Noordwijkerhouts Weekblad

26 november 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 26 november 2019


Harde prestatieafspraken

Sjaak Geerlings, Dennis Salman en Merlijn Welzijn zetten de handtekening onder de gemaakte prestatieafspraken. | Foto en tekst: Wim Siemerink. Foto: ws

Noordwijkerhout n Woningstichting St Antonius van Padua kwam 25 november samen met Huurdersbelangen Noordwijkerhout/De Zilk en de gemeente Noordwijk nieuwe prestatieafspraken overeen. Volgens wethouder Dennis Salman een zeer belangrijke overeenkomst die nieuwe en bestaande afspraken vastlegt. Noordwijkerhout bouwt zijn sociale woningen de komende jaren op het Bavoterrein. Op basis van geïnventariseerde behoeften met antwoord op de vraag: 'Wat is nu het specifieke vraagstuk in Noordwijkerhout? (lees verder op p11)

Directeur Merlien Welzijn legde echter aan de aanwezige pers uit dat er allereerst is gekeken of eerder gemaakte prestatieafspraken werden waargemaakt. Om daarna op basis van actuele informatie over wensen en behoeften een vervolgtraject in te gaan. Mevrouw Welzijn : 'Er liggen hier nieuwe afspraken op tafel. Waarmee we op basis van de kansen die er zijn antwoord willen geven op de vragen naast die van woonbehoeften . Zoals welke mogelijkheden er zijn tot samenwerken in het realiseren van doelstellingen'. Zij benadrukt dat het niet alleen gaat om het stapelen van stenen bij nieuwe woonprojecten. Maar dat ook de zogenaamde zachte kant van het wonen, zoals wonen met zorg in brede zin, veel aandacht behoeft. Ze meldt de realisatie van een nieuw ondernemersplan bij haar stichting waarin doelgroepen , vraagstukken , woonbehoeften en mogelijkheden de basis vormen.

Sjaak Geerlings benadrukt namens de belangenorganisatie van huurders dat vooral de verandering in behoeften bij huurders een belangrijke plaats inneemt.

De jaarlijkse prestatieafspraken zijn overigens een formele opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting die met de concrete cijfers toekomstig beleid ontwikkelt.

Sint Anthounius van Padua gaat in ieder geval inzetten op verduurzaming van de woningvoorraad met als doel om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. In 2021 al moet de woningvoorraad in ieder geval zijn voorzien van energielabel B.

Tot slot benadrukken zowel wethouder Dennis Salman als Merlien Welzijn het belang van een nieuwe woonvisie en de te ontwikkelen Omgevingsvisie Noordwijk. Waarin de eigentijdse woonvormen en mogelijk nieuwe wooneisen van doelgroepen hun plek zullen moeten krijgen.

Snel zekerheid nieuwe burgemeester

politiek n De gemeenteraad maakt zich op voor de definitieve voordracht van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering, dinsdag 26 november, zal de vertrouwenscommissie aangeven wat de overwegingen zijn geweest om tot de gekozen aanbeveling te komen. Het hele proces heeft grotendeels onder strikte geheimhouding achter gesloten deuren plaats gevonden om de privacy van de sollicitanten te beschermen. In een meer dan uitgebreide profielschets stonden de voorwaarden: integer, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig. Maar ook: humor en relativeringsvermogen, daadkracht en vaardigheid bij onderhandelen zijn eigenschappen waarop zou zijn geselecteerd. De burgemeester wordt geacht zich in Noordwijk te vestigen en zich voor minimaal zes jaar beschikbaar te houden en relevante bestuurlijke ervaring te hebben. De sollicitanten kregen een extra waarschuwing op het hart gedrukt: 'Het ambt van burgemeester in Noordwijk is meer dan een voltijdse baan. U bent 24/7 onze burgemeester. Het daarnaast dienen nevenfuncties en andere persoonlijke activiteiten verenigbaar te zijn met de belangen van Noordwijk.

Hoog bezoek

Noordwijkerhout n Sinterklaas komt voorlezen in de bieb op donderdag 4 december van 14.30 tot 15.30 uur.

Sint heeft het verschrikkelijk druk, maar voor het lezen van een boek maakt hij graag tijd vrij. Samen met Piet trakteert hij op snoepgoed en mooie verhalen. De bibliotheek heeft een hele grote collectie sinterklaasboeken voor alle leeftijden. Een leuk boek is 'De kleren van Sinterklaas' van Paul Biegel en Sanne te Loo over Anouk, die zeker weet dat Sinterklaas komt logeren want ze heeft een koffer met zijn kleren zien staan in de logeerkamer. Van de bekende schrijver Sjoerd Kuyper is het vrolijke prentenboek 'Het kleinste Pietje' waarin Broes de hoofdrol speelt. Zijn vader is vriend van Sinterklaas en gaat met andere ouders naar Spanje om Sinterklaas te helpen. Broes wil ook graag mee en verstopt zich om de bus. Welk boek Sinterklaas kiest is nog niet bekend, iedereen is welkom. De bijeenkomst is gratis.

Ruim 1000 euro

Noordwijkerhout n Vrijwilligers hebben van 11 tot en met 16 november gecollecteerd voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Twaalf collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben 1.083,10 euro opgehaald. Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) bedankt alle collectanten en alle gevers voor hun bijdrage.

Met dit geld steunt het Gehandicapte Kind projecten op het gebied van spelen, sporten en leren. Met als doel dat gehandicapte kinderen kunnen meedoen in onze samenleving. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken voor hen. Door sporten als RaceRunning en Framevoetbal te introduceren op sportverenigingen. Of door Samen naar Schoolklassen voor hen op te richten, op de gewone basisschool in de buurt. Zo zorgt de stichting ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. De stichting kan altijd extra collectanten gebruiken. Meer info? Neem contact op met Ria Caspers, 06 2709 1306, of kijk op: www.nsgk.nl.

Lekker rommelen

Noordwijkerhout n In Munnekeweij is vrijdag 29 november een winterrommelmarkt tussen 10.30 en 15.00 uur.

De opbrengst is voor de cliënten. Kleine spullen kunne ingeleverd worden op vrijdagochtend 29 november tijdens kantooruren bij Topaz Munnekeweij.

23-11-2019: Voetbal: Barendrecht v VVSB: Barendrecht3e divisie seizoen 2019-2020L-R Foto: Martin Hulsman

Opnieuw

verlies voor VVSB

3-1

tegen sterker

Barendrecht

Grote

belangstelling bij herdenking

Hans van

Gijlswijk

erelid van ODI

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes

Initiatief om project Northgo sneller uit te voeren

Het Noordwijkse college krijgt mandaat voor en snellere procedure woningbouw op locatie Northgoproject. | Foto: WS

woningbouw n Een initiatiefvoorstel staat niet vaak op de raadsagenda. Dit keer kwam werd dat noodzakelijk geacht omdat de woningnood heel hoog is. Naast SJC werd ook de NWS in haar kern geraakt door de stikstofproblemen. Daardoor is grote vertraging ontstaan bij het realiseren van woningbouw op en rondom het terrein van de voormalige Northgosporthal.

Noordwijk en sociale woningbouw blijkt al decennialang geen soepel lopende eenheid. Bij woningzoekenden in de sociale sfeer leeft er weinig vertrouwen in de besluitvaardigheid van de lokale politiek. Omdat er nauwelijks plannen worden voorbereid voor snel te realiseren grootschalige woonprojecten. Daarbij kwam recent ook het landelijke probleem van de stikstof en het uitblijven van vergunningverstrekking.
Voor de uitvoering van het toch al duurzame woningbouwproject Northgo heeft de NWS zich echter buitengewoon ingespannen om, onder meer door het gebruik van elektrisch materieel tijdens de bouw, de uitstoot van stikstof tot nul te reduceren. Inmiddels heeft de ODWH aan hen een bericht verstuurd dat de vergunningsprocedure kan worden voortgezet. Reden om bij de gemeenteraad aan de bel te trekken.

Dit project, aanvankelijk ook door de politiek met zekere trots gelanceerd als heel snel realiseerbaar, kent al een te lange geschiedenis. Al ver voor het zomerreces van 2018 was de gemeenteraad akkoord met het voorontwerp bestemmingsplan. Begrijpelijk dat de NWS staat te trappelen om eindelijk de noodzakelijke procedure te vervolgen.

De gemeenteraad heeft nu mandaat gegeven aan B&W waardoor er mogelijk 6 weken tijdswinst kan worden geboekt. Vooral het feit dat Noordwijk veel waarde hecht aan het realiseren van sociale huurwoningen bleek aanleiding voor coalitie en oppositie om elkaar te vinden in het initiatiefvoorstel. Daardoor kan met gezwinde spoed worden begonnen aan de realisatie van o.a. ruim 60 sociale huurwoningen. Omdat er in de procedure geen zienswijzen zijn ingediend tegen het stedenbouwkundig ontwerp, de woningen zelf of de bouwmassa, acht de raad het gepast om zichzelf een iets terughoudender rol toe te bedelen tot na de ontwerpfase. Daarna zal met name op de parkeerbalans en de verkeersveiligheid nog onderwerp van discussie kunnen zijn voorafgaand aan de definitieve en hopelijk snelle besluitvorming door de raad.

Wurft

Ik wilde het persoonlijk ervaren, sprong op de fiets en koos de weg richting K.W. Boulevard. Gemotiveerd door heftige discussie, niet alleen in buurthuizen en kroegen maar ook in heel veel huiskamers, over veiligheid bij aan beide zijden parkeren.

Ik was nog maar nauwelijks de Wurft gepasseerd of mijn naam werd geroepen door een van een zestal prossers op de voor hen vertrouwde plek.
'Het is me wat met die politiek van je' was de openingszin van zo'n echte. 'Wat is er loos', was mijn tegenvraag. 'Wat is er loos, wat is er loos! Kom op man er is van alles loos. Het college zit alleen op hun krent. De gemeenteraad maakt zich alleen druk om de bijkomende zaken. Terwijl jonge mensen die een huisje zoeken in de steek worden gelaten, het parkeerprobleem maar half wordt aangepakt, de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing onrustbarend blijven stijgen en de fusie die alleen maar voor oorlog zorgt'.
Ik kreeg niet eens de kans om te reageren want een man met een zwarte hoed sprak geërgerd: 'ik heb van de week even op mijn tablet naar de gemeenteraad gekeken. Niet om aan te gluren en zo stroperig. Ik heb geklokt en er gaat meer dan 10% van de tijd verloren aan heen en weer geloop naar microfoons. En dan die VVD. Eerst al beletten 2 ouwe knarren de komst van jeugdig elan en dan wordt dat meissie van Immerzeel er gewoon uit gewerkt.
Ik reageerde fel. 'Kom op zeg. Natuurlijk blijven er verbeteringen mogelijk Maar goed raadslid zijn is niet eenvoudig.' De spijt die ik inmiddels kreeg van mijn excursie naar de Boulevard moet van mijn gezicht af te lezen zijn geweest. Toch probeerde ik nog wat te nuanceren en trok mijn schouders naar achteren terwijl ik zei: 'Luister, het is makkelijk praten hier vanaf Noordwijk aan zee. Maar die raadsleden doen hun stinkende best. En de fusie moet je wat meer tijd gunnen. Dat gaat echt wel goed komen'. Het hoongelach bevestigde hun vooroordelen. Wat mij direct overtuigde dat ik geen kans zou zien om de heersende publieke opinie hier eventjes te doen keren. Terwijl ik mijn hersens pijnigde hoe ik meer begrip kon kweken voor raadsleden en op zoek was naar de juiste woorden werd ik verrassend onderbroken.
De man met de zwarte hoed (hij volgt kennelijk raadsvergaderingen) nam opnieuw het woord en gooide het over een andere boeg met: 'Wat mij wel opviel is het moment waarop D66 en Lijst Salman zich zo nodig druk maakten om meer regenboog-zebrapaden. Mijn 'nou en?' hoorde hij niet eens en vervolgde: 'Als een nuchtere Lijst Salman zich samen met club D66, juist in de week dat er een nieuwe burgemeester wordt voorgesteld, niet druk maakt over belangrijke zaken maar over dit symbool van de homo-gemeenschap kan dit maar 1 ding betekenen, onze nieuwe burgemeester is gay.' Er viel even een doodse stilte. met alle aandacht voor 'mister Zwarthoed'. Zodat ik me kon onttrekken aan deze wurftroddels, heel snel op de fiets kon springen en nog juist uit kon brengen: 'Nou, doei'.

Dubbelzijdig parkeren aanleiding tot discussie

Deze chauffeurs geven kennelijk voorkeur aan het veilig op de stoep parkeren.

parkeren n Het lokale winkelend publiek, de strandbezoeker, de congresganger en de ook het minder grootschalig congrespubliek vindt de mogelijkheid om te kunnen parkeren van grote waarde. Dat blijkt uit diverse onderzoeken.

Parkeren staat met grote regelmaat op de agenda van de politiek. Het plaatsen en verplaatsen van de auto zorgt met regelmaat voor problemen. Mede daardoor werd recentelijk een parkeerverwijssysteem aangebracht om de gasten en bewoners van dienst te zijn bij het zoeken naar een parkeerplaats. Maar dat alleen blijkt niet voldoende om op de diverse piekmomenten service te blijven bieden.

Al enige weken wordt er gewerkt aan het realiseren van 75 extra parkeerplaatsen op de K.W. Boulevard. Vooral omdat er straks bij het realiseren van het nieuwbouwproject van Vomar aan de Maarten Kruytstraat tijdelijk veel parkeerplaatsen verloren gaan. Een gehouden onderzoek zou hebben aangetoond dat de K.W. Boulevard voldoende ruimte biedt nadat de bestrating is aangepast.
Maar inmiddels heeft het dubbelzijdig parkeren wel voor onrust gezorgd en van diverse kanten ziet men de weggebruikers zich roeren. Vooral voor de fietsers, die van twee kanten over de Boulevard mogen rijden, blijkt het er bepaald niet veiliger op te zijn geworden. De fysieke ruimte zou voor hen toch te klein zijn. Het onverwacht openen van portieren zou voor veel schrikmomenten en bijna ongelukken zorgen. Natuurlijk moet er nog gewenning plaats vinden. Toch uiten inmiddels ook diverse Boulevard-ondernemers hun bezorgdheid. Het feit dat het tijdelijk is, zou de oplossing toch wel rechtvaardigen. Voorlopig blijft het bij waarschuwen van bezoekers en medewerkers om ernstige problemen te voorkomen.

Winkeliers blij met BIZ

ondernemen n De uitslag van een gehouden draagvlakmeting leverde precies op wat een overgroot deel van de georganiseerde Noordwijkse retail heel graag wilde.

Met name de Kerkstraatondernemers en die van het Shopping Centrum Hoofdstraat hadden een aanvraag ingediend voor een zogenaamde BIZ. De ondernemers in de winkelgebieden in Noordwijkerhout stelden zich bij het initiatief veel terughoudender op.
In Noordwijk spraken de gebruikers en eigenaren zich in ruime meerderheid uit voor het instellen van een Bedrijven Investering Zone, waarmee op basis van kleine OZB-verhoging een fonds wordt gevuld waaruit gezamenlijke wensen kunnen worden gefinancierd. Eerder gebeurde dit van uit een Ondernemersfonds maar die formule moest na de fusie met Noordwijkerhout worden afgeschaft.
Vorige maand werd door de gemeenteraad een noodzakelijke verordening vastgesteld. Waardoor binnen de vastgestelde gebieden alle eigenaren van panden en de gebruikers hiervan, de gelegenheid kregen om zich hierover uit te spreken.

B&W lieten weten erg blij te zijn met de uitkomsten van de meting waarbij zowel de winkelgebieden Noordwijk binnen als in Noordwijk aan Zee bijna 70% van de doelgroepen op vrijwillige basis hadden meegedaan aan de meting. Daarvan bleek een ruime meerderheid bereid om financieel hieraan bij te dragen.
Per 1 januari treedt deze BIZ voor minimaal 5 jaar in werking.

Flaneren en niet parkeren

Noordwijkerhout n De gemeenteraad verviel in een uitgebreide discussie bij het collegevoorstel om een autoluw kernwinkelgebied in Noordwijkerhout in te stellen en daarbij 50 mille beschikbaar te stellen. Hiermee moet een veiliger en aantrekkelijker winkelgebied voor voetgangers te realiseren zijn.

Het gaat hierbij slechts om de zaterdagmiddag en tijdens de weekmarkt op maandag. De raad besloot tot een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer naar de Dorpsstraat op zaterdagen van 12.00 tot 18.00 uur. 'Het gebied nodigt op de zaterdagmiddag uit om te flaneren', vindt wethouder Ter Hark. Een soortgelijk verbod komt er ook tijdens de openingstijden van de weekmarkt. Van diverse kanten werden nog opmerkingen gemaakt over verkeersonveilige situaties die worden veroorzaakt door scooters en elektrische fietsen. Maar uiteindelijk werd het collegevoorstel gewoon en unaniem aangenomen. Naast de genoemde maatregel besloot men ook tot het openstellen van het Marktplein voor verkeer in twee richtingen, het instellen van een parkeerverbod op de kruising Koninginneweg- Havenstraat en voor het permanent afsluiten van de doorgang Havenstraat-Landbouwplein.

Infopunt over dementie open in gezondheidscentrum

Het meldpunt is voor iedereen met vragen over dementie toegankelijk. | Foto: Diana Maas. Foto: diana maas

Noordwijkerhout n In het gezondheidscentrum is donderdagmiddag officieel het informatiepunt dementie geopend door wethouder Dennis Salman.

Door Diana Maas

"We hopen dat iedereen zich uitgenodigd voelt om binnen te lopen. Voor zichzelf, voor de buurman, voior een vriendin. Voor indereeen die vragen heeft of informatie wil over dementie. We willen een laagdrempelige vraagbaak en adviespunt zijn", vertel Adry Beugelsdijk, coördinator sociaal wijkteam. Groot Hoogwaak, Marente, Buurtzorg, ActiVite en de gemeente Noordwijk hebben de handen ineen geslagen om de gemeente dementievriendelijk te maken . "Wellicht kent u iemand waar u om geeft die problemen lijkt te hebben met zijn of haar geheugen, of die veranderd gedrag vertoont, moeite krijgt met alledaagse handelingen bijvoorbeeld. U maakt zich zorgen en heeft vragen. Dan kunt u iedere donderdag van 15.00 tot 16.00 uur in de even weken terecht in het gemeentehuis van Noordwijk en in de oneven weken in Noordwijkerhout aan de Via Antiqua 23. Aanmelden is niet nodig en het is gratis. En wanneer het beter uitkomt om te bellen voor een telefonisch consult, kan dat ook." Meer info staat op: www.dementievriendelijknoordwijk.nl.

Harde prestatieafspraken woningbouw

Noordwijkerhout n (vervolg van de voorpagina) Directeur Merlien Welzijn legde echter aan de aanwezige pers uit dat er allereerst is gekeken of eerder gemaakte prestatieafspraken werden waargemaakt. Om daarna op basis van actuele informatie over wensen en behoeften een vervolgtraject in te gaan.

Welzijn: Er liggen hier nieuwe afspraken waarmee we op basis van de kansen die er zijn antwoord willen geven op de vragen naast die van woonbehoeften. Zoals welke mogelijkheden er zijn tot samenwerken in het realiseren van doelstellingen." Zij benadrukt dat het niet alleen gaat om het stapelen van stenen bij nieuwe woonprojecten. Maar dat ook de zogenaamde zachte kant van het wonen, zoals wonen met zorg in brede zin, veel aandacht behoeft. Ze meldt de realisatie van een nieuw ondernemersplan bij haar stichting waarin doelgroepen, vraagstukken, woonbehoeften en mogelijkheden de basis vormen. Sjaak Geerlings benadrukt namens de belangenorganisatie van huurders dat vooral de verandering in behoeften bij huurders een belangrijke plaats inneemt. De jaarlijkse prestatieafspraken zijn overigens een formele opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting die met de concrete cijfers toekomstig beleid ontwikkelt. Padua gaat in ieder geval inzetten op verduurzaming van de woningvoorraad met als doel om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. In 2021 al moet de woningvoorraad in ieder geval zijn voorzien van energielabel B. Tot slot benadrukken zowel Salman als Welzijn het belang van een nieuwe woonvisie en de te ontwikkelen Omgevingsvisie waarin de eigentijdse woonvormen en mogelijk nieuwe wooneisen van doelgroepen hun plek zullen moeten krijgen.

Harde prestatieafspraken woningbouw

Noordwijkerhout n (vervolg van de voorpagina) Directeur Merlien Welzijn legde echter aan de aanwezige pers uit dat er allereerst is gekeken of eerder gemaakte prestatieafspraken werden waargemaakt. Om daarna op basis van actuele informatie over wensen en behoeften een vervolgtraject in te gaan.

Welzijn: Er liggen hier nieuwe afspraken waarmee we op basis van de kansen die er zijn antwoord willen geven op de vragen naast die van woonbehoeften. Zoals welke mogelijkheden er zijn tot samenwerken in het realiseren van doelstellingen."

Zij benadrukt dat het niet alleen gaat om het stapelen van stenen bij nieuwe woonprojecten. Maar dat ook de zogenaamde zachte kant van het wonen, zoals wonen met zorg in brede zin, veel aandacht behoeft. Ze meldt de realisatie van een nieuw ondernemersplan bij haar stichting waarin doelgroepen, vraagstukken, woonbehoeften en mogelijkheden de basis vormen. Sjaak Geerlings benadrukt namens de belangenorganisatie van huurders dat vooral de verandering in behoeften bij huurders een belangrijke plaats inneemt. De jaarlijkse prestatieafspraken zijn overigens een formele opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting die met de concrete cijfers toekomstig beleid ontwikkelt. Padua gaat in ieder geval inzetten op verduurzaming van de woningvoorraad met als doel om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. In 2021 al moet de woningvoorraad in ieder geval zijn voorzien van energielabel B.

Tot slot benadrukken zowel Salman als Welzijn het belang van een nieuwe woonvisie en de te ontwikkelen Omgevingsvisie waarin de eigentijdse woonvormen en mogelijk nieuwe wooneisen van doelgroepen hun plek zullen moeten krijgen.

Ingekomen n Van Margot Rotteveel ontving de redactie deze mail: "Afgelopen woensdagochtend stond ik in de rij van de kassa van supermarkt Dirk in Noordwijkerhout, toen voor mij een mevrouw niet lekker werd.

Ik kon haar nog net opvangen, terwijl de kassiere direct via haar telefoon om een BHV- er vroeg. Deze was snel ter plekke. De mevrouw kwam weer bij en na diverse vragen van de BHV-medewerkster kwamen we erachter dat ze geen familie of kennissen had die zij kon bellen wel een kennis die in het gemeentehuis werkzaam was, die haar wellicht thuis kon brengen. Ik heb deze man op mijn fiets opgehaald. De Dirk-medewerkster heeft haar al die tijd ondersteund maar toch besloten een ambulance te bellen. Naar mijn idee was mijn hulp nu niet meer nodig, dus maakte ik aanstalten te vertrekken. Ik werd verzocht even te wachten en snel daarop kwam de chef met een hele grote doos MERCI-chocolade, als dank voor mijn hulp. Bij thuiskomst moest ik even bijkomen, maar realiseerde me dat eigenlijk de BHV-medewerkster van de Dirk ook zo'n grote doos zou moeten ontvangen. Ik wil bij deze dan ook de BHV-medewerkster een pluim geven dat zij zo vakkundig en geduldig deze vrouw heeft bijgestaan. In deze jachtige tijd, waarin het lijkt alsof we steeds minder tijd hebben voor elkaar vind ik dit toch wel een mooi voorbeeld dat het ook anders kan.

Bij deze: " BHV-medewerkster van de DIrk: merci!". En hopelijk gaat het met de mevrouw in kwestie weer een stukje beter."

Onderschatten

In de klas zaten 23 kinderen rond de elf jaar. De stille, de drukke, de schoffies en de lieverdjes. Ik haalde ze er zo uit.

Voor onze Uitgeverij was ik onlangs gastdocent op een basisschool in Leiden. Hoewel ik nog nooit voor de klas had gestaan, waren mentoren, 'loopbaanbegeleiders', toetsen en testen het altijd roerend eens: ik moest onderwijzeres worden. Maar destijds had ik helemaal geen zin in de Pabo. Sterker nog: school kon me gestolen worden. Dus geld verdienen in het onderwijs ging 'm niet worden.

Zo'n gastlesje leek me wel leuk. Het moest gaan over journalistiek. Ik zette een Powerpoint in elkaar met - naar mijn idee - leuke onderwerpen en een paar pakkende teksten. Voordat ik de definitieve versie op een stick zette, stemde ik mijn presentatie even af met mijn jongste dochter. Just in case. Als 15-jarige sta je toch dichter bij groep 7/8 dan ik met mijn leesbril en beginnend grijs.

'Mam, dit kan écht niet', was haar eerste reactie. Lekker dan! Daar heb ik dan zo mijn stinkende best op gedaan. 'Wat is er mis mee?' vroeg ik. 'Het is veel te saai', antwoordde ze. 'Je moet er filmpjes opzetten en bepaalde onderwerpen echt afhalen, dat interesseert die kids niets. En die teksten moeten ook anders.' Dus mijn verhaal over 'oud nieuws is nog steeds nieuws' (9/11) kwam te vervallen en verving ik voor een filmpje over fake news. Nou ja, niet ik: dat deed mijn dochter met drie muisklikken. Nadat ze geërgerd had toegekeken hoe ik veel te langzaam volgens haar naar een geschikt filmpje zocht, pakte ze mijn laptop: 'Zo moeilijk is dat toch niet? Kijk, dit is wel een aardig filmpje Zo... klik, zo... klik en dan staat het daar... klik!'

Omdat ik het onderwerp over 'oud nieuws is nog steeds nieuws' er in wilde houden, kwam mijn dochter op het idee om iets met de dodenherdenking te doen. 'Doe een filmpje met die damschreeuwer mam, van een paar jaar geleden'.

Nou. Dacht het even niet. Veel te confronterend voor die 11-jarige kinderzieltjes.

Eenmaal voor de klas ging het eigenlijk verrassend goed. Ik had er lol in en waarachtig: ze luisterden. Ook de schoffies. Ik dacht dat kinderen in groep 7/8 geen idee hadden wat fake news is of hoe het ons beïnvloedt. Maar ze verbaasden me met hun kennis. Het filmpje was een succes en werd gevolgd door een uitgebreide discussie onder en met de kinderen. So far so good. Toen de dia over 'oud nieuws is nog steeds nieuws' in beeld kwam op het smartboard, stak een van de wat stillere kinderen haar vinger omhoog, toen ik de klas vroeg of ze een voorbeeld wisten. 'Nine-eleven, toen die vliegtuigen in de hoge torens vlogen in Amerika' zei ze. Gevolgd door een van de andere kinderen, die enthousiast riep: 'De Damschreeuwer tijdens dodenherdenking! Daar hebben ze het nog steeds over!'

Caroline Spaans

Redacteur

Noordwijkerhouts Weekblad

Ingekomen email

post n Van Margot Rotteveel ontving de redactie deze mail: "Afgelopen woensdagochtend stond ik in de rij van de kassa van supermarkt Dirk in Noordwijkerhout, toen voor mij een mevrouw niet lekker werd.

Ik kon haar nog net opvangen, terwijl de kassiere direct via haar telefoon om een BHV- er vroeg.

Deze was snel ter plekke. De mevrouw kwam weer bij en na diverse vragen van de BHV-medewerkster kwamen we erachter dat ze geen familie of kennissen had die zij kon bellen wel een kennis die in het gemeentehuis werkzaam was, die haar wellicht thuis kon brengen. Ik heb deze man op mijn fiets opgehaald. De Dirk-medewerkster heeft haar al die tijd ondersteund maar toch besloten een ambulance te bellen. Naar mijn idee was mijn hulp nu niet meer nodig, dus maakte ik aanstalten te vertrekken. Ik werd verzocht even te wachten en snel daarop kwam de chef met een hele grote doos MERCI-chocolade, als dank voor mijn hulp.

Bij thuiskomst moest ik even bijkomen, maar realiseerde me dat eigenlijk de BHV-medewerkster van de Dirk ook zo'n grote doos zou moeten ontvangen. Ik wil bij deze dan ook de BHV-medewerkster een pluim geven dat zij zo vakkundig en geduldig deze vrouw heeft bijgestaan.

In deze jachtige tijd, waarin het lijkt alsof we steeds minder tijd hebben voor elkaar vind ik dit toch wel een mooi voorbeeld dat het ook anders kan.Bij deze: " BHV-medewerkster van de Dirk: merci!". En hopelijk gaat het met de mevrouw in kwestie weer een stukje beter."

Komt allen tezamen!

Noordwijkerhout n Muziekvereniging Harpe Davids houdt zaterdag 21 december een kerstsamenzang in de Sint Victorkerk, aanvang 19.00 uur.

Koor Revoice zorgt voor de zang en de kerk is vanaf 18.30 uur open. De entree is gratis. Vrijdag 20 december, tijdens lichtjesavond, treedt het leerlingenorkest van Harpe Davids op. Zij zorgen voor een muzikale kerstsfeer in de Witte Kerk van 19.00 uur tot 21.00 uur. Ook hier is de entree gratis.

Dinsdag 24 december verleent GoedKoper, het koperensemble van de Harpe Davids, haar muzikale medewerking tijdens de kerstnachtdienst in de Witte Kerk, aanvang 22.00 uur.

Meer weten over de Harpe Davids?

Kijk op facebook.nl/harpedavidsnwh

Repetities Winterhotel in volle gang

Noordwijkerhout n De repetities voor de nieuwe muziektheatervoorstelling 'Het Winterhotel' van De Passie van Noordwijkerhout zijn in volle gang.

De gelegenheidsgroep van ruim twintig vocalisten en muzikanten uit alle kernen van 'groot Noordwijk' heeft de wind er goed onder: Na 4 repetities staat de voorstelling al heel stevig in de steigers. Die details worden nu in de laatste repetities ingekleurd. Het belooft een voorstelling te worden waarin het publiek wordt meegenomen in de lobby van een hotel. Bekende, maar ook verrassende songs, van klassiek tot pop, worden door de verschillende vocalisten en de live band aan elkaar geregen tot een bijzonder verhaal. Professioneel geluid / licht gemaakt door studenten van de HKU maken de voorstelling in de Noordwijkerhoutse Jozefkerk tot een unieke belevenis.

Het winterhotel wordt opgevoerd op vrijdagavond 6 december om 20.00 en op zaterdag 7 december om 14.00 uur en 20.00 uur. De voorstelling duurt ongeveer 90 minuten en vindt plaats in de Jozefkerk in Noordwijkerhout. Een toegangskaart kost 7,50 euro.

Kaarten zijn beschikbaar bij Vink multimedia in Noordwijkerhout, Bakkerij Pompe in De Zilk en reisbureau de Haan in Noordwijk-binnen.

Passie spat eraf bij repetities Winterhotel

Meer dan 20 zangers en musici doen mee. | Foto: pr

Noordwijkerhout n De repetities voor de nieuwe muziektheatervoorstelling 'Het Winterhotel' van De Passie van Noordwijkerhout zijn in volle gang.

De gelegenheidsgroep van ruim twintig vocalisten en muzikanten uit alle kernen van 'groot Noordwijk' heeft de wind er goed onder: na vier repetities staat de voorstelling al heel stevig in de steigers.

Het belooft een bijzondere voorstelling te worden waarin het publiek wordt meegenomen naar de lobby van een hotel. Bekende, maar ook verrassende songs, van klassiek tot pop, worden door de verschillende vocalisten en de live band aan elkaar geregen tot een bijzonder verhaal. Geluid / licht en visuals worden gemaakt door studenten van de HKU en maken de voorstelling in de Jozefkerk tot een unieke belevenis die je gezien moet hebben. Het winterhotel wordt opgevoerd op vrijdag 6 december om 20.00 en zaterdag 7 december om 14.00 uur en 20.00 uur. De voorstelling duurt circa 90 minuten en is in de Jozefkerk.

Een toegangskaart kost 7,50 euro en is verkrijgbaar bij Vink multimedia in Noordwijkerhout, Bakkerij Pompe in De Zilk en reisbureau de Haan in Noordwijk-binnen

Repetities Winterhotel in volle gang

Noordwijkerhout n De repetities voor de nieuwe muziektheatervoorstelling 'Het Winterhotel' van De Passie van Noordwijkerhout zijn in volle gang.

De gelegenheidsgroep van ruim twintig vocalisten en muzikanten uit alle kernen van 'groot Noordwijk' heeft de wind er goed onder: Na 4 repetities staat de voorstelling al heel stevig in de steigers. Die details worden nu in de laatste repetities ingekleurd. Het belooft een voorstelling te worden waarin het publiek wordt meegenomen in de lobby van een hotel. Bekende, maar ook verrassende songs, van klassiek tot pop, worden door de verschillende vocalisten en de live band aan elkaar geregen tot een bijzonder verhaal. Professioneel geluid / licht gemaakt door studenten van de HKU maken de voorstelling in de Noordwijkerhoutse Jozefkerk tot een unieke belevenis.

Het winterhotel wordt opgevoerd op vrijdagavond 6 december om 20.00 en op zaterdag 7 december om 14.00 uur en 20.00 uur. De voorstelling duurt ongeveer 90 minuten en vindt plaats in de Jozefkerk in Noordwijkerhout. Een toegangskaart kost 7,50 euro.

Kaarten zijn beschikbaar bij Vink multimedia in Noordwijkerhout, Bakkerij Pompe in De Zilk en reisbureau de Haan in Noordwijk-binnen.

column/nieuws

Voedselbanken zijn nog lang niet overbodig

Zo'n 40 huishoudens maken wekelijks gebruik van de Voedselbank. | Foto: PR

Voedselbank n Sinds de fusie tussen Voedselbanken Noordwijk en Noordwijkerhout van januari dit jaar zijn er weer meer aanmeldingen van cliënten geweest bij beide voedselbanken. Toch zijn er in beide plaatsen nog veel mensen die geen gebruik kunnen of willen maken omdat de onbekendheid, schaamte en trots te groot is. Heel begrijpelijk, maar dat zou toch niet zo moeten zijn!

De Voedselbank doet hierbij een oproep aan al diegene om de stap te zetten en zich toch aan te melden bij de voedselbank. Iedereen kan, om wat voor redenen dan ook, onder de armoedegrens terechtkomen; ook in Noordwijk en Noordwijkerhout. Welke mensen zijn er op dit moment zoal bij de voedselbank: een echtpaar heeft een bedrijf dat failliet is verklaard en heeft grote schulden, een alleenstaande moeder wordt plotseling ontslagen en heeft geen inkomen meer, mensen die chronisch ziek zijn en niet kunnen werken en nog meer situaties.

Een cliënt vertelde bij de aanmelding dat ze het erg moeilijk vond om de eerste keer naar de Voedselbank te gaan en was huilend weggelopen. De schaamte was te groot. Maar op een gegeven moment liepen de schulden zo op en at ze nog alleen maar brood. Nu is ze blij dat ze de stap toch heeft gezet.

Aanmelden

Bij de voedselbank wordt men warm ontvangen en de sfeer is prima te noemen. Iedereen kan zich zelf aanmelden, hetzij telefonisch of per e-mail en wordt er bekeken of men in aanmerking komt voor een welgevuld voedselpakket. Na een telefoontje naar tel. 06-42689081 of een mail naar info@voedselbanknoordwijk.nl wordt een afspraak gemaakt om de financiële situatie samen door te nemen. Belangrijk om te weten is dat de privacy voorop staat.

Bij voedselbank Noorwijk/Noordwijkerhout zijn er momenteel 40 huishoudens die per week een pakket ontvangen van ongeveer 50 euro per pakket. Dat is dan 2000 euro per week en zo'n 104.000 euro per jaar. Dat is erg veel geld. Veel producten worden geleverd door een paar lokale supermarkten, een bakker en twee grote bedrijven uit de regio. Ook particulieren brengen wel eens groente of fruit uit eigen tuin en daar zijn we erg blij mee. En natuurlijk niet te vergeten de giften die we mogen ontvangen. Van dat geld worden wekelijks extra producten voor de cliënten gekocht zoals eieren, kaas, melk, groenten en fruit.

In Noordwijkerhout is er onlangs een inzameling geweest bij 2 supermarkten en heeft men voorlopig weer voldoende producten. In Noordwijk zal er op 2 december een inzameling worden gehouden bij 2 supermarkten. Ook dit blijft nodig om de cliënten te blijven voorzien van een goedgevuld, gezond pakket.

Afval loont niet meer

In 2011 werd de 'social enterprise' Afval Loont gestart met de gedachte dat afval van waardeloos naar waardevol is gegaan. Door afval in te leveren kun je sparen voor een zelf aan te geven goed doel of je eigen portemonnee. Je kunt oud papier, (verpakkings)plastic, textiel, frituurvet en kleine elektrische apparaten inleveren. Maar ook cartridges en toners, batterijen en spaarlampen zijn welkom. Door te recyclen wordt de natuur gespaard en er is minder zwerfafval.

Afval Loont gaat per 14 december sluiten. Na bijna 3 jaar volop inzamelen is het over-en-uit. In de 5 andere vestigingsplaatsen werd ook hard gewerkt maar door veranderde afvalinzameling werden de doelstellingen niet gehaald. Ook het dalen van de prijzen die gerecycled afval opbrengt is een reden om te stoppen.
De samenwerking met de gemeente is altijd heel goed geweest maar het is nu voorbij met het betaald inleveren van afval.

Beste respondenten: hoe zouden jullie de bewoners van Noordwijk willen motiveren om toch afval goed te blijven scheiden en op de juiste plekken in te blijven leveren?

Het stoppen van 'Afval loont' is een slechte zaak. De beslissing van Renewi om per 14 december het inleverpunt in Noordwijk te sluiten kwam zowel voor het gemeentebestuur als de Z(werfafval)-ambassadeurs als een nare verrassing. Het is bovendien een negatief signaal in het proces om de mensen ervan bewust te maken dat afval als grondstof voor nieuwe producten kan dienen. Door de Noordwijkers en de activiteiten van kinderen is in de afgelopen drie jaar bijna één miljoen kilo ingezameld, waarvoor de inleveraars bijna € 50.000,- konden laten bijschrijven op banknummers van goede doelen. Ondanks dit succes heeft Renewi moeten besluiten het inleverpunt op te heffen. De oorzaak hiervan is dat het concept door veel minder gemeenten omarmd werd dan van tevoren was gehoopt. De overheadkosten werden te hoog om het project rendabel te laten zijn. De Z-ambassadeurs met de gemeente graag de mogelijkheden nagaan om een doorstart te maken met een nieuw inzamelsysteem. Helaas is dat in een paar weken niet te realiseren. Hopelijk levert creatief denken op termijn een oplossing op. Ondertussen blijft scheiden van afval een belangrijke bijdrage aan een beter milieu.

Foto: Cor de Mooy

Wat ontzettend jammer dat Afval Loont in Noordwijk stopt. Wat een sympathieke manier van gescheiden ophalen van diverse grondstoffen was dit. Er stond een kleine vergoeding tegenover die je op twee manieren kon ontvangen: of je spekte je eigen portemonnee of je kon een goed doel kiezen. Het motiveerde menig burger en daarmee ook de jongeren, die hun ouders of grootouders aanspoorde om alles op een goede manier te scheiden. De milieu optimisten zullen hun afval nu naar de daarvoor bestemde plekken in het dorp blijven brengen. Maar ik voorzie toch wel wat problemen. Want de verzamelcontainers waren in het verleden overvol en de mensen plaatsten dan heel vaak hun dozen met papier of zakken met plastic naast de containers omdat ze het afval niet meer mee terug wilden nemen. De milieu pessimisten zullen nu veel vaker hun afval niet meer scheiden maar in hun eigen vuilnisbakken doen. Er zal aanvankelijk veel meer afval door de gemeente moeten worden opgehaald waardoor het kostenverhogend gaat werken en de afvalstoffenheffing moet worden verhoogd! Zou een petitie helpen? Afval loont moet blijven!

Foto: Cor de Mooy

Het is een prima initiatief van Jørgen van Rijn (en lokaal van Dennis Salman) dat in mijn optiek gecontinueerd moet worden. Bij de vijf vestigingen (Noordwijk, Rotterdam, Barendrecht, Schiedam, Den Haag) werd in totaal al meer dan 8 miljoen kilo afval ingezameld! Het is voor veel mensen een goede motivatie aangezien men geld spaart voor een goed doel, vereniging, kerk of het eigen gezin. Volgens de mensen terplekke loopt het ook goed. Ik vrees dat een deel van het afval straks op andere manieren "verdwijnt". Dan krijgen we ook weer te maken met overvolle afvalcontainers bij o.a. Vomar, AH, Prins Bernardstraat etc. En overvolle afvalcontainers betekent ook dat het afval gewoon weer naast de containers zal komen te staan met alle gevolgen van dien. Laat de gemeente dan financieel bijspringen. Er wordt handen vol geld uitgegeven aan veel minder prioritaire dingen. En daarnaast is het dus ook goed voor het milieu/de natuur en worden mensen weer aan werk geholpen zodat ze weer betrokken worden in de maatschappij. Gewoon voortzetten dus!

Londen

Vorige week hebben we een tripje gemaakt naar Londen met de Eurostar onder het Kanaal door. Een heel slanke, op snelheid gemaakte trein die, naar zeggen, wel 330 km/uur kan halen. Controles als voor een vliegreis!

In de stad val je van de ene verbazing in de andere. Evenveel inwoners als in Nederland op een oppervlakte zo groot als de provincie Utrecht. De straten, hetzelfde als 100 jaar terug, waar zich continue een enorm aantal rode dubbeldekkers doorheen perst, tezamen met al die taxi's en de vele auto's. De Underground vervoert eveneens talloze mensen, onzichtbaar voor komenbovengronders, naar alle hoeken van de stad. Snel en voor weinig geld!

Wat moet een bollenman in zo'n grote stad? Onze buurjongen Rein Jan Vrolijk, heeft aan de rand van de stad een bloemengroothandel. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus een Noordwijkerhouter-ver-weg zoeken we op. Het blijkt ook hier weer dat de bloemenhandel voor een groot deel door Hollanders gedaan wordt. Die hebben er de feeling voor en vooral de contacten. 's Morgens op de grote veilingen gekocht, worden de bloemen de nacht erop in Londen afgeleverd. Dan zijn de bestellingen via internet al binnen en kunnen ze, desgewenst, bij de klant afgeleverd worden. Veel klanten komen de bloemen in de cash en carry ophalen. Gevraagd naar de toekomst met de komende Brexit lijkt Rein Jan zich geen al te grote zorgen te maken, wel wordt het tijd dat er duidelijkheid komt over de vele regeltjes.

Het is in Engeland niet alleen volop kersttijd maar ook verkiezingstijd. Politici buitelen over elkaar heen met het doen van beloftes. Die van de vorige verkiezingen zijn zij vergeten dus nu gaan alle registers weer open. Labour vindt dat de vele rijken te rijk zijn en voor de arme moeten zorgen. De Groenen zijn natuurlijk voor het milieu en de Tories willen eindelijk huizen bouwen. Hoe het nu met de Brexit verder moet weet niemand. Er naar gevraagd, schamen vele Engelsen zich voor de hele vertoning. In ieder geval wordt het voor iedereen weer Kerstmis en worden de daklozen, die je overal ziet bedelen, weer voor een paar dagen van de straat gehaald.

Aad van Ruiten

Grote belangstelling voor herdenking redders

Wethouder Sjaak vd Berg met rechts naast hem Hans en Corry van Gijlswijk. | Foto: met dank aan Martien vd Poel.

redders n De aula van de Algemene Begraafplaats aan de aan de Oude Zeeweg kon de toegestroomde belangstellenden voor de Herdenking niet aan. Al vroeg stonden de mensen buiten te wachten op het officiële deel van de bijeenkomst die plaatsvond bij het Reddersmonument op de begraafplaats.

Vorig jaar ontstond het idee om een herdenking te organiseren voor de omgekomen redders van de N&ZHRM. Op exact dezelfde dag 24 november 1919, nu honderd jaar geleden strandde de Katwijkse zeillogger KW47 met 13 bemanningsleden. Vier wisten zwemmen de wal de bereiken, acht mensen werden in een tweede reddingspoging gered nadat de eerste reddingpoging noodlottig was afgelopen. De boot sloeg om door een zware grondzee en Jan Cramer, Leendert Hellenberg en Hendrik Vink verdronken. De matroos Amerik Hellenberg van de KW47 verloor ook het leven.

Op de Algemene Begraafplaats werden de omgekomen redders van de scheepsramp uit 1919 herdacht. | Foto: Rob Stokman/KNRM

Burgemeester Hermans-Vloedbeld was aanwezig en sprak haar medeleven uit met de nabestaanden. Zij benadrukte het belang van de KNRM heden ten dage, die haar werk al 195 jaar kosteloos doet, op vrijwillige basis. Directeur Jacob Tas van de KNRM gaf de redding van 100 jaar geleden duidelijk weer en dankte de mannen van station Noordwijk die deze herrekening mogelijk hebben gemaakt.

Naar schatting bezochten bijna 400 nabestaanden en belangstellenden de herdenking van de in 1919 omgekomen redders; Jan Cramer, Leendert Hellenberg en Hendrik Vink. Zij kwamen om bij de reddingspoging van de gestrande zeillogger KW 47 op 24 november 1919. Ook de matroos Amerik Hellenberg, neef van de omgekomen redder, kwam om het leven.

De herdenking van deze ramp, exact honderd jaar geleden, was een initiatief van KNRM station Noordwijk. 'Dat er zo veel mensen zouden komen hadden we vooraf niet gedacht' volgens een van de initiatiefnemers Henk Admiraal. 'Het was in de voorbereiding erg moeilijk om nabestaanden te vinden, gelukkig hebben onze oproepen in de pers en social media veel mensen weten te bereiken. Het was overweldigend zo veel belangstelling.'

De directeur van de KNRM, Jacob Tas memoreerde het heldhaftig optreden van de redders in de moeilijke omstandigheden in die tijd. Maar wees ook op de gevaren heden ten dage, want ondanks de moderne schepen en dito uitrusting, blijft de zee altijd gevaarlijk. Burgemeester Hermans-Vloedbeld gaf blijk van medeleven aan de nabestaanden en prees het werk van de KNRM, waar op vrijwillige basis en zonder overheidssteun al 195 jaar mens en dier wordt gered.

Na een minuut stilte werd een krans namens de KNRM gelegd en bloemstukken namens de gemeente en nabestaanden. De plechtigheid werd afgesloten met een rondgang langs het monument.

Na afloop van de plechtigheid was er een samenzijn in het boothuis van de KNRM. Hier werd door Thomas Steenvoorden een presentatie gehouden en werd een speciaal herdenkingsboekje uitgereikt aan kleindochter van omgekomen redder Jan Cramer, Ria van Oostrum-van den Berg. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog nagepraat.

Hans van Gijlswijk erelid bij ODI

Noordwijkerhout n Toneelvereniging ODI heeft zaterdag 23 november Hans van Gijlswijk geëerd met een erelidmaatschap.

De oorkonde is hem aangereikt door wethouder Sjaak van den Berg. Na de uitvoering van het stuk 'Een moordweekend' in de toneelzaal van de Schelft was er een staande ovatie.

Na ruim 46 jaar spelen voor ODI speelde Hans zijn laatste rol in dit stuk. Voor de huldiging riep voorzitter Adry Beugelsdijk de wethouder op het podium. Van den Berg haalt vele momenten uit de carrière van Hans naar voren. "Hans is eigenlijk op het podium geboren. In 1950 speelde zijn vader Joop van Gijlswijk zijn rol terwijl op datzelfde moment zijn vrouw aan het bevallen was. Zo snel het stuk toen in 1950 afgelopen was, is vader Joop direct naar zijn vrouw gegaan en zat nog geschminkt en al aan het kraambed", begon Van den Berg zijn speech. Ook broer Bert, zussen Truus en Wil waren lid van ODI. En zijn vrouw Corry stond 43 jaar op de planken voor de vereniging.

De wethouder vervolgt: "Als lid van de vereniging deed Hans nog veel meer: rijden voor de decorgroep na de uitvoeringen Het nieten van de vele lootjes voor de loterij, donateursgelden ophalen langs de deuren programmaboekjes bezorgen in de buitenwijken van Noordwijkerhout. Ook stelde je de bollenschuur beschikbaar voor de opslag van de decorspullen. Het voltallig bestuur heeft gemeend jou te benoemen tot erelid van toneelvereniging ODI."

Zaterdag 30 november speelt ODI 'Het Moordweekend' nog een keer. Deze uitvoering begint om 20.00 uur in de Duinpan in De Zilk.

Dirk en Siena de Bruin zijn zestig jaar getrouwd

Burgemeester Jon Hermans feliciteerde het diamanten paar namens de gemeente Noordwijk. | Foto: Ina Verblaauw.

diamant n Op 18 november 1959 trouwden Dirk de Bruin en Siena Smit met elkaar. Dat was niet helemaal vanzelfsprekend. Dirk was een Zeeër en dus protestant en Siena een Binder en uit een katholiek gezin.

Door Ina Verblaauw

| Foto: PR Foto: Foto:

De vader van Siena verbood vijf jaar lang de verkering tussen beiden. Want "twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen". Het stel zette echter door en werd er na vijf jaar verkering, getrouwd in de Sint Jeroenskerk bij het zij-altaar met de kerkdeuren gesloten.

Zes weken op zee

Dirk was oorspronkelijk zeeman: "Zes weken op zee en 48 uur thuis" totdat hun eerste zoon werk geboren. Dirk liet de haringvangst voor wat het was en werd badman bij Zeebad Noordwijk. Veertig jaar lang heeft hij dit werk gedaan. Eerst alleen, later met Siena samen. "Dirk de Badman" was een bekende verschijning in Noordwijk. In de wintermaanden vond Dirk een baantje in de bouw.

Het 82-jarige echtpaar heeft één grote hobby: duiven. Dirk was als kleine jongen al gek op duiven. Maar na de oorlog waren die er nauwelijks nog; allemaal opgegeten. Tot een varende neef vier postduiven meenam vanuit Engeland.

Sindsdien is Dirk en later ook Siena elke dag bezig met de dieren. En niet onverdienstelijk. Postduif 1747-632 won in 1977 op een vlucht vanuit Barcelona een Mazda stationwagon.

Meerdere prijzen volgden zoals fietsen en horloges. Nog steeds trainen ze elke dag hun 40 duiven, zodat ze in vorm zijn als het seizoen in april weer begint.

Het echtpaar kreeg twee zonen en heeft inmiddels vijf kleinkinderen. Met elkaar hebben ze huwelijksjubileum gevierd in restaurant Copper.

Kaarten voor Carols bij Kaarslicht

kerst n In de sfeervol verlichte Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen zingt Kleynkoor Academy op zaterdag 21 december en zondag 22 december haar jaarlijkse kerstprogramma.

Een bezoek aan Carols bij Kaarslicht is inmiddels een traditie voor velen. De Oude Jeroenskerk is het decor van een drietal concerten waarin de magische sfeer van kerst direct voelbaar zal zijn. De akoestiek van de kerk wordt optimaal benut doordat de zangers en zangeressen op diverse plekken in de kerk zijn/haar stem zal laten horen.

Het thema Op weg naar Vrijheid is de rode draad in de keuze van de kerstliederen. Zo zal de sfeer van de muziek starten in de donkere winter van 1944 maar door alles heen zal de hoop klinken in het verlangen naar een mooie wereld. Hoe werd kerst gevierd in de winter van 1944? Hoe wordt in 2019 de kerst beleefd?

Op 1 december gaat de kaartverkoop van start. Op zaterdag 21 december vangen de concerten aan om 19.00 uur en 21.00 uur, op zondag 22 december om 21.00 uur. Kaarten kosten €13,50 per stuk en zijn verkrijgbaar bij Boekhandel van der Meer, VVV Noordwijkerhout en online via www.noordwijkticket.nl

Klachten uit de St Jacobstraat

St. Jacobstraat 1960. | Foto: genootschap Oud De Zilck

De St Jacobstraat is een van de oude straten in De Zilk. Hoe we aan deze naam komen zal ik heel in het kort uitleggen. Langs de Beeklaan, ongeveer op de hoek met de Regenvlietweg, stond tot 1897 boerderij Cronestein. Claes Sijverstse Erffoort was rond 1700 een belangrijke Bouwman (boer) in De Zilk, eigenaar en bewoner van boerderij Cronestein. Als Claes op leeftijd begint te komen laat hij in 1736 een testament opmaken, om zijn bezittingen een goede bestemming te geven. Eigen nakomelingen heeft hij niet. De Notaris maakt een uittreksel voor het deel dat naar het Wees- en Armenhuis St Jacob in Haarlem gaat. De bedoeling van Claes is duidelijk, de jaarlijkse opbrengsten van zijn bezittingen in De Zilk moeten ten goede komen aan het Rooms-katholiek Wees- en Armenhuis St Jacob in Haarlem. Erffoort overlijdt 12 jaar na het maken van zijn testament, in 1748. In 1924 worden de eerste huizen gebouwd in de St Jacobstraat. De straat is genoemd naar de toenmalige eigenaars het Wees- en Armenhuis St Jacob in Haarlem. Langzaam werd de straat verder bebouwd. Dat dit niet zonder slag of stoot verliep bewijst een brief van 6 oktober 1938 van de inwoners aan het college van Noordwijkerhout:

Geacht college

Ondergeteekende alle bewoners van de St Jacobstraat te de Zilk verzoeken Uw college beleefd of het mogelijk zou wezen dat nu de St Jacobstraat bijna is volgebouwd van gemeentewege gezorgd kan worden dat de trottoirs langs de straat voorzien worden van tegels of anders een ander afdoend middel tegen het stuiven daar met een sterken wind geweldige hoeveelheden zand worden opgejaagd. Tevens zouden wij gaarne zien dat althans één lichtpunt in de St Jacobstraat werd geplaatst daar het er nu buitengewoon donker is en het voor vreemden bijna niet doenlijk is de juiste adressen te vinden waar zij wezen moeten. Hopende van Uw college een gunstig antwoordt op ons verzoek te mogen ontvangen teekenen wij alle bewoners van de St Jacobstraat.

Dan volgen 22 handtekeningen van alle bewoners. In de St Jacobstraat stonden toen 32 huizen, er waren nog 10 huizen onbewoond.

Hierop kwam van de gemeente niet zo snel een reactie.

Op 3 juni 1939 stuurt Mevrouw M.P. Garthoff van der Aa, uit Amsterdam, een brief aan het college waarin zij meedeelt eigenaar te zijn van twee blokjes huizen, waarvan zij vindt dat de verhuur maar moeilijk verloopt, ondanks een lage huur van ƒ 4,25 per week en vrij water.

Zij klaagt ook over het vele zand in de straat en het stuiven daarvan omdat er geen stoepen zijn. Dat schrikt weer de toekomstige huurders af.

In antwoord op haar brief beloofd het college van Noordwijkerhout op 14 juni 1939 dat er spoedig trottoirs zullen worden aangelegd.

De trottoirs werden aangelegd maar, alleen voor de nieuwgebouwde huizen.

Genootschap Oud De Zilck:

E-mailadres: info@ouddezilck.nl

Website: www.ouddezilck.nl/

Woorden van kracht voor de nacht

Noordwijkerhout n Op zaterdag 30 november spreekt diaken Bertijn Prins vanaf 19.00 uur in de Victorkerk 'Woorden van Kracht voor de Nacht'. Het ritme van het met elkaar uitspreken van een tekst is een oud en niet weg te denken ritueel dat allerlei positieve effecten kan geven. Het kan je bijvoorbeeld kracht geven voor wanneer het even tegenzit of het geeft je vertrouwen op een goede afloop van iets. Deze avond is het moment om je in stilte terug te trekken en je te concentreren. Of je nu gelovig bent of niet, door samen deze zorgvuldig gekozen woorden hardop te herhalen, wordt je kalm en rustig. Tussendoor is er meditatieve muziek van Jos van der Hulst, Kariz van Amersfoort en Johan Veenbaas die kracht en ontspanning geeft. Inschrijven is bij www.palliam.nl. De start in de Victorkerk is om 19.00 en het duurt een uurtje.

Jaar van de wulp

natuur n 2019 is het jaar van de wulp. Een jodelende wulp die met trillende vleugels een glijvlucht maakt op een vroege voorjaarsochtend. Het zal menigeen kippenvel bezorgen, maar de balts van de wulp laat zich steeds minder horen en zien.

Sinds halverwege jaren tachtig is de wulp met bijna 50% afgenomen. Tegenwoordig broeden de meeste wulpen in graslanden in het oosten en zuiden van het land. Duingebieden zijn vrijwel al hun wulpen kwijtgeraakt. De verdwijning aldaar staat waarschijnlijk in verband met langdurig slechte broedresultaten door voedseltekort en predatie. De overstap naar agrarisch cultuurland maakt wulpen gevoelig voor intensivering van de landbouw.

Romke Kleefstra hoopt vrijdag met zijn lezing in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, antwoord te geven op de vraag waardoor het niet goed gaat met de wulp en wat er nodig is om wulpen in Nederland te beschermen. Toegang gratis. Zaal open 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 28 november

Workshop: creatief met dennenappels. Meedoen kost € 1,50.

Dinsdag 3 december

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: Maaltijd: maaltijdsoep van Erik met broodjes
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

Het Trefpunt

Dinsdag 26 november van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: maaltijd: chili con carne.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 2 december

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: maak je eigen vogelvoederhanger. Kosten € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 3 december

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: maak je eigen vogelvoederhanger. Kosten € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Verlies voor VVSB voor derde keer op rij

Loyd van der Wilden is weer terug in de basis. | Foto: Martin Huisman, Orange Pictures. Foto: Martin Hulsman

Noordwijkerhout n Na nederlagen tegen DVS'33 en GOES heeft VVSB ook tegen Barendrecht verloren. Voor de rust kwam de thuisploeg al op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Niels Vorthoren en Ramy Salem. Diezelfde Vorthoren zorgde ruim vijf minuten voor tijd voor de beslissende goal waarna invaller Wout Heemskerk enkel de eer redde met 3-1.

Xavi Noltenius scoorde het enige doelpunt. | Foto en tekst: Trudy vd Berg.

Door Stefan van den Burg

Vlak voor de wedstrijd bleek Jelmer Vijlbrief niet fit genoeg om te beginnen, hierdoor kwam Loyd van der Wilden weer terug in de basiself na zijn blessure.

VVSB had, net als vorige week, moeite om het spel te maken. De ploeg van interim-trainer Patrick van der Fits had weliswaar het meerendeel van de wedstrijd de bal, maar kon er weinig kansen mee creeren. Barendrecht daarentegen leunde op het duo voorin; Peter de Lange en Ramy Salem. Dit koppel was een plaag voor de verdediging van VVSB met hun balvastigheid, snelheid en doelgerichtheid.

Dit zorgde er ook voor dat na een kwartier voetbal de thuisploeg op voorsprong kwam. Salem werd de diepte ingestuurd door Tim Eekman. De aanvaller die terug is gekomen van een zware knieblessure gaf de bal voor op Niels Vorthoren, die van dichtbij binnen kon tikken. Niet veel later had De Lange al de 2-0 op zijn hoofd, maar hij kopte de corner van Delano a Cohen net over het doel van Ruben Valk.

Met nog tien minuten op de klok in de eerste helft kon de supporters van Barendrecht opnieuw gaan juichen. Salem kon vanaf de rechterkant de bal met zijn links voorgeven, waarna de bal door niemand weer werd aangeraakt en pardoes bij de tweede paal binnen vloog.

In de tweede helft werd VVSB wel wat gevaarlijker. Yannick Bouw kon net niet uithalen na een pass van Tim de Rijk. Even later schoot Felitciano Zschusschen de bal van dichtbij in het zijnet. Aan de andere kant had doelman Valk andermaal een katachtige redding met zijn been in huis om De Lange van het scoren af te houden.

Vlak voor tijd schoot Yarick Dorst een vrije trap hard op de lat waarna Vorthoren er als de kippen bij was om de rebound binnen te koppen. Het slotakkoord was voor invaller Wout Heemskerk. Hij zorgde met een gekrulde bal voor de eindstand van 3-1.

Barendrecht – VVSB 3-1: 13. Vorthoren 1-0, 36. Salem 2-0, 84. Vorthoren 3-0, 89. Heemskerk 3-1.

VVSB: Ruben Valk; Richelo Fecunda, Peter Verhoeve, Tomas Arroyo, Rob Zandbergen, Loyd van der Wilden (46. Lulinho Martins); Ties Evers, Tim de Rijk (65. Wout Heemskerk), Frans van Niel; Felitciano Zschusschen (81. Mo el Osrouti), Yannick Bouw.

Niets lukt: Van Nispen verliest van hekkensluiter Sporting Leiden met 1-2

DeZilk n Van Nispen nam het afgelopen zondag op tegen de hekkensluiter uit de 3e Klasse A. Met nul punten uit acht wedstrijden moest het een driepunter voor de Zilkse formatie worden maar zij kwamen bedrogen uit.

Al in het begin van de wedstrijd werd duidelijk dat de ploeg uit Leiden de punten niet zomaar cadeau zou geven en kreeg Sporting Leiden in de openingsfase al een kans om de score te openen. Van Nispen herpakte zich enigszins en in de 27ste minuut kreeg Xavi Noltenius een lange bal aangespeeld. Hij ging er als een speer vandoor en wist bekwaam de 0-1 voor Van Nispen binnen te schieten. Wie dacht dat dit een opmaat naar meer was kwam bedrogen uit. Sporting Leiden bleef knokken en het uitvallen van Bren Zonneveld met een fikse hamstring blessure deed er geen goed aan. Er moest het één en ander omgezet worden waardoor Spoting Leiden zijn kans schoon zag. Zij kregen vlak voor rust een vrije trap net buiten de beruchte lijnen. Deze vrije trap was de doodsteek voor Van Nispen. De bal werd keihard ingespeeld en kwam zeer ongelukkig op het hoofd van Koen van der Linden die de bal onhoudbaar achter zijn eigen doelman werkte. Uit de aftrap van dat doelpunt werd de bal te zacht teruggespeeld en pikten de Leidenaars de bal. Een overtreding binnen de beruchte lijnen was het gevolg en de toegekende penalty verdween achter keeper Rien de Jong van Van Nispen. De rust brak aan met een 2-1 achterstand voor de ploeg van Roy Schulpzand. In de tweede helft was Van Nispen niet meer bij machte om deze achterstand om te buigen.

Niets lukte er meer en zo werd een zekere winstpartij verloren.

Zondag speelt Van Nispen thuis tegen Bloemendaal en zal dan uit een ander vaatje moeten tappen. Aftrap 14.00 uur.

Jarig Quick Boys verloot huis

Onder meer een huis en een auto zijn te winnen in de jubileumloterij van Quick Boys. | Foto: PR

loterij n Een huis winnen; kan echt. Wie wil kan het meebeleven met de jarige voetbalclub Quick Boys uit Katwijk. Zij bestaan in 2020 maar liefst honderd jaar. Met als unieke gelegenheid voor iedereen een echt huis te scoren.

Voor het jubileum is er een speciale commissie opgericht. Natuurlijk is er geld nodig om er een knalfeest van te maken, en Quick Boys doet dat met een bijzondere loterij. Overigens gaat er ook heel veel naar goede doelen. Slechts een enkele plaats in Nederland ging ze voor. Uniek is deze bijzondere actie. Doel is voor het eind van het jaar 6000 loten te verkopen, maar inmiddels zit men al op 3700.

Winkans

Scoor een huis biedt de mogelijkheid om mee te spelen met een loterij die kans geeft op het winnen van allerlei schitterende prijzen, met als ultieme hoofdprijs een vakantiewoning die belastingvrij in bezit kan komen. Maximaal 9.999 loten worden uitgegeven en dat betekent bij een vijftiental grote en aantrekkelijke prijzen een winkans van minimaal 1:670, een enorm verschil met de bekende loterijen. Door deel te nemen steunt men een aantal goede doelen, t.w. de Stichting Opkikker, de Dirk Kuyt Foundation en de Stichting Kika, met daarnaast de Katwijkse Voetbalvereniging Quick Boys.

De commissie is op 1 augustus gestart met de actie met de verkoop en zal op 31 januari 2020 de trekking plaatsvinden. Meer informatie over dit hele verhaal is te vinden op www.scooreenhuis.nl, en zijn de prachtige prijzen te zien (vakantiewoning bij Zwolle, een fraaie Mitsubishi, een scooter, elektrische fietsen etc) en wat de bestemming van de opbrengsten is; naast het jubileumjaar ook de verbouwing van het clubhuis en de goede doel Kika, Stichting Opkikker en de Dirk Kuyt Foundation. We verkopen de loten zowel online (door het hele land) als fysiek voor 99,99 per stuk.

Koop lot(en) op www.scooreenhuis.nl Prijs per lot € 99,99. De trekking is op 31 januari 2020. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de grote feestavond op 31 januari waarbij om 24.00 uur het jubileumjaar begint met een mooi vuurwerk en de volgende dag RBB op bezoek komt.

Gehavend Fluks begint goed aan zaalcompetitie

Korfbal n In de voorbereiding op het nieuwe zaalseizoen speelde Fluks een aantal oefenwedstrijden. Traditioneel levert de overgang van het veld naar de zaal het risico op blessures, en dit jaar was daar geen uitzondering op.

Basisspelers Marlou Passchier en Joella van Baren liepen beiden enkelblessures op en zijn voor een aantal weken uitgeschakeld. Tel daarbij op de nog van een gebroken pink herstellende Maurits van der Vos en de afwezige Willemiek van Duijn, en zie hier de puzzel die gelegd moest worden om een volledig team op de been te brengen voor de wedstrijd in Hilversum, tegen oude bekende De Corvers. Dit team is samen met Fluks één van de favorieten voor het kampioenschap, dus de eerste wedstrijd van het zaalseizoen beloofde meteen al een sleutelwedstrijd te worden.

De Noordwijkse korfballers startten de wedstrijd met debutante Min-Zi van Mackelenberg en oud-gediende Marloes Varkevisser in de basis. Joost Passchier opende de score, en na de gelijkmaker was Wouter Westgeest in korte tijd tweemaal succesvol uit vrije ballen. De openingsfase was zeer hectisch, vooral door een aantal dubieuze beslissingen van de soms autoritair leidende scheidsrechter. Dit leverde bij beide ploegen veel frustratie op.

Coach Enrico Mud greep in met een snelle time-out, waarin hij zijn team op niet mis te verstane (en voor de hele zaal hoorbare) wijze vertelde te stoppen met randzaken en zich bezig te houden met waar ze goed in zijn, namelijk korfballen. Dit had het gewenste effect, want waar de spelers van De Corvers verder gingen met het leveren van commentaar op de arbitrage, lag bij Fluks de focus weer op het spel. Toch konden de Noordwijkse korfballers niet uitlopen, omdat met name de heren van De Corvers gemakkelijk tot scoren bleven komen. Bij 8-8 kreeg Fluks meer grip op het spel, en via onder meer 3 scores van Jan Passchier kwam de ruststand van 8-13 op het bord.

Na de pauze verving Maaike Peschier (die daarmee haar debuut maakte in Fluks 1) de met een slepende blessure kampende Demi van Duin. Het voor de pauze geslagen gat bleef in stand, vooral door een aantal scores van Marloes Varkevisser die daarmee aantoonde het spelletje nog niet verleerd te zijn. Hoewel Fluks verdedigend nog wat steken liet vallen, kwam de overwinning niet meer in gevaar, en bij een 15-21 eindstand kon opgelucht teruggekeken worden op een sterke wedstrijd.

Zaterdag speelt Fluks de thuiswedstrijd tegen Nikantes uit Rotterdam (dat eveneens de openingswedstrijd wist te winnen). De wedstrijd in de sporthal aan de Duinwetering begint om 17.20 uur.

Noordwijk lijdt zware nederlaag op het Kasteel

Bryan Bröcker in actie tegen Kevin Ringeling van Jong Sparta. | Foto: OrangePictures Foto: Martin Hulsman

voetbal n De winst vorige week op Hardenberg was voor de supporters aanleiding om vol vertrouwen af te reizen naar Rotterdam. Om daar op het Kasteel getuige te zijn van de strijd tegen Jong Sparta. Dat vertrouwen werd echter al snel ondermijnd omdat Noordwijk al in de eerste 10 minuten in niets leek op het Noordwijk van vorige week. En dat werd gedurende de wedstrijd ook nauwelijks anders.

Ook deze week hield Kees Zethof zijn spelers Smith, Achefay en Westdijk op de bank. En gaf zijn vertrouwen aan Bosma, Le Congé en Denzel James. Maar Noordwijk begon niet scherp en het bleef aanvankelijk met enkele schaarse doelpogingen van Emiel Wendt en Roshanali. Terwijl Jong Sparta liet zien hoe er in hoog tempo gespeeld kan worden. En na ruim een kwartier viel de te verwachten 1-0. Hierna leek Noordwijk zich enigszins te herpakken maar kort na een doelpoging van Sander Bosma volgde een overtreding van Nick van Staveren op de rand van de 16. Een strafschop was het gevolg en Ayoub Boukhari verzilverde dit buitenkansje: 2-0.


Knock-out

En daar bleef het niet bij want nog voor rust werd ook de 3-0 een feit. In een fase waarin Noordwijk weer ver terugviel was het de Rotterdammer Karim Loukili de feitelijke knock out uitdeelde. Het gemor van de meegereisde supporters richtte zich niet alleen maar op hun spelers. Ook de kille entourage in het lege stadion zou volgens enkelen mede oorzaak zijn van het ontbreken van zichtbare passie bij de roodwitten. En de toegekende strafschop zou erg onterecht zijn geweest.

Kees Zethof moet in de kleedkamer zijn ongenoegen hebben geuit. En Noordwijk oogde aanvankelijk wel wat getergd en een korte periode oogde het spel ook zeer acceptabel. Maar tot grote kansen kwam het niet. Ook niet nadat Van Staveren het veld moest ruimen en Achefay binnen de lijnen kwam. Die moest toezien hoe Jong Sparta ook een vierde doelpunt kon forceren.


Instelling

Met Westdijk en Smith probeerde Zethof nog iets maar het was voorspelbaar dat ook dit weinig kon opleveren. Na afloop hekelde Zethof voorde camera's van TV-West de instelling en het verbale gedrag van zijn spelers.

De realiteit is dat Noordwijk verder is afgezakt en na de 4-0 nederlaag de dertiende plaats inneemt. Het is aan Zethof om de groep weer aan het voetballen te krijgen en, zoals hij zo graag wil, zich weer focust op de dingen waar de ploeg goed in is.

Of hem dit gaat lukken zullen we zaterdag kunnen waarnemen. Dan is er een thuiswedstrijd tegen De Treffers die met 3-0 wonnen van TEC.

Goede tweede helft is niet genoeg voor SJC

Een SJC-aanval op het doel van Hoogeveen. | Foto: Johanna Oskam

Voetbal n In een uitstekend gespeelde tweede helft kon SJC de opgelopen achterstand niet meer goed maken. Ook al omdat tegenstander Hoogeveen een uitstekende en complete tegenstander bleek te zijn met 2 bijzonder vaardige aanvallers en een gedegen opererende verdediging.

SJC kwam nagenoeg compleet aan de start. Maar vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat SJC niet goed aan de wedstrijd was begonnen. Vanaf de zijlijn leek het gebrek aan de juiste concentratie. Na afloop zou aanvoerder en uitblinker Timo Ruigrok verklaren dat in de eerste helft de afspraken niet werden nagekomen. SJC oogde in ieder geval onmachtig en bleef aanvankelijk achter de bal en later achter de feiten aan te moeten lopen.


Knullig balverlies

Met enkel sporadische mogelijkheden waaronder een 2tal schoten van Stef van der Zalm een doelpoging van Wesly Haasnoot na een vrijde trap, is het over de eerste 10 minuten wel gezegd. En ook nadat in de 13eminuut, na wat knullig balverlies, de Hoogeveense uitblinker Margaritha met een uitstekende lob doelman Haggerty machteloos liet, werd dit niet anders.
De pogingen om onder luidkeelse aansporingen van trainer Wolf door te dekken en druk te zetten mislukten op alle fronten. Hoogeveen kwam hierdoor nauwelijks in problemen en profiteerde met snelle omschakelingen. Ook de 0-2 die in 22e minuut volgde, kwam via een lob van Margaritha over de te vertwijfelde en te ver van de doellijn opererende Haggerty. Hoogeveen hield SJC stevig onder druk, domineerde en combineerde met ogenschijnlijk gemak en SJC kon nauwelijks aanspraak maken op een doelpunt. Een spaarzame mogelijkheid voor Wesley Haasnoot werd door keeper Borgman uitstekend onschadelijke gemaakt.


Compleet anders

Opvallend genoeg zagen de toeschouwers na de rust een compleet anders SJC. De duels werden scherper, de balcirculatie ging in hoog tempo en Hoogeveen werd nu direct al in de verdediging gedrongen. Dat leidde aanvankelijk nog niet tot kansen. Dat werd anders nadat Levi van Nispen en Melvin van Stijn binnen de lijnen kwamen. De laats verzilverde al heel snel een uitstekende voorzet van de mee opgekomen verdediger Jordy Groot: 1-2.

SJC bleef hierna dominant en Hoogeveen leek daardoor verrast. Trainer Nico Haak vreesde in de slotfase de tegengoal en trachtte met 2 nieuwe aanvallers de druk op zijn verdedigers weg te nemen.
Maar dat gaf nauwelijks enige verandering in het spelbeeld. SJC zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Dat lukte echter niet ook al omdat SJC teveel gebruik maakte van de directe lange bal. En vergat om de snelheid van buitenspelers Nigel Hardenberg en Mostafa Frederik en in de slotfase Lucas Coopmans, optimaal uit te buiten. Met als gevolg dat het eindsignaal kwam met de 1-2 op het scorebord.

Volgende week wacht in de Watergraafsmeer met Jos opnieuw een zware tegenstander. De Amsterdammers speelden gelijk in en tegen Emmen. Op de ranglijst is SJC nu vijfde en is voorbijgestreefd door Leonidas, dat met een indrukwekkende 6-1 van MSC wisten te winnen.

Wandeling door duin

Stikstof n Wat is de waarde van onze natuur? En waarom is stikstof een probleem? Dit zijn zaterdag 7 december de centrale vragen tijdens de wandeling die GroenLinks houdt in de Coepelduynen.

Dit beschermde Natura 2000 duingebied tussen Katwijk en Noordwijk staat nu, net als andere natuurgebieden, onder druk door de stikstofcrisis. De wandeling door dit eeuwenoude natuurgebied staat open voor zowel leden als niet-leden van GroenLinks. Zodat iedereen die dat wil, ter plaatse en ongehinderd door mediaruis, zich een goed beeld kan vormen van mogelijke gevolgen van de stikstofproblematiek.
De Coepelduynen tussen Katwijk en Noordwijk is zo'n beschermd Natura 2000-gebied. Daarom wil GroenLinks Noordwijk aan iedereen de gelegenheid bieden zich ter plaatse beter te laten informeren over de, lokale, gevolgen van de stikstofproblematiek. In hoeverre heeft stikstof nu al gevolgen voor de natuur? Wat gebeurt er als dit duingebied zijn beschermde status zou verliezen?

De rondleiding, van 10.00 tot 11.30 uur wordt verzorgd door boswachter Mark Kras Deelname is gratis. Zowel leden als niet-leden van GroenLInks worden uitgenodigd mee te wandelen. Graag vooraf even aanmelden via noordwijk@groenlinks.nl. Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Vertrekpunt: Parkeerterrein Noordduinen Katwijk bij het KNRM-station.

NOORDWIJK

1 december t/m 26 januari
• Noordwijk Winter Wonderland; Kon. Astrid Boulevard 104. Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag vanaf 15:00 uur, woensdag vanaf 12:00 uur, zaterdag & zondag: vanaf 10:00 uur. Entree: schaatsbaan € 7,00 (incl. schaatshuur), entree Stube gratis.

27 november
• Schrijfcafé: schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Deelname € 10,00.
• Sint-Schminckmiddag; Het Cultuurcafe, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Deelname gratis.
• Einde aan piekeren; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 uur. Deelname € 10,00.

28 november
• Percossa - Double Bill;Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 23,00.

29 november
• Lezing Het jaar van de Wulp; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 uur. Entree gratis.
• Henk Poort - Henk Poort en de Helden;Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 17,00.

30 november
• Ontmoet Geert Mak over Grote Verwachtingen; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis (wel graag reserveren).
• Klankschaal Reis; Yoga-Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 16.00 - 17.30 uur. Deelname € 20,00.
• Optreden Sugar Fix; Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd: 20.00 uur. Entree € 10,00 (online of vooraf via receptie)
• Sanne Wallis de Vries & Rayen Panday - Kom/Trigger;Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 18,00.

2 december
• Labyrint langs Zee; Palliam, start bij restaurant De Duinrand, Duindamseslag. Tijd: 13.30 - 16.00 uur. Entree € 10,00 (incl. 2 consumpties).

ERHOUT / DE ZILK

27 november
• Pietenhuis,speculaaspoppen versieren, zittingen om 14.00, 15.00 en om 16.00 uur, kaarten € 1.00 verkrijgbaar in de VVV winkel.
• Sintvertelling, voorlezen op zorgboerderij de Dierenhoeve, incl. knutselen, van 14.00 tot 15.00 uur, de toegang is vrij!
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.

28 november
• Koffie+ bijeenkomst, consulenten WMO adviescentrum beantwoorden vragen , van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek, Herenweg 2, de toegang is vrij!
• Lezing "Vuurcode vlinder" door journalist Margriet Brandsma om 19.30 uur in NoVaTo museum, Zeestraat 3a, kaarten € 5.00
• Creatieve workshop, kerstkransen maken om 19.30 uur bij Greenhouse, aanmelden via www.greenhouseonline.nl (ook op 29 november)
• Pubquiz, test je kennis en speel mee om 21.00 uur in café van der Geest, aanmelden aan de bar.

29 november
• Winter Rommelmarkt, gezellige markt van 10.30 tot 15.00 uur in het Atrium van Munnekeweij, Via Antiqua 25, de toegang is vrij!
• Creatieve workshop Kerst, om 19.00 uur in de winkel van Stoffig Stel, Dorpsstrat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Blijspel "Een moordweekend", om 20.00 uur in de Schelft, kaarten € 10.00 verkrijgbaar bij Suzanne's Feestshop.

30 november
• Pietenhuis, PietenBingo om 14.30 en om 15.30 uur, kaarten € 1.00 verkrijgbaar in de VVV-winkel.
• KidsZoo Sinterklaasfeest, vanaf 13.30 uur lekker de beest uithangen met Sint en de Pietenband, reserveren via www.kidszoo.nl
• VVSB-Odin'59, voetbalwedstrijd om 18.00 uur op sportpark de Boekhorst.
• Blijspel "Een moordweekend", om 20.00 uur in de Schelft, kaarten € 10.00 verkrijgbaar bij Suzanne's Feestshop

1 december
• KidsZoo, Meet & Greet met Sinterklaas, van 10.00 tot 11.30 uur bij KidsZoo, reserveren via www.kidszoo.nl

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 29 november

WZC Groot Hoogwaak

19.00 uur: ds. R.C.G. Schultheiss

Zondag 1 december

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds W. Hollart

Buurtkerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. C.H. Bijl, Waddinxveen
17.00 uur: ds. J.A.C.Olie, Delft

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. M. van der Linden

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 1 december

10.00 uur: dhr. R.W. Baas

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 27 november

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 29 november

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 30 november

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zondag 1 december

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, M. Straathof & J. Lamberts
Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Iona gebedsviering

Dinsdag 3 december
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 1 december

10.00 uur: dhr. H. Tieleman

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 1 december

10.00 uur: ds. E. Mandemaker

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zaterdag 30 december
10.00 uur: Eucharistieviering met De Schalmei, pastor P. Owel

St. Victorkerk

Zondag 1 december
10.00 uur: Diaken B. Prins

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 1 december
11.00 uur: Kapelaan Kuik, Herdenkingsviering

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 1 december samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 47: DOELGROEP

De winnaar: Linda den Elzen-Van Elk