van Noord Holland voorop stellen.

Deze nieuwe ontwikkeling raakt de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. De vraag is hoe de provincie Zuid Holland hierop reageert. Maar daar onderhandelen partijen nog over een nieuw coalitieakkoord en de samenstelling van een nieuw College van Gedeputeerde Staten.

Afspraken NH - ZH

Ondanks bestaande afspraken met de provincie Zuid Holland over de definitief vastgestelde keuze van het tracé (Midden variant) voor de Duinpolderweg en de verdere uitwerking daarvan, heeft de nieuwe coalitie in Noord Holland deze afspraken geschonden door geheel zelfstandig te beslissen dat in deze komende periode 2019 – 2023 alleen hoogwaardig openbaar vervoer en fietspaden worden gerealiseerd. Wel wordt de Bennebroekerweg verbreed om bestaande en nieuwe woonwijken in de Haarlemmermeer zelf goed te ontsluiten. Tegelijkertijd is in de financiële paragraaf van het nieuwe coalitieakkoord te lezen dat de reservering van 79 miljoen euro voor de aanleg van de Duinpolderweg aan andere zaken wordt besteed. Maar de beleidswijziging gaat nog verder, want zelfs het definitief vastgestelde tracé van de Duinpolderweg wordt opnieuw ter discussie gesteld. Alle Noord Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw worden gehoord over de al door beide provincies definitief vastgestelde voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord Hollands belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.

Alles bij elkaar opgeteld wordt het duidelijk dat de aanleg van de Duinpolderweg geschrapt wordt, ook al willen of durven de Noord Hollandse coalitiepartijen Groen Links, VVD, D66 en PvdA dat niet hardop zeggen.

Gevolgen: onduidelijkheid, onzekerheid

De gevolgen van deze politieke ontwikkeling kunnen aanzienlijk zijn blijkt uit navraag bij direct betrokkenen. Er wordt veel kapitaal vernietigd want de afgelopen jaren zijn miljoenen besteed aan planvorming, onderzoek, reken- en tekenwerk voor dit (provincie)grensoverschrijdende project. De samenwerking tussen de provincies Noord en Zuid Holland loopt een flinke deuk op. De nieuwe coalitie in Noord Holland heeft, nog voor haar aantreden, voor zichzelf een betrouwbaarheids- en geloofwaardigheidsprobleem geschapen door eenzijdig bestaande afspraken met Zuid Holland te schenden.

Het ergste is, dat er weer onduidelijkheid en rechtsonzekerheid wordt gecreëerd voor direct belanghebbende burgers, bedrijven en gemeenten. Door de keuze voor het definitieve voorkeurstracé wisten zij waar ze aan toe waren, los van het feit of dat gunstig of ongunstige uitpakte voor hen.

Reacties

Hillegoms Statenlid Wim Bakx voor 50+ (tegen het definitieve voorkeurstracé gestemd) stelt in een reactie: "Het is fout gegaan in de Haarlemmermeer bij de rommelige standpuntbepaling over de verbinding tussen de N 205 en de N 208, en rol voormalig VVD wethouder Reneman daarin. Het lijkt er nu inderdaad op dat de Duinpolderweg voor de komende periode 'geparkeerd' is omdat de gereserveerde 79 miljoen euro nu anders wordt besteed. Bovendien verwacht ik niet dat zowel de provincies NH als ZH de komende periode rond de 200 miljoen euro beschikbaar hebben om de aanleg van de Duinpolderweg te financieren. Ik denk dat nu maar nagedacht moet worden over de verbreding van N 207 bij Lisse en het kruispunt daar vervangen door een rotonde. Dan is Keukenhof ook geholpen".

D66 Statenlid Ton van Rijnberk uit Noordwijk (voor het definitieve voorkeurstracé gestemd) laat in een reactie weten zeer teleurgesteld te zijn over de opstelling van de nieuwe coalitie in Noord Holland.

Van Rijnberk: "Na 10 jaar discussie en goed samenwerken eindelijk een compromis bereikt in NH en ZH over de definitieve tracékeuze Midden variant. En dan u dit, uitermate zwak optreden van NH. Immers, afspraak is afspraak, daarom moet ZH vasthouden aan het besluit over deze tracékeuze. NH heeft een probleem, niet ZH. Dat moeten ze zelf oplossen. De provincie ZH moet dan ook absoluut geen alternatieven bedenken. Kapitaalverlies, onduidelijkheid en rechtsonzekerheid voor belanghebbende burgers, bedrijven en gemeenten moet voorkomen worden".

Begin juli stuurgroep

Wethouder/portefeuillehouder Anne de Jong (BBH) van Hillegom reageert: "Ik ben van mening dat de discussie niet nog eens moet gaan over tracékeuzes. Het definitieve tracé Midden variant is nu eenmaal definitief en op volkomen democratische wijze vastgesteld door beide provincies.

Als nieuwe bestuurders na een verkiezing besluiten van bestuurlijke voorgangers gaan terugdraaien verliest het openbaar bestuur, de democratie zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Dan belanden we in onbehoorlijk bestuur en daar wordt iedereen de dupe van. De discussie moet gaan over de inpassing van de Duinpolderweg in het landschap binnen het plangebied dat formeel is vastgesteld door beide provincies. Daar wil ik het voor nu even bij laten.

Begin juli komt de Stuurgroep weer bij elkaar en is ook het nieuwe coalitieakkoord voor NH in de Provinciale Staten NH besproken. En is hopelijk ook de nieuwe coalitie in ZH.

Gladiolen

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de rooitijd van de bollen is losgebarsten. Anders dan vroeger, toen gewacht werd totdat de tulpenvelden bruin verkleurden, gaat nu de hakselaar in een groen gewas gevolgd door de rooimachine. Gaandeweg het schoningsproces worden de bollen vanzelf bruin. Hoe eerder gerooid, hoe minder kans op ziek.

Bij ons draait het s'zomers 10 weken lang om gladiolen. Nadat ze half februari geplant zijn, afgedekt met transparant-folie, bloeiden de eersten de afgelopen week. Waar het voorheen een ratrace was om als eerste de bloemen aan de veiling te hebben, is die aardigheid er nu af. Grote gladiolen worden in Spanje en Portugal buiten geteeld. Zij zijn nu de primeurs op de Hollandse veiling. Is dat erg? Als de consument ze koopt, waarom niet? Voorbij is de tijd van tulpen in de winter, rozen met Valentijn, pioenen in juni en gladiolen met de Vierdaagse.

Ooit noemde een handelaar in gladiolen de bloementeelt voor "arme lui".

De bollenveiling stelde de betaling uit tot na de bloei en dan kon je in de zomer, met hard werken en sjouwen, nog wat verdienen. Nu is de teelt grootschalig geworden en kun je met een modern sortiment je brood verdienen. De Bollenstreek staat er vol mee.

Of onze oudste kleinzoon Koen een echte gladiolenkweker wordt zal de toekomst leren. Vorige week ging voor hem de vlag uit. Geslaagd voor zijn Mavo-diploma.

Nu op voor zijn trekker-rijbewijs en dan door naar de Tuinbouwschool. Hoera!

Aad van Ruiten

Schilderfestival van start

Tot en met zondag is het Schilderfestival in Noordwijk. | Foto: Ina Verblaauw

kunstfeest n Sinds 1999 wordt rond de langste dag het Schilderfestival in Noordwijk georganiseerd. In een tent naast strandpaviljoen De Zeester zullen t/m 23 juni de werkstukken van 40 deelnemende kunstenaars worden tentoongesteld. Vrijdag 14 juni vond de opening plaats.

Door Ina Verblaauw

"Opvallend dit jaar is dat van de 40 deelnemers er zeker tien van hen jonge mensen zijn", aldus Lenny Vulperhorst, medeorganisator van het festival. "We hebben de kunstenaars gevraagd jonge mensen mee te nemen en het tv-programma Op zoek naar Rembrandt heeft jongeren geïnspireerd te gaan schilderen. Dat is een positieve ontwikkeling". In de nieuwe tent – twee keer zo groot als de vorige – hangen nu alleen nog een aantal schilderijen van Sonja Brussen en Daan de Jong. Zij werden uitgenodigd tijdens het corsoweekend een aantal werken te maken. Vanaf dinsdag zal de tentoonstelling dagelijks worden aangevuld met werken van de deelnemers. Niet alleen op het strand, maar op diverse plekken in Noordwijk zullen de kunstenaars aan het werk te zien zijn. Thema dit jaar is: "De smaak van Noordwijk". Er is dit jaar, evenals in 2018, voor de deelnemers een prijs te winnen van € 5.000,00, naast een materiaalprijs van Royal Talens.

Beleefroute-app voor Noordwijk Binnen

app n Vanaf 1 juni maakt een wandeling door de historische kern van Noordwijk Binnen ook deel uit van het Beleefroute-platform, net als de Max Liebermann-route en de 5-mei route.

Na de app geladen te hebben op je smartphone kun je de route in Noordwijk Binnen opladen. De route start bij de dorpspomp tegenover het gemeentehuis in de Voorstraat en voert langs 19 mooie plekjes en gebouwen uit de lange historie van de oude kern. De wandeling duurt ca. 1 uur en is uitgevoerd in het Nederlands, Engels en Duits.
De RouteApp kun is gratis te downloaden in de App Store van Apple. Of in Google Play. Vrijwel alle routes zijn gratis.

Kamperen in het Langeveld

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is vanaf 2 februari t/m 7 september de tentoonstelling '1+1+1+1=één' te zien, over de fusie van de vier dorpskernen. Verder is hiernaast een expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

Wie door het Langeveld rijdt ziet uitgestrekte bollenvelden en een stukje weidegebied. Dat was vroeger wel anders. Toen lag er een laag duingebied, hier en daar afgewisseld door bospercelen. Daartussen lagen enkele recreatie voorzieningen als jeugdherberg De Duinark, het Haags Jeugdhuis en enkele kampeerterreinen. De open gebieden werden o.a. gebruikt voor tuinbouw en weiland. Langzamerhand verdroogde het gebied doordat in de Amsterdamse Waterleidingduinen steeds meer water werd onttrokken en de Oosterduinen werden afgegraven. Het gebied veranderde langzamerhand in een droge woestenij.

Eind jaren vijftig werd het plan ontwikkeld om het gehele gebied af te graven, de watervoorziening te verbeteren en ruilverkaveling toe te passen. Dit plan werd in het begin van de jaren zestig tot uitvoering gebracht, waardoor het Langeveld zijn huidige aanzien kreeg.

In het Algemeen Handelsblad in 1934 stond een advertentie, waarin stond, dat in het Langeveld een kampeerterrein was geopend op het terrein, waar enkele jaren daarvoor een autoracebaan was gepland, maar die niet was doorgegaan. Deze advertentie trok de aandacht van de heer Eichelsheim uit Amsterdam, die daarna op de fiets naar het Langeveld trok om poolshoogte te nemen. Hij was aannemer van beroep en in staat om daar een en ander te ondernemen. Nadat hij daar enkele malen op vakantie was geweest kreeg hij de gelegenheid het terrein te kopen. Het kampeerbedrijf trok hem sterk aan. Hij ging direct aan de slag met de bouw van een aantal vakantiehuisjes langs de bosrand, die hij 's winters weer uit elkaar kon halen. Verder verbouwde hij de voormalige paardenstal tot een mooi kamphuis, waarin allerlei voorzieningen werden aangebracht. Het ging goed met de zaken, zeker op het moment waarop in Vogelenzang in 1937 de Wereldjamboree werd georganiseerd. Tal van buitenlanders vonden daar een tijdelijk onderkomen. De oorlog bracht daarentegen heel wat problemen. Het begon met de mobilisatie in 1939, toen Nederlandse militairen daar werden ingekwartierd. Verder werd er een vliegveld aangelegd. Na de capitulatie kwamen de Duitsers, die begin 1941 bevolen, dat er niet meer in tenten gekampeerd mocht worden. Daarna kreeg men de opdracht het terrein meer productief te maken en het om te vormen tot teelland, omdat er al een behoorlijk tekort aan groente en fruit was ontstaan. Dit was echter van korte duur want in 1943 moest het hele kampeerterrein ontruimd worden omdat het in het Sperrgebiet lag. De familie Eichelsheim moest daarom tijdelijk naar Noordwijk uitwijken. Direct na de oorlog werd Eichelsheim hoofdopzichter bij de ontmanteling van de Atlantikwal. In 1947 kreeg hij de gelegenheid zijn oude bedrijf weer op te pakken en een iets noordelijker gelegen terrein nabij het voormalige jachthuis in te richten. Helaas was dit voor hem van korte duur want in 1956 begon men met de reconstructie van het Langeveld, waarbij tal van voorzieningen als de boerderij van Plesman, de jeugdherbergen De Duinark en het Haags Jeugdhuis verdwenen of inmiddels al verdwenen waren. Zo verdween ook het kampeerterrein 't Centrum. Het terrein werd afgezand, verkaveld en uiteindelijk ingericht als bollenland.

Flowerparade in teken van beroepen

Dit is een impressie van de praalwagen van de gemeente Noordwijk. | Afb.: Jora Vision

corso n Op zaterdag 10 augustus zal er weer een bonte en vooral kleurrijke stoet praalwagens en luxe auto's door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk rijden. Duizenden toeschouwers zullen zich weer kunnen vergapen aan de creativiteit van de ontwerpers en de vaardigheid van de arrangeurs die de voertuigen zullen opsieren voor een 'rijdend theater' zoals insiders vol trots de Flowerparade betitelen.

Door Piet van Kampen

Het is alweer de 74e editie in een lange traditie. Gijs Ravensbergen van de Stichting Rijnsburgs Bloemencorso heeft naar aanleiding van het gekozen thema 'Beroepen' de ruwe schetsen gemaakt die door Jora Vision zijn gevisualiseerd. Ook de productie van de praalwagens in bij hen in goede handen en Daan de Mooij zorgt weer voor de bijpassende figuratie. Aan hoofdarrangeur Astrid Lankhuizen die al 40 jaar dit mooie werk doet opnieuw de uitdaging om samen met vele helpende handen er weer een mooie harmonieuze kleurrijke rijdende bloemenzee van te maken. Het thema van dit jaar is overigens een keuze van het publiek. Vorig jaar kon men een thema voor dit jaar indienen en uiteindelijk is er voor beroepen gekozen. 'Hier konden wij prima op inspelen en hebben voor beroepen gekozen van sponsors en ook die bij de Flowerparade passen' lichtte Ravensbergen toe.


De Weerman

De tien praalwagens beelden de volgende beroepen uit: Trouwambtenaar van de gemeente, verbinden (Noordwijk i.v.m. de fusie), employé van de Rabobank, Haringrock, kunstschilder, bloemenverkoop, veilingmeester, bloemenveredelaar, muziek en de Weerman. In verband hiermee komt de bekende weerman Piet Paulusma de Flowerparade op vrijdag 9 augustus officieel openen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de kleurenpracht in de hallen Royal Flora Holland al vanaf 16.00 uur te bewonderen. 'Op deze manier kunnen we er meer mensen en met name jongeren van laten genieten' is de uitleg van Hans Oudwater, PR-man van de stichting. 'Het wordt weer een rijdend theater. Geen zwaaiende bloemenmeisjes maar acteurs op de wagens', benadrukt Daan de Mooij.


Route

Vorig jaar werd de route in Katwijk aangepast. De Boulevard werd helemaal afgereden en via de Rijnmond ging het via Rijnsoever naar Noordwijk. 'Het was een succes en daarom doen we het dit jaar weer zo' geeft Oudewater aan. Zoals gebruikelijk zal de stoet van 10 praalwagen en de ruim 40 luxe auto's, begeleid door diverse muziekkorpsen en uiteraard de muziekwagens met de Casual Company en de Blaasbalgen Noordwijk als eindpunt hebben. Op zondag zijn daar nog vele wagens op de Koningin Wilhelmina Boulevard te bewonderen.


Gefeliciteerd!

Foto: Tiny van der Zwan

geslaagd n Na weken van hard blokken en spanning is het nu toch zo ver. Je bent geslaagd! De vlag kan uit. De redactie van de Katwijk Speciaal feliciteert alle examenkandidaten met de behaalde resultaten. Voor wie een herkansing nodig heeft: kop op en veel succes!

NOORDWIJK

Driestar College Gouda
HAVO

Chiel van Houselt.

Northgo College
HAVO

Yari Beijersbergen; Daphne Benitez; Noah de Bruijne; Charlotte de Bruin; Shahed Diea; Thomas van Dorp; Don van der Eerden; Anton van Efferink; Maurits Hagedorn; Dani Hoek; Jim Hordijk; Max Hordijk; Anna Kroon; Rikki Kuipers; Benthe Langeveld; Jessy van der Lippe; Ruben Marbus; Nico Meeuwenoord; Sem van Oosten; Roos Oosterlee; Kim Ouwersloot; Isa Pedersen; Panos Poulopoulos; Pernila van Rijn; Fleur Steenvoorden; Rik Steenvoorden; Niels Strijd; Friso Teske; Dominique Turenhout; Lisa Verboon; Lars Westgeest; Dewi van der Zalm.

MAVO

Mohamed Badrani; Sam Benitez; Bart Boks; Nienke Brittijn; Roy Caspers; Wessel Cramer; Geert Hermans; Corné Hoogervorst; Nicol Jason; Sterre Kuipers; Nander van der Lans; Guillaume Lapadu; Jesse van der Linden; Dalila Ourrama; Luca Perez Marin; Pepijn van der Ploeg; Matt Schreuder; David Schröder; Lisanne Smit; Nick Vink; Mitch Vonk; Muriël de Winter; Quinten Zonneveld.


VWO

Puck Arensman; Hannah Barnhoorn; Tijn van den Berg; Anna Dobrova-Krol; Alec Faase; June Foortse; Tess van Hattem; Sanne Hazenoot; Loïs Jonker; Tim Kompier; Patrick MacDonald; Ilse Paijmans; Bo Plug; Susanna Rooij; Jasmijn Tromp; Max van Tulder; Luuk Turk; Carmen Verheggen; Marko van Werkhoven; Martijn van Wijk; Anne Wilbrink.

Rijnlands Lyceum, Sassenheim
HAVO

Vera Bouwmeester.


Teylingen College,
sector KTS, Voorhout

VMBO-BL

Merlijn Alkemade, Luuk Duivenvoorde, Senna Groenewoud, Joey Haasnoot, Sven van Kempen, Jasmijn Mourits, Marick van der Plas, Zoë Raabe, Chris van Rijn, Nick Schouten, Nick Wassink, Joep Wunderink.

VMBO-KL

Sam van der Ark; Marc Barnhoorn; Lizzi van Beelen; Rommert Jan Boelema; Thomas van den Burg; Kas Duijndam; Jonathan Gramuschke; Luca Guida; Daan van den Haak; Sam Hachmang; Koen de Jong; Thijs Kagenaar; Logan Koehler; Jelle Kooij; Maaike Peschier; Daan van Rossum; Sam van Rossum; Nijs Steenvoorden; Bart Vink; Laura van der Voet; Frederique de Witt.

VMBO-TL

Kevin van den Berg; Riemer Kuiper; Jochem Moens; Timo Slofstra; Floor Witteman; Marit Zonneveld.

Teylingen College, sector Duinzigt, Oegstgeest
VMBO-TL

Maud Heijnen; Lucas van Rooyen.

Teylingen College, sector Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
Atheneum

Adham Artimi; Barry van den Berg; Bo van den Berg; Bridget Caspers; Chimène Donker; David van Duijn; Jill van Duin; Max van Duin; Ryan Godé; Ruben van Kesteren; Michal Kranefuss; Maurits Leendertse; Luca Liesting; Tim de Mooij; Pieter Mostard; Marjolein Passchier; Casper van Rijnberk; Sofie van der Salm; Anneke Schroeter; Sarah van Utrecht; Britt van Veen; Chloë van der Voort; Jonna Wendt; Marielène Wertenbroek; Lucia Westers; Mylo de Winter; Guusje de Witt.

Gymnasium

Henk Janson; Bram Janssens; Christiaan Mink; Iris Mulder.

HAVO

Geke Alkemade; Sophie Alkemade; Coco Arensman; Lieke van den Berg; Pieter van den Berg; Fleur Berkelaar; Thijmen Boelema; Pascalle Bos; Eefje van Elk; Laura Geljon; Jesse Gerrits; Julia Górska; Pim Groen; Elvira de Groot; Marloes Halvemaan; Stijn Hartevelt; Fleur Hoogeveen; Sam de Jong; Luca Kagenaar; Bart Kooijman; Bas Kooijman; Joyce Korbee; Luka ter Laak; Imke van Liempt; Kevin MacDonald; Liselot van der Meer; Maaike van der Meer; Max Meesters; Emily Mills; Gijs de Mooij; Stan Oliemans; Xavier Pijnacker; Robine Possemis; Kaj van der Putten; Steffi Rijnders; Skip Snel; Marijn van Staveren; Wytze Stokman; Noa Strijk; Emma Tamerus; Sabine Turenhout; Silke Vink; Noël Vreugdenhil; Dave de Vries; Maryam Wasteen; Laine van der Weijden; Bas Weijers; Ella Wijma; Renske Zaadnoordijk; Alex van Zuijlen.

VMBO-TL

Gijs van Aken; Liza Bogaards; Isabel van Bohemen; Senna Corsten; Dexter Damen; Bo van Duijn; Pien van Duijvenbode; Lianne Durieux; Jurgen Heijt; Tess van Hese; Anne Janssens; Alex Klein; Jade ter Laak; Tijmen van Lokven; Feven Mesfin Haile Gebreyes; India Muller; Marit van Paridon; Caitlin Rodewijk; Gijs Smit; Ian Smit; Mandy van Vliet; Sara Wasteen; Judith Wijnands; Joeri de Winter; Talith Yom Tov; Huub Zethof.

Visser 't Hooft Lyceum, Rijnsburg
VMBO-TL

G

Wellant College, Rijnsburg
VMBO-KL

Jacky Plug; Lilly van der Togt.

NOORDWIJKERHOUT / DE ZILK

Northgo College
HAVO

Natascha Brouwer; Claire van Dormolen; Geijk Eijken; Saranda Haxhijaj; Mike Heemskerk; Jet Hertogh; Milou Huiberts; Daniël Langezaal; Lieke van Zaanen.

MAVO

Stijn van den Berg; Tim Eisenga; Marcel van der Holst; Jami Raasveldt. Rosanne Lut; Marjolein Peereboom; Sanna van der Velde;


VWO

Anouk Bouwmeester; Sam van Paridon; Isis Vink.

Rijnlands Lyceum, Sassenheim
MAVO

Nicol Siemaszkiewicz;

VWO

Hieke Böhm; Kim Martens; Tijn Roozen; Merijn Zirkzee.

Teylingen College, sector Duinzigt, Oegstgeest
VMBO-TL

Jasmijn Caspers; Denise Verbaas.

Teylingen College,
sector KTS, Voorhout

VMBO-BL

Jari Duindam, Kareim El Ebiary, Nor El Ebiary, Lars van Elten, Wessel van Gerven, Jana Hielkema, Wim Hoogkamer, Ayoub Khamissi, Jelle van der Kooij, Paul Korbee, Max van Schaik, Jochem Schoenmaker, Lars van Teijlingen, Merijn Verdel, Guus Verver, Giel Vink

VMBO-KL

Mika ten Berge; Sjoerd Broeders; Tigo Dik; Coen Duindam; Niels Heemskerk; Romy van Nes; Josine Oude Veldhuis; Hugo Slats.

VMBO-TL

Nick Aartse; Amber van der Burgh; Daan Duivenvoorde; Merijn de Loos; Isa Meiland; Rosalie de Ridder; Zeb van der Slot; Roy Steenvoorden; Jelmer Wiebes.

Teylingen College, sector Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
Atheneum

Olaf Aartman; Jimme Bieseman; Roosmarie Dijkstra; Tess van Dijk; Nick Heemskerk; Fleur Hoogenboom; Tim de Kan; Janneke Koomen; Django Meiland; Kiki Meiland; Finn Mossel; Lotte Pebesma; Marit Schoenmaker; Mark van der Slot; Bibi Visser; Christiaan Warmerdam; Elise Warmerdam; Paulien Warmerdam; Stefanie Westerik; Mike Willemse.

Gymnasium

Maaike Oude Veldhuis.

HAVO

Evi Aartman; Damian Adriaens; Ton Augustinus; Nino Beijk; Melanie Cats; Femke van Denzen; Laurens van Eck; Stan van Eeden; Tijn van Eeden; Florianne Fassotte; Kevin van Gijlswijk; Rick de Haas; Rahma Hassan; Jonas Keijzer; Quinty van Kesteren; Kim Kleverlaan; Lisa van Klink; Tijs Knapp; Vanya Knoppert; Bregtje van de Krol; Simon de Lange; Nina van Leeuwen; Gijs van der Meij; Tessa Meiland; Angie Peschier; Annelies Ruijs; Tommas Scheenstra; Luuk Schrama; Twan Steenvoorde; Roxy van Tol; Mark Troost; Jon ter Veen; Ruben Visser; Jessica Warmerdam; Sofie Warmerdam; Susan Wentink; Maud van der Werf; Linn Wijts; Isabelle Zethof.

VMBO-TL

Jord Aanhane; Nina van Altena; Bastiaan van Amsterdam; Jesse van den Berg; Wout de Boer; Jasper Boswinkel; Cas van den Burg; Levi van Dam; Thijs van Dam; Roos Groenendijk; Suzy Heemskerk; Ben van Hooff; Timo Janiceski; Gabi Joustra; Tigo van der Klugt; Myrthe van der Laan; Jaidy van Leerdam; Eva Meijer; Félice Menken; Ayoub Moungari; Liza Nik; Nicolas Pouponnot; Jelle Riel; Job Riel; Daan Rota; Koen van Ruiten; Sven Stouten; Tijn van Tol; Floor Verkade; Luuk Verwer; Troy van der Weijden.

Meezwemmen met Maarten van der Weijden

elfstedentocht n Maarten van der Weijden zwemt op vrijdag 21 juni opnieuw de Elfstedentocht. Maarten, zelf ex-kankerpatiënt, zwemt de Elfstedentocht om met zijn Maarten van der Weijden Foundation zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. NZ&PC en zwembad BinnenZee vonden dit een mooie gelegenheid om de handen ineen te slaan om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De NZ&PC doet mee door Maarten van der Weijden te ondersteunen met een heus meezwem-evenement in zwembad BinnenZee.

De Noordwijkse zwemclub wil de Inwoners van Noordwijk en wijde omgeving uitdagen om virtueel elfhonderd meter of voor de jonge jeugd elf banen mee te zwemmen met Maarten van de Weijden in het wedstrijdbad van BinnenZee in Noordwijk. De start van het evenement is gelijk met de start van de barre tocht van Maarten om 17.30 uur en de zwemmers hebben tot 19.00 uur de tijd om hun prestatie te leveren. De volledige opbrengst gaat naar de Maarten van der Weijden Foundation.

Enthousiastelingen kunnen zich aanmelden voor elfhonderd meter (44 banen); kinderen onder de 12 jaar voor elf banen. Via een Elfstedenstempelkaart volgen de stempelaars de meters die deelnemers maken. Deelname kost 11 euro, wat volledig wordt gedoneerd aan de Maarten van der Weijden Foundation. Daarnaast kunnen enthousiaste deelnemers zich ook laten sponsoren door familie, kennissen of buren.

Tickets zijn beschikbaar via de webshop op www.binnenzee.com

Zwembad Binnenzee en de NZ&PC Zwemmen doen graag mee graag om Maarten van der Weijden te steunen bij zijn tocht en missie. Danny van Haalen (manager van het zwembad) en Gerbrand Ruiter (voorzitter Noordwijkse Zwem en Polo Club): "Wij vinden het een prachtig initiatief om ons in te zet-ten en aandacht te vragen voor het goede doel. Virtueel meezwemmen met Maarten van der Weijden, die zich helemaal geeft voor het goede doel, past goed bij onze doelstelling van het stimuleren van de zwemsport. Samen met lokale zwemfanaten uit Noordwijk steunen wij Maarten. Het zou fantastisch zijn als wij als zwembad en vereniging een mooie sportieve maar zeker ook financiële bijdragen aan de Maarten van der Weijden Foundation voor kankeronderzoek kunnen doen."

17 / 24

19 / 24

Hoera! Nienke geslaagd

Succes op het MBO

Opa, Oma, Ome Leo, tante Kitty, Mike en Daan

Lieve Daan, Gefeliciteerd met het behalen met je Mavo-diploma. Je hebt er hard voor gewerkt. We zijn heel trots op je! Veel liefs

papa, mama en Niels

Hoera Merel is geslaagd voor haar VWO diploma.

Veel liefs van Mama en Louise xx

Amy het is je gelukt.

Wij zijn super trots op jou. Veel succes met je opleiding voor schoonheidsspecialiste.

Liefs papa, mama, Danny, Lesley en Bart.

Lieve Bregtje, gefeliciteerd met je Havo diploma. We zijn super trots op je en wensen je veel succes op de HBO-V in Breda! Liefs, pappa, mamma, Bart, Bente en Bouwe

Ben van Hooff (16) VMBO

Ben we zijn ontzettend trots op je!
Liefs van Paul, Paulien, Sam, Eli en Jessy

Lieve Myrthe, gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Wij zijn super trots op dit mooie resultaat, op naar Nova college.

Dikke kus van Jorg, Eline en mam.

HOERA! Tessa Meiland is geslaagd voor haar havo. We wensen je heel veel succes met je HBO opleiding verpleegkunde. We zijn super trots. Papa, mama, Bodien en Nina.

Nicky van Osch is geslaagd.

Gefeliciteerd kanjer, we zijn supertrots op je!

Liefs, papa, mama, Tim en Julia


Lieve Zoë

Geslaagd voor VWO!

We zijn heel trots op je. Op naar het AMFI.

Liefs Papa, Mama en Joep

Lieve Suus, GEFELICITEERD met je HAVO-diploma!!

Geweldig gedaan! Succes op het HBO.

Liefs, oma, opa, Rosa, Mike, papa en mama.

Gefeliciteerd Rosanne met het behalen van je havo diploma!

Wij zijn allemaal super trots op je!!

Liefs van Jasper-Jan, Bastiaan, Papa en Mama.

Kuba geslaagd !

We zijn zo trots op jou!

Mama, papa, Ola, Maja, Natal

Blue en Meddie

dav

FlowerBoost Toppers Tigo en Olaf geslaagd voor Mavo en Atheneum. Succes op het Nova College en TU! Maar eerst bij ons aan de slag, want we kunnen niet zonder jullie.

Hard werken wordt beloond. Gefeliciteerd met je diploma Jord!

We zijn trots op je.

Liefs, papa, mama & Stan

Gefeliciteerd Mark, super gedaan!

Veel succes en plezier in Haarlem.

Papa, Mama en Pieter

Noordwijk

t/m 23 juni
• Schilderfestival; Strandpaviljoen De Zeester, Kon. Astrid Boulevard, afrit 5-6. Tijd: dagelijks. Entree gratis.

22 juni
• Yoga Zonnegroet workshop op het strand & ontbijt; Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, afrit 2. Tijd: 08.00 - 09.30 uur. Deelname € 20,00.
• Luba Ladies Classic Noordwijk; Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: 16.30 uur. Entree gratis.
• MTB Streetrace Noordwijk; Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: 16.00 uur. Entree gratis.
• NOVO Beachvolleybaltoernooi; Koele Costa, Zeereep, afrit 21. Tijd 09.00 - 17.00 uur. Entree gratis.


27 juni
• Concert Undergraduated Big Band; Palaceplein, Gat van Palace. Tijd: 11.00 uur. Entree gratis.


28 juni
• Space Connect 2019 - 50 jaar Maanlanding; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: 17.00 - 20.00 uur. Entree € 50,00 (incl. drankjes, hapjes en div. optredens)


29 juni
• Fluks Beachkorfbaltoernooi; Koele Costa, Zeereep, afrit 21. Tijd: 9.30 - 16.30 uur. Entree gratis.
• Yoga voor Ouder & Kind; YOGA-Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 13.30 - 14.15 uur. Deelname € 13,00 (samen).
• Zing Nederlands met Me; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 - 15.00 uur. Entree gratis.
• Yoga voor Kinderen; YOGA-Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 14.30 - 15.30 uur. Deelname € 8,50 per kind.
• Dansvoorstelling Jorien Boot; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 19.30 uur. Entree € 17,50 (incl. pauzedrankje)
• Free Choral Concert; Palaceplein | Gat van Palace. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis.

erhout / De Zilk

t/m 25 juni
• Kabouterpad, gezinswandeling door Hollands Duin, vertrek vanaf restaurant "Langs Berg en Dal", Langevelderlaan.
• Konijnenroute, gezinswandeling door Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, start vanaf parkeerplaats, Gooweg 36.

19 juni
• Pony-middag, deze activiteit in zorgboerderij de Dierenhoeve is inmiddels volgeboekt, wel nog mogelijk op 26 juni.
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.
• Voorlezen op zorgboerderij de Dierenhoeve van 14.00 tot 14.30 uur, Langevelderweg 27.

20 juni
• Taalcafé, samen met taal bezig zijn, om 10.30 uur in de bibliotheek, Herenweg 2, toegang vrij.
• Zomerbridge, gezellig bridgen voor iedereen in de recreatiezaal van Puyckendam om 13.30 uur, aanmelden via Sjaak Geerlings, tel. 06-22559225.
• Pubquiz, kennisquiz om 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, aanmelden aan de bar.

21 juni
• Workshop Stoffig Stel, creatieve workshop, van 19.00 tot 21.00 uur in de winkel aan de Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com

22 juni
• Juniorboer, kinderen vanaf 8 jaar verwennen de dieren van 9.00 tot 11.30 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve, aanmelden bij Erika.
• Roofvogeldemonstratie, van 11.00 tot 15.00 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve, Langevelderweg 27.
• Excursie "de Grote Vijf", safaritocht door Hollands Duin, vertrek om 19.00 uur vanaf de werkschuur Duinweg 81, aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/hollandsduin
• Fouter Kabouter Party, om 21.00 uur in caf? van der Geest, Zeestraat 7a, de toegang is vrij.

25 juni
• Recreatieve fietstocht, 30-5 km. door de Bollenstreek, vertrek om 10.30 uur vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444
• Lezing Noordwijkerhout Van Toen, om 19.30 uur in museum NoVaTo, Zeestraat 3a over "Noordwijk e.o. in oorlogstijd", entree € 2.00

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente

Vrijdag 21 juni

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: geen opgave

Zondag 23 juni

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: geen opgave

Buurtkerk

10.00 uur: geen opgave

Ichthuskerk

10.00 uur: geen opgave

17.00 uur: geen opgave

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: geen opgave

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 23 juni

10.00 uur: ds. J. Maliepaard, HA

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 19 juni

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

WZC Groot Hoogwaak

19.00 uur: Woord- & Communieviering

Vrijdag 21 juni

WZC Jeroen

18.30 uur: Mozesviering

Zaterdag 22 juni

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: ZAAZ: Ionaviering

Zondag 23 juni

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Mozesviering

Dinsdag 25 juni
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 23 juni

10.00 uur: dhr. E.van der Plas

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 23 juni

10.00 uur: Ds. G.J. Loor

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zondag 23 juni
10.00 uur: Eucharistieviering, pastoor A. Goumans

St. Victorkerk

Zaterdag 22 juni

19.00 uur: Eucharistieviering, P. Owel

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 23 juni

9.30 uur: pastoor R. Franken

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 16 juni samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 24:

mierenhoop

De winnaar: Katinka Pennings