Noordwijkerhouts Weekblad

23 juli 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 23 juli 2019


Struinen op grootste braderie

Hoewel het niet droog bleef, kwamen toch honderden bezoekers naar het dorpscentrum. | Foto: pr

Noordwijkerhout n De grootste braderie van de Bollenstreek, zaterdag in het dorpscentrum, had over belangstelling niet te klagen. In ruim 130 kramen werden allerhande artikelen aangeboden door de standwerkers. NoVaTo (Noordwijkerhout van Toen) opende deze dag gratis de deuren. Het leverde het museum 352 bezoekers op. Ook De Zonnebloem kijkt terug op een succesvolle dag. Bezoekers konden een lootje kopen en zo kans maken op een prijs. De opbrengst: ruim 1200 euro die wordt ingezet voor de Zonnebloemgasten.

Bollenstreek in Bedrijf

DEZILK n Altijd al een kijkje willen nemen bij een bloembollenkwekerij, een bollenexportbedrijf of een vasteplantenkwekerij? Dat kan tijdens de jaarlijkse Agrarische Open Dag Bollenstreek in Bedrijf, op zaterdag 10 augustus 2019.

Voor de 28ste keer zetten agrarische bedrijven in de Bollenstreek hun deuren open voor het publiek. Kwekers en hun medewerkers leiden bezoekers rond in het bedrijf en vertellen over de teelt en verwerking van bloembollen, bloemen en vaste planten. De Open Dag Agrarische bedrijven Bollenstreek in Bedrijf is een initiatief van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord). (Lees verder op pagina 7)

Doel van de Open Dag is de inwoners van de Bollenstreek nauwer te betrekken bij het werk van de agrarische bedrijven.

Zes bedrijven aan de Zilkerbinnenweg

Dit jaar vindt Bollenstreek in Bedrijf plaats op zaterdag 10 augustus van 10.00 tot 16.00 uur aan de Zilkerbinnenweg in De Zilk. De volgende zes bedrijven doen mee:

1. VOF J. Heemskerk & Zn, bloembollenteelt en -handel, Zilkerbinnenweg 22

2. J.J. van Saase & Zn, bloembollenteelt, Zilkerbinnenweg 40

3. VOF Kwekerij De Groeneweg, vaste planten, canna's, Zilkerbinnenweg 78a

4. Kwekerij Oud Breeland, bloembollen- en bloementeelt, Zilkerbinnenweg 80

5. A.T.G. en G.T. van Haaster, bloembollen- en bloementeelt, Zilkerbinnenweg 82

6. Vernooy Plants, vasteplantenteelt, Zilkerbinnenweg 65.

De route langs de bedrijven is ongeveer 1,5.km lang. Fietsen en auto's kun je parkeren bij de bedrijven. Er rijdt een tractortreintje tussen de bedrijven.

Extra activiteiten

Op bijna alle bedrijven worden extra activiteiten georganiseerd, die te maken hebben met natuur en landschap. De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en het Hoogheemraadschap van Rijnland presenteren hun activiteiten en een imker geeft uitleg over het houden van bijen. Museum De Zwarte Tulp en Genootschap Oud De Zilck geven aandacht aan de geschiedenis van het gebied en het CultuurHistorisch Genootschap geeft informatie over bollenschuren. Ook voor kinderen is er van alles te doen, zoals een springkussen. Kortom: een leuke en leerzame dag voor jong en oud. De folder met het complete programma is te vinden op https://www.facebook.com/bollenstreekinbedrijf

Hittegolf

foto n Deze week lopen de temperaturen op richting 38 graden en sneuvelt wellicht het warmterecord uit 1947.

Donderdag komt het kwik naar verwachting uit op 38 tot 39 graden. Daarmee komt niet alleen het officiële Limburgse hitterecord in gevaar, maar ook het landelijke. De warmste temperatuur ooit gemeten was 38,4 graden op 27 juni 1947 in Maastricht. De afgelopen jaren kwam het record al enkele malen in zicht, maar werd uiteindelijk net niet gebroken. De redactie is benieuwd hoe de Noordwijkerhouters de hitte te lijf gaan. Extra ijsje, deuren dicht, airco aan? Veel naar het strand of een zwembad(je) in de tuin? En hoe doen de (huis)dieren het? Maak een leuke/bijzondere/originele foto hoe u de warmte bent doorgekomen en stuur deze naar de redactie.

De mooiste foto('s) krijgen een mooie plek in deze krant. Stuur uw foto naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

Even geen krant

vakantie n In verband met de vakantieperiode verschijnt het Noordwijkerhouts Weekblad niet in week 31 en week 33.

Concreet betekent dit dat er dinsdag 6 augustus wel een krant op de mat valt en vanaf 20 augustus weer wekelijks. De redactie wenst iedereen een heel fijne zomer!

Extra overleg op donderdag

politiek n De gemeenteraad heeft op basis van de gemeentewet besloten dat donderdag 25 juli een extra raadsvergadering dient te worden gehouden.

Deze debatraad begint om 20.00 uur en heeft als bijzonder agendapunt 'het Raadsvoorstel zonnepark locatie Leeuwenhorster Hoek'. Indien gewenst is er na de debatraad ook een besluitvormende vergadering geagendeerd.

Voorafgaand is er om 19.30 uur een extra inloopspreekuur.

Tijdens die inloopspreekuur kunnen inwoners en belanghebbenden, na zich tijdig te hebben aangemeld bij de griffie, vrij inspreken bij de raadsfracties over een onderwerp dat zij van belang achten.

Aanmelden bij de griffie kan telefonisch via: 071-3660429.

Reuring in

De Zilk

Jeugdwerk biedt

onderdak

Raad wil dat college tot

actie over gaat

Speelakker zoekt

vrijwilligers

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes

Bestemming 'Gat van Palace' nog even niet besproken

Even overleg tussen Bas Knapp en zijn fractievoorzitter. Wel of geen extra vergadering afdwingen? | Foto: W. Siemerink Foto: Wim Siemerink

raad n De laatste raadsvergadering voor het reces bleek uiteindelijk niet de laatste te zijn. Wel was het opnieuw een uiterst langdurige bijeenkomst met uitgebreide inhoudelijke discussies. Pas op slag van middernacht sloot burgemeester Hermans de beraadslaging af.

Bij het vaststellen van de agenda kwam er een verzoek om een agendapunt toe te voegen, maar dat stuitte op weerstand. 'De bijbehorende stukken zijn pas deze middag rond 17.00 uur aangeleverd. We hebben ons dus niet goed kunnen voorbereiden en zijn daarom niet in staat om hierover zinvol over te debatteren', was niet alleen de mening van Theo Alkemade (CDA), maar ook van een meerderheid van de gemeenteraad.

Zonnepark

Het betreffende voorstel kwam van Bas Knapp (VVD). Hij vond het vergunning verlenen voor een zonnepark op het Landgoed Klein Leeuwenhorst van groot lokaal belang en wilde dit dus als een extra agendapunt toevoegen. Dit omdat tijdens de rondetafelbijeenkomst was gebleken dat door te traag handelen van de gemeente de subsidieverstrekking aan dit project in het geding zou komen.

Bij het RTG werd door wethouder Van den Berg de verwachting gewekt dat een snelle behandeling toch nog mogelijk zou zijn. Kort voor de raadsvergadering stuurde de griffie daarom belangrijke stukken hierover naar de raadsleden. Wethouder Van der Berg wees er op dat dit niet alleen de duurzaamheidsportefeuille aangaat maar dat ook de Ruimtelijke Ordening hierbij belangrijk is.

Aanvankelijk leek het behandelen dus doorgeschoven te worden naar september, omdat PvdA, GL, CDA, NZL en LSN dit initiatief van de VVD niet wilden honoreren. Later op de avond kwam een zeer gedreven opererende Bas Knapp erop terug. Hij achtte een snelle behandeling van bijzonder groot belang en niet alleen omdat dit een duurzaamheidsinitiatief van een inwoner betreft. Hij lanceerde het voorstel om heel snel een extra raadsvergadering uit te schrijven.

Omdat vergaderen in de gelegenheidsraadzaal van de Duinpan zijn beperkingen heeft, kon dit niet op de gewenste zeer korte termijn. Uiteindelijk werd, ondanks aangekondigde vakanties, voor donderdag 25 juli de extra vergadering op de agenda geplaatst.

Zeewaardig

Bij het raadsvoorstel over de noodzakelijke correcties in het ontwerpbestemmingsplan Zeewaardig bleek dat het Gat van Palace en Esplanada, zoals iedereen weet eigendom van Ronnie van de Putte, een aparte behandeling geniet. Het raadsvoorstel liet de eigendommen van Bever Holding, vanwege geldende procedurevoorwaarden, nog even buiten beschouwing. De termijn met mogelijkheid tot reageren zou voor Bever Holding later zijn ingegaan, omdat het college toen nog met hen in gesprek zou zijn geweest. Theo Alkemade (CDA) redeneerde dat hierdoor in september een bestemmingsplan wordt vastgesteld dat mogelijk in een later stadium weer opnieuw ter visie zal moeten worden gelegd. Hij wilde de vaststelling van Zeewaardig pas in de raad van november en dan inclusief 'het Gat van Palace'.

Milde kritiek

Mevrouw van Vossen (NZL) had milde kritiek op het voorstel. Haar partij verwachtte nog een toevoeging aan de toelichting betreffende de problemen van de bestemming in de Gasthuissteeg. Zij bepleitte echter wel de voortzetting van de procedure om in ieder geval gedeeltelijk te repareren. Zij wilde echter van de wethouder welke maatregelen zijn genomen om binnen de ambtelijke organisatie het maken van storende fouten te voorkomen. De wethouder kon daar echter geen concreet antwoord op geven. Hij achtte foutloos werken door zijn ambtenaren in dit verband heel moeilijk te realiseren, maar meende dat er nu zorgvuldiger naar gekeken gaat worden. Op de vraag waar nu precies lering is getrokken en hoe fouten gaan worden voorkomen moest hij het antwoord schuldig blijven. Hij benadrukte wel dat aan de wens om de eerdere bestemmingen snel te herstellen, te willen voldoen.

Extra raadsvergadering

Zolang ik de politiek volg is gebrek aan politieke en bestuurlijke daadkracht de grootste ergernis bij velen. Mooie woorden in het openbaar, totaal ander gedrag in de praktijk. En ook deze avond hoorde ik het flauwe, door de ambtelijke organisatie tot kunst verheven excuus, 'zo werken processen nu eenmaal'. Deze keer uit de mond van de verantwoordelijk wethouder. Ervaren raadsleden lieten hem hiermee wegkomen.

Maar ik heb met bijzonder veel genoegen ervaren dat 'de jonge hond' in onze gemeenteraad zijn veel meer ervaren collega's een lesje gaf in vasthoudendheid, kennis van zaken, welbespraaktheid en onverzettelijkheid. En nog wel op duurzaamheid, het onderwerp dat door D66 en Groen Links altijd wordt geclaimd. Het was een jonge VVD'er die liet zien dat kennis, vasthouden aan je standpunt en verbale vaardigheid onmisbaar zijn in het hoogste bestuurlijke orgaan van een gemeente. Het was een genoegen om er bij te zijn. Onverzettelijkheid zonder brutaal te zijn. Ik zag dat hij zich niet liet wegsturen door de voorzitter. Ik hoorde hoe hij haar heel vasthoudend dwong om te blijven luisteren. En ik was positief verbaasd dat hij wel nadrukkelijk daadkracht eiste van 'zijn college'. De zaak, een zonneveld op Landgoed Klein Leeuwenhorst, gaat mogelijk de geschiedenis in als een omslagpunt in de politieke ontwikkeling van de gemeenteraad.

Want ik weet zeker dat de concurrenten, zowel op links als op rechts, dit bijzondere optreden als onderwerp van hun volgende fractieoverleg op de agenda willen. Niet afhankelijk van het feit of het bedoelde duurzaamheidsproject succesvol zal zijn. Maar wel als onderdeel van het evalueren van het politieke debat in het afgelopen half jaar. De succesvolle Benjamin toonde aan dat in de gemeenteraad het debat zich voornamelijk moet afspelen tussen het college en de gemeenteraad en dat onderlinge discussies tussen de politieke partijen, tijdens de periodieke raadsvergaderingen, soms ongewenst is.

Voor 'Tweede Kamertje spelen' is namelijk gewoon te weinig tijd, omdat één keer per maand bij elkaar komen simpelweg niet genoeg is om de dagelijkse optredens van professionals in Den Haag, na te spelen. Bas toonde duidelijk aan dat het onderlinge politieke debat tussen partijen, grotendeels moet zijn afgerond voordat het onderwerp in de gemeenteraad komt. De gemeenteraad heeft als belangrijke taak het college te controleren, te enthousiasmeren, te adviseren en zo nodig te corrigeren. Elkaar vliegen afvangen tijdens de zogenaamde debatraad blijkt te tijdrovend om daadkrachtige politiek te bedrijven. Het initiatief van 'het jongetje' leverde bovendien een uniek resultaat op. Hij dwong namelijk, met schoorvoetende steun van de gemeenteraad, een extra raadsvergadering af.

Nog even niet op reces. Eerst even het werk afmaken. Voor het college een extra buitenkansje om daadkracht tot kunst te verheffen, in plaats van te stellen 'zo werken processen nu eenmaal'.

Na de zomer meer duidelijkheid

scholen n Het in stand houden van twee gebouwen voor hun basisscholen in Noordwijk aan Zee is voor stichting Sophia scholen een moeilijk te realiseren opgave. Op een nieuwe locatie een nieuwe school bouwen is volgens wethouder Salman geen optie.

De twee scholen samenbrengen in het gebouw van de Zeehonk blijkt onmogelijk vanwege de beperkte fysieke ruimte. Gezamenlijk in huidige Wakersduin blijkt eveneens financieel onhaalbaar vanwege de eigentijdse eisen van duurzaamheid.

Ouders zijn in onzekerheid en maken zich ongerust over mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Zij richtten eerder al een actiegroep op, die op 11 juli insprak tijdens het inloopspreekuur. Taetske Visser stelde hierover deze week tijdens de raadsvergadering vragen aan wethouder Salman. Die kon zeggen dat er inmiddels een voorkeursscenario bestaat, wat echter nog wel verder onderzoek vereist. De voorkeur gaat nu uit naar het onderbrengen van De Zeehonk en Wakersduin in één schoolgebouw, waarbij wordt uitgegaan van volledige nieuwbouw op het bestaande terrein van Wakersduin aan de Hoogwakersbosstraat.

Parrallelboulevard

Het vraagstuk van de herontwikkeling Parallelboulevard blijft nog even op de agenda. Wethouder Ter Hark verwacht in het najaar tot besluiten te kunnen komen. Op dit moment blijkt het werken in drie winterperioden toch de voorkeur te hebben bij belanghebbenden in de omgeving. De vraag of het Hoog Heemraadschap akkoord zal gaan met mogelijke meerkosten is nog niet beantwoord. Duidelijk is wel dat bij meerkosten 80% voor gemeente Noordwijk zijn en dus 20 % voor het Hoog Heemraadschap. Volgens een betrouwbare bron is dit orgaan nog zeer terughoudend de adviezen betreffende een veiliger en veel goedkopere uitvoering, ingebracht door raadslid Wim van Haaster, alsnog te overwegen. Niet omdat ze niet uitvoerbaar zijn, maar simpelweg omdat men al te ver in de gekozen procedure is waarvoor de benodigde budgetten toch al zijn begroot.

Groen daken moeten van Noordwijk duurzame gemeente maken

groen n De gemeenteraad behandelde een brief van het college betreffende duurzaamheid. De gemeente ziet zich geplaatst voor opgaven die een snel antwoord eisen over hoe de vraagstukken moeten worden aangepakt. Noordwijk dient o.a. aardgasvrij te worden, maar de klimaatontwikkelingen vragen ook om lokale oplossingen. Er dient een CO2 neutrale leefwijze mogelijk gemaakt te worden. Het lokale afval moet volledig voor hergebruik in aanmerking te komen.

Het college heeft vastgesteld dat de aanpak die werd ingezet door het vorige college bepaald onvoldoende is geweest om aan de gestelde opgaven te voldoen. Zo moet de regierol van de gemeente bij de Energietransitie, de Klimaatadaptie, de Biodiversiteit en ook de Verduurzaming niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook richting bedrijven en inwoners nog worden vorm gegeven. De gemeenteraad wil serieus werk maken van het zoeken naar oplossingen. Een motie van NZL, PvdA, D66 en PUUR betreffende de duurzaamheid werd unaniem aangenomen. De raad eist van het college dat er meer aandacht komt voor het realiseren van zogenaamde 'groene daken', omdat betere waterhuishouding, biodiversiteit, fijnstofreductie en isolering de grote winstgevende voordelen zijn. Bovendien moet veel nadrukkelijker worden ingezet op het verkrijgen van daarvoor beschikbare subsidies. De raad geeft hiermee een eerste antwoord op de vraag van het college om vooral mee te denken en suggesties aan te dragen om gezamenlijk een Noordwijkse duurzaamheidstrategie vast te stellen.

Jarige Speelakker zoekt vrijwilligers

De cast en regisseur van het ODI najaarsstuk.| Foto: pr

Noordwijkerhout n De Noordwijkerhoutse waterspeeltuin vierde vorige week haar verjaardag met een gezellig feestje. En daar was alle reden voor, want al negentien jaar is De Speelakker een begrip in Noordwijkerhout, de Bollenstreek en ver daarbuiten.

Enthousiaste vrijwilligers, in samenwerking met zorgorganisatie Raamwerk en de gemeente, hebben de speeltuin opgericht en zorgen dat kinderen hier samen heerlijk kunnen spelen met water en zand. Gratis! Volgend jaar is een jubileumjaar dat groots zal worden gevierd. Daarom was het verjaardagsfeest dit jaar wat bescheiden. Een aantal bezoekers gaf de jarige speeltuin een mooi cadeau; zij meldden zich aan als donateur. Donateur en sponsors zijn nodig: zij ervoor te zorgen dat De Speelakker goed onderhouden, veilig èn gratis blijft.

Waterplezier in de Speelakker. | Foto: archief

De jarige heeft nóg een wens. Voor de komende zomerperiode is De Speelakker dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het gaat om toezicht houden in de speeltuin en het verkopen van koffie, thee, ijsjes en snoep in het tuinhuis. Leuk en gezellig werk, met veel blije kinderen als dank. Aanmelden of vragen? Kom langs in de speeltuin of stuur een mail naar despeelakker@gmail.com.

De Speelakker is nog de hele zomer open. Bij voldoende vrijwilligers elke dag, behalve op dinsdag en donderdag, vanaf 13.30 tot 17.00 uur. Meer info: www.despeelakker.nl of www.facebook.com/speelakkernoordwijkerhout.

Open dag: Bollenstreek in Bedrijf

DeZilk n (vervolg van de voorpagina) Doel van de Open Dag is de inwoners van de Bollenstreek nauwer te betrekken bij het werk van de agrarische bedrijven.

Dit jaar vindt Bollenstreek in Bedrijf plaats op zaterdag 10 augustus van 10.00 tot 16.00 uur aan de Zilkerbinnenweg in De Zilk. De volgende zes bedrijven doen mee:

1. VOF J. Heemskerk & Zn, bloembollenteelt en -handel, Zilkerbinnenweg 22

2. J.J. van Saase & Zn, bloembollenteelt, Zilkerbinnenweg 40

3. VOF Kwekerij De Groeneweg, vaste planten, canna's, Zilkerbinnenweg 78a

4. Kwekerij Oud Breeland, bloembollen- en bloementeelt, Zilkerbinnenweg 80

5. A.T.G. en G.T. van Haaster, bloembollen- en bloementeelt, Zilkerbinnenweg 82

6. Vernooy Plants, vasteplantenteelt, Zilkerbinnenweg 65.

De route langs de bedrijven is ongeveer 1,5.km lang. Fietsen en auto's kun je parkeren bij de bedrijven. Er rijdt een tractortreintje tussen de bedrijven.

Extra activiteiten

Op bijna alle bedrijven worden extra activiteiten georganiseerd, die te maken hebben met natuur en landschap.

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond en het Hoogheemraadschap van Rijnland presenteren hun activiteiten en een imker geeft uitleg over het houden van bijen. Museum De Zwarte Tulp en Genootschap Oud De Zilck geven aandacht aan de geschiedenis van het gebied en het CultuurHistorisch Genootschap geeft informatie over bollenschuren.

Ook voor kinderen is er van alles te doen, zoals een springkussen. Kortom: een leuke en leerzame dag voor jong en oud.

De folder met het complete programma is te vinden facebook.

HLT en Noordwijk actualiseren archeologische waardenkaart

regio n De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk laten dit jaar hun archeologische waardenkaart actualiseren. Doordat de grond van veel agrarische percelen in het verleden al eens is omgezet zullen veel archeologische resten verdwenen zijn. Dit moet in kaart worden gebracht zodat er bij toekomstige plannen niet opnieuw archeologisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken en info aan te leveren.

De bollenstreek heeft een uitzonderlijk rijk verleden. Al in de late steentijd (ca. 2500 jaar v.Chr.) woonden hier mensen en zij lieten sporen van hun verblijf in de bodem achter. De gemeentes beschermen deze resten via het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Overal waar archeologische resten verwacht worden en de bodem verstoord wordt, moet eerst een onderzoek worden uitgevoerd om deze resten veilig te stellen. In 2014 lieten de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk samen met Katwijk een archeologische waarden- en verwachtingenkaart maken. Op deze kaart staat waar bekende archeologische resten liggen en waar men vermoedt dat ze gevonden kunnen worden.

Veel percelen in deze streek zijn in gebruik voor de bollenteelt of zijn dat in het verleden geweest.

Bollenteelt vereist intensieve en soms diepe grondbewerking. Deze grondbewerking kan ertoe hebben geleid dat de archeologische resten zijn vergraven, verstoord of zelfs volledig zijn verdwenen. Aan de hand van archiefstukken probeert een onderzoeksteam te achterhalen op welke percelen deze grondverstoringen hebben plaatsgevonden. Inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk worden uitgenodigd om hun kennis te delen.

Heeft u in het verleden grondbewerkingen uit laten voeren op uw perceel (dieper dan 30cm) en kunt u dit onderbouwen met kaarten, tekeningen en facturen? Laat het voor 15 september weten via de mail: bodemverstoringen@erfgoedleiden.nl. Of bel: Monique Zonneveld, 071 366 00 00.

Géén zomerstop voor de ODI leden

Noordwijkerhout n Het is volop zomer en er zijn talloze leuke activiteiten te doen in het dorp. Toch vieren niet alle leden van toneelvereniging ODI alleen maar vakantie.

De spelers van het najaarsstuk zijn al enige tijd geleden begonnen met de repetities van `Een Moordweekend`.

Uitvoeringen hiervan zijn op 22 en 23 november in de Schelft en op 30 november in de Duinpan.

De rollen voor de andere stukken zijn ook al verdeeld.
Het bestuur is ook deze zomer aan het evalueren en treft voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Op 3 augustus is de kern van Noordwijkerhout omgetoverd in één groot sprookje.

In opdracht van de organiserende NOV zijn acht leden van ODI al druk aan het repeteren voor het zelfgeschreven toneelstukje 'Het Digitale Sprookjesboek' dat zaterdag 3 augustus wordt opgevoerd rond de Witte Kerk.

Na rondje rond de kerk: 10.000 stappen wandelen

Noordwijkerhout n De maandelijkse 10.000 stappenwandeling staat gepland voor zaterdag 3 augustus. Dorps- en streekgenoten én in deze zomertijd zeker ook vakantiegangers zijn welkom om mee te wandelen.

Om 09.00 uur start de wandeling bij schoenenspeciaalzaak Schouten Schoenen op Dorpsstraat 13. Na het traditionele rondje om de Witte Kerk zal in 10.000 stappen, ongeveer 8 kilometer, sportief en gezellig gewandeld worden naar de rand van Noordwijk. De deelnamekosten zijn 3euro en dat is inclusief de koffie of thee onderweg. Rond 11.30 uur eindigt de wandeling weer in het centrum van Noordwijkerhout. Na afloop is het mogelijk om vrijblijvend een lichaamsmeting laten doen door Yvonne Kuijpers in de Dorpsstraat 24. Meer informatie: contactpersoon Debby Schouten, 0252-372814 of www.schoutenschoenen.nl.

Reuring voortaan ook in De Zilk

De handtekeningen zijn gezet: de taart kan worden aangesneden. | Foto: Diana Maas Foto: Diana Maas

welzijn n Stichting Jeugdwerk De Zilk en Reuring uit Noordwijk hebben afgelopen vrijdagavond officieel de krachten gebundeld. Onder het genot van een kopje koffie met taart werd het contract getekend en is de samenwerking feestelijk ingeluid. Samen bieden zij mensen die veel (alleen) thuis zitten en steeds meer verwijderd raken van het dagelijks leven, een plek voor het leggen van sociale contacten en het ontwikkelen en behouden van vaardigheden.

Door Diana Maas

Het kan iedereen overkomen. Door omstandigheden ontbreekt er soms structuur en sociale contacten zijn er dan nog nauwelijks. Bijvoorbeeld door langdurig zonder werk zitten, een burn-out, een partner die wegvalt of door andere, persoonlijke redenen.

"Reuring Noordwijk biedt in Noordwijk al enige jaren zeer succesvol en op een laagdrempelige manier een fijne ontmoetingsplek, voor jong en oud, waar je heen kunt voor een betaalbaar kopje koffie, aanspraak, een luisterend oor en gezelligheid.

Deze algemene voorziening vanuit de gemeente komt er nu ook in De Zilk, waarbij kostbaar maatwerk overbodig wordt", vertelt Els Troch, projectcoördinator bij Reuring.

Op zoek naar een geschikte locatie trokken Troch en haar collega Christina Osinga, de stoute schoenen aan en gingen op de bonnefooi richting De Zilk. Bij de verschillende locaties die ze bezochten bleek bij één de deur open: Stichting Jeugdwerk.

Na de verwoesting van het oude gebouw in de jaren tachtig, is er sinds 2009 een nieuw, eigen jeugdgebouw: 't Honk, aan de Sportlaan 34.

Mart Geerlings, bestuurslid bij de stichting vertelt: "De stichting zet zich met hart en ziel in voor de Zilkse jeugd. Zo worden er wekelijkse bijeenkomsten voor diverse groepen georganiseerd waarbij bijvoorbeeld naar hartenlust wordt geknutseld, gedanst en toneel gespeeld.

Maar ook speurtochten door het dorp en in de duinen staan op het programma."

De samenwerking met Reuring betekent voor stichting concreet dat zij per 2 september aanstaande, elke maandag van 10.00 tot 14.00 uur de deuren van haar honk wijd openzet voor project 'Reuring De Zilk'.

Oproep

"Dus, zit je thuis en heb je behoefte aan gezelligheid en wat 'Reuring' in je leven? Kom vanaf september gezellig langs om samen met de buurtsportcoach te sporten, een gezonde maaltijd(soep) mee te eten, creatief bezig te zijn (bijv. een workshop bloemschikken), krantje te lezen of een spelletje te doen (bijvoorbeeld biljarten, schaken, sjoelen).... het kan allemaal. Vrije inloop (dus zonder aanmelding vooraf), jong of oud, je bent altijd van harte welkom!"

Meer info? www.reuringnoordwijk.nl of telefonisch: 06-50610135.

Brede kritiek op de collegeagenda

n Gemeenteraad wil dat het college snel tot actie overgaat

agenda n Deze week besprak de gemeenteraad de collegeagenda van de gemeente Noordwijk, waarin het college vaststelt: 'Misschien ga je alleen sneller; samen kom je veel verder. Daarvan zijn we overtuigd'. Een vaststelling waarin niet alle partijen zich bleken te kunnen vinden. Zoals te verwachten kwam er van verschillende kanten kritiek.

In het collegeprogramma ontbrak het bepaald niet aan mooie volzinnen. 'Resultaat bereiken begint bij ons altijd met samenwerken. Vanuit verbinding willen we werken aan een hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied', was daar een voorbeeld van. Maar de gemeenteraad wilde meer dan de mooie volzinnen, die wilde meer dynamiek en meer concreet beleid.

De VVD maakte via fractievoorzitter Michel van Dormolen dan ook duidelijk dat het wat hem betreft allemaal wel wat sneller mag. Hij wilde daarom in september een bijeenkomst organiseren waarin het allemaal nog eens goed wordt besproken. Dick Gutlich (D66) wilde dat het college meer attent gaat zijn of gedane toezeggingen ook worden nagekomen en riep op om qua houding meer attent te zijn op mogelijkheden van de duurzaamheid en energietransitie. Nieuw beleid hoeft volgend D66 niet altijd geld te kosten. Hij kwam opnieuw terug op de mogelijke woningbouw in Bronsgeest. Hij pleitte er bovendien voor dat het ambitieniveau van het college, op dit onderwerp snel omhoog wordt gebracht.

Sportsubsidies

Vanuit NZL was het mevrouw Meiland die wees op het belang dat sportsubsidies, waarvan zij vond dat die minimaal in stand moeten blijven en mogelijk worden uitgebreid. Zij wilde ook dat de BOA's meer zichtbaar aanwezig zijn in de diverse kernen, om daarmee problemen te voorkomen.

Groen Links pleitte vooral om in duurzaamheid te investeren. Simon van Berkum stelde vast dat voorzichtigheid troef is. Zelfs als er geen geld zou zijn voor nieuw beleid, betekent dit volgens hem niet dat er geen nieuw beleid kan komen. Hij stelde vast dat het slechts gaat om keuzes maken. Hij verwachtte dat Noordwijk in navolging van de steden Haarlem en Utrecht de klimaatnoodtoestand zou moeten uitroepen.

Te langzaam

Het CDA was ook kritisch, want ook deze partij gaat het allemaal te langzaam.Theo Alkemade wilde een actieplan. Hij zei de behoefte te hebben om te komen van abstract naar inhoud. 'Van schrijven naar uitvoeren en van woorden naar daden', zo hield hij het college voor.

Wethouder Ter Hark reageerde namens het college zoals verwacht. 'Het is geen werkprogramma met strakke doelen. 'We proberen de participatie te faciliteren. De inwoners vragen om mee te denken en mee te doen. Met stakeholders komen tot de juiste besluitvorming. Hij noemde de agenda geen agenda, maar een strategisch aandachtspuntendocument.

Hij zegde toe om later op door de raad genoemde aandachtspunten nog met voorstellen te komen.

De Witte Kerk

Onverwacht, niet plotseling

Stond de Kerk weer deze morgen

In een veld vol bloeseming

Die zo blank, zo smetloos zuiver

Straald'en met de wind bewoog

Dat door ieder een stille huiver

Van verraste vreugde vloog.

Want nog enkel koud en droog

Niet gereed nog tot ontluiken

Wist ik in het gras en zand

Elk bolletje iedere plant.

Slechts de herinnering aan de linde's

Heimwee naar de Muur

Deed mij steeds weer komen

Zelfs naar die nieuwe structuur.

En plots, na natte nacht

Is de tuin nu vol ontloken

Overdadig uitgebroken

Tot één eindeloze pracht

O, wist u dat het zou komen

Dit onstuimige festijn?

Zelfs Henri had niet durven dromen

Dat het zo volmaakt zou zijn!

naar De Prunus
van Gamt Stuiveling

Aad van Ruiten

Laatste les Piet Broeders

Foto: KROLFOTO 0622505508

Noordwijk(erhout) n Na ruim 43 jaar nam Piet Broeders stijlvol afscheid van zijn leerlingen op Teylingen College Leeuwenhorst.

Broeders is ooit begonnen op de Leeuwenhorst Mavo in Noordwijkerhout en al sinds jaren mede het gezicht van de school als decaan, brugklascoördinator en teamleider. Meerdere generaties Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Voorhouters hebben van Piet de Franse taal geleerd of begeleiding gehad. Hij zal nu gaan genieten van een welverdiend pensioen.

Op de FaceBook pagina van de school waren mooie opmerkingen geplaatst: 'De laatste les van onze geliefde collega/docent Piet Broeders wordt vandaag in stijl gevierd met champagne, rozen en mooie woorden! Wat een verrassing!' 'Van harte gegund, zo'n leuk afscheid! Bedankt Piet voor al je inzet, inzicht en betrokkenheid! Nu lekker genieten van je vrije tijd.'

Startschot Sportakkoord

Noordwijk n Op sportpark Duinwetering gaf sportwethouder Sjaak van den Berg vorige week het startsein voor het Noordwijkse Sportakkoord gegeven.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord worden ook in Noordwijk sportclubs, bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties bijeengebracht. Doel: zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen, op sportief maar ook op cultureel gebied. Iedereen moet daaraan plezier kunnen beleven, ongeacht leeftijd, sociale positie of lichamelijke/geestelijke gesteldheid. Formateur Fons Bultman gaat samen met ambtenaren aan de slag. De Kick-off van het lokaal sportakkoord is 11 september van 19.30 tot 21.30 uur op de Northgo.

lokaal/column

Verhuizen…

Als er gesproken wordt over 'Meeuwenoord' dan denken inwoners van de kern Noordwijk aan de manege die nu staat te verkrotten aan de rand van de duinen 'op zee'. Bever Holding en Volker Wessel zijn de eigenaren, maar zij doen (voorlopig) niets om de gevaarlijke situatie aldaar op te heffen.

Inwoners van de kern Noordwijkerhout zouden kunnen denken aan Steengoed Nico Meeuwenoord aan de Delfweg. Meer nog wordt er de laatste tijd gerefereerd aan het transportbedrijf aan de Victoriberg. Velen willen (onder andere vanwege de verkeersveiligheid) eigenlijk dat het bedrijf verhuist naar een andere locatie.

Maar er zijn verschillen van inzicht over de afspraken tussen het bedrijf en de gemeente Noordwijk: "De firma Meeuwenoord wenst een maximale schadevergoedingen te ontvangen zonder dat de firma daarbij laat meewegen dat ook zij baat hebben bij een vertrek naar elders waar een efficiëntere bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd. Ook ten aanzien van de bodemverontreiniging blijft de firma Meeuwenoord van mening dat het geschikt maken van de bodem voor de woonfunctie voor rekening van de gemeente komt." (Bron BlikOp Noordwijkerhout )

Beste panelleden: de gemeente heeft de gesprekken voorlopig stop gezet om samen misschien tot een werkbare oplossing te komen. Hoe ver mag de gemeenteraad gaan in het zoeken naar een opening in de impasse?

Foto: Ruud van Drunen

Sinds we één gemeente zijn geworden kunnen de babsen uit Noordwijk ook huwelijken sluiten in Noordwijkerhout. Dat betekent dat ik nu veel vaker in het raadhuis van Noordwijkerhout moet zijn. En omdat ik ook 2 kleinkinderen in Noordwijkerhout heb wonen, kom ik ook regelmatig in de naastgelegen bibliotheek. De verkeerssituatie op de Victoriberg naar het raadhuis en naar de bibliotheek is problematisch. Vanuit de krappe toegangsweg van het bedrijventerrein komen regelmatig grote vrachtwagens de openbare weg op en dat leidt tot gevaarlijke situaties. Onoverzichtelijk voor voetgangers en fietsers en vertragend voor automobilisten. Voor zowel de firma Meeuwenoord als voor de verkeersdeelnemers is het van uitermate belang dat er weer met elkaar gesproken gaat worden. Ons land is groot geworden door polderen. Er moet toch een mogelijkheid zijn om tot elkaar te komen. Het moet toch niet een gevalletje: Als het kalf verdronken is ……… worden. Betaalbare sociale woningen op het terrein en een veilige verkeerssituatie zijn van essentieel belang. Kom op Meeuwenoord en college: Niet apart maar samen! Voor beiden moet er een positieve uitkomst te vinden zijn!

Foto: Cor de Mooy

WIE PRAAT MET WIE?

Een vervoersbedrijf middenin het dorp was honderd jaar geleden heel praktisch en normaal. In de 21e eeuw is een plek buiten het dorp geschikter voor transport- en andere bedrijven en kun je beter wonen middenin het dorp. Je zou zeggen een 'win-win-win-situatie'. Het transportbedrijf kan een toekomstbestendig duurzaam bedrijf neerzetten, een projectontwikkelaar kan bouwen en de gemeente heeft een verkeersknooppunt en vervuilde grond minder en kan haar inwoners laten wonen.

Natuurlijk is hier geld mee gemoeid, een financieel expert kan uitrekenen welk bedrag er onderaan de streep staat. Positief of negatief. Laat Meeuwenoord en de projectontwikkelaar onderhandelen en faciliteer als gemeente. Als er gemeenschapsgeld bij moet, dan is dit een keuze van B&W en de gemeenteraad. Zij bepalen hoeveel.

Maar blijf praten!

Panelen op Kon. Wilhelmina Boulevard officieel onthuld

Foto: Ina Verblaauw

thema n Op de Koningin Wilhelmina Boulevard hebben de panelen van het themajaar 2018 Noordwijk City of Space plaats gemaakt voor panelen van het themajaar 2019 Cultuur Verbindt. Vier grote panelen werden donderdag 18 juli door wethouder Sjaak van den Berg onthuld, samen met de kunstenaars of de initiatiefnemers.

Door Ina Verblaauw

"Vier kunstenaars worden met deze panelen geëerd; twee uit het verleden en twee uit het heden. Deze panelen bieden een mogelijkheid om oog in oog in contact te komen met de kunstenaar en brengt een verbinding met diverse culturele uitingen", zei Van den Berg in zijn openingswoord.

De vier culturele spiegels zijn te zien op de Koningin Wilhelmina Boulevard. | Foto: Ina Verblaauw Foto: Ina Verblaauw

Van de vier panelen zijn er twee van kunstenaars die in het verleden een belangrijke rol speelden in de Noordwijkse cultuur en twee van hedendaagse Noordwijkse kunstenaars. Het eerste paneel werd onthuld door Hans van der Hoeven, bestuurslid van de St. Max Liebermann en toont een werk van Liebermann. Het tweede paneel werd onthuld door Natacha Hulsebosch met een door haar gemaakt portret van toen nog Koningin Beatrix. Het derde paneel, een foto van een optreden van Janieck Devy, door Janieck vol ontzag zelf onthuld. Op het vierde paneel prijkt een portret van Henriëtte Roland Holst, vervaardigd en onthuld door schilderes Joke C. Bos.

Alle panelen met de afbeelding hebben 23 spiegels, allemaal van gelijke afmeting, maar steeds op een andere manier bevestigd. Hierdoor ontstaat een steeds veranderend beeld. Op sommige spiegels staat een fragment van een tekst of een uitspraak. Elk paneel bevat een spiegel met de uitnodiging een selfie te maken. Een bijzonder project, ontworpen en bedacht door Piet Jan van Bohemen en Sandra Geerlings.

Flower Parade Rijnsburg: de gratis show op vrijdag

Casual Company speelt tijdens de Flower Parade Show en rijdt mee op een muziekpraalwagen. | Foto: Treffend Beeld Foto: Treffend Beeld

Corso n Op 10 augustus rijdt Flower Parade Rijnsburg voor de 74e keer door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Het thema van 2019 is ´Beroepen´.

De tienduizenden toeschouwers langs de route zien een prachtige bloemenparade, maar weten wellicht niet dat de parade in al haar pracht en praal een dag eerder ook al te zien is. Alle voertuigen zijn in de vroege ochtend van 9 augustus gereed en kunnen daarom later op die dag aan het publiek worden getoond.

De ´corsoshow´ zoals deze in de volksmond wordt genoemd is de laatste jaren uitgegroeid tot een echte Flower Parade Show. De is ´the place to be´ om de parade alvast te bekijken en rustig te fotograferen. De show is bijna zo oud als de parade zelf. Het was in vroeger tijden al een echt avondje uit in Rijnsburg en op vrijdagavond het bloemencorso bekijken was dan ook een vast onderdeel in het Rijnsburgse Feestweekprogramma. Dat is het nog steeds. Sterker nog: de Flower Parade Show lijkt elk jaar meer bezoekers te mogen verwelkomen. De echte corsoliefhebber weet de weg naar Bloemenveiling Royal FloraHolland te vinden. Geen wonder, want waar vind je een groot evenement waar de toegang gratis is, er ruim 50 voertuigen te zien zijn die versierd zijn met de beste en mooiste bloemen, waar leuke muziek te horen is en waar activiteiten speciaal voor de kinderen worden georganiseerd.

De show startte van oudsher om 19.00 uur, maar ruim voor dit tijdstip stonden de eerste liefhebbers al voor de deur en als de organisatie het toeliet, gingen de deuren al eerder open. Dat zette de organisatie aan het denken. Als het publiek eerder naar binnen wil, waarom dan niet wat eerder starten met de show? De koppen werden bij elkaar gestoken, want er moet organisatorisch nog al wat gebeuren om de deuren eerder te openen. Dat dit is gelukt is te danken aan de medewerking van Royal FloraHolland en Lions Club Rijnsburg-Valkenburg. Deze laatste is een trouwe partner van het bloemencorso, want zij zorgen voor de catering. Maar niet alleen dat. Stoelen, tafels, een complete bar, het podium en het grote ledscherm, noem het en de Lions zorgen ervoor. Zij doen dit niet voor henzelf, maar voor verschillende goede doelen. Dankzij de Lions is de komst naar Rijnsburg van het bekende duo Buurman & Buurman mogelijk. Deze buurmannen zijn te bewonderen van 16.00 tot 18.30 uur. Iedereen die dat wil kan met hen op de foto. De muziek van de Flower Parade Show, die tot 22.00 uur duurt, komt dit jaar van Casual Company, Flora Brass en Shantykoor De Vlietzangers. De Flower Parade Show: een echte middag en avond uit!

Friends United

Het was weer gezellig tijdens de clinic handboogschieten die door Schietvereniging Blijf Voor 't Land i.s.m. Friends United werd georganiseerd. | Foto: PR Foto: PR

Vanaf de oprichting in 2015 verzorgt de Handboog afdeling van Schietvereniging Blijf Voor 't Land elke maand een Clinic bij Friends United. Dit gebeurt met speciale bolkoppijlen om de veiligheid te waarborgen. Elke laatste Clinic van het seizoen worden de kinderen van Friends United uitgenodigd om te komen Handboogschieten in de accommodatie van de Schietvereniging alwaar ze, onder begeleiding, met echte pijlen mogen schieten op ballonnen. Afgelopen woensdagmiddag was het weer zover en de kinderen wareb vol enthousiasme en zijn heerlijk bezig zijn geweest met de Handboogsport. Iedereen mocht een ballon kapot schieten waarin een lot zat. Na afloop kregen alle kinderen een cadeautje dat correspondeerde met hun lotnummer. Met dank aan: Pannekoekenhuis Hans& Grietje, Jumpin Noordwijk en Adventurepark De Rollygolf.

Start tweede groep Theater-improvisatie

theater n Het netwerk Bewust Bollenstreek start na de zomervakantie, op dinsdagavond 3 september, een tweede groep Theaterimprovisatie voor volwassenen. De eerste groep zat zo snel vol, dat besloten is deze tweede groep te starten. Wie interesse heeft kan zich aanmelden voor een blok van 9 lessen van 18.45-20.15 uur. De lessen worden door ervaren docente Nicolette Terhaag-Alkemade van De Makers Theater gegeven in de theaterstudio van het Teylingen College in Noordwijkerhout. Men leert basistechnieken als opbouwen van spelconcentratie, incasseren-reageren, conflict uitdiepen en in het moment spelen. Ervaring is niet nodig. Plezier, energie, fantasie en samenspel staan voorop. Meer informatie en aanmelden via de agenda op www.bewustbollenstreek.nl.

Ibiza Festival

festival n Op 27 en 28 juli vindt voor de tweede maal dit jaar een Ibiza Festival plaats op de Koningin Wilhelmina Boulevard en de Oranje Promenade. De K.W. Boulevard wordt hiervoor in zijn geheel afgesloten. Tijdens dit evenement staan ruim 175 stands met mode, tassen, sieraden, woonaccessoires en veel handgemaakte producten van Ibiza. Op het Ibiza festival vind je verschillende kramen met een exclusief aanbod van producten die gerelateerd zijn aan Ibiza. Op zaterdag 27 juli en zondag 28 juli van 12.00 uur tot 19.00 uur kan je heerlijk rondstruinen op dit Ibiza Festival. Kom gezellig met vrienden, familie of collega's en waan je even in ontspannen vakantiesferen. Het wordt een totale beleving met een uitgebreid aanbod aan kleurrijke en veelal handgemaakte producten. Iedereen kan ook terecht op de gezellige terrassen voor een lekker drankje en/of hapje.

Een waar spektakel voor jong en oud; een ultieme Ibiza-beleving!

NOORDWIJK

24 juli

• Zomermarkt Hoofdstraat; Hoofdstraat e.o. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.

• Woordenzee – Kunstklank; Bamboetheater strand, strandafrit 21. Tijd: 10.00 uur en 14.00 uur. Entree € 8,00

25 juli

• Tapton Youth Brass Band; Palaceplein, Gat van Palace. Tijd: 16.00 uur. Entree gratis.

• StarBalm Strandlopen; start Kon. Wilhelmina Boulevard, Strandafrit 10. Tijd: 19.30 uur (kaartverkoop start om 18.45 uur). Deelname € 3,50 (volwassenen) € 2,50 (kinderen). Inschrijven voor de klassementlopers kan ook online.
Zomerserie Orgelconcerten. Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 20.15 uur. Entree € 7,00. Vrienden van Muziek in Jeroen € 5,00.

27 juli
• Torenbeklimming Oude Jeroenskerk; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Deelname € 3,50 p.p. (kinderen t/m 12 jaar € 2,50).
• Op zoek naar de Grote Vijf - Staatsbosbeheer; start vanaf bezoekerslocatie, Duinweg 81. Tijd: 18.00 - 22.00 uur. Deelname € 37,00 pp (incl. soep en brood), kinderen t/m 12 jaar € 30,00. Leeftijd vanaf 7 jaar

27 en 28 juli
• Ibiza Festival Noordwijk – FEIN; Koningin Wilhelmina Boulevard. Tijd: dagelijks van 10.00 - 19.00 uur. Entree gratis.

28 juli
• Historische Rondwandelingen Noordwijk Binnen; start vanaf Voorstraat 44. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Deelname € 4,50 p.p. (incl. consumptie).

• Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00 - 18.00 uur. Entree gratis.

• Bunkerrondleidingen Atlantikwall; Atlantikwall Museum, Bosweg (250 meter vanaf de Bosweg, linkerkant van het fietspad). Tijd: 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00 en 16.15 uur. Duur: één uur. Entree: volwassenen € 7,50, kinderen ouder dan 12 jaar € 5,00, kinderen van 4 tot 12 jaar € 3,00.

30 juli
• Historische Rondwandelingen Noordwijk Binnen; start vanaf Voorstraat 44. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Deelname € 4,50 p.p. (incl. consumptie).

ERHOUT / DE ZILK

24 juli

• Boerderijkids, van 10.00 tot 16.00 uur. Zorgboerderij de Dierenhoeve, Langevelderweg 27. Deelname € 17.50 per kind en aanmelden via www.boerderijkids.nl

• Workshop voor kinderen, van 10.30 tot 12.30 uur, Dorpsstraat 48. Deelname € 7.50 en aanmelden via stoffigstel@gmail.com

• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, Maandagse Wetering 202. Aanmelden bij de receptie.

25 juli

• Koffie+ bijeenkomst, creatieve workshop van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek, Herenweg 2. De deelname is vrij!

• Bridgewedstrijd voor jong en oud. 3.30 uur recreatiezaal Puyckendam, Pilarenlaan. Aanmelden via Sjaak Geerlings, tel.06 22559225.

25 en 26 juli

• Super Summer Circus in circustent de Schelft, Maandagse Wetering 202 om 16.30 en om 19.30 uur. Kaarten via www.topcircus.nl of aan de deur.

26 juli

• Workshop Stoffig Stel. Dorpsstraat 48 om 19.00 uur. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com

27 juli

• Springkussen Festival, van 11.00 tot 16.00 uur rondom de Witte Kerk.

28 juli

• Kofferbak Rommelmarkt, van 9.00 tot 16.00 uur op het voormalige Bavoterrein, Langevelderweg 27.

29 juli

• Toeristenmarkt met groot terrassenplein, van 10.00 tot 17.00 uur rondom de Witte Kerk, centrum Noordwijkerhout.

30 juli

• Fietstocht door de streek, vertrek om 10.30 uur restaurant de Ruigenhoek, Herenweg 444.

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 28 juli samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 29: RINGSLANG

De winnaar: Marco van der Star

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente

Vrijdag 26 juli

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. R.C.G. Schultheiss

Zondag 28 juli

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Buurtkerk

10.00 uur: geen dienst

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater

17.00 uur: ds. J. Westland, Putten

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. van Vliet

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 28 juli

10.00 uur: ds, A. van Harte-Tip

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 24 juli

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 26 juli

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, M. Kuipers

Zaterdag 27 juli

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, J. Suidgeest

Zondag 28 juli

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 30 juli
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 28 juli

10.00 uur: dhr. J. van Duin

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 28 juli

10.00 uur: Ds. H. Pals

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zaterdag 27 juli
19.00 uur: L. Spiegeler

St. Victorkerk

Zondag 28 juli

10.00 uur: Em.Past. J. Suidgeest

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 28 juli
11.00 uur: kapelaan S. Kuik