Noordwijkerhouts Weekblad

7 januari 2020

Noordwijkerhouts Weekblad 7 januari 2020


Met een frisse duik 2020 in

Voor de meesten was het even dippen en snel aan de erwtensoep om op te warmen. | Foto: met dank aan Paul Jansen.

nieuwjaar n Onder aanvoering van Prins ConfetSchie & Prinses Power! zijn de Kaninefaaten op 1 januari fris en fruitig aan het nieuwe jaar begonnen met een nieuwjaarsduik in Noordwijk. Plaats van handeling: Langevelderslag. Hier hadden honderden zwemmers zich verzameld met de bekende oranje muts om aan dit traditionele gebeuren mee te doen. Aangevuld met hun kroost hebben de Kaninefaaten hiermee het startschot gegeven van de komende feesten die zij met extra power weer tot gezellige evenementen gaan maken!

Jaap de Moor weg bij NZLokaal

Jaap de Moor gaat als eenmansfractie verder. | Foto: WS Foto: Foto:

Noordwijkerhout n Raadslid Jaap de Moor is uit NZLokaal gestapt. Hij blijft wel raadslid.

Hij gaat als éénmansfractie door. De naam is nog niet bekend. De Moor vertrekt omdat hij niet op één lijn zit met de fractie. Sinds de zomer zijn De Moor en de partij al met elkaar in gesprek om de samenwerking te verbeteren. Er is een coachingstraject ingezet, maar dat heeft niet tot de gewenste resultaten geleid, aldus het bestuur en De Moor. Ze willen dit verder inhoudelijk niet toelichten. De Moor was een van de mensen van het eerste uur bij de lokale partij die zijn oorsprong kent in Noordwijkerhout. NZLokaal was de grootse partij na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Ze gaan van 5 naar 4 raadszetels, dat betekent dat VVD en CDA elk met 5 raadsleden groter zijn.

Paarden welkom op het strand?

Noordwijk(erhout) n De openstelling voor paarden van de strandafrit bij Nederzandt aan de Langevelderslag zorgt voor een rits vragen van het CDA.

Eerder liet het college weten er niets voor te voelen om de APV aan te passen. Het CDA stelt vragen over de argumenten van het college. De partij wil cijfers zien over de drukte van de strandafrit in het winterseizoen. Het al jaren afgesloten houden leidt volgens het college nauwelijks tot illegale ruiters. Het CDA doet ook suggesties voor een aparte ruiterstrook.

KROLFOTO 0622505508

Brandweer in de bloemen

Lintjes en waardering voor hulpverleners

De Sjaan zet

jubilarissen in de bloemen

College wil actieprogramma tegen eenzaamheid

Het college gaat op voorhand al uit van een mislukte poging. | Foto: Wim Siemerink

Mislukking? n Het is een landelijk streven om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Maar dit betekent in de praktijk dat er bij alleenstaanden veel vaker sprake is van een gevoel van eenzaamheid. Zeker bij personen met beperkte bewegingsvrijheid en die met een psychische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking.

In een rondetafelgesprek buigt de politiek zich deze week over het fenomeen van eenzaamheid. Aan de raad wordt gevraagd een bedrag van € 183.500 beschikbaar te stellen om vanuit de politiek actie te ondernemen om de vastgestelde eenzaamheid onder de inwoners vanuit het welzijnswerk te gaan aanpakken.

Met het actieprogramma 'Mensen hebben mensen nodig' wil de gemeente een gericht programma tegen eenzaamheid realiseren. Ook in Noordwijk is verborgen eenzaamheid vastgesteld. De politiek moet nu eerst een som geld beschikbaar stellen om de boogde bestrijding hiervan te financieren. Het college heeft een trend vastgesteld en wil nu zo spoedig mogelijk daar daadkrachtig tegen optreden. Op basis van een analyse die er is gemaakt van de manier waarop er tot nu toe in de 4 kernen welzijnsactiviteiten werden uitgevoerd. Deze analyse en de gesprekken die daarop volgden zouden hebben geleid tot nieuwe inzichten en een nieuw perspectief op het bestaande welzijnswerk.

Vastgesteld zou zijn dat er in Noordwijk toch te weinig verbindingen bestaan tussen een deel van de bewoners. Waardoor het gevoel aan verbondenheid er ook niet is. B&W willen nu daadwerkelijk het probleem aanpakken en komen tot concretisering van hun visie op het welzijnswerk. Hiertoe zijn er 4 actielijnen uitgezet met de titels 'Voorkomen', 'Aanpakken', 'Versterken van de randvoorwaarden' plus 'Hieruit lering trekken'. Het college onderkent de theoretische benadering en ziet als risico dat er, ondanks alle inspanningen, er niet positief wordt gereageerd.

Het daadwerkelijk kunnen betrekken van inwoners bij de uitvoering van dit actieprogramma en, vooral belangrijk, de wijze van communiceren vanuit het gemeentehuis worden als behoorlijke risico's erkend. Het actieprogramma wordt kennelijk ook nog gezien als leerproces. In het voorstel staat daarover zelfs te lezen dat het college rekening houdt met een mislukking. In het voorstel aan de raad wordt benadrukt dat mislukken ook een leerervaring is.

Gelukkig Nieuwjaar

1 januari 2020. Een historische datum of gewoon een jaarwisseling? Ik denk dit laatste. Zoals ook 1 januari 2010 slechts de datum van een jaarwisseling bleek te zijn.

Maar, 2020 brengt mij in gedachte wel terug in de tijd. Terug naar 60 jaar geleden toen ik min of meer mijn jeugd achter mij liet en ik, terwijl de koude oorlog de wereld beheerste, aan het volwassen leven moest beginnen. Met daarin al snel een aantal, althans voor mij, historische data. Op het wereldtoneel waren dit o.a. de moorden presidenten John en Robert Kennedy met in het kielzog Dominee Martin Luther King.

Zo'n 50 jaar geleden, in het jaar dat de eerste stappen op de maan werden gezet, begon het echte volwassen leven, waarin 'ondernemen' een sleutelwoord werd. Het jaar waarin ik direct al te maken kreeg met moeilijk te accepteren politieke ingrepen. Het eerste waar ik mee te maken kreeg was de invoering van BTW op 1 januari 1969. Een lelijke streep door de rekening voor mij als startend ondernemer.

Daardoor moest ik al snel nadenken over het 'hoe' in de politiek. Ik zocht vooral antwoorden op vragen zoals 'wie' en 'waarom'. En politieke beslissingen, zowel nationaal als lokaal, zouden mij mijn leven lang blijven achtervolgen en onnodig belasten. Daardoor voelde ik mij genoodzaakt om vooral ook lokaal antwoorden te vinden op de vragen hoe, waarom en vooral door wie. Dat bleken toen nog vooral, ja zelfs lokaal, persoonlijkheden te zijn. Mensen met karakter, mensen met een visie en achtergrond. Ik concludeer vandaag dat de leefomstandigheden, ondanks de komst van PC en mobiele telefoon, er in die jaren niet slechter op geworden zijn. Ik concludeer vandaag ook dat, wat toen nog heel ver weg leek, in de praktijk heel dichtbij is gebleken. En dat politieke idealistische doelen stellen wel aardig is maar dat dit in de praktijk van alle dag altijd wordt ingehaald door ontwikkelingen die we niet voor mogelijk houden.

Ook de (zeker voor mij persoonlijk) nu nog ver weg liggende jaarwisseling 2049-2050, zullen de mensen op een dag met de snelheid van het licht zien naderen. Of er dan nog sprake zal zijn van massaal afgeschoten vuurwerk is een interessante vraag. Evenals de vraag of Bollenstad er toch is gekomen, of Amalia onze koningin zal zijn, of Zandvoort nog steeds een 'Dutch Grand Prix' laat rond racen en of er in de ondergrondse garages aan de kust nog voertuigen met fossiele brandstof worden geparkeerd.
Aan voorspellingen voor de lange termijn waag ik mij zeker niet. Ook voor het komend jaar is het koffiedik kijken. Mogelijk gaan er na Astrid en Jaap, nog meer Noordwijkerhouters zich afscheiden van hun politieke groepering. Mogelijk keert de raadsvergadering gewoon terug naar de bestaande raadzaal. Mogelijk gaat de politiek plotseling 'gewoon' doen. En mogelijk krijgen we in de persoon van burgemeester Verkleij-Eimers, een Eerste Burger die wij als echte Noordwijkers verdienen.

Ik wens iedereen een gelukkig 2020.

Jaap de Moor verlaat raadsfractie NZLokaal

Jaap de Moor gaat als eenmansfractie verder. | Foto: Wim Siemerink

breuk n 'Ik voel mij op basis van mijn achterban verplicht om deze klus van 4 jaar af te maken'. Dat is de belangrijkste reactie van Jaap de Moor op de vraag waarom hij heeft besloten om als eenmansfractie verder te gaan in de gemeenteraad. Officieel is de verklaring dat hij en de fractie niet meer op een lijn stonden.

Dat er wat onvrede was bij NZL bleek eerder tijdens de discussie rondom de keuze voor een nieuwe vergaderlocatie voor de gemeenteraad. De Moor plaatste op sociale media een oproep richting Noordwijkerhoutse raadsleden om vooral de keuze voor de bibliotheek te steunen. Een boodschap die na heftige kritiek, ook vanuit zijn eigen partij, weer snel werd verwijderd. In de officiële aankondiging wordt niet gemeld of dit mede oorzaak is van de breuk.

In een vraaggesprek met De Moor wordt duidelijk dat ook hij het daar verder bij wil laten. De inmiddels voormalig fractievoorzitter van NZLokaal legt in alle rust uit dat hij niet in wil gaan op het verleden en geen reden ziet om met modder te gooien. Hij zegt vooral vooruit te willen kijken. Hij erkent dat het niet eenvoudig zal zijn om op alle fronten mee te doen. Vooral omdat er door de partijen nog steeds wordt vastgehouden aan parallelle sessies in commissieverband en hij volgens de reglementen dit eerste jaar nog geen andere mensen als commissielid mag laten fungeren.

Waarom hij toch vast houdt aan zijn zetel en in de raad actief wil zijn? De Moor: 'Ik ben in 2014 met NZLokaal begonnen en ik heb veel energie gestoken in het behartigen van het lokale belang. Ik wil mijn opgedane kennis benutten om af te maken waar ik met de steun van heel veel kiezers aan ben begonnen. Voorlopig nog alleen. Ik vertrouw erop dat er voldoende steun komt vanuit Noordwijkerhout.'

D66 wil meer weten over toekomst woningbouw

huisvesting n Nog net voor Kerstmis stuurde D66 een tweetal brieven richting College met vragen over de toekomstige woningbouw in Noordwijk. Waarin natuurlijk bouwen in Bronsgeest centraal staat en bijzonder in relatie tot de door het college gewenste alternatieve woningbouwlocatie Achterwegen plus het Deltaplan wonen.

In Noordwijk vindt men, evenals in de rest van Nederland, dat wonen in een goede omgeving belangrijk is met als gevolg dat wonen duur heel duur wordt. Een bijkomende werkelijkheid is naast de ruimtelijke kwaliteit en het belang van maatschappelijke doelstellingen. En dat veroorzaakt een beperkte de beschikbaarheid van woningbouwlocaties. In dat verband blijft de oppositie kritisch over de keus van deze coalitie om eerste klas hyacintengrond optimaal te beschermen. Daar waar mogelijk wordt het college onder druk gezet. Ook al met vragen over het samenwerken met Woningstichting Sint Antonius van Padua en dus opnieuw vragen over Bronsgeest.
Bovendien wil D66 inzichtelijk gemaakt zien welke concrete vorderingen het college heeft gemaakt betreffende het Deltaplan Wonen in Noordwijk. Het college moet volgens de regels in ieder geval voor 25 januari de gestelde vragen beantwoorden.

Meer zelfredzaamheid

veilig n Een regionaal veiligheidsplan vraagt samenwerking van de gemeenten, het openbaar ministerie en de politie. Voor de komende 3 jaar moet er volgens nieuwe afspraken gewerkt worden aan de maximale veiligheid in Veiligheidsregio Hollands Midden.

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om daarbij hun inbreng ter kennis te brengen aan de uitvoerende organisatie. In de nieuwe plannen blijkt er niet alleen aandacht voor enkele nieuwe beleidsdoelen maar ook hernieuwde aandacht voor het werk dat in continuïteit wordt uitgevoerd. De raad wordt gevraagd kritisch te kijken naar het opgestelde veiligheidsplan, waarin de aandacht is gericht op de specifieke risicogroepen. Van burgers wordt meer zelfredzaam verwacht. Een noodzakelijke versterking van risicomanagement en het moderniseren van de crisisorganisatie zijn belangrijke voorgestelde verbeteringen. Natuurlijk is duurzaamheid ook hier belangrijk waarbij bovendien extra aandacht gaat worden geschonken aan het wendbaar maken van en het optimaal presteren door de organisatie. De resultaten van de raadsbespreking moeten nog voor 15 januari kenbaar worden gemaakt.

ODI speelt spookstuk

Noordwijkerhout n ODI neemt haar publiek dit keer mee naar een vervallen kasteel in de Schotse Hooglanden. Dat is het decor van dit familie-toneelstuk.

"Spokenspektakel" van toneelvereniging ODI is geschreven door ODI lid Rob Maayen. Er spelen vier debutanten mee en twee gastspelers: Hans de Jong en de 12 jarige Lenka Scheenstra. De uitvoeringen zijn op zaterdagmiddag 18 en zondagmiddag 19 januari 2020 in De Schelft en op zaterdagmiddag 25 januari 2020 in De Duinpan. Aanvang: 14.00 uur, zaal open: 13.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 5 euro bij Boekhandel Wagenaar of Suzanne's Feestshop beide in de Havenstraat te Noordwijkerhout. M-Kappers in de PJ Warmerdagstraat 23, De Zilk en Drogisterij Letschert, Hoofdstraat 37 te Hillegom.

Rabobank Bollenstreek doneert aan Noordwijkerhoutse Bridgeclubs

Noordwijkerhout n BC Het Juiste Bod en BC De Schelft hebben vanuit het Coöperatie-Fonds van Rabobank Bollenstreek een donatie ontvangen van 500 euro.

Deze bijdrage is bedoeld voor de stimulering van het geven van bridgelessen aan de jeugd en volwassenen. De cheque is overhandigd tijdens een van de bridgelessen voor volwassenen in Puyckendam. Deze bridgelessen worden gegeven door bridgedocent Peter van Maris en er zijn op dit moment ruim 20 cursisten. Op diverse basisscholen in Noordwijkerhout worden de bridgelessen gegeven door vrijwilligers vanuit de beide bridgeclubs. Dat deze bridgelessen een succes zijn, blijkt uit de deelname van Guido van der Poel en Niels van Elk aan het Nederlandse Kampioenschap Minibridge 2019 met als resultaat een tweede plaats. Meer info: sjaak.geerlings@gmail.com.

Goed begin voor De Kaninefaaten

Noordwijkerhout n De Schelft opent zaterdag 11 januari het feestplein voor het Carnavalsliedfestival.

Dit jaar in een heel nieuw muzikaal jasje gestoken. De samenwerking met de Harpe Davids tijdens 'Maestro" vorig jaar smaakte naar meer. Dit jaar is er dus weer een muzikale samenwerking met deelnemers van het Carnavalsliedfestival die strijden om de carnavalhit van 2020 en de live muziek van de Harpe Davids.

Op deze avond zal het orkest feest- en meezingnummers spelen. Dit afgewisseld met oude, vertrouwde en hopelijk ook veel nieuwe gezichten, welke met een eigen geschreven tekst op één van de feestnummers de strijd aangaan om de carnavalhit van 2020 te scoren.

De Schelft is open vanaf 20.00 uur en de entree is gratis.

Meer bewegen voor senioren

Noordwijkerhout n Beweeglessen voor senioren, tegenwoordig onder begeleiding van beweegcoach Eveline Anthonissen, worden gegeven op maandochtenden.

Eveline heeft ervaring in diverse sportopleidingen, zoals MBVO, Sport en spelleider 55+ en valpreventie. Bij de lessen ligt de focus in het begin van de les op het opwarmen van het lichaam. Op de achtergrond zal er muziek aan te pas komen en ook volgen er spierversterkende en conditionele oefeningen. Er is speciaal aandacht voor de coördinatie, het evenwicht en de soepelheid. Tevens worden er concentratie-en geheugenoefeningen gedaan. De deelnemers werken aan hun lichaam op eigen niveau, met of zonder attributen. Dit alles gebeurt staand, naast de stoel of zittend op de stoel. Voor iedereen is de les te volgen.

Deelname is 3 euro per les en er is een gratis proefles.

Mocht de maandag niet lukken, dan is er nog ruimte in de volgende groepen: dinsdag van 10.15 tot 11.00 uur locatie Puykcendam, Pilarenlaan, donderdag van 9.00 tot 9.45 uur locatie Maasgaarde, Herenweg en vrijdag van 9.30 tot 10.15 uur locatie Puyckendam.

Meer info: Eveline Anthonissen, 06-30572591 of Marijke den Elzen: 088-9211400.

Geschiedenis van de bloembollenteelt

Na de bloeitijd werden de bollen gerooid. De bollen werden met de hand tussen de aarde uit gehaald en in een mandje gegooid.| Foto: S. Steenbakkers. Foto: S Steenbakkers

Noordwijkerhout n Peter Vink geeft donderdag 23 januari een lezing bij de stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) over de geschiedenis van de bloembollenteelt in onze streek.

Hij gaat in op de komst van de eerste tulpen- en hyacintenbollen naar de Nederlanden. Ook komt de wijze van telen aan bod en waarom het telen van bloembollen in onze streek zo belangrijk is geworden. Daarnaast vertelt hij over verschillende andere (historische) aspecten die bij het telen van bloembollen een rol hebben gespeeld.

Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.00 uur in de expositieruimte van NoVaTo aan de Zeestraat 3A.

De lezing begint om 19.30 uur. Na aanvang sluiten de deuren. Entree alleen met toegangsbewijs. Deze zijn verkrijgbaar bij NoVaTo op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur. De toegang kost 2 euro per persoon (voor niet-sympathisanten).

Zorg op maat voor iedereen die dat nodig heeft

Foto: pixabay

Noordwijkerhout n Mensen die langdurig intensieve zorg nodig hebben, komen in aanmerking voor een indicatie voor zorg met verblijf vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Ze kunnen ervoor kiezen om in een woonzorgcentrum/verpleeghuis zoals Topaz Munnekeweij te gaan wonen, maar het is ook mogelijk om thuis te blijven wonen en daar alle zorg te ontvangen die ze in Munnekeweij ook zouden krijgen. Dat heet Volledig Pakket Thuis (VPT) of verpleeghuiszorg aan huis. Het grote voordeel van VPT is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven en dat cliënten en/of hun mantelzorgers nog maar met één organisatie te maken hebben die alle zorg thuis regelt.

Woensdag 15 januari houdt KBO Noordwijkerhout een infomiddag over het Volledig Pakket Thuis in Puyckendam. Tijdens deze bijeenkomst geven teamleiders Danielle Loos en Ingrid Bontje van Woonzorg centrum Munnekeweij uitleg over wat Volledig Pakket Thuis precies inhoudt, welke zorgdiensten er wel of niet onder vallen, aan welke eisen cliënten moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.

De toegang is gratis.

Bijzondere kanarie gespot

De Europese Kanarie. | Foto: Sjaak Weijers

Noordwijkerhout n Van Sjaak Weijers ontving de redactie deze prachtig foto van een zeldzame vogel: althans, in Nederland zie je deze vogel maar een enkele keer in het wild.

Hij schreef in zijn begeleidende mail: "Wederom zijn er weer veel vogelaars en lange lenzen aanwezig op het voormalig St. Bavo terrein.
Hier waren het eerder de zeldzame Bosgors en de Dwerggors, nu lokken drie zeldzame Europese kanaries de vogelaars weer naar Noordwijkerhout.

De Europese Kanarie is een soort die niet zoveel in Nederland voorkomt. De Europese Kanarie heeft een voorkeur voor naaldbomen en komt voor in parken en bossen.

Firemen Dakar van start in rally

Noordwijkerhout n Richard de Groot uit Noordwijkerhout is zondag met zijn Dakar Team gestart in de Dakar rally.

De is in Saudi-Arabië. De eerste etappe ging van Jeddah naar Al Wajh over 319 kilometer. De Groot rijdt samen met Jan Hulsebosch en Ralph van den Elshout. Ze werden in de eerste etappe 16e met 36.44 achterstand op de winnaar, de rus Anton Sjibalov. De finish is in Al Qiddiyah op 17 januari.

Nieuw jaar

De eerste dag van het nieuwe jaar is eigenlijk een dag als alle andere dagen. Waarom dan al die drukte? Misschien omdat het er op lijkt dat we de allerdonkerste dagen gehad hebben. Toch willen we rond die dag terugkijken, maar vooral ook vooruit.

Het meest in het oog springend was alles wat zich afspeelt rondom de boeren. Zij voelen zich het hakkebord van het land en stellen zich behoorlijk te weer. Zal het helpen? Vast wel. Ook bollenboer Simon Pennings roerde zich behoorlijk. Duidelijker kan het niet. Bravo! Dan over het weer: in tegenstelling tot vorig jaar hadden we dit jaar een topoogst, vooral omdat de hitte van de afgelopen zomer te laat kwam om de bollen kwaad te doen.
Vooruit kijkend gaat alles wat het milieu aangaat een grote rol spelen. Ook de bollenjongens ontkomen niet aan certificering, of ze nu willen of niet. De afnemer voelt de hete adem van de consument in zijn nek. Bloemenjongens zijn er al aan gewend. Sinds kort hebben alle bollen-op-pot een paspoort op het steeketiket.
Ook de nieuwe arbeidswet houdt de gemoederen bezig. Losse arbeid wordt behoorlijk duurder, gaat dat niet een keer teveel worden? We zijn allemaal een seizoensbedrijf met te grote gaten om mensen in vaste dienst te nemen!
Iets heel anders wat mij dezer dagen beroerde was de rede van de Paus. Hij noemde naast veel andere dingen de onverschilligheid van de wereld. Syrië is al 10 jaar lang het eigen land aan het ruïneren en vermoordt enige honderdduizenden mensen van eigen bloed! De Middellandse Zee is dagelijks een watergraf en wij nemen nog een oliebol!
Laat het u niet weerhouden om in 2020 optimistisch te blijven. Ik wens u allen veel gezondheid en voorspoed!

De Sjaan eert jubilarissen en vrijwilliger van het jaar

| Foto: Wendy Weijers, met dank aan Annemarie Koot. Foto: wendy weijers

Noordwijkerhout n Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van muziekvereniging St. Jeanne d'Arc werd door tijdelijk voorzitter Henk Weijers teruggekeken op een mooi en druk 2019. Het was een geslaagd jaar met als enkele hoogtepunten het filmpje van het leerlingenorkest en majorettes met het lied 'schouder aan schouder' en de deelname van een aantal leden van de vereniging aan de spelshow 'Echt Waar?!' wat beide een mooi bedrag opleverde voor de clubkas.

De opnames voor de film Cultuur en Vriendschap waar bijna alle geledingen aan meegewerkt hebben, de harmonie die negen concerten heeft verzorgd en nieuwe overhemden kon aanschaffen en de spontaan geformeerde 'blaaskapel' bestaande uit leden van alle zes de muziekverenigingen van de gemeente Noordwijk tijdens de haringparty van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging.

Twirlster Jette D'Hooghe is het gelukt om zich te plaatsen voor het NK met haar Solo Dance Twirl. 11 januari 2020 mag zij strijden voor de kampioenstitel.

Ook de plannen voor 2020 kwamen aan bod. In verband met de voorbereidingen van het jubileumjaar in 2021, de 'Sjaan' bestaat dan 100 jaar, wordt de programmering rustig gehouden. Met elkaar werd geproost op de toekomst van de vereniging, waar in 2020 samen toegewerkt gaat worden naar de viering van het 100-jarig bestaan.

Daarna was het tijd om alle jubilarissen: veertien leden werden naar voren geroepen en rijkelijk in de bloemen gezet, met daarbij een oorkonde en speldje. In het bijzonder genoemd Peter van der Togt die 50 jaar lid is en de meest bijzondere prestatie gaat naar Grad van der Togt die 80 jaar lid is van de vereniging.

Majorettes, 5 jaar: Dewi van Nobeleno, Britt Onderwatero, Tess Onderwatero en Esmee de Winter.

Vrijetijds Orkest, allemaal 12,5 jaar: Elly van Beelen (altsax), Nel v.d. Berg (Hoorn) en Louis v.d. Linden (tenorsax).

Harmonie: Alinda Kruijt (12,5), Judith Post (25) en Ellen v.d. Meer (40).

Marchingband: André Zuidhoek (12,5) en Nico Meeuwenoord (40)

Twee ereleden: Peter v.d. Togt (50 jaar) en Grad v.d. Togt (80 jaar)

En als laatste werd de 'Vrijwilliger van het Jaar' gekozen: Nico Meeuwenoord, dit jaar ook 40 jaar lid van de vereniging. Nico is een trouw lid die zelden een repetitie of optredens laat schieten. Eigenlijk direct vanaf het begin van zijn lidmaatschap heeft hij zich ingezet voor de vereniging en vrijwilligerswerk gedaan.

Circulair bouwen

Bouwen van huizen, kantoren en fabrieken gaat al eeuwen zijn gang… stenen stapelen, houten en ijzeren constructies ter versteviging, beton (veel beton!) en nog wat spul. Anders gezegd: we bouwen in een lineair georganiseerde economie. Je maakt wat en na het gebruik gooi je het weg, breek je het gebouwde af.

Ga je circulair bouwen dan gebruik je de materialen opnieuw. De gebouwen worden niet meer gesloopt maar gedemonteerd. Minder afval en minder CO2, het toverwoord in de huidige samenleving. De gebruikte materialen worden aan het eind van hun levensfase hergebruikt en blijven dus behouden voor de nieuwe manier van 'circulair bouwen'.
Maar deze manier van bouwen vraagt wel een nieuwe manier van denken door veel geledingen in onze maatschappij. Denk daarbij aan woningbouwcorporaties, beleggers en pensioenfondsen, bouwbedrijven, architecten, gemeentes. Zij moeten gaan nadenken over de indeling en het gebruik van een nieuw gebouw, het benutten van welke (opnieuw) te gebruiken materialen, de volgorde van monteren… veel vragen die deze nieuwe innoverende manier van bouwen oproept.

Beste panelleden: hoe belangrijk is het dat Noordwijk deze nieuwe bouwmethode omarmt?

Foto: Cor de Mooy

Allereerst wil ik alle lezers een milieubewust 2020 wensen. Nu we aan een nieuw decennium beginnen kunnen we met z'n allen het milieu ontlasten door in ieder geval van alles te hergebruiken. Niet alleen in de bouw maar heel dicht bij huis kan je al veel betekenen. De kringloopwinkels doen tegenwoordig hele goede zaken. Het is zelfs een trend geworden onder jongeren om daar je kleding vandaan te halen. Het Repair Café in Noordwijk maakt overuren en de deskundigen daar hebben menig elektrisch apparaat weer aan de praat gekregen. Boodschappen doen met je eigen boodschappentas. Thuis al het papier, plastic en glas blijven scheiden, ook al is nu Afval loont gestopt! Zuinig zijn met energie en een regenton plaatsen om water voor de tuin op te vangen.
Gelukkig is er in Noordwijk al een bouwproject gestart waar het principe van circulair bouwen al in de praktijk is gebracht. De brede school in Boechorst is dusdanig ingericht en gebouwd dat als die wijk vergrijst de schoollokalen in een handomdraai kunnen worden verbouwd tot woonunits. Een uitstekend initiatief! Hopen dat er meer zullen volgen.

Kerstpakkettenactie voldoet aan behoefte

Vrijwilligers werken hard om alle kerstpakketten klaar te maken. | Foto: PR

kerstactie n De opgaven aan de Commissie Kerstpakkettenactie waren opnieuw hoger dan het voorgaande jaar. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de beide Diaconieën van de Protestantse en Katholieke kerken in Noordwijk. De behoefte aan aandacht is blijvend sterk aanwezig in de Noordwijkse gemeenschap.

De actie is de laatste jaren gericht op twee doelgroepen, namelijk ontvangers die extra aandacht zeer op prijs stellen tijdens de kerstperiode en ontvangers die meer een materiële behoefte hebben. Aan de vertrouwenspersonen is gevraagd om hier bij de aanmelding rekening mee te houden. Daarnaast is er gevraagd om aan te geven of het gezinnen met kinderen onder de tien jaar betreft, zodat daarvoor iets extra's kon worden gegeven.

In de week voor Kerstmis zijn er 184 pakketten en 164 attenties bezorgd en zijn er zo'n 40 gezinnen met kleine kinderen blij gemaakt met een extra tasje. Voor veel ontvangers was het krijgen van een attentie of een pakket - juist ook vanwege het feit dat er iemand aan hen heeft gedacht - een grote verrassing!

De actie werd financieel ondersteund door de beiden kerken van Noordwijk, de Van Limburg Stirum Stichting, de Kringloopwinkel Noordwijk, Keurslager Krijn van der Bent en Joost Kling's EatDutchWaffles. Maar ook veel meelevende Noordwijkers hebben financieel bijgedragen of waren bereid om van hun eigen kerstpakket een deel af te staan voor deze actie waarmee een deel van de 185 pakketten konden worden samengesteld!

Bij het inpakken en bezorgen zijn 15 vrijwilligers betrokken geweest. Het was een flinke klus om dat groeiende aantal aanvragen te verwerken maar het is weer gelukt!

Namens de diaconieën van de Protestantse Kerk Noordwijk en de Parochiekern St. Jeroen en Maria ter Zee willen Johan Oosting en Leo Salman al degenen die aan de actie hebben bijgedragen hiervoor hartelijk danken.

De inleiding verwoordt eigenlijk al waar Cirkelstad, waar ik me namens iCircl voor inzet, voor staat. In de kern gaat het om aanpasbaar ontwikkelen van woningen en andere gebouwen. Maar het gaat ook over fundamenteel anders denken binnen en buiten de gehele bouwketen. Producenten blijven eigenaar van de geleverde producten, u koopt of leaset vooral het nuttige gebruik en de leverancier of producent levert- en onderhoud. Ieder bedrijf in dit proces moet hun modellen herdefiniëren en aanpassen. Cirkelstad bouwt netwerken binnen gemeenten rondom en met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Wij brengen de partijen bij elkaar en ondersteunen met het netwerk de transitie van een lineaire naar een circulaire bouweconomie. Eind september vorig jaar is Cirkelstad regio 071 op initiatief van de gemeentes van Economie071 van start. De eerst partners zijn inmiddels aangesloten om aan de slag te gaan met de vraagstukken van de betrokken partners en gemeenten. Ja, Noordwijk moet het Cirkelstad netwerk initiatief omarmen en de ambitie hebben om samen met de andere gemeenten in de Bollenstreek een eigen netwerk te ontwikkelen!

Super Saturday bij V.v. Noordwijk

derby n Op 18 januari is het Super Saturday bij V.v. Noordwijk met als thema Nederpop op z'n Noortuks.

Na de wedstrijd Noordwijk-Rijnsburgse Boys (rond 16.15 uur) treedt de Noordwijkse coverband MeernieT op. Entree na de wedstrijd is natuurlijk gratis.

21 / 22

NOORDWIJK

8 januari
• Filmhuisavond – If Beale street could talk; De Vinkenhof, Achterzeeweg 1. Tijd: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Entree gratis (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).


10 januari
• Mijn man begrijpt mij niet; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 25,50.


11 januari
• Viggo Waas - De Meestervoorspeller; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 19,50.


17 januari
• Queen The music - staconcert; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 29,50.


18 januari
• Theatervoorstelling Dolfje Weerwolfje & Foeksia de miniheks; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 13.30 uur. Entree: vanaf € 24,50.


18 en 19 januari
• Film André Rieu - 70 Years Young; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 18 januari 19.00 uur en 19 januari 15.00 uur. Entree: vanaf € 20,00.


19 januari
• NSL Trailrun; Piet Florisdal Duindamselag, Randweg. Tijd: 11.00 uur. Voorinschrijving € 7,00, na-inschrijving € 10,00.

ERHOUT / DE ZILK

7 t/m 14 januari
• Wandelen: Duinkabouterpad, gezinswandeling door het Hollands Duin, vertrek vanaf restaurant Langs Berg en Dal, Langevelderlaan.
• Wandelen: Konijnenroute, gezinswandeling door Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, start vanaf het Koetshuis, Gooweg 36.
• Indoorspeeltuin KidsZoo, tijdens de Kerstvakantie dagelijks de beest uithangen van 9.00 tot 18.00 uur, pletterij.

8 januari
• Inloopochtend Genootschap Oud de Zilck, van 9.30 tot 12.00 uur in de Duinpan, Spoertlaan, de Zilk.
• Golf: Gratis golfles, maak nu kennis met de golfsport, van 12.30 tot 14.00 uur op Golfbaan Tespelduyn, deelname is gratis!

9 januari
• Koffie+ "Zee van Verlangen", muzikaal programma van duo Hoed en de Rand van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek, de toegang is vrij!
• Pubquiz, toets je kennis en speel mee, om 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a.

10 januari
• Winterfeest, carnavalsfeest voor mensen met een beperking, vanaf 19.00 uur in de Schelft
• Workshop Stoffig Stel. Omslagdoek haken van 19.00 tot 21.00 uur, aanmelden via stoffigstel@gmail.com

11 januari
• Golf: Zaterdagmiddag competitie, kennismaken met de golfsport, van 13.00 tot 124.30 uur op Landgoed Tespelduyn, aanmelden via www.tespelduyn.nl
• Meezingfestijn, liedjesfestival Kaninefaaten, i.s.m. Harpe Davids, om 20.00 uur in de Schelft, toegang gratis!

12 januari
• Dansmariekefestival, groots dansfeest vanaf 12.00 uur in de Prinsenzaal van de Schelft, de toegang is gratis!

13 januari
• Schrijfcafé, schrijven vanuit je hart, van 9.30 tot 11.30 uur in de Witte Kerk, deelname € 10.00.

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 10 januari

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: dhr. D. Barnhoorn
WZC Jeroen
16.00 uur: dhr. J. de Bruijn

Zondag 12 januari

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg
19.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, Vesper

Buurtkerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater, bev. ambtsdragers

17.00 uur: ds. A.K. Foppen, Den Haag

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. M. van Delft

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 12 januari

10.00 uur: ds. J. Maliepaard

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 8 januari

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 10 januari

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 11 januari

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zondag 12 januari

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 14 januari

Kapel RK begraafplaats

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 12 januari

10.00 uur: geen opgave

NOORDWIJKERHOUT

Protestantse Gemeente

Witte Kerk

Zondag 12 januari

10.00 uur: geen opgave

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zaterdag 11 januari

10.00 uur: J. Lamberts, Woord- en communiedienst met Dameskoor

St. Victorkerk

Zondag 12 januari

10.00 uur: Diaken J. Lamberts

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hart van Jezuskerk
Zondag 12 januari

09.30 uur: Kapelaan S. Kuik

De wekelijkse puzzel wordt vanaf volgende week gesponsord door Lucky's Bowling in Warmond. Inzenders uit de hele streek maken prijs op een heel leuk bowlingarrangement. Daarom zijn er voor deze editie en de laatste puzzel van vorig jaar dus geen prijzen te winnen.

De oplossing van week 51: SUKKELDRAF