Noordwijkerhouts Weekblad

24 september 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 24 september 2019


Nieuwe kernbijeenkomsten

Het college acht de adviezen vanuit de kernbijeenkomsten van groot belang. | Foto en tekst: Wim Siemerink

kernavonden n In het maandelijkse persgesprek liet het college weten zeer tevreden te zijn over het initiatief met kernavonden en kernwethouders. Veel adviezen die vanuit de bevolking konden worden verzameld zijn inmiddels omgezet in actief beleid. Daarom wil men hierop zeker een vervolg. Binnenkort zullen inwoners dan ook de uitnodiging al kunnen verwachten.

Door Wim Siemerink

De kernbijeenkomst in Noordwijkerhout is bij Café van der Geest. De wethouder van den Berg wil daar mikken op gezelligheid met een serieuze ondertoon. Hij wil nog eens terugkomen op de grote wensen vanuit Noordwijkerhout. Waarbij meer aandacht voor beter OV een belangrijke was. Een wens die niet vervuld gaat worden is het tijdelijk bewonen van vakantiewoningen door spoedzoekers. Ook leven er in Noordwijkerhout tal van wensen op het gebied van het sociaal domein.

De Noordwijk aan Zeeërs hebben vooral veel wensen op het gebied van parkeren. En daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de inrichting van het dorp en het aanpakken van shameplekken.

Vanuit Noordwijk Binnen kwamen er vooral adviezen over het omgaan met de bestaande bebouwing. Daarbij werden vooral beperkingen in gebruik geadviseerd. Bijzonder opvallend was ook het veel gevraagde verzoek om een het ophalen van huisvuil anders te organiseren. Vooral is er de oproep tot het plaatsen van ondergrondse containers op meerdere plaatsen.

Veel lof is er van zowel bewoners, ondernemers als kraamhouders voor het initiatief om de weekmarkt naar het oude centrum te verplaatsen. Een enkeling daar ergert zich aan laag over komende vliegtuigen.

Natuurlijk kwam het Deltaplan wonen met daarin de duurzame oplossing voor Bronsgeest ter sprake. Voor de ontwikkeling hiervan is het college op zoek naar een breed draagvlak. Een opvallende uitspraak van wethouder de Jong: 'We zijn nog steeds de bloemenbadplaats en dat we willen we natuurlijk blijven'. Daarbij doelend op het beperkte behoud van bollengrond in Bronsgeest.

Rondom de kerk is je gulden een daalder waard

Noordwijkerhout n De weekmarkt verhuist tijdelijk naar de omgeving van de Witte Kerk.

Het gaat om een proef van drie maanden.

De eerste keer dat de kramen op de nieuwe plek staan is 30 september.

Na de proef worden ervaringen van marktkooplui, winkeliers en anderen gepeild. Ook wordt gekeken naar de gevolgen voor het verkeer.

Reden voor verplaatsing is het aantrekkelijker maken van het centrum.

Nu staat de markt op het Marktplein.

Volgens wethouder Ter Hark bevalt de verplaatsing van de weekmarkt in Noordwijk, van de Duinwetering naar het Kloosterplein, heel goed.

Sop zoekt nieuwe vrijwilligers

Noordwijkerhout n De Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam zoekt weer nieuwe vrijwilligers.

Joke Berkhout, verantwoordelijk voor zaalhuur van de ruimten in het ontmoetingscentrum Puyckendam, zoekt iemand die haar helpt met het klaarzetten van de tafels en stoelen voor de wekelijkse activiteiten die hier plaatsvinden.

"Een positieve houding, een flexibele instelling en iemand die goed zijn afspraken nakomt, kan ik goed gebruiken.

Daarvoor in de plaats krijgen alle vrijwilligers van het Sop een jaarlijkse bbq, is er een kerstbijeenkomst en natuurlijk het respect en de dankbaarheid van de organisatie en het bestuur!"

Voor meer informatie bel of mail met Joke Berkhout: 06 24 68 78 47 of jokeberkwag@gmail.com.

Digitaal inloopspreekuur

bibliotheek n In de Bibliotheek van vindt iedere week een gratis digitaal inloopspreekuur plaats.

Hier kan iedereen terecht met vragen over het gebruik van internet, laptop of andere digitale vragen. Er is deskundige begeleiding aanwezig en zij helpen bezoekers graag verder. Iedere dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur.

puzzel n doe mee en win bioscoopkaartjes!

VVSB wint knotsgekke bollenderby van FC Lisse

| Foto: PR

Reuring nu ook in Noordwijkerhout

Een plek waar je jezelf mag zijn'

Stikstof legt veertig projecten lam

Geheimen rond Offem blijken nu toch weer niet geheim

De commissie vindt dat over de problemen rond tekorten in Offem Zuid niet geheimzinnig moet worden gedaan.

Woningbouw n Op de openbare agenda van een rondetafelbijeenkomst prijkte een onderwerp wat alleen en nadrukkelijk stond aangekondigd als te behandelen in beslotenheid. Voorzitter Louis Koppel verklaarde ons dat dit een onderwerp betrof wat door de gemeenteraad werd aangemerkt als geheim.

Geïnteresseerde burgers en journalisten wilden van de aanwezige politici toch graag weten om welk belangrijk onderwerp dit wel zou gaan. En waarom er zo geheimzinnig over werd gedaan. Maar op die vragen mochten volksvertegenwoordigers en ambtenaren ook geen antwoord geven. Op aandringen van o.a. Peter van Bockhove (LSN), altijd publiekelijk al een groot tegenstander van geheime vergaderingen, werd bij aanvang en het vaststellen van de agenda in beslotenheid, gediscussieerd over de keuze voor deze geheimhouding. Wat resulteerde in een omslag waardoor het plots wel een openbare bijeenkomst werd. Er kwam een presentatie waarbij het vooral bleek te gaan over de grote financiële tegenvallers. Geboekt in de ontwikkeling van Offem Zuid, waarmee de huidige raad nu te maken heeft.


Exploitatieplan

De politieke verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij het huidige college. Maar tijdens de presentatie, die meer licht op de zaak liet schijnen, bleek het vooral in de vorige collegeperiode mis te zijn gegaan. In dat verband kwam er een politieke confrontatie tussen Gerben van Duin (PUUR) en Peter van Bockhove (LSN). De laatste verweet de voormalig wethouder mede schuldig te zijn aan het ontstane huidige financiële tekort. Het bleek voor veel aanwezige politici onduidelijkheid wat het verschil is tussen een exploitatieplan en Grond Exploitatie.
De uitleg is dat bij bouwplannen waarvoor een wijziging van het planologische regime vereist is, de gemeente verplicht is om de kosten op een eerlijke manier op de initiatiefnemer te verhalen en daartoe dient het exploitatieplan. Gebruikelijk is echter dat er vooraf een anterieure overeenkomst wordt gesloten. Wat voor de gemeente meer ruimte biedt voor maatwerk. Maar dat was in het geval van Offem Zuid verzuimt. Daardoor werd een Exploitatieplan noodzakelijk om een eerlijke verdeling van kosten te waarborgen. Een Exploitatieplan is er echt alleen om de kosten eerlijk te verdelen. Zoals het nu werd gepresenteerd is er voor de gemeente Noordwijk binnen het exploitatieplan inmiddels opnieuw een extra tekort te boeken van niet minder dan € 2.263.172.

Dan is er ook nog de Grond Exploitatie de zogenaamde GREX. Dat is wat het college ten dienste staat als een soort huishoudboekje wat wordt gebruikt bij planontwikkeling. Daar van is inmiddels het tekort opgelopen naar niet minder dan € 5.200.000. Terwijl er in de bijeenkomst behoudens een enkele opmerking nauwelijks opwinding ontstond, zijn de reacties vanuit het veld heftig. Wij spraken deskundigen op dit gebied. Een van hen noemde het onvoorstelbaar dat er op zo'n kleinschalige ontwikkeling, zoals hij het noemde, zo'n groot tekort is ontstaan.


Geen politiek debat

Deze gemeenteraad er voor heeft gekozen dat er op commissieniveau geen ruimte is voor politieke discussie. Voor de hand liggende vragen werden dan ook voor de hand liggend beantwoord. In de wandelgangen werd hierover door commissieleden toch zeer kritisch gesproken. 'We zullen dit toch snel moeten veranderen', want deze manier van werken is toch zeer onbevredigend' merkte fractievoorzitter Jaap de Moor van NZlokaal op.

Mogelijk zal er daardoor in de raadsvergadering nog wat meer aandacht aan worden besteed. Want het gaat niet alleen de financiële tegenvallers. Per saldo komen er in Offem Zuid ook weer minder woningen dan de oorspronkelijk geplande 750. Omdat we in Noordwijk procenten hanteren komen er dus ook weer ruim 30 sociale wooneenheden minder in Offem Zuid. Daarnaast is de vraag waarom de raad deze feiten aanvankelijk geheim wilde houden, politiek ook zeer relevant.

Parkeerdek op Wantveld en parkeergarages elders moeten problemen oplossen

parkeren n Deze week kwam wethouder Roberto ter Hark met zijn visie op de parkeerproblematiek en met name hoe de problemen zouden kunnen worden opgelost. Na jaren van overleg, onderzoek en filosoferen lijkt er nu aan concrete oplossingen te kunnen worden gewerkt. Maar het werd ook duidelijk dat de acute problemen niet binnen enkele maanden kan worden opgelost.

De wethouder maakte duidelijk dat hij slechts directe en structurele oplossingen wil nastreven. Hij benadrukte dat naast het autoparkeren ook het fietsparkeren veel aandacht verdient. En dat zijn daadkrachtig aanpak rekening houdt met o.a. tijdelijke snelle oplossingen, de piekbelasting, de haalbaarheid en de te volgen tijdslijn richting diverse mogelijke oplossingen.

De in het onderzoek verzamelde cijfers maken duidelijk dat er voor de toekomst rekening moet worden gehouden met de groei van het probleem. Hij wees nadrukkelijk naar de huidige oplossingen die zijn gevonden in de strandpendel, het verwijssysteem en straks de tijdelijke oplossing van dubbelzijdig parkeren op de K.W. Boulevard en een tijdelijk parkeerdek op het Palaceplein.


Groot tekort

Maar de grote problemen gaan zich voordoen bij de start van de ontwikkeling in 2021 van de nieuwe VOMAR. Er is becijferd dat er dan in dat gebied niet minder dan 468 parkeerplekken tekort zullen zijn. Wat in 2025 door diverse maatregelen teruggebracht kan worden maar dan nog altijd 224 plaatsen tekort betreft.

In zijn structurele oplossingen laat de wethouder de piekbelasting op speciale dagen,het mogelijk autoluw maken van de K.W. Boulevard en het verlies van 90 parkeerplaatsen bij het Wantveld achterwege.
Een onderdeel van zijn oplossing is toch een extra parkeergarage bij Huister Duin. De eerdere plannen zijn inmiddels door het hoogheemraadschap afgewezen. Nu is er het nieuwe plan van één laag ondergronds tot 3.70 meter. Wat 472 plaatsen oplevert.


onder de grond

Ook wil de wethouder een parkeergarage ontwikkelen in gemeentegrond onder de bestaande parkeervoorziening na bij de Punt aan de Hoofdstraat. De wethouder maakte duidelijk dat een parkeergarage onder het Wantveld niet haalbaar blijkt. Maar hij ziet wel kansen in het verdiepen van het Wantveld met daarop een extra parkeerdek. Voor het fietsparkeren komen er, ook ondergronds, mogelijkheden zowel aan de kop als aan de staart van de K.W. Boulevard.

Ter Hark zei heel goed gekeken hebben naar de mogelijkheden die transferia in zich hebben. Hij zag daar nauwelijks kansen. Wel noemde hij het huidige bootcamp terrein als toekomstig transferium. Hij zei bovendien, naar aanleiding van suggesties van Robin van Maris (VVD), dat er mogelijk constructief overleg komt met de grondeigenaar over een definitieve parkeeroplossing.
De wethouder maakte ook duidelijk dat de suggesties betreffende parkeren op de huidige particuliere eigendommen aan de Schoolstraat/Nieuwe Zeeweg, op dit moment geen kans van slagen hebben gezien de kosten.


zestien miljoen

In dit verband zegde hij aan Theo Alkemade (CDA) toe dat er een overzicht komt van de prognose van de opbrengsten vanuit het parkeren.
De wethouder besefte dat hij op zoek moet naar mogelijkheden om de parkeervraag te verminderen en extra oplossingen moet vinden voor de piekmomenten. Vooralsnog zal er overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk zijn. Als de huidige plannen inclusief de gestelde doelen en bijbehorende wensen worden gaan uitgevoerd blijkt er een investering noodzakelijk van zestien miljoen.

Voetbal kijken

Ik heb met stijgende verbazing deze week de reacties gevolgd die door diverse media werden gelanceerd. Even was het grote nieuws de verschrikkelijke gebeurtenis in Amsterdam, de liquidatie van een advocaat. Een gebeurtenis waar we allemaal even stil van waren. Maar een veel te groot en verdrietig onderwerp om hier in deze column aan de orde te stellen.

Direct daarna echter richtten de actualiteitenrubrieken zich alweer op het volgende. Een wanhopig Feijenoord speelde tegen de Glasgow Rangers. Een wedstrijd die ook in het teken stond van een drama, namelijk de onmachtige strijd die mensen moeten leveren tegen de spierziekte ALS. Terecht werd op een waardige manier stil gestaan bij het overlijden van Fernando Ricksen. En ook dat kreeg ruim aandacht in de media. Maar nog belangrijker bleek het nieuws dat er twee ministers heel stiekem een deel van deze uitzending hadden gevolgd terwijl er voor hun neus, door onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, gedebatteerd werd over de te verdelen pecunia in de rijksbegroting. Slimme onderzoeksjournalisten bleken dit te hebben vastgesteld. Het nieuws ging werkelijk nergens over. Hierop werd een secuur geselecteerd deel van 'het volk' gevraagd om voor snorrende camera's kritiek te spuien. De 'deskundigen uit de straat' mochten hem van jetje geven. In de ene actualiteitenrubriek maakte men het daarbij nog bonter dan in de ander. Ik zal u de onzinuitspraken van de geïnterviewden maar besparen.
Jinek maakte er in haar late avondshow zelfs een hot item van. Haha, we kregen nu eens niet de aandoenlijke verhalen over baby's of de inmiddels traditionele snotterende dames. Nee, nee. De ministers moesten volgens haar door het stof. Iedereen zeer verontwaardigd.

Ik zeg: waar heb je het over. Als je zoals ik, gewend bent in politieke vergaderingen aanwezig te zijn, dan weet men dat het er zelfs in Noordwijk, zo aan toegaat. En dat tijdens debatten kijken naar de diverse media, de gewoonste zaak van de wereld is. Raadsleden, commissieleden, wethouders. Ik heb ze allemaal hun tablet zien gebruiken om voetbalwedstrijden te kijken, de sociale media te volgen of anderszins. En van mij mogen ze. Want ik weet als geen ander dat het moeten luisteren naar het politieke gekrakeel te vaak een te moeilijke opgave is.

Deze week is er de bekerwedstrijd aan de Duinwetering: Noordwijk – Rijnsburg. Het wordt kiezen. Of de Duinpan of de Duinwetering. Of de burgemeester of Kees Zethof. Of de lange zit bij de raadvergadering of aanwezig bij een topwedstrijd. Ik weet het al. Hopelijk wordt mij door de voetbalfans niet verweten dat ik stiekem, via de beschikbare media, ook de raadsvergadering een beetje volg. Niet het college, niet de Noordwijkerhouters maar wel de echte Noordwijkse raadsleden zullen het, na hun barre tocht naar de grens van Noord-Holland, precies andersom gaan doen. En van mij mogen ze. Daar hoeven zij zich toch echt niet voor te schamen.

Musical zoekt koorleden en kindercast

Voorstelling Guys and Dolls. | Foto: Archief Foto: pr.

regio n De repetities voor MuBo's jubileumproductie 'Love Actually' zijn in volle gang. Op dit moment is MuBo op zoek naar extra koorleden én kinderen tussen de 8 en 16 jaar die aan deze voorstelling willen meewerken.

Muziektheaterproductie 'Love Actually' is gebaseerd op de iconische feel good movie met dezelfde titel, en volgt de belevenissen van een aantal personen die allemaal op hun eigen manier liefde en vriendschap beleven in de dagen vlak voor Kerst.

Terwijl aanvankelijk alle verhaallijnen los van elkaar lijken te staan, blijkt gaandeweg dat er heel veel diepere verbanden zijn, met als hoogtepunt de grote feestelijke kerstvoorstelling waarbij iedereen aanwezig is. De voorstellingen zullen met live orkest worden gespeeld op 27, 28 en 29 december 2019 ergens in de bollenstreek.

De repetities voor het koor zijn om de twee weken op vrijdag, gezamenlijk met de cast. De repetities voor de kindercast starten over een aantal weken (medio oktober) en zullen op vrijdag tussen 17.30 en 19.30 uur plaatsvinden in Hillegom.

Daarnaast repeteren het koor en de kindercast een paar maal met de volwassenen (cast) mee in het weekend. Ervaring in zang en toneelspel is handig, maar niet vereist. Stichting MuBo maakt op professionele wijze theatervoorstellingen met amateurs uit de Duin- en Bollenstreek.

Laagdrempelig, maar wel strevend naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Meer info: www.stichtingmubo.nl

Leerlingen Leeuwenhorst spelen Beauty en de Beast

Noordwijkerhout n 34 leerlingen van Teylingen College Leeuwenhorst schitteren 3, 4 en 5 oktober in prachtige kostuums in de musical Beauty and the Beast.

Het is een musical die gebaseerd is op de gelijknamige tekenfilm van Walt Disney Pictures. Al vanaf januari 2019 zijn de leerlingen druk aan het repeteren op de maandagmiddag. Ze hebben erg veel zin om deze spetterende musical uit te voeren.

Het verhaal

Op een winterdag klopt een oude vrouw aan bij het kasteel van arrogante prins voor wat beschutting tegen de bittere kou. Ze geeft hem één enkele roos als betaalmiddel. De prins weigert haar verzoek en dan verandert de vrouw plots in een beeldschone jonge tovenares. Ze heeft gezien dat de prins niet kan liefhebben en spreekt een gruwelijke betovering uit over het kasteel. De prins verandert in een beest en alle personeelsleden veranderen in een voorwerp gerelateerd aan hun karakter. De roos die de prins kreeg, was een betoverd en als hij, voordat het laatste blad ervan zou vallen, niet kon leren liefhebben en dus ook de liefde van die andere persoon terugwinnen, dan waren hij en zijn personeel voor altijd gedoemd te blijven waarin ze veranderd waren. Dan klopt op een dag een mooi meisje aan dat verdwaald is... Aanvang 20.00 uur. Kaartjes te koop via www.lh-tickets.nl.

Musical zoekt koorleden en kindercast

regio n De repetities voor MuBo's jubileumproductie 'Love Actually' zijn in volle gang. Op dit moment is MuBo op zoek naar extra koorleden én kinderen tussen de 8 en 16 jaar die aan deze voorstelling willen meewerken.

Muziektheaterproductie 'Love Actually' is gebaseerd op de iconische feel good movie met dezelfde titel, en volgt de belevenissen van een aantal personen die allemaal op hun eigen manier liefde en vriendschap beleven in de dagen vlak voor Kerst.

Terwijl aanvankelijk alle verhaallijnen los van elkaar lijken te staan, blijkt gaandeweg dat er heel veel diepere verbanden zijn, met als hoogtepunt de grote feestelijke kerstvoorstelling waarbij iedereen aanwezig is. De voorstellingen zullen met live orkest worden gespeeld op 27, 28 en 29 december 2019 ergens in de bollenstreek.

De repetities voor het koor zijn om de twee weken op vrijdag, gezamenlijk met de cast. De repetities voor de kindercast starten over een aantal weken (medio oktober) en zullen op vrijdag tussen 17.30 en 19.30 uur plaatsvinden in Hillegom.

Daarnaast repeteren het koor en de kindercast een paar maal met de volwassenen (cast) mee in het weekend. Ervaring in zang en toneelspel is handig, maar niet vereist. Stichting MuBo maakt op professionele wijze theatervoorstellingen met amateurs uit de Duin- en Bollenstreek.

Laagdrempelig, maar wel strevend naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Meer info: www.stichtingmubo.nl

Reuring volgende week ook in Noordwijkerhout

| Foto: PR

huiskamer n Reuring aan Zee gaat speciaal voor Noordwijkerhouters open in De Maasgaarde. Vanaf volgende week is men elke dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur welkom.

Vorige week donderdag werd het contract voor de Noordwijkse Reuring-vestiging ondertekend door Els Troch namens Reuring aan Zee en Wim van der Meer namens de Maasgaarde.

In september werd al succesvol afgetrapt in De Zilk en vanaf dinsdag 1 oktober is er Reuring in de scoutingruimte van de Maasgaarde. 'Samen doen, samen optrekken' luidt het motto. Dat samen optrekken gebeurt in Noordwijkerhout met GGZ Rivierduinen. Dit is ook helemaal in lijn met de opdracht die Reuring van de gemeente meekrijgt. Hoe dit precies handen en voeten gaat krijgen zal in de praktijk gaan blijken.

Zo'n vier jaar geleden begon het allemaal voorzichtig met alleen de dinsdag in het sportcafé op sportpark Duinwetering. Allengs breidde zich dit uit met creatieve activiteiten op de donderdag en sporten met de buurtcoach op de vrijdag. Sinds dit jaar zijn er om de week maaltijden op de maandag- en donderdagavond.

Gewoon jezelf

"Reuring is een plek waar je gewoon jezelf mag zijn, waar niemand je labelt", legt projectcoördinator Els Troch uit. "Een plek als Reuring is eigenlijk altijd mijn droom geweest. Gewoon omdat je het de mensen gunt." Met zo'n 140 gasten per week in Noordwijk wordt duidelijk in een behoefte voorzien. Gasten, die het even moeilijk hebben, om welke reden dan ook. Voor hen is Reuring een veilige plek waar je heen kunt voor een betaalbaar kopje koffie, aanspraak, een luisterend oor en gezelligheid. Troch is ontzettend trots op haar team van vaste en vrijwillige krachten: "Het zijn allemaal kanjers". Zij staan dus nu ook graag in Noordwijkerhout klaar.

Alleen al het feit dat er zo'n veertig Noordwijkerhouters naar de Noordwijkse Duinwetering komen bewijst dat er duidelijk behoefte is aan de plek in het bollendorp. Het nieuws werd met gejuich begroet: "O, gelukkig! Lekker dichtbij huis. Nu hoef ik geen vervoerskosten te maken."

Vanaf komende dinsdag kan men dus van 10.00 tot 14.00 uur terecht in De Maasgaarde, ingang Dr. Poelslaan 21. Op het programma staan het creatieve café en sporten met de buurtsportcoach. Gewoon onder de mensen zijn en een kop koffie of soep nuttigen kan natuurlijk ook. Zie ook de agenda op de sportpagina van deze krant voor meer informatie.

Internetcursus voor beginners

MuBo zoekt koorleden en een kindercast voor Love Actually. | Foto: Archief

Noordwijkerhout n De Bibliotheek Bollenstreek vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen redden in de wereld waarin internet een steeds grotere rol speelt. Omdat heel veel mensen nog geen computervaardigheden hebben, worden er in het najaar in de vestigingen cursussen aangeboden.

Tijdens de cursus Klik & Tik leren de deelnemers informatie zoeken, websites bekijken, zoeken naar tweedehands koopjes en informatie opzoeken over openbaar vervoer. De bibliotheek biedt deze cursus aan voor eenieder die deze vaardigheden nog niet bezit.

Oefenen op pc´s van de bieb

Er wordt geoefend op computers van de bibliotheek. De cursussen zijn 1, 8, 15, 22 en 29 oktober. Voor meer informatie: bibliotheekbollenstreek.nl.

Vol huis bij Jeanne

muziek n De open dag van Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc heeft zondag veel cultuurliefhebbers op de been gebracht. Talloze mensen liepen de verschillende kamers binnen, waar vrijwilligers uitleg gaven over hun instrument en waar onze leerlingen demonstraties verzorgden.

De geledingen waren allemaal vertegenwoordigd. Er was ruim de gelegenheid om de instrumenten te proberen en vragen te stellen. Door het volgen van een speurtocht werden de jongste bezoekers langs alle instrumenten en spelletjes geleid. Ouders en andere geïnteresseerden lieten zich de kans ook niet ontnemen om alle instrumenten uit te proberen. In de grote zaal vonden doorlopend optredens plaats. De majorette en solisten lieten hun shows zien en ook het jeugdorkest van de St. Jeanne d'Arc onder leiding van Joep Gerrits speelde er lekker op los. Onder het genot van een glaasje ranja of een kopje koffie was het een geslaagde middag.

nieuws/uitgaan

Stikstofprobleem legt veertig projecten lam

Veel belangstelling vanuit de vier kernen die allemaal te maken hebben met het stikstofprobleem. | Foto en tekst: WS Foto: Picasa

No2 n Mensen hangend op de verwarming en sommigen zelfs zittend op de vloer. Elke beschikbare stoel was bezet. Zo groot bleek de belangstelling voor de aangekondigde presentatie over de problemen rondom de stikstof uitstoot.

De belangstelling was natuurlijk ook te verwachten omdat grote sportverenigingen als VVSB en SJC en ook veel particulieren te maken kregen met het intrekken van afgegeven bouwvergunningen.
De aanwezigen, inclusief de Noordwijkse politici, werden bijgepraat door vertegenwoordiging van de ODWH. Waarbij de gang van zaken, zoals die inmiddels in veel media al werd gepubliceerd, opnieuw in beeld werd gebracht. Vanaf het aankaarten van het stikstofprobleem en de grenswaarden van uitstoot in de buurt van natuurgebieden vanuit Europa, via de oplossing van de regering met Programma Aanpak Stikstof, kortweg PAS, richting de lokale projecten.

Voor geïnteresseerde inwoners kwam er echter niet veel nieuws op tafel. Want dat dit een groot landelijk probleem is, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de laconieke houding van de overheid, was natuurlijk al overal bekend. Voor Noordwijk werd naast de 2 genoemde sportparken het lijstje aangevuld met het Zonnepark op landgoed Leeuwenhorst, de ontwikkeling aan de Sussane van de Hoornstraat, nog te bouwen appartementen in Offem Zuid, Pension Sonnevanck, de reconstructie van de Parallelboulevard, een midgetgolfbaan aan de Langelaan, en de bouwontwikkeling het Zilt in De Zilk. Maar zo bleek, inmiddels is de lijst uitgegroeid naar niet minder dan 40 projecten in de gemeente Noordwijk.


Proactief

De vele vragen die onder de bewoners leefden mochten helaas niet gesteld worden. Vanuit de politiek kwamen slechts enkele vragen. De belangrijkste was wel van Kim van Eeden (LSN). Die nadrukkelijk antwoord wenste op de vraag of het college, gezien de grote belangen, aan de ODWH een proactief beleid heeft voorgeschreven. Dat bleek niet het geval. Omdat bij de ODWH de benodigde kennis ontbreekt en er volgens het college daar ook de huidige capaciteit ontoereikend is, wordt de behandeling uitbesteed aan de Omgevingsdienst Haaglanden. Wat in de praktijk natuurlijk kan betekenen dat dit allemaal heel lang gaat duren. 'Het is nog eventjes afwachten', werd als een soort geruststelling gezegd.


Aerius-formule

Maar de OD Haaglanden moet alle projecten van een heel groot gebied eerst testen via een zogenaamde Aerius-formule. Daarbij is allereerst belangrijk wat de gevolgen zijn tijden de bouwperioden. De stikstof uitstoot van bouwmachines en vrachtverkeer bijvoorbeeld. Ook belangrijk is wat daarna de invloed is van een veranderde situatie. Waarbij bijvoorbeeld toenemende vervoersbewegingen van belang kunnen zijn. Maar ook de reductie die door duurzaam bouwen kunnen worden gerealiseerd. Wethouder de Jong kon niet veel meer toezeggen dan: 'We zullen proactief aan de slag moeten gaan'.


Terughoudend

Duidelijk werd ook dat er vanaf nu heel terughoudend moet worden omgegaan met het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen. Omdat eerst moet worden berekend of gewenste ontwikkelingen wel kunnen voldoen aan de steeds strenger worden milieueisen.

Het college kon bij monde van wethouder van den Berg geen toezeggingen doen over het direct nemen van initiatief en beschikbaar stellen van extra mankracht of andere extra maatregelen.
Deze week is een voorlopig advies betreffende het gebruik van die Aerius formule te verwachten van de landelijke overheid. Dit advies wordt bij de ontwikkelaars en de bouwbedrijven met spanning tegemoet wordt gezien.

Herfst

Als de cyclaampjes en de herfsttijloos (colchicum) in bloei staan, dan weet je het zeker: de zomer is voorbij. Iets om over te treuren? Zeker niet. Bollenkwekers hebben het najaar en de winter nodig om de bollen in het voorjaar te laten bloeien. De herfst om ze goed te laten wortelen en de winter is nodig om het chemisch proces, wat in de bol gebeurt, plaats te laten vinden.

Bij ons worden de narcissen nu geplant. Wij koken ze en in Drenthe krijgen ze, voordat ze de grond in gaan, een douche met middelen tegen diverse bollenziekten. Over dat ontsmetten is veel te doen. Uitgezocht is dat je de bollen, om milieuredenen, beter kunt schuimen. De juiste hoeveelheid middel wordt, na opgeschuimd te zijn, in een kist geblazen. Er blijft geen restvloeistof over. Je moet nog wel een dagje wachten tot het schuim weg is.

Na het planten werd vroeger met riet gedekt en later met stro. Doen we, in het westen van Nederland, ook niet meer aan. Strenge winters komen er, volgens zeggen, niet meer! Nu wordt tijdens het planten graan gezaaid. Dat moet tot na groei en opkomst voldoende bescherming geven.

Genoeg over de narcissen. De hyacinten zijn nu aan de beurt. Om de grootsten gelijkmatig op te laten komen, moeten die rechtop geplant worden. Daar is nog steeds geen machine voor. Dus kunt u de komende weken overal een karretje zien achter de tractor waarin 5 of 6 planters die hyacinten overeind zetten. Geen leuk werkje om dagen achtereen, in een tuigje, voorover te hangen. Zijn onze Poolse vrienden en vriendinnen daar in de toekomst nog toe bereid?

Vervolgens is het in de herfst tijd om de dahlia's te rooien. Die groeien nu nog lekker door, maar moeten ergens in oktober toch plaats maken voor de tulpen. Zo ziet u maar, het buitenwerk is nog lang niet af!

Aad van Ruiten

Het grenzeloze verhaal van de Grauwe Kiekendief

Noordwijk n In het Jan Verwey Natuurcentrum aan de Zilverschoon 20 is vrijdag 27 september om 20.00 uur een lezing over de grauwe kiekendief.

Bijna waren we de Grauwe Kiekendief kwijt uit Nederland, totdat in 1990 iemand in een Groningse akker een nest ontdekte. Deze mysterieuze vogel broedt hier nog altijd. Wat is het geheim achter dit succes? Wie zijn deze bevlogen 'vogelredders' en wat weten we nu van deze akkervogel?

Ben Koks en natuurjournalist Elvira Werkman vertellen in een duopresentatie over de Grauwe Kiekendief en over de onderzoekers, die samen met boeren en vrijwilligers nesten beschermen in de Groningse akkers. Ze reizen de vogel achterna tot de Sahel in Afrika, met uitstapjes naar Wit-Rusland, Denemarken, Engeland, Duitsland, Vlaanderen. Kom luisteren naar het verhaal van de Grauwe Kiekendief.

Toegang gratis. Zaal open 19.30 uur.

Michel wint derde prijs

Rechts achter Michel hangt zijn winnende kunstwerk. | Foto: pr

regio n Michel won vorige week de derde prijs (vakjury prijs) bij de Special Arts Award. De Special Award is dé vierjaarlijkse landelijke beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars met een handicap. Drie cliënten van Raamwerk waren genomineerd.

Michel kreeg de prijs uitgereikt door de juryvoorzitter Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum. De uitreiking vond plaats in de Utrechtse Nicolaïkerk, waar de 39 genomineerde kunstenaars twee maanden lang ieder drie kunstwerken tentoonstelden.

Michel ontving een geldprijs van 1250 euro om in te zetten voor zijn verdere ontwikkeling. Hij was natuurlijk erg blij en trots met zijn prijs. Hij weet nog niet precies wat hij met zijn prijs gaat doen, misschien een reis naar Parijs of een andere stad om verschillende musea te bekijken. Maar dat was een eerste ingeving.

Alle drie de cliënten die genomineerd waren werken bij 't Bollenpalet. Dit is het atelier van Raamwerk waar cliënten creatief bezig zijn. Dit varieert van schilderen tot het borduren van geboortepakketten en het maken van voorwerpen van keramiek. De artikelen die door cliënten worden gemaakt, zijn te koop. Op werkdagen geopend van 09.30 tot 16.00 uur in de Zuilhofstraat 2 in Sassenheim.

Hondenhotel in Topaz

Noordwijkerhout n In de bioscoop bij Topaz Munnekeweij draait zondag 29 september om 14.00 uur de film: Hondenhotel.

De entree is gratis en een consumptiekaart is te verkrijgen bij de servicebalie van het woonzorgcentrum aan de Via Antiqua 25. Graag uiterlijk 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Eventueel is het mogelijk om gebruik te maken van de tuk tuk. De eerstvolgende film is zondag 27 oktober.

Christiaan Eshrah exposeert in BinnenZee

Kunst n Vanuit het diepste ophoog gevochten en met kop weer boven water zet kunstenaar Christiaan Eshrah zich weer op de kaart vanuit AffectArt & Design met een nieuwe expositie 'Verbeelding doet leven' in samenwerking met Zwembad BinnenZee.

De titel 'Verbeelding doet leven' en de 4 grote kunstwerken van de 16 getoonde werken zijn ontstaan door het visualiseren van de werkelijkheid en verbeelding en vrijwel alles wat daartussen in zit. Het gaat om de verbeelding de vrije loop laten en kijken wat er ontstaat.

Op 26 september is de grootse opening bij Zwembad BinnenZee in samenwerking met AffectArt & Design. Gedurende 3 maanden zijn de kunstwerken te bezichtigen.

'Theater van het leven'

lezing n Op vrijdag 4 oktober geeft Jan Kieft om 19.30 uur een inspirerende P-talk over het 'Theater van het leven'. Hoe wil jij later op je leven terugkijken? Heb je gedaan waarvoor je gekomen was of heb je er spijt van dat je vooral de wensen van anderen hebt gevolgd?

Jan zet je op het spoor van werkelijke levensdoelen en met hem ga je op zoek naar je betere ik. Ooit realiseerde Jan Kieft zich dat hij de gangmaker was op het verkeerde feest. Maar wat dan wel? Voor zijn nieuwe levenstaak werd alles in dromen, meditaties en een innerlijke stem aangereikt. Zijn motto: ontketen de leider van binnen, je leven is meer waard dan je denkt!

Nu geeft hij o.a. lezingen waardoor je spelenderwijs meer lef krijgt om je ware zelf te ontdekken en te worden wie je werkelijk bent. En, om de innerlijke kracht van je zelfsturende, zelfscheppende en zelfhelende vermogen te ervaren. Het leven kent geen generale repetitie, maar als je goed kijkt dan weet je welke hoofdrol er voor je is weggelegd.

Deze P-talk is van 19.30 tot 21.30 uur en wordt gehouden bij Palliam, Nieuwe Zeeweg 73, Noordwijk. Inschrijven: www.palliam.nl

De Makers Theater zoekt aanstormend talent

auditie n Stel: je hebt je diploma gehaald. De wereld ligt aan je voeten, alles is mogelijk. Wat ga je doen? Een voorstelling over vrijheid en wat er mee te doen. Over grenzeloosheid, keuzestress en het pakken van kansen.

De Makers Theater zoekt aanstormend talent, Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en wil je op het podium staan? Meld je dan aan voor de auditie op zaterdag 5 oktober via: demakerstheater@gmail.com Auditie doen betekent laten zien wat je in huis hebt tijdens een theaterworkshop. De selectie is gebaseerd op durf, eigenheid in je spel en hoe je samenwerkt in een groep.

De audities zijn op zaterdag 5 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur in De Theaterstudio Teylingen College Leeuwenhorst, ingang Gooweg. Auditie doen is gratis. De repetities starten op 11 oktober en zijn op vrijdagavond. De voorstelling speelt 9 en 10 mei in Theater De Muze. Indien je aangenomen wordt, zijn de kosten € 210 voor het hele project.

Familietheater voor de Van Der Sar Foundation in De Muze

Theatergroep Raponsel en Toneelgroep Louis Bouwmeester brengen theater voor het hele gezin. | Foto: Richard van Egmond

toneel n Theatergroep Raponsel en Toneelgroep Louis Bouwmeester werken dit jaar samen aan een vrolijke, muzikale voorstelling voor de hele familie: De Pannenkoekenmix.

De Pannenkoekenmix werd in 2000 geschreven door Jos van Varik en werd door Louis Bouwmeester verschillende keren op de planken gebracht.
Nu, bijna 20 jaar later, wordt het stuk op nieuw gespeeld. Met dezelfde regisseur als toen: Niek Molkenboer. Bovendien voor een groot deel met dezelfde spelers. De opbrengst wordt geschonken aan de Edwin van der Sar Foundation.
Kortjakje is ziek en ligt de hele week al op bed. Papegaaitje wil pannenkoeken eten, maar Kortjakje heeft niets in huis. Haar Katwijkse vriendin, Elsje Fiederelsje, heeft geen zin om boodschappen te doen en uiteindelijk worden Hanneke en Janneke, een hoogblonde, behulpzame tweeling gevraagd om naar de botermarkt te gaan.
Onderweg verdwalen de meisjes in een groen, groen, groen knollenknollenland. Als ze dan ook nog hun hart verliezen aan Moriaantje en Berend Botje zijn de meisjes helemaal in de war. Gelukkig woont er in het bos een Haas die de kluts niet kwijt is…

Theater de Muze, Wantveld 2 te Noordwijk. Zondag 6 oktober, aanvang 14.00 en 16.00 uur. Reserveren via theater de Muze tel. 3646226 of via www.demuzenoordwijk.nl

'Voor je het weet zijn ze groot'

theater n Het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk houdt op 25 september een gratis theatervoorstelling voor ouders van kinderen van 2-12 jaar over opvoeding, gezond eten en bewegen.

Opvoeden is soms best lastig. Bent u ook op zoek naar handige tips? Kom dan naar het theater. Tijdens de voorstelling worden herkenbare situaties nagespeeld tussen ouder en kind. U kunt meedenken en meepraten over hoe u uw kind gezond en positief opvoedt. Ouders kunnen tips geven die de acteurs direct naspelen. Zo hoort en ziet u ook hoe andere ouders dat doen. Het is grappig en ook heel handig!

De theatervoorstelling vindt plaats op woensdag 25 september van 19.30 tot 20.45 uur in basisschool De Schapendel te Noordwijk.

van Sarine Alders en Cecilia Jansen

Op 20 september start Literatour, de jaarlijkse Boekenweek voor jongeren van 15 t/m 18 jaar. Daarom deze week boekentips voor young adults! Literatour is uitgegroeid tot een volwaardige Boekenweek voor young adults en ter gelegenheid daarvan presenteren twee kenners en liefhebbers, Sarine Alders en Cecilia Jansen, leestips voor young adults.

Veel leesplezier!

Sara Novicī

Wie het mooist valt

Ana is afkomstig uit Kroatië en ontvlucht in 1991 de Joegoslavische oorlog. In 2001 studeert ze in de Verenigde Staten. Ze probeert haar verleden achter zich te laten, maar het blijft haar achtervolgen. Daarom besluit ze een reis naar Zagreb te maken om het verleden te verwerken, maar dit gaat moeilijker dan gedacht.

Het is een krachtig boek, op een prachtige manier geschreven. Het was vorig jaar mijn favoriet bij de tien genomineerde Beste Boeken voor Jongeren.

Jaap Robben

Zomervacht

De dertienjarige Brian woont met zijn vader op een caravanterrein. Zijn broer Lucien woont in een instelling, omdat hij verstandelijk en lichamelijk beperkt is.

Wanneer de instelling van Lucien gerenoveerd moet worden, heeft zijn vader alleen zin om hem op te vangen als hij hiervoor een vergoeding krijgt. Brian krijgt de hele zomer de verantwoordelijkheid voor zijn gehandicapte broer.

Maar hoe zorg je voor iemand als je helemaal niet weet wat hij nodig heeft? Desondanks ontstaat er een hechte band.

Jason Reynolds

67 seconden

Dit in vrije versvorm geschreven boek is een relaas over rouw, keuzes en de regels die ons leven leiden. Wanneer zijn broer vermoord wordt, staat Will's leven in het teken van drie regels. Niet snitchen. Niet huilen. Wraak.

Dit beklemmende boek schetst een confronterend beeld over wapengebruik in de VS. De intensiteit van het verhaal wordt verhoogd door de vorm. Dat maakt het een boek waar je doorheen vliegt, maar daarna nog lang over nadenkt.

Boris van der Ham

De koning kun je niet spelen

Origineel boek van voormalig politicus Boris van der Ham, waarin hij pleit voor meer theater in ons parlement en de lezer een kijkje geeft achter de schermen van de Nederlandse politiek. Hij is gastheer op het Boekenbal op 27 september in Noordwijk. Kaarten via www.bibliotheekbollenstreek.nl/boekenbal

Zaad

Duindoornoogst. | Foto: Mark Kras

De meteorologische herfst is 1 september begonnen. Vogels hebben hun jongen groot, de reegeiten zijn nagenoeg allemaal zwanger en planten hebben zaad gezet. Ook in de temperatuur beginnen we het te merken. Zo begin september is het altijd een beetje de stilte voor de herfststorm. Maar dit jaar was er ineens reuring in het duin. Mensen stonden op het Vlaggenduin in Katwijk emmers vol bessen van duindoorns en duinroos te plukken. Enkele bezorgde wandelaars belden naar ons kantoor omdat ze zich terecht afvroegen wat er gaande was.De afspraak is namelijk dat mensen in deze periode een bescheiden hoeveelheid bramen mogen plukken voor eigen gebruik. Daarbij mag men van het pad als de natuur maar niet teveel verstoord wordt. En hier was een groep plukkers van het pad af emmers vol aan het plukken! Dus terecht kwam de vraag: 'Boswachter, mag dat?' Jawel, dat mag. Sterker nog, het is bijzonder gewenst. In dit geval dan. Want hoewel je het zo op het eerste gezicht niet zou zeggen, ging het hier om bijzondere vruchten. Ze bevatten namelijk inheems autochtoon zaad. En dat vind je niet overal in Nederland. Staatsbosbeheer beheert 273.000 hectare natuur. Regelmatig worden er in deze natuur bomen en struiken geplant. Voor dit plantmateriaal zoeken we exemplaren die thuis horen in de Nederlandse natuur. Deze soorten passen namelijk het beste in het Nederlandse samenspel van planten en dieren. Het zijn, zoals je dat noemt, inheemse soorten. Veel soorten van die soorten vind je niet alleen in Nederland maar ook in bijvoorbeeld Zuid-Europa. Dat zijn wel inheemse soorten maar ze hebben een ander ritme. Ze, krijgen eerder blad, ze bloeien eerder of zetten juist later zaad. Zo passen ze dus niet in het ritme van de Nederlandse natuur en daardoor zijn ze ook niet altijd goed bestand tegen onze weersomstandigheden. Als je in een natuurgebied gaat aanplanten, wil je een plant die qua soort, maar ook qua ritme past in de Nederlandse natuur. Je wilt dus een duindoorn aanplanten die op het juiste moment bessen geeft, waar dan bijvoorbeeld trekkende zangvogels van profiteren. De ouderplanten zijn hier opgegroeid en bloeien in het ritme van de Nederlandse natuur. Om te zorgen dat dit soort planten beschikbaar zijn voor aanplant verzamelt Staatsbosbeheer zaden op plekken waar struiken en bomen staan die hier thuis horen qua soort en qua ritme. Een van die plekken is het Vlaggenduin. Voor twee van de 114 autochtone soorten zijn hier inheemse autochtone planten aanwezig; duindoorn en duinroos. De zaden gaan naar de Nederlandse genenbank in Roggebotzand. Daar worden ze opgekweekt tot planten die dan weer zaden geven die doorgaan naar professionele kwekerijen. Als voor een natuurgebied planten worden gezocht dan worden ze geleverd door deze kwekerijen en weten we zeker dat de herkomst goed is.

Shameplekken in Noordwijk opnieuw aanleiding tot handhaven

Ontwikkeling van voormalig drukkerij Dekker is opnieuw onderwerp van strijd tussen de gemeente en Bever Holding. Foto: Picasa

dekker n Noordwijk en Ronnie van de Putte kruisen opnieuw de degens. De Muntendamse en Bever Holding vechten een vergunning aan die door de gemeente Noordwijk is verleent aan Groot Hoogwaak. En het is de gemeente Noordwijk die Ronnie van de Putte en zijn ondernemingen willen dwingen om in actie te komen.

Namens het college heeft wethouder Sjaak van den Berg de ODWH opdracht gegeven om een bestuurlijk handhavingstraject in te zetten en van de Putte te dwingen tot herstellen dan wel slopen van Schoolstraat 40A. De wethouder realiseert zich dat van de Putte diverse rechtsbeschermende middelen gaat inzetten die een zeer snelle oplossing onmogelijk maken. Maar dat weerhoudt hem er niet van om de strijd aan te gaan.


Ongelijke strijd

Noordwijk en Van de Putte staat voor iedereen model voor een ongelijke strijd. Daar waar de overheid de macht zou moeten hebben blijkt Bever Holding tactisch en juridisch in staat zijn om gemeentelijke besluiten te trotseren. Het vorige college dacht nog zinvol bezig te zijn door goede gesprekken te voeren. Na het terugtreden van KondorWessels als partner van Bever Holding waren de verhoudingen gewoon weer terug bij af.
Shameplekken in Noordwijk al sinds mensenheugenis onlosmakelijk verbonden aan van de Putte. Alle initiatieven, goedschiks en kwaadschiks, bleken vruchteloos.


Geen vertrouwen

Enkele betrokken omwonenden en ook andere belanghebbenden in Noordwijk geven aan dat het initiatief wordt gewaardeerd. Maar denken dat het de gemeente Noordwijk aan daadkracht ontbreekt. En in de ODWH is al helemaal geen vertrouwen.
Een van hen: 'De geschiedenis bewijst de onmacht van de gemeente Noordwijk tegenover deze zogenaamde projectontwikkelaar. Hij is specialist in rookgordijnen. De vorige keer liet hij na mooie beloften de gemeente zelfs nog gemeenschapsgeld storten in een goededoelenkas. Hoe naïef kan je zijn'.

De heer Van de Putte is niet bereikbaar voor de pers .Op de website van Beverholding staan 8 Noordwijkse locaties duidelijk aangegeven als ontwikkelingsprojecten. Schoolstraat 40A staat hierbij nog steeds aangemerkt als toekomstige locatie voor de Noordwijkse Reddingsbrigade.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 26 september

Bookfolding door Patricia van Rijn. Meedoen kost € 1,00.

Dinsdag 1 oktober

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: Maaltijdsoep van Erik met broodjes.
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

De Wieken

Donderdag 26 september van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: kokkin Hadeel kookt!

Het Trefpunt

Maandag 30 september van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: bami met kip,

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 30 september

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: stenen beschilderen. Kosten € 1,00.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 1 oktober

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: Schilderen op canvas. Kosten € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

VVSB wint knotsgekke bollenderby van FC Lisse

Bettine Vriesekoop vertelt alles over haar sport. | Foto: PR

Voetbal n In een knotsgek duel tussen FC Lisse en VVSB hebben de Noordwijkerhouters aan het langste eind getrokken. De ploeg van Eric Meijers kwam al snel op achterstand door een bizarre eigen goal van Richelo Fecunda. VVSB herstelde zich voor rust nog door doelpunten van Tim de Rijk, Frans van Niel en een eigen doelpunt van Jordi Tiktak. Na de thee zorgde Oussama Siali via een vrije trap voor de aansluitingstreffer, waarna in de slotminuten Mo el Osrouti VVSB in veilige haven schoot.

Door Stefan van den Burg

Ties Evers in duel met Jeffrey Klijbroek van FC Lisse. | Foto: OrangePictures Foto: Wim Wobbes

VVSB trad aan met dezelfde elf spelers die twee weken geleden Excelsior'31 versloegen. Maar ondanks dit vertrouwen, speelden de Noordwijkerhouters in de beginfase erg matig. De thuisploeg zette de ploeg vroeg vast, waar VVSB maar moeizaam onderuit kon komen.

Curieus

De openingstreffer was een vrij curieus doelpunt. Een corner van VVSB werd afgeslagen, waarna Tom Noordhoff de bal de diepte in schoot op Kubilay Koylu. Richelo Fecunda was met de rappe aanvaller meegelopen, maar speelde de bal wat ongelukkig terug op doelman Ruben Valk.
De bal ging van ruim 25 meter via de onderkant van de lat het doel in, waardoor de thuisploeg op voorsprong kwam.

Doelman Valk had ondertussen weer een aantal prima reddingen in huis op de pogingen van Noordhoff en Jaap Zwetsloot. Naar mate de eerste helft vorderde kreeg VVSB meer grip op de wedstrijd en werd er ook beter gevoetbald. In de 27e minuut kwam de bal van Felitciano Zschusschen terecht bij Fecunda. De vleugelverdediger had een panklare voorzet in huis op de ingelopen Tim de Rijk, waarna de middenvelder de bal inkopte. Deze gelijkmaker gaf meer vertrouwen voor de paars-gelen. Vijf minuten voor de rust kwam VVSB op voorsprong door Frans van Niel. De kersverse vader kreeg de afgeslagen corner voor zijn voeten en verschalkte doelman Erik Cummings met een hard schot.De koek was nog niet op voor VVSB. In de blessuretijd van de eerste helft gaf De Rijk de bal laag voor op Zschusschen, waarna verdediger Jordi Tiktak de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman tikte.

De tweede helft ging op en neer totdat Ruben Valk zijn ploeg weer op de been hield. Het schot van Oussama Siali van dichtbij werd fraai gered door de doelman. Even later zorgde diezelfde doelman met een katachtige redding ervoor dat invaller David Verweij van het scoren werd gehouden.

De rebound van Zwetsloot werd van de lijn gehaald door Jelmer Vijlbrief. Met nog een kwartier op de klok was de doelman kansloos op de fraaie vrije trap van Siali, die voor de aansluitingstreffer zorgde.

FC Lisse drukte door en schoot nog op de paal via opnieuw Siali, maar kon niet voorkomen dat VVSB in de counter gevaarlijk werd. In de slotminuten zorgde Fecunda met zijn tweede panklare assist ervoor dat invaller Mo el Osrouti de 2-4 binnen kopte en zo aan alle onzekerheid een einde maakte.

Bettine Vriesekoop geeft clinic

Tafeltennis n In het weekend van 4 tot 6 oktober zal in Noordwijk het Europese Jeugdkampioenschap Tafeltennis gespeeld worden. Naast dit internationale toernooi wordt een aantal side events georganiseerd voor diverse doelgroepen.

Op vrijdag 4 oktober van 11.15 tot 12.45 uur wordt er een clinic verzorgd door Bettine Vriesekoop. Deze clinic is speciaal gericht op 55-plussers. Tijdens de clinic zal zij als ambassadeur van de tafeltennissport kort vertellen over haar leven in China en over tafeltennis als gezondheidssport. Zij zal uitleggen dat tafeltennis een sport is die bij uitstek geschikt is voor ouderen om fysiek en mentaal gezond te blijven. Onder leiding van Bettine ga je zelf aan de slag om te ervaren hoe tafeltennis bij kan dragen aan je eigen vitaliteit. Vooraf en na afloop van de clinic kan men zien hoe deze sport op top niveau beoefend wordt door de Europese jeugd spelers.

De clinic wordt gehouden in het Sportpark Duinwetering en begint om 11.15 uur (inloop vanaf 10.45 uur). Deelname is gratis.
Zin in deze sportieve kennismaking met Tafeltennis? Geef je dan op via tafeltennis.nl./europeyouthtop10-side-events
Enthousiast geworden door de clinic van Bettine Vriesekoop dan kan je in Noordwijk terecht bij Tafeltennisvereniging TOV. Voor informatie zie www.ttvtov.nl

Oktoberfest bij B.E.A.C.H. Noordwijk

B.E.A.C.H. Noordwijk sluit het seizoen af met een Oktoberfest. | Foto: Marcel Verheggen

slotfeest n B.E.A.C.H. Noordwijk sluit haar tweede seizoen af met een knaller; het Oktoberfest! Op zondag 6 oktober ben je vanaf 15:00 uur welkom om te genieten van zangers als Tino Martin, Dries Roelvink, Yves Berendse, zanger Alex en Daan Faber. Uiteraard hoort hier zuurkool met braadworst bij.

Iedereen die van genieten houdt is welkom om even lekker uit te waaien, te ontspannen, een drankje te drinken met het zand tussen je tenen of om een lekker hapje te eten met geliefden, familie en vrienden.
Afgelopen zomer zijn er meer dan 80 evenementen georganiseerd bij B.E.A.C.H. Noordwijk. Eventmanager Rachelle van der Kroft maakt de evenementen helemaal op maat en zal zorgen dat het aan niets ontbreekt. Sinds dit jaar is B.E.A.C.H. Noordwijk een officiële trouwlocatie.
B.E.A.C.H. Noordwijk heeft zowel buiten als binnen faciliteiten voor feesten, BBQ's, huwelijken, bedrijfsevenementen en private dining voor groepen tussen 30 en 350 personen.


Ga voor tickets voor het 'Oktoberfest' en meer informatie naar: www.beachnoordwijk.nl

NoVaTo bij de Kletskop

historie n Na een heerlijke pannenkoekenmiddag met optreden van Imca Marina op 11 september is de volgende Kletskop-bijeenkomst alweer in zicht.

Woensdag 9 oktober a.s. komt NoVaTo vertellen over de historie van Noordwijkerhout en de St. Victorparochie. Hoe zag Noordwijkerhout er zoveel jaar geleden uit en hoeveel is er wel veranderd sinds die tijd? Het belooft een bijzondere, informatieve en nostalgische middag te worden

Iedereen is welkom in het Victorhuis, gelegen naast de St. Victorkerk, Sporkenhout 12 in Noordwijkerhout. Entree 5 euro, inclusief koffie of thee en een kletskop plus lekkere borrelhapjes. Aanmelden kan bij Adri Verhart, tel. 0252-375185 of adriverhart@casema.nl

Minder Van Nispen pakt toch punt

Vlak voor tijd krijgt VSV een penalty na een schouderduw van Stan van Maris. | Foto: Trudy van den Berg

Voetbal n Van Nispen speelde op de eerste wedstrijdag een belabberde eerste helft en een goede tweede helft. Op het zonovergoten veld in Velserbroek werd het 1-1.

Met 3 snelle spitsen in de voorhoede begon VSV aan de wedstrijd. Van Nispen had moeite om de tegenstander van het doel te houden. Ook de persoonlijk duels werden verloren. Debuterende keeper Rien de Jong voorkwam met een paar goed reddingen een vroege achterstand. Maar naar een halfuur was het toch raak. Een snelle aanval sneed door het centrum van de verdediging en met een simpele schuiver voltrok de spits het vonnis. Na exact 35 minuten pas de eerst goedlopende aanval van Van Nispen. Bren Zonneveld komt op links door en Rico Geerlings komt erover heen. De voorzet bereikt helaas net geen Vannispiaan. Met kunst- en vliegwerk wordt de rust met een 1-0 achterstand bereikt.

De tweede helft begint in een heel hoog tempo. Het warme weer lijkt geen effect te hebben op beide teams. VSV blijft voor de goal wel gevaarlijker maar Van Nispen wordt steeds beter. Wanneer trainer Roy Schulpzand Dorus van der Voort en Xavi Noltenius brengt, wordt ook Van Nispen gevaarlijk voor het doel. Atze Bosma komt prachtig op rechts door. Wordt getorpedeerd binnen de 16. Maar de scheidsrechter legt de bal erbuiten . De vrije trap loopt op niets uit.

Een volgende snelle aanval wordt op prachtige wijze hard ingeschoten door Jelle Vleugel. De wedstrijd blijft in hoog tempo op en neer gaan en de kansen volgen elkaar op. De scheidsrechter beslist 1 minuut voor tijd VSV een penalty te geven. De misschien iets te forse schouderduw komt Stan van Maris op een rode kaart te staan. Maar Rien de Jong pakt de penalty uitstekend en de stand blijft gelijk in Velserbroek.

SJC wint met 3-2 in de slotminuut van Quick'20

SJC had iets te vieren na het doelpunt in de laatste minuut. | Foto: BO

Voetbal n In de hoofdklasse zondag was Quick'20 uit Oldenzaal de tegenstander van SJC. Dat bleek een balvaardige ploeg met bovendien de nodige fysieke kracht. Die zich met een gewonnen wedstrijd en twee gelijke spelen nog ongeslagen wisten.

SJC begon wat afwachtend aan de wedstrijd. Met Timo Ruigrok en Wesley Haasnoot in de basis maar met Tom Broekhuizen met een liesblessure in de ziekenboeg. Direct na aanvang moest de wedstrijd alweer worden stilgelegd. Omdat bij een hoge voorzet richting het doel van Quick'20 verdediger Leenders en aanvaller Hardenberg ongelukkig met de koppen tegen elkaar kwamen. Hardenberg kon voorzien van een tulband, de wedstrijd vervolgen. Voor Leenders liep het met een twaalftal hechtingen minder goed af.

De eerste kansen waren er als snel voor Quick'20. De druk op het SJC-doel leverde hen een drietal corners op waarbij keeper Bjorn Haggerty er aanvankelijk wat onzeker uit zag. Toch kwam SJC op voorsprong. Na een combinatie vanuit de verdediging gaf Melvin van Stijn, na zo'n 10 minuten, de bal perfect in de ruimte. Daar pikte Mostava Fredrik hem op en bood Wesley Haasnoot de kans om te scoren: 1-0. Even later leek dezelfde van Stijn zelf het net te gaan vinden maar hij liet zich helaas de weg naar het doel versperren. Het doelpunt viel wel aan de andere kant. Na een fraaie combinatie liet Luuk Geelen doelman Hagerty kansloos: 1-1.


Eigen helft

SJC hield de ruimtes op eigen helft klein en loerde op de omschakeling Met de snelle en handige Mostava Frederik en Nigel Hardenberg op de vleugels leek dit een paar keer te gaan lukken. Maar de acties sneuvelde in schoonheid. Het laatste kwartier van de eerste helft bleek SJC nog wat meer op de helft van Quick'20 te willen spelen. Dat leverde een paar mogelijkheden op. Aan de andere kant moest SJC opnieuw een aantal corners toestaan. Maar het rustsignaal kwam met 1-1.
Na de thee nam Quick'20 aanvankelijk het initiatief. SJC moest alle zeilen bijzetten en Yordi Groot kwam goed weg bij een forse overtreding. Maar de consequent en goed leidende scheidsrechter wilde kennelijk de kaarten op zak houden en trad over en weer mild op.
Al snel in de tweede helft mocht Timo Ruigrok vanaf 20 meter een vrije trap nemen. Met een geweldige knal gaf hij doelman van Houten het nakijken: 2-1.
SJC kroop hierna opnieuw verder terug op eigen helft, wat resulteerde in mogelijkheden voor Quick'20 om weer gelijk te komen. Eerst nog kon met moeite een corner worden verwerkt. Maar al snel werd de SJC-verdediging uit elkaar gespeeld en was het weer gelijk: 2-2. Quick'20 had even later de wedstrijd kunnen beslissen maar gelukkig voor SJC belandde de doelpoging op de paal.


Wissels

Trainer Wolf bracht Abbas el Tamimy en Billy Tavares voor Mostava Frederik en Nigel Hardenberg. Dat bleek een gelukkige greep. Want in de slotminuut werd Abbas door Tavarers in de diepte gelanceerd. Hij leek de bal niet onder controle te kunnen houden. En lag hem terug rand 16. Waar dezelfde Tavares zich geen moment bedacht en werkelijk fantastisch afrondde: 3-2.

Trainer Florian Wolf noemde het na afloop een verdiende overwinning omdat SJC per saldo de meeste kansen wist te creëren. Dat deze kansen niet werden benut rekende hij zijn eigen ploeg aan.
Volgende week moet SJC naar Bussum tegen SDO. Wolf noemde eerder SDO een zekere kampioenskandidaat. Zij speelden deze week gelijk tegen het door Wolf al even sterk geachte JOS. Na koploper Leonidas bezet SJC de tweede plaats direct gevolgd door SDO en JOS Watergraafsmeer.

Noordwijk speelt gelijk tegen TEC: 1-1

Tiel Bart Westerlaken (R) van TEC in gevecht met Nick van Staveren. | Foto: OrangePictures Foto: Rene Roelofs

voetbal n Noordwijk bleek in de Betuwe zijn ongeslagen status niet te kunnen prolongeren en heeft ook de koppositie moeten inleveren. Maar dat ging bepaald niet op zonder slag of stoot. In een zeer aantrekkelijke wedstrijd bleek TEC een niet gemakkelijk te nemen klip. Over en weer bleven mogelijkheden onbenut. Een 4-4 uitslag had zeker tot de mogelijkheden behoort .

Noordwijk startte deze avondwedstrijd in de vertrouwde basis met Rietveld en Smith in de verdediging en Westdijk in de spits. Deze laatste kreeg al snel een mogelijkheid maar die trof de doelman op zijn pad. Even later was het Smith die ver kon opstomen maar zijn prima schot ging rakelings naast. Hierna nam TEC meer het initiatief maar Noordwijk liet zich, onder andere via Westdijk en even later met een koppende Rietveld, niet onbetuigd.

Juichen

Na een half was het toch de Noordwijk-aanhang die kon juichen. Een knal van buiten de 16 van Roshanali werd door van Staveren heel gelukkig achter doelman Jan Schimmel gewerkt: 0-1.

Ook hierna ontpopte TEC zich als een vaardige en goed voetballende ploeg. Die gedreven op zoek ging naar de gelijkmaker. Noordwijk moest alle zeilen bijzetten en keeper van Vliet kreeg het uiterst moeilijk. Maar kon tot aan de rust zijn doel nog schoon houden.

Direct na de rust leek TEC meteen al succesvol. Gelukkig voor Noordwijk ging het schot van Gregory Viereck met een knal op de paal. Maar het bleek uitstel van executie. Want in de 53e minuut was het via Tielenaar Hak dan wel raak: 1-1.


Wissels

Even later smeekte de Noordwijk supporters om een penalty maar een opzichtige duw in de rug van Andries Wendt werd door de arbiter weggewuifd. Noordwijk wenste zich niet te verschuilen en zocht zoals altijd naar de winnende treffer. De inmiddels voor Smith in de ploeg gekomen Brocker kopte vertwijfeld naast. Met James voor Achefay probeerde Kees Zethof in de laatste 20 minuten nog wat. En bovendien mocht Le Congé Westdijk komen vervangen. De goede wil en de nodige inzet bleek er wel te zijn maar tot grote kansen leidde dit niet en in de stand kwam geen verandering meer.

V.v. Noordwijk is nu op de derde plaats beland met 2 verliespunten meer als koploper IJsselmeervogels. Na de midweekse bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys wacht zaterdag de thuiswedstrijd tegen Kozakken Boys.

Die door Hardenberg, na een reeks van drie overwinningen, met 4-2 hard aan de kant werden geschoven. Zij zullen zich in Noordwijk willen revancheren en de ploeg van Zethof wacht dus opnieuw een lastig duel.

NOVO verliest van Protos Studenten

volleybal n De volleyballers van NOVO mochten het seizoen 2019-2020 starten tegen de studenten van USV Protos uit Utrecht. Het vorig seizoen sloten de teams al tegen elkaar al af en ook in de start van het seizoen wonnen de studenten.

Het was voor NOVO een goede oefenwedstrijd voor het seizoen. De Noordwijkers hadden in de aanloop nog geen wedstrijden kunnen spelen en moesten dus nog in een wedstrijd ritme komen. In Utrecht bleek de jarenlange ervaring dienst te doen en werd de wedstrijd een prachtige start van het seizoen.
De teams waren zowel sportief als met plezier aan elkaar gewaagd en de contributie werd ten volle benut. Met 24-26, 25-23, 24-26, 27-25 en 15-8 overwon Protos een lange 5 setter. Een wedstrijd met veel ridicule reddingen. Met prachtig verdedigend en aanvallend spel van beide zijde werd het publiek tot aan het einde vermaakt.

NOORDWIJK

25 september
• Schrijfcafé, schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Deelname € 10,00.

27 september
• De Verlanglijst; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Entree € 29,00.

• Noordwijks Boekenbal - Benefietgala; Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 20.00 - 00.00 uur. Entreeprijzen variërend tussen € 112,50 en € 150,00.
• Het grenzeloze verhaal van de Grauwe Kiekendief; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 - 22.15 uur. Entree gratis.
• Ruby van Urk - Hollands Uit 't Hart; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 21,50.

28 september
• Herfstfair Noordwijk; Vuurtorenplein. Tijd: 11.00 - 17.00 uur. Entree gratis.
• Tis hier geen hotel - Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenth; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 21,00.
• Saturdaynight Live Music met Gerard Scheurwater; Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd: 21.00 - 00.00 uur. Entree gratis.


29 september
• Healthy Academy Walk; duingebied en strand van Noordwijk, ontvangst deelnemers en start bij Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: (er zijn twee shifts van ieder 2 uur) Shift 1 van 10.00 - 12.00 uur, Shift 2 van 14.00 - 16.00 uur. (graag 15 minuten vóór aanvang aanwezig zijn). Deelname € 53,75 (incl. € 4,50 servicekosten)
• 9e editie Voortuinmarkt; Vinkeveld: in de straten Hoogtij-Branding-Uitvaltij-Deining-Alk. Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Entree gratis.

30 september
• Monday night Poker @ Harbourlights; The Harbourlights, Kon. Wilhelmina Boulevard 9. Tijd: 20.00 uur. Deelname € 25,00.


1 oktober
• Karin Bloemen – Billie, Aretha, Norah, Amy…Karin; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 23,00.


2 oktober
• Cabarestafette – ontdek 3 aanstormende talenten; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 17,00.

ERHOUT / DE ZILK

Dagelijks
• Kabouterpad, gezinswandeling door het Hollands Duin, vertrek vanaf restaurant"Langs Berg en Dal"
• Konijnenroute, gezinswandeling door het Nieuw Leeuwenhorstbos, start vanaf parkeerterrein, Gooweg 36.

25 september
• Duinverhalen: tocht met paard en wagen door de Amsterdamse Waterleidingduinen, vertrek om 13.30 uur vanaf ingang Joppeweg 1, aanmelden via www.awd.waternet.nl
• Zeemeermin zwemmen, vanaf 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie

26 september
• Pubquiz, test je kennis en speel mee, om 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat, aanmelden aan de bar.

28 september
• Como Obstacle Run, eerste dag pittige behendigheidswedstrijd voor jong en oud over 4-8 of 12 km. Vanaf 11.00 uur bij het Oosterduinse Meer, Boekhorsterweg 18, kijk op www.como-run.nl
• VVSB–Hoek, voetbalwedstrijd in de 3e divisie, om 18.00 uur op sportpark de Boekhorst, Dr. Schaepmanlaan 2.
• Queen Tribute Night, bij café van der Geest met "Crazy Little Things" om 21.00 uur, kaarten aan de deur € 12.00

29 september
• Como Obstacle Run, vanaf 11.00 uur: tweede dag pittige behendigheidswedstrijd voor jong en oud (ook Family-run!) bij het Oosterduinse Meer, Boekhorsterweg 18. Kijk op www.como-run.nl

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 27 september

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: mevr. J. Steenvoorden

Zondag 29 september

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. A.A. van Houwelingen

Buurtkerk

10.00 uur: ds. W. Hollart

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. L.W. van der Sluijs, Nijkerkerveen

17.00 uur: ds. M.J. van Oort, Bodegraven

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: geen dienst

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 29 september

10.00 uur: ds. K. Snijder

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 25 september

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 27 september

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, J. Stege

Zaterdag 28 september

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, P. Owel

Zondag 29 september

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 24 september
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 29 september

10.00 uur: dhr. J. de Ridder

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 29 september

10.00 uur: geen opgave

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zondag 29 september
19.00 uur: geen opgave

St. Victorkerk

Zondag 29 september
10.00 uur: Diaken B. Prins

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 29 september
11.00 uur: Pastor T. van Eijk

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 29 september samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk.

Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 38:

BROMVLIEG

De winnaar: SUZANNE JANSEN